Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Aké sú cestovné náhrady (diéty) živnostníkov a iných SZČO v roku 2021?

cestovné náhrady
cestovné náhrady Foto: Getty Images
2. novembra 2020 Autor Mgr. Silvia HanováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Pracovné cesty tvoria bežnú súčasť profesionálneho života väčšiny podnikateľov (živnostníkov) a iných samostatne zárobkových osôb (SZČO). Platná a účinná legislatíva umožňuje týmto subjektom uplatnenie daňových výdavkov spojených s pracovnou cestou, ktoré si môžu uplatňovať vo forme cestovných náhrad rovnako ako zamestnanci vyslaní na pracovnú cestu.

V nasledujúcom článku si priblížime jednotlivé cestovné náhrady a niektoré dôležité aspekty, ktoré sa s nimi spájajú, ako aj zmeny v tejto oblasti prijaté v súvislosti s pandémiou koronavírusu (COVID19) platné pre rok 2020 a 2021.

Cestovné náhrady živnostníkov a iných SZČO upravuje najmä zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o dani z príjmov“) a zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o cestovných náhradách“).

Druhy cestovných náhrad v roku 2020 a 2021

Cestovné náhrady sú daňovým výdavkom živnostníka alebo inej SZČO (podnikateľa) vtedy, ak sú vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto pravidelného výkonu ich podnikateľskej činnosti, a to maximálne vo výške ustanovenej zákonom o cestovných náhradách.

Živnostník a iná SZČO si môže v súvislosti s pracovnou cestou uplatniť nasledovné cestovné náhrady:

 • náhradu preukázaných cestovných výdavkov,
 • náhradu preukázaných výdavkov za ubytovanie,
 • stravné,
 • náhradu preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,
 • náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny, náhrada za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov pri zahraničnej pracovnej ceste, náhrada za povinné a odporúčané očkovanie.

Zákon o dani z príjmov ustanovuje, že daňovník, ktorý je živnostníkom alebo inou SZČO si môže pri pracovnej ceste uplatniť výdavky (náklady) daňovníka vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom pravidelne vykonáva činnosť, a to najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách.

Príklad:

Ak má živnostník alebo iná SZČO sídlo a vykonáva prácu v kancelárii v Bratislave a má dohodnuté pracovné stretnutie s rokovaním v Poprade, tak za pracovnú cestu sa bude považovať aj cesta na toto stretnutie do Popradu a naspäť do Bratislavy. Podnikateľ si bude môcť uplatniť cestovné náhrady spojené s ubytovaním, použitím dopravného prostriedku, stravné a iné výdavky spojené s pobytom na tomto mieste (napríklad návšteva rodiny).

Upozornenie:

Zákon o cestovných náhradách používa v súvislosti so vznikom nároku podnikateľa na cestovné náhrady slovné spojenie preukázateľné cestovné výdavky, preukázateľné výdavky za ubytovanie a podobne.

Pre daňovníka to v praxi znamená, že ak si chce uplatniť cestovné náhrady, tieto výdavky musia byť podložené – preukázané – príslušnými dokladmi. Iba pri stravnom nie potrebné preukazovať sumu príslušným dokladom. Maximálna možná výška nároku stravného je ustanovená v zákone o cestovných náhradách. V tejto súvislosti je tiež potrebné upozorniť na to, že daňovník si do daňových výdavkov nemôže zahrnúť vreckové.

Náhrady živnostníka a inej SZČO na stravné počas pracovnej cesty v roku 2020 a 2021

S účinnosťou od 1. júla 2019 bola výška stravného určená Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 176/2019 nasledovne:

 • pre časové pásmo 5 až 12 hodín je to suma: 5,10 eura,
 • pre časové pásmo 12 až 18 hodín je to suma: 7,60 eura,
 • pre časové pásmo nad 18 hodín je to suma: 11,60 eura.

Uvedené sadzby stravného platia v rámci jedného kalendárneho dňa pre rok 2020 aj pre rok 2021.

Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej menej pri zahraničných pracovných cestách upravuje Opatrenie Ministerstva financií SR č. 401/2012 zo dňa 12. decembra 2012, pričom pre rok 2020 a 2021 platia nasledovné pravidlá: 

Zákon o cestovných náhradách ustanovuje, že pri zahraničnej pracovnej ceste si patrí podnikateľovi za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej cesty za podmienok ustanovených týmto zákonom stravné v eurách alebo v cudzej mene.

Stravné v eurách alebo v cudzej mene je ustanovené v závislosti od času trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky v kalendárnom dni, pričom čas trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky je rozdelený na nasledujúce časové pásma:

 • do 6 hodín vrátane,
 • nad 6 hodín až do 12 hodín,
 • nad 12 hodín.

Ak zahraničná pracovná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvá v kalendárnom dni:

 • do 6 hodín vrátane, patrí podnikateľovi stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného,
 • nad 6 hodín až 12 hodín, patrí podnikateľovi stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného,
 • nad 12 hodín, patrí podnikateľovi stravné v sume základnej sadzby stravného.

Stravné v eurách alebo v cudzej mene za kalendárny patrí  živnostníkovi alebo SZČO vo výške stravného ustanoveného pre krajinu, v ktorej strávi v kalendárnom dni najviac hodín. Ak strávi v kalendárnom dni rovnaký počet hodín vo viacerých krajinách, má nárok na stravné v eurách alebo v cudzej mene, ktoré je pre neho výhodnejšie.

V prípade leteckého spôsobu dopravy sa za rozhodujúci čas pre posúdenie času stráveného v jednotlivých krajinách považuje čas odletu lietadla podľa letového poriadku, ak zákon o cestovných náhradách neustanovuje inak (§ 16).

Upozornenie:

Pre zistenie nároku na vznik stravného na zahraničnej pracovnej ceste je dôležité poznať moment, kedy sa pracovná cesta začala.

Zákon o cestovných náhradách v tejto súvislosti v § 16 ods. 2 ďalej ustanovuje, že ak sa zahraničná pracovná cesta končí na území Slovenskej republiky, rozhodujúcim časom je čas prechodu štátnej hranice (v prípade cesty prostredníctvom osobného automobilu, autobusu alebo vlaku) a odlet, prílet lietadla podľa letového poriadku, odchod a príchod lode z prístavu, kde sa vykonáva vstupná a výstupná hraničná kontrola.

Ak má podnikateľ v rámci ubytovania preukázateľne poskytnuté raňajky, nárok na stravné sa mu znižuje o 25 % zo sumy stravného ustanoveného pre časové pásmo nad 18 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste. Rovnako sa živnostníkovi a inej SZČO znižuje nárok na stravné v prípade, ak ma na pracovnej ceste preukázateľne zabezpečené bezplatné stravovanie, a to nasledovným spôsobom:

 • raňajky – nárok na stravné sa znižuje o 25 %,
 • obed – nárok na stravné sa znižuje o 40 %,
 • večera – nárok stravné znižuje o 35 %,
 • ak má zabezpečené kompletné stravovanie celý deň (raňajky, obed aj večera), tak sa nárok na stravné znižuje o 100 %.

Pri zahraničných pracovných cestách sa rovnakým spôsobom znižuje nárok na stravné pri časovo pásme nad 12 hodín.  

Zmeny v cestovných náhradách v roku 2020 a 2021 v súvislosti s pandémiou COVID-19

V súvislosti so snahou riešiť negatívne dopady pandémie koronavírusu (COVID-19) na zamestnávateľov a podnikateľské prostredie, bolo aj v oblasti cestovných náhrad prijaté opatrenie, ktorého hlavným cieľom je zmiernenie dopadov tejto krízy na uvedené subjekty.

Prijaté opatrenie bolo realizované zákonom č. 127/2020 Z. z. , ktorý novelizoval § 8 zákona o cestovných náhradách upravujúci mechanizmus zvyšovania súm stravného pre jednotlivé časové pásma a súm základnej náhrady poskytovanej za používanie cestných motorových vozidiel počas pracovných ciest.

Upozornenie:

Novo prijatá právna úprava sa týka a platí pre všetkých zamestnávateľov.

Nová legislatívna úprava zabezpečuje všetkým zamestnávateľom vo všetkých sférach pôsobnosti, že počas roku 2020 a 2021 sa nebudú zvyšovať sumy stravného a sumy náhrad za používanie cestného motorového vozidla, a to ani v prípade, ak by sa zvyšoval index cien jedál a nealkoholických nápojoch v reštauráciách a indexu položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

Prijaté opatrenie tak ponecháva v platnosti vyššie uvedené sumy stravného do 31. decembra 2021.

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 143/2019 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v roku 2020 a 2021 sa zaviedla platnosť nasledovných súm pre uvedené obdobie do 31. decembra 2021:

 • pre jednostopové vozidlá a trojkolky to bude suma vo výške: 0,053 eura,
 • pre osobné cestné motorové vozidlá to bude suma vo výške: 0,193 eura.

Náhrady živnostníka a SZČO za použitie osobného motorového vozidla počas pracovnej cesty v roku 2020 a 2021

Živnostník alebo iná SZČO môže použiť počas pracovnej vlastné osobné motorové vozidlo, ktoré nie je zahrnuté do obchodného majetku. V takomto prípade si môže uplatniť výdavky (náklady) nasledovným spôsobom:

 • výdavky do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden kilometer podľa zákona o cestných náhradách, pričomzákladnú náhradu za každý jeden km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách si môže uplatniť  iba v prípade, ak daňovník nemal predmetné  vozidlo zahrnuté v obchodnom  majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach,
 • vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

Upozornenie:

Od 1. júla 2019 bola Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 143/2019 z. z. zvýšená dovtedy platná sadzba základnej náhrady za jeden kilometer na aktuálne platnú sumu 0,193 eura. V súvislosti s vyššie uvedenou novelizáciou ako reakciou na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 na zamestnávateľov a podnikateľské prostredie, bude táto suma platná bez zvýšenia do 31. decembra 2021.

Podnikateľ môže na pracovnej ceste použiť aj prenajaté alebo požičané motorové vozidlo a v týchto prípadoch môže pri uplatňovaní daňových výdavkov vynaložených na spotrebu pohonných látok postupovať podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o daní príjmov nasledovnými spôsobmi:

 • uplatniť si výdavky na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a vypočíta ich podľa najazdených kilometrov,
 • uplatniť si výdavky určené na základe doklade o nákupe pohonných látok vo výške vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel,
 • uplatniť si výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výške 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie.

Náhrady živnostníka a SZČO za ubytovanie počas pracovnej cesty v roku 2020 a 2021

Do daňových výdavkov si môže živnostník a iná SZČO započítať aj náklady, ktoré počas pracovnej cesty vynaložil na ubytovanie. Tieto výdavky však musia byť preukázateľné doložené dokladmi z využitého ubytovacieho zariadenia v tuzemsku alebo v zahraničí.

Upozornenie:

Podnikateľ si môže uplatniť nárok na náhradu za ubytovanie len v prípade, že disponuje dokladom z ubytovacieho zariadenia, ktorého prevádzkovateľ je držiteľom živnostenského alebo obdobného oprávnenia s predmetom podnikania v oblasti poskytovania ubytovacích služieb.

Povinnosť preukázať výdavok (náklad) vyplýva živnostníkovi alebo inej SZČO (podnikateľovi) z oboch spomínaných právnych predpisov (zákona o cestovných náhradách aj zákona o dani z príjmov).

 Príklad:

 Ak by si podnikateľ zabezpečil ubytovanie v prenajatom byte, takýto náklad by si nemohol uplatniť, pretože sa nejedná o ubytovacie zariadenie, ktoré poskytuje ubytovacie služby v zmysle zákona.

Zákon podnikateľom zároveň priznáva nárok na náhrady preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny, náhrady za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov pri zahraničnej pracovnej ceste a náhrady za povinné a odporúčané očkovania, ktoré podstúpi počas pracovnej cesty, alebo v súvislosti s ňou predtým alebo po jej ukončení. V týchto prípadoch je nevyhnutné doložiť / preukázať vynaloženie výdavkov prostredníctvom príslušných dokladov.

Img_2614.jpg
Mgr. Silvia Hanová

Vyštudovala právnickú fakultu Univerzity Komenského.Vo svojej praxi sa už 17 rokov venuje právnym a konzultačným službám v oblasti korporátneho práva. Venuje sa tiež marketingovej komunikácii a PR.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

cestovné náhradyknowhowrok 2021

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Cestovné náhrady

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X