Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2020 – typ A

daňové priznanie
daňové priznanie Foto: Getty Images
18. januára 2021 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti typ A sa v roku mení a môžete si ho stiahnuť tu. Elektronický formulár nájdete na stránke finančnej správy.Toto daňové priznanie podáva daňovník, ktorý dosahuje príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov ak tieto príjmy nie sú oslobodené od dane. Ak dosahuje aj príjmy, podľa iných paragrafov zákona, podáva daňové priznanie typu B.

Daňové priznanie typ A je povinný podať každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona), ktoré sú predmetom dane, presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. za zdaňovacie obdobie roku 2020 presahujúce sumu 2 207,10 eura, okrem príjmov, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené, ak

  • plynuli od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane,
  • plynuli zo zdrojov v zahraničí,
  • nebolo možné z týchto príjmov zraziť preddavok na daň,
  • daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov podľa § 38 zákona,
  • požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne zamestnávateľovi požadované doklady,
  • je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 11 a § 52zza ods. 2 zákona,
  • došlo k zániku zamestnávateľa bez právneho nástupcu (§ 38 ods. 8 zákona).

Lehota na podanie daňového priznania

Daňové priznanie typ A sa podáva správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 zákona do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (31.3.2021), ak cit. zákon neustanovuje inak. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok, štátny sviatok), posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

V daňovom priznaní typ A daňovník vypočíta daň z príjmov zo závislej činnosti, ktorá je splatná v lehote na podanie daňového priznania alebo v lehote do ôsmich dní od doručenia oznámenia čísla účtu správcom dane vedeného pre daňovníka, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Ak v tejto lehote daň nezaplatí, správca dane pri ukladaní sankcií postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, s výnimkou, ak daňovník uplatňuje daňový bonus na vyživované dieťa podľa § 33 zákona alebo daňové zvýhodnenie na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie.

Tento postup použije aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 6 zákona, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí. Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur a to aj v prípade, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona.Daňové priznanie typ A je povinný podať aj daňovník, ktorému podľa zákona nevznikla povinnosť daňové priznanie typ A podať, ak ho správca dane vyzve na podanie daňového priznania.

Opravné daňové priznanie

Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (v tomto prípade daňového priznania typ A) môže daňovník podať opravné daňové priznanie (typ A alebo typ B, ak zistí, že mal podať tento typ daňového priznania) podľa § 16 ods. 1 daňového poriadku, v ktorom vyznačí, že ide o opravné daňové priznanie.

Dodatočné daňové priznanie

Po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania typ A je povinný daňovník podať do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné daňové priznanie, ak zistí, že jeho daň je vyššia, ako bola uvedená v daňovom priznaní typ A alebo vyrubená správcom dane a v rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná. Ak daňovník, ktorý podal daňové priznanie typ A zistí po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, že mal okrem príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona) za príslušné zdaňovacie obdobie aj iný druh zdaniteľných príjmov podľa zákona, je povinný podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.

Dodatočné daňové priznanie typ A alebo typ B môže podať aj daňovník, ktorý zistí, že jeho daň má byť nižšia, ako ju uviedol v daňovom priznaní alebo ako bola správcom dane vyrubená, alebo daňové priznanie neobsahuje správne údaje. Ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie v posledný rok lehoty podľa § 69 ods. 1, 2 a 5 daňového poriadku, táto lehota sa predĺži a uplynie v nasledujúcom kalendárnom roku posledným dňom mesiaca, ktorý sa svojím označením zhoduje s mesiacom, v ktorom bolo podané posledné dodatočné daňové priznanie. V tejto predĺženej lehote daňový subjekt nemôže podať dodatočné daňové priznanie.

Podľa § 32 ods. 8 zákona, osoba uvedená v § 35 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a osoba uvedená v § 49 ods. 4 zákona zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomrelého daňovníka, za ktorého podáva daňové priznanie aj tie zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ zomrelého daňovníka vyplatil osobe, na ktorú prešlo právo na tieto príjmy.

Ak budú tejto osobe vyplatené príjmy zo závislej činnosti za zomrelého daňovníka po podaní daňového priznania, táto osoba je povinná podať za zomrelého daňovníka dodatočné daňové priznanie, pričom správca dane v tomto prípade neuplatní postup podľa § 154 až 156 daňového poriadku. V súlade s § 32 ods. 11 zákona, podáva dodatočné daňové priznanie aj daňovník, ktorému bol spätne priznaný dôchodok k začiatku bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu, ak si za tieto zdaňovacie obdobia uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ak daňovník podá dodatočné daňové priznanie len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa § 154 až 156 daňového poriadku.

V dodatočnom daňovom priznaní (typ A alebo typ B) sa na prvej strane vyznačí, že ide o dodatočné daňové priznanie a zároveň vyznačí aj deň, v ktorom daňovník zistil skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania. Daňovník vypĺňa v dodatočnom daňovom priznaní všetky potrebné riadky a rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu alebo bezprostredne predchádzajúcemu podanému daňovému priznaniu, ak daňovník podal dodatočné daňové priznanie, alebo ročnému zúčtovaniu. Uvedené daňovník vyznačí v VII. ODDIELe dodatočného daňového priznania na riadkoch 73 až 82.

Daň z príjmov – výpočet

Daň z príjmov fyzickej osoby sa vypočíta zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona zníženého o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 zákona, zaokrúhleného na eurocenty podľa § 47 zákona, sadzbou podľa § 15 písm. a) bod 1 zákona:

  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima v súlade so znením § 11 ods. 2 písm. a) zákona, t.j. pre zdaňovacie obdobie 2020 sumu 37 163,36 eura, vrátane, resp.
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima v súlade so znením § 11 ods. 2 písm. a) zákona, t.j. pre zdaňovacie obdobie 2020 sumu 37 163,36 eura.

Vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na eurocenty podľa § 47 zákona.

Takto vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus podľa § 33 zákona a o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, ak daňovníkovi vznikne nárok na ich uplatnenie podľa § 33 a § 33a zákona. Daňový bonus podľa § 33 zákona a daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona môže uplatniť daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, ale aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Prílohy daňového priznania

Prílohou daňového priznania typ A sú všetky kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka, zaplateného povinného poistného, ktoré bol zamestnanec povinný zaplatiť vrátane zahraničného povinného poistného, ktoré je rovnakého druhu ako povinné poistné na území Slovenskej republiky a ktoré je povinný platiť zamestnanec podľa osobitných predpisov (zdravotné poistenie, sociálne poistenie § 5 ods. 8 zákona), výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov, príp. výšku nepeňažných príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona), z ktorých nebolo možné podľa § 35 ods. 3 písm. a) zákona zraziť preddavok na daň, plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako aj zo zdrojov v zahraničí v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie typ A, nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona a daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona.

V osobitnom prípade je prílohou daňového priznania typ A aj doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní. Ak si daňovník uplatňuje v daňovom priznaní typu A daňový bonus podľa § 33 zákona, alebo jeho časť, prílohou daňového priznania sú aj kópie dokladov preukazujúcich nárok na jeho priznanie (§ 37 zákona – napr. potvrdenie o návšteve školy, kópia rodného listu dieťaťa…).

Daňovník, ktorý si uplatňuje nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona, nemá povinnosť predkladať potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak dieťa študuje na škole so sídlom na území SR. Daňovník nemusí (opätovne) predkladať správcovi dane doklady, v ktorých nedošlo k zmene údajov v nich uvedených. To platí nielen pre rodný list, ale aj pre ďalšie doklady, napr. potvrdenie zo školy, ak ide o dieťa študujúce v zahraničí, sobášny list, ak preukazuje nárok na dieťa druhého z manželov, rozhodnutie súdu atď.

U daňovníka, ktorý si uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, prílohou daňového priznania typ A je potvrdenie vydané veriteľom.

Prílohou daňového priznania typ A je aj písomné potvrdenie o výkone činnosti dobrovoľníka, ak túto činnosť vykonával najmenej 40 hodín a ak sa rozhodol poukázať sumu do výšky 3 % zaplatenej dane.

Zaokrúhľovanie

Číselné údaje, vyjadrujúce peňažné sumy, sa v daňovom priznaní typ A uvádzajú v eurách, s presnosťou na eurocenty, so zaokrúhlením podľa § 47 zákona, t. j. s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej, tak, že
a) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
b) zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

V prémiovej časti obsahu nájdete postup na vyplnenie daňového priznania typ A

Exkluzívny obsah pre členov klubu

Tu sa nachádza obsah prístupný iba členom Klubu Podnikam.sk. Ziskajte pristup k celému článku a všetky výhody členstva klubu.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

ako vyplniť daňové priznaniedaňové priznaniedaňové priznanie 2019daňové priznanie typ Adpfoknow-howPrémiový obsahrok 2021

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daňové priznanie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

04aug8:30Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony,Medzinárodné zdaňovanie

04aug8:30Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony

04aug8:30Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony,Medzinárodné zdaňovanie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X