Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2019 – typ A

daňové priznanie
daňové priznanie Foto: Getty Images
23. januára 2020 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti typ A sa oproti minulému roku nemení. Toto daňové priznanie podáva daňovník, ktorý dosahuje príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov ak tieto príjmy nie sú oslobodené od dane. Ak dosahuje aj príjmy, podľa iných paragrafov zákona, podáva daňové priznanie typu B.

Daňové priznanie typ A je povinný podať každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti, ktoré sú predmetom dane, presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. za zdaňovacie obdobie roku 2019 presahujúce sumu 1 968,68 eura, ak
– plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane,
– plynú zo zdrojov v zahraničí,
– nemožno z týchto príjmov zraziť preddavok na daň,
– daňovník nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov podľa § 38 zákona,
– požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne zamestnávateľovi požadované doklady,
– je povinný zvýšiť základ dane,
– došlo k zániku zamestnávateľa bez právneho nástupcu.

Ak daňovník dosiahol v príslušnom zdaňovacom období len príjmy zo závislej činnosti na území SR a požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, nie je povinný podať daňové priznanie!

Lehota na podanie daňového priznania

Lehota na podanie daňového priznania je 3 kalendárne mesiace po uplynutí zdaňovacieho obdobia. To znamená, že daňové priznanie je potrebné podať do 31.3.2020. Vypočítaná daň je splatná rovnako v tejto lehote alebo do ôsmich dní od doručenia oznámenia čísla účtu správcom dane vedeného pre daňovníka, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Ak v tejto lehote daňovník daň nezaplatí, správca dane mu uloží sankciu podľa daňového poriadku. Daň sa nevyrubí a teda ani neplatí, ak nepresiahne 17 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona (1 968,68 eura), s výnimkou, ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 zákona alebo daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona. Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur. Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorému nevznikla povinnosť podať daňové priznanie, ak ho na to správca dane vyzve.

Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže daňovník podať opravné priznanie (typ A alebo typ B, ak zistí, že mal podať tento typ priznania), v ktorom vyznačí, že ide o opravné daňové priznanie.

Dodatočné daňové priznanie

Ak daňovník po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zistí, že mal zaplatiť vyššiu daň,ako bola uvedená v daňovom priznaní, alebo vyrubená správcom  je povinný daňovník podať do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné daňové priznanie. V tejto lehote musí daň aj zaplatiť. Ak daňovník, ktorý podal daňové priznanie typu A zistí, že mal okrem príjmov zo závislej činnosti aj iný druh príjmov, je povinný podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. Dodatočné daňové môže podať aj daňovník, ktorý zistí, že jeho daň má byť nižšia, alebo ak daňové priznanie neobsahuje správne údaje.

Na dodatočnom daňovom priznaní (typ A alebo typ B) sa na prvej strane vyznačí, že ide o dodatočné daňové priznanie a zároveň vyznačí aj deň, v ktorom daňovník zistil skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania. Daňovník vypĺňa v dodatočnom daňovom priznaní všetky potrebné riadky a rozdiely oproti pôvodnému priznaniu.  Rozdiely z dodatočného daňového priznania daňovník vyznačí v VII. ODDIELe dodatočného daňového priznania na riadkoch 73 až 82.

Daň z príjmov – výpočet

Daň z príjmov fyzickej osoby sa vypočíta percentuálne zo základu dane z príjmov podľa § 4 zníženého o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 zákona. Sadzba dane je

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima – pre zdaňovacie obdobie 2019 je to 36 256,38 eura,
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima.

Vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Táto daň sa znižuje o daňový bonus podľa § 33 zákona a o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, ak na ne daňovníkovi vznikne nárok.

Prílohy daňového priznania

Ako príloha daňového priznania typ A tvoria sa odovzdávajú aj niektoré doklady:

 • kópie všetkých potvrdení/dokladov o príjmoch fyzickej osoby zo zamestnania plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom,
 • pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) podľa § 33 ZDP
  • bola zrušená povinnosť daňovníka opakovane prikladať doklady na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa, ak ich daňovník k daňovému priznaniu už raz priložil a v týchto dokladoch nedošlo k zmene údajov (rodný list). Ide o doklad preukazujúci, že sa jedná o dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťa druhého z manželov, napr. kópia rodného listu dieťaťa alebo výpis z rodného listu, kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa a pod.. Prvýkrát to platí pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019,
  • u dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku:
   • daňovník už nemusí predkladať potvrdenie o návšteve školy svojho dieťaťa ani potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky,
   • povinnosť predkladania potvrdenia o návšteve školy zostane zachovaná u tých daňovníkov, ktorých deti študujú na školách nevykazujúcich údaje do predmetného registra (napr. školy v zahraničí). Prvýkrát to platí platí pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019,
  • ak daňovník za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie takéto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a zamestnávateľ mu priznal daňový bonus v plnej výške, doklady nie sú prílohou daňového priznania,
 • písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a to počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ak daňovník splnil podmienky a rozhodol sa poukázať podiel zaplatenej dane až do výšky 3 %,
 • kópia potvrdenia vydaného veriteľom na priznanie sumy daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP.

Zaokrúhľovanie

Číselné údaje, vyjadrujúce peňažné sumy, sa v daňovom priznaní typ A uvádzajú v eurách. Všetky prepočty sa vykonajú s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej, tak, že

a)zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
b)zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

V prémiovej časti obsahu nájdete postup na vyplnenie daňového priznania typ A

Exkluzívny obsah pre členov klubu

Tu sa nachádza obsah prístupný iba členom Klubu Podnikam.sk. Ziskajte pristup k celému článku a všetky výhody členstva klubu.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

ako vyplniť daňové priznaniedaňové priznaniedaňové priznanie 2019daňové priznanie typ AdpfoPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daňové priznanie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X