Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Daň z motorových vozidiel (Cestná daň) v roku 2020

Daň z motorových vozidiel 2018
Daň z motorových vozidiel 2018 foto: Thinkstock
17. decembra 2019 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

S príchodom nového roka klopú na dvere dôležité daňové povinnosti. Jednou z prvých je aj povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Táto povinnosť vzniká všetkým daňovníkom, ktorí počas roka 2019 využili automobil evidovaný v Slovenskej republike na podnikateľskú činnosť. Ak ste teda aspoň jeden deň v roku 2019 využili automobil na podnikanie a uplatnili si k nemu výdavky, ste povinní podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Prečítajte si viac o tom ako platiť daň z motorových vozidiel v roku 2020 a stiahnite si tlačivo daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Zákon o dani z motorových vozidiel – zmeny od 1.1.2020

V zákone o dani z motorových vozidiel nastávajú zmeny od 1. 1. 2020 na základe novely zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Od nového roka sa do zákona dopĺňa vysvetlenie pojmu používanie vozidla na podnikanie, tak, aby bolo zrejmé, že vozidlo sa považuje za použité na podnikanie vtedy, ak pridelené evidenčné číslo a je splnená niektorá podmienka uvedená v písmenách a) e).

Používaním vozidla na podnikanie sa na účely tohto zákona rozumie skutočné používanie vozidla na podnikanie, účtovanie o vozidle, evidovanie vozidla v daňovej evidencii,uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla alebo používanie vozidla na podnikanie daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e). Použitie vozidla na podnikanie touto úpravou tak nie je viazané nevyhnutne až na „skutočné“ použitie vozidla, ale aj na zaradenie vozidla do majetku, alebo uplatnenie si výdavkov naň ešte pred „skutočným použitím“. Toto ustanovenie sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie začínajúce 1. januára 2020.
Precizuje sa tiež ustanovenie, ktoré vozidlá so zvláštnym evidenčným číslom nepodliehajú dani z motorových vozidiel od 1. 1. 2020. Predmetom dane nebude je vozidlo ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M, H alebo S. Písmeno M sa používa na novovyrobených, resp. novo kúpených autách, ktoré sa používajú na skúšobné jazdy, písmeno H sa používa pre historické vozidlá a písmeno S používajú vozidlá určené na športové účely.
V § 7 odsek 4 znie:
(4) Ročná sadzba dane podľa odsekov 1 až 3 sa zníži o 50 % pre
a)hybridné motorové vozidlo,
b)motorové vozidlo s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),
c)motorové vozidlo na vodíkový pohon.

V súvislosti so zrušením nariadenia vlády SR č. 140/2009 Z. z., ktoré obsahuje definície elektrického vozidla a hybridného vozidla, bolo potrebné aktualizovať niektoré ustanovenia položky 65. Súčasný systém zliav zostane zachovaný, len preukazovanie bude podľa údajov uvedených v osvedčení o evidencii časti II.

V § 8 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,“

Dopĺňa sa tak zánik daňovej povinnosti pri odcudzení vozidla, a to na posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo orgánom Policajného zboru SR potvrdené odcudzenie vozidla. Vydané potvrdenie Policajným zborom SR o odcudzení vozidla je dokladom potvrdzujúcim zánik daňovej povinnosti.

V § 8 ods. 2 písmeno e) znie: „e) vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla,“. Spresňuje sa zánik daňovej povinnosti vo väzbe na terminológiu zákona o cestnej premávke.
V § 8 ods. 3 sa vypúšťajú slová „okrem daňovníka podľa § 3 písm. e)“. Ruší sa výnimka udelená daňovníkovi zamestnávateľovi pri vyznačovaní vzniku a zániku daňovej povinnosti v daňovom priznaní, podľa ktorej iba daňovník zamestnávateľ nemal povinnosť vyznačovať túto skutočnosť v daňovom priznaní. Dôvodom je aplikačná prax, podľa ktorej neuvádzanie dátumu vzniku a zániku daňovej povinnosti v prípade použitia vozidla zamestnancom počas zdaňovacieho obdobia (celého alebo časti) bez prerušenia, vytvára pochybnosti správcu dane o dĺžke zdaňovacieho obdobia, a to i napriek označeniu daňovníka zamestnávateľa.
V § 8 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Vozidlo je predmetom dane najviac 12 kalendárnych mesiacov, a to aj vtedy, ak dôjde v jednom kalendárnom mesiaci u toho istého daňovníka k zániku daňovej povinnosti a následne k vzniku daňovej povinnosti, pričom daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k skutočnosti zakladajúcej zánik daňovej povinnosti a daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla skutočnosť zakladajúca vznik daňovej povinnosti.“.
Za účelom odstránenia duplicity zdanenia jedného predmetu dane u jedného daňovníka pri zániku a súčasne vzniku daňovej povinnosti počas jedného kalendárneho mesiaca sa dopĺňa pravidlo tohto zdanenia a súčasne sa definuje vznik a zánik daňovej povinnosti pri tomto jednom predmete dane u jedného daňovníka.
V § 8 ods. 7 prvej vete sa za slovo „období“ vkladá čiarka a slová „ktorým je kalendárny rok,“, v druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom túto skutočnosť neuvádza v daňovom priznaní.“ a na konci sa pripája táto veta: „Oznámenie o zániku daňovej povinnosti podá daňovník na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a uverejní ho na svojom webovom sídle.“.
Presne sa vymedzuje, že v prípade plnenia oznamovacej povinnosti o zániku daňovej povinnosti, túto nemožno plniť podaním daňového priznania, ani v podanom daňovom priznaní uvádzať. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti bude daňovník povinný podať na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo SR a zverejní ho na svojom webovom sídle.
V § 9 ods. 6 sa za slovo „ukončil“ vkladajú slová „alebo prerušil“. Dopĺňa sa možnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel skôr aj pre daňovníka, ktorý prerušil podnikanie, a to zavedením inak určeného zdaňovacieho obdobia, ktorého koniec sa vzťahuje k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k prerušeniu podnikania. Súčasne sa upravuje aj termín na zaplatenie dane po uplynutí tohto inak určeného zdaňovacieho obdobia.
V § 9 ods. 7 prvej vete sa za slovo „zomrie“ vkladajú slová „počas zdaňovacieho obdobia alebo po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania podľa odseku 2 prvej vety“, slová „smrťou daňovníka“ sa nahrádzajú slovami „posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zomrel“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak daňovník zomrie, za zdaňovacie obdobie, v ktorom boli splnené podmienky podľa § 8 ods. 7 prvej vety, dedič, alebo ak je viac dedičov, ten, komu to vyplýva z dohody dedičov alebo ak sa nedohodnú, dedič, ktorého určí správca dane, namiesto daňového priznania oznámi správcovi dane v lehote podľa tretej vety zánik daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7.“. Uplatní sa rovnaká lehota na podanie daňového priznania za daňovníka, ktorý zomrel hocikedy počas zdaňovacieho obdobia alebo aj vtedy, ak zomrel po uplynutí ročného zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania, osobou, ktorá koná za zomrelého daňovníka. V prípade daňovníka, ktorý zomrel, sa umožňuje osobe konajúcej za tohto daňovníka podať namiesto daňového priznania, oznámenie o zániku daňovej povinnosti, ak súčasne splnené podmienky, t. j. vozidlo nebolo použité na podnikanie ani jeden deň v zdaňovacom období, o tomto vozidle sa neúčtovalo ako o majetku, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo sa naň neuplatňovali výdavky spojené s jeho použitím.
V § 10 ods. 1 sa za slovo „platba“ vkladajú slová „vypočítaná z predpokladanej dane“. V § 10 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nie je oslobodené od dane podľa § 4 ods. 1 písm. b) až d)“.V § 10 ods. 3 až 5 sa vypúšťajú slová „u jedného správcu dane“.V § 10 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na žiadosť daňovníka môže správca dane určiť daňovníkovi podľa prvej vety platenie preddavkov na daň. Proti rozhodnutiu správcu dane o určení platenia preddavkov na daň na základe žiadosti daňovníka sa nemožno odvolať.“.V § 10 ods. 6 sa slová „a 4“ nahrádzajú slovami „až 5 a 11“ a vypúšťa sa slovo „celoročnú“.
Dopĺňa sa znenie ustanovenia zákona, ktoré definuje predpokladanú daň o skutočnosť, že táto je základom pre výpočet preddavku na daň. Spresňuje sa skutočnosť, že pokiaľ ide o vozidlá, ktoré od dane oslobodené, s týmito sa pri výpočte predpokladanej dane nepočíta. V prípadoch, kedy podľa zákona nie je povinnosťou daňovníka platiť preddavky na daň, sa dopĺňamožnosť ich platenia, ak o to požiada daňovník správcu dane. Na základe rozhodnutia správcu dane bude mať daňovník možnosť platiť preddavky na daň a následne po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania vyrovná celoročnú daň.
V § 10 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Ak zanikne oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 1 písm. b) alebo písm. d) počas zdaňovacieho obdobia, daňovník zaplatí pomernú časť dane podľa odseku 7.“
Vzhľadom na absenciu vysporiadania sa s dôsledkami porušenia podmienok oslobodenia od dane pre vozidlá, ktoré slúžia na poskytovanie záchrany ľudského života alebo majetku, alebo používané výhradne v poľnohospodárskej alebo lesnej výrobe sa explicitne určuje, akým spôsobom sa daňovník s týmto porušením vysporiada. V prípade porušenia podmienok oslobodenia od dane daňovník zaplatí pomernú časť dane za kalendárne mesiace, v ktorých k tomuto porušeniu došlo.
V § 10 ods. 10 sa za slová „predmetu dane,“ vkladajú slová „vznik a zánik daňovej povinnosti,“
Dopĺňa sa ďalšia skutočnosť, podľa ktorej ani vznik ani zánik daňovej povinnosti počas zdaňovacieho obdobia neovplyvnia platenie predpísaných preddavkov na daň na základe predpokladanej dane.
V § 10 ods. 11 prvej vete sa slová „a 4“ nahrádzajú slovami „až 5“, vypúšťa sa bodka a v druhej vete sa vypúšťajú slová „Správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak aj“
Na základe toho, že daňovník nemá oznamovaciu povinnosť počas zdaňovacieho obdobia, správca dane nemôže a ani nevie z vlastného podnetu reagovať na úpravu predpísaných preddavkov na daň. Preto sa táto možnosť určenú správcovi dane vypúšťa. Naďalej však zostáva možnosť na vzniknutú situáciu reagovať samotným daňovníkom, a to spôsobom podania žiadosti z jeho strany.
V § 10 ods. 13 sa vypúšťajú slová „tomu správcovi dane, ktorý je miestne príslušný k 1. januáru zdaňovacieho obdobia,“. V súlade s určením výkonu správy dane podľa osobitného predpisu sa odstraňuje podmienka viazanosti platenia preddavkov na daň k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, z dôvodu jej neopodstatnenosti.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15) Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.“.

Zavádza sa hranica 5 eur, pod ktorú sa vypočítaná daň v daňovom priznaní, nebude uhrádzať.

Kedy ste povinní podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel (cestná daň) je legislatívne upravená zákonom č. 361/2014 Z.z. Daňovníkom dane z motorových vozidiel je podľa tohto zákona každá osoba, ktorá použije vozidlo evidované v Slovenskej republike na účely podnikania. Rozhodujúcimi skutočnosťami teda sú, aby vozidlo malo evidenčné číslo pridelené v Slovenskej republike a aby bolo aspoň jeden deň v roku použité na podnikateľské účely.

Zákon rozoznáva 5 druhov daňovníkov dane z motorových vozidiel. Ak sa teda nájdete v jednej z definícii, musíte podávať daňové priznanie. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

 1. je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,
 2. má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
 3. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
 4. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
 5. je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

POZOR:

Často sa zabúda, že daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je povinný podať aj zamestnávateľ, ktorý vyplatil cestovné náhrady svojmu zamestnancovi, ktorý použil pri pracovnej ceste vlastné motorové vozidlo evidované v Slovenskej republike. Zamestnávateľ je tak povinný evidovať, kedy a za aké vozidlo boli vyplatené cestovné náhrady.

Predmetom dane nie je vozidlo používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo, ani vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii je označené ako špeciálne vozidlo (napríklad vozidlá na staveniskách alebo v kameňolomoch, v prístavoch alebo na letiskách). Pre tieto vozidlá sa daňové priznanie k dani z motorových vozidiel nepodáva.
Priznanie k dani podáva daňovník (§ 3 zákona) vecne príslušnému správcovi dane. Správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzickej osoby a podľa sídla právnickej osoby.
Pred uplynutím lehoty na podanie priznania môže daňovník podať opravné priznanie (§ 16 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z.). Ak daňovník zistí, že daň má byť vyššia, ako je uvedená v podanom priznaní, je povinný podať správcovi dane do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné priznanie s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné priznanie týka (§ 16 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z.). V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná. Dodatočné priznanie je daňovník povinný podať aj vtedy ak zistí, že daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená (§ 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z.). Dodatočné priznanie je oprávnený podať daňovník v prípade, ak zistí, že daň uvedená v podanom priznaní má byť nižšia alebo daň má byť nižšia, ako bola správcom dane vyrubená alebo priznanie neobsahuje správne údaje (§ 16 ods. 4 písm. a), b) a c) zákona č. 563/2009 Z. z.).
Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019 sa teda podáva do 31.1.2020. Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je daň splatná.
V špecifických prípadoch je lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel rozdielna.
Ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie, podáva jeho právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.
Ak je na majetok daňovníka vyhlásený konkurz, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz, sa podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz, a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom bol vyhlásený konkurz.
Ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca jeho vstupu do likvidácie, podáva likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa daňovník zrušuje s likvidáciou, a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom sa zrušuje s likvidáciou.
Ak daňovník ukončil alebo prerušil podnikanie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil alebo prerušil podnikanie, podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.Povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia pri prerušení podnikania platí pre daňovníka od 1.1.2020.
Ak daňovník zomrie počas zdaňovacieho obdobia alebo po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zomrel, je povinný podať dedič, ak je viac dedičov, ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, dediča, ktorý podá daňové priznanie, určí správca dane. Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel, pričom správca dane môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa tohto odseku. Ak dedičstvo pripadlo Slovenskej republike, daňové priznanie sa nepodáva.

Oslobodenie od dane

Od dane je oslobodené vozidlo
a)diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
b)záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
c)osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách7) vo verejnom záujme,
d)používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.
Oslobodenie od dane podľa odseku 1 písm. b) až d) uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Akú vysokú daň budete platiť
 • Za novšie autá platíte nižšie dane
 • Zdaňovacie obdobie a vznik daňovej povinnosti
 • Platenie preddavkov
 • Ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019
 • Tipy a upozornenia

Exkluzívny obsah pre členov klubu

Tu sa nachádza obsah prístupný iba členom Klubu Podnikam.sk. Ziskajte pristup k celému článku a všetky výhody členstva klubu.

K téme

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z motorových vozidiel

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

29oct7:30IFRS komplexný kurz II.7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Medzinárodné zdaňovanie,žiadny

29oct7:30IFRS komplexný kurz II.7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:IAS/IFRS,Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Medzinárodné zdaňovanie,Účtovníctvo,žiadny

29oct7:30IFRS komplexný kurz II.7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:IAS/IFRS,Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Medzinárodné zdaňovanie,Účtovníctvo,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X