Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Daň z nehnuteľností za rok 2017

Mortgage calculator. House on buttons. Real estate concept.
Thinkstock
10. januára 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

V minulom článku sme sa zaoberali daňou z motorových vozidiel za rok 2016. Nezabudnite však, že január je spojený aj s daňou z nehnuteľností za rok 2017. Tá vychádza zo zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V článku sa bližšie pozrieme na daňové priznanie k dani z nehnuteľností, vysvetlíme si vznik a zánik daňovej povinnosti. Neobídeme ani špeciálne prípady nadobudnutia nehnuteľnosti – dedenie, vydraženie.

Tlačivo k dani z nehnuteľností nájdete tu.

Plné znenie zákona nájdete tu.

 

Čo je daň z nehnuteľností?

Definíciu dane z nehnuteľností si prečítajte tu:

 • je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
 • uvedená daň sa platí vopred, t. j. do konca januára 2017 sa platí daň na rok 2017.

 

Kto je správcom dane z nehnuteľností a čo všetko daň zahŕňa?

V časti pre členov klubu vám vysvetlíme, kto je správcom dane a čo táto daň zahŕňa:

Správcom dane z nehnuteľností je obec (mesto), v katastrálnom území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. V prípade miest Bratislava a Košice sú správcom dane z nehnuteľností tieto mestá, a nie ich mestské časti. 

Čo zahŕňa daň z nehnuteľností?

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb,
 • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome..

 

Kto má povinnosť podať daňové priznanie?

Skutočnosti, ktoré vedu k povinnosti podať daňové priznanie, si priblížime tu:

Povinnosť podať daňové priznanie majú  fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2016:

 • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2017 sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2017 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napr. zmena výmery pozemkov).

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu a daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Poznámka Podnikam.sk: Spoluvlastníkov môže zastupovať jeden z nich, ak sa tak všetci dohodnú a daňové priznanie podá tento zástupca, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom daňovom priznaní.

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne, a daňové priznanie podáva jeden z manželov.

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Príklad č.1

Roman nadobudol v auguste 2016 do osobného vlastníctva byt. K 1. januáru 2017 je zapísaný v katastri nehnuteľností ako vlastník tohto bytu.

Vysvetlenie nájdete v uzamknutej časti:

Z uvedeného dôvodu mu vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností a zaplatiť vyrubenú daň správcovi dane v katastrálnom území, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností za rok 2017

Bližšie informácie o daňovom priznaní k dani z nehnuteľností nájdete tu:

 • priznanie sa podáva za to zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovníkovi vznikla prvá daňová povinnosť k správcovi dane,
 • čiastkové priznanie sa podáva, ak v ďalšom období daňovník nadobudne ďalšiu nehnuteľnosť, zmení sa účel využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, nehnuteľnosť predá a zanikne mu vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, dôjde k zmene druhu alebo výmeru pozemku.
 • daňové priznanie sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR č. MF/021249/2014-725, uvedené tlačivo platí pre fyzické aj právnické osoby a daňovník v ňom vyznačí, či ide o priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie,
 • daňovník nevypočítava daň, to za neho robí obec, mesto, resp. mestská časť,
 • sadzby dane z nehnuteľností ustanovujú všeobecne záväzné nariadenia jednotlivých obcí, miest, mestských častí; môžete ich nájsť  na webových stránkach obcí a miest,
 • ak obec zaviedla vo všeobecne záväznom nariadení zníženie alebo oslobodenie od dane, uplatní si  daňovník nárok na zníženie alebo oslobodenie dane najneskôr do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť;  v opačnom prípade nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká,
 • ak v ďalších zdaňovacích obdobiach nenastane zmena oproti predošlému roku, daňové priznanie sa nepodáva a daňovník dostane od správcu dane rozhodnutie o vyrubenej dani,
 • Lehota na podanie daňového priznania za rok 2017 je do 31. januára 2017 a podávajú ho tí daňovníci, ktorí v roku 2016 nadobudli nehnuteľnosť, ktorá je k 1. januáru 2017 zapísaná v katastri nehnuteľností, alebo daňovníci, ktorí v roku 2016 predali nehnuteľnosť a túto už nebudú mať zapísanú k 1. januáru 2017 v katastri nehnuteľností, resp. daňovníci, u ktorých v priebehu kalendárneho roka došlo k zmenám, ktoré ovplyvňujú výšku vyrubenej dane.

 

Spôsob podania daňového priznania

Aké sú možnosti podania daňového priznania si prečítajte tu:

Daňové priznanie môžete podať:

 • osobne,
 • poštou,
 • elektronicky (uvedená forma je novinkou, ktorú môžu prvýkrát využiť Bratislavčania, ktorí majú elektronický občiansky preukaz, pričom službu možno vybaviť na portáli www.esluzbyba.sk).

Splatnosť dane

Do kedy je daň splatná? Kto ju vypočíta a na základe čoho sa platí? Odpovieme vám tu:

 • daň z nehnuteľností vypočíta správca dane a daňovníkovi doručí rozhodnutie, ktorým vyrubí daň,
 • daň sa platí na základe vydaného rozhodnutia, ktoré obsahuje informácie potrebné k uskutočneniu platby dane z nehnuteľností na rok 2017, t. j. číslo účtu a údaje na označenie platby dane,
 • vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
 • obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí,
 • daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

 

Sankcie za nepodanie daňového priznania

V prípade nepodania daňového priznania vám hrozia tieto sankcie:

V prípade nepodania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne ani po výzve alebo až po riadnom termíne správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však 3 000 eur.

 

Osobitné spôsoby nadobudnutia nehnuteľnosti

 K osobitným spôsobom nadobudnutia nehnuteľnosti patrí vydraženiededenie.

 

Nadobudnutie nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka

V časti pre členov klubu si vysvetlíme vznik daňovej povinnosti, podanie daňového priznania, zánik daňovej povinnosti:

Vznik daňovej povinnosti

Ak ste nadobudli nehnuteľnosť v priebehu roka vydražením, daňová povinnosť vzniká:

 • prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti, alebo
 • prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Príklad č.2:

Peter nadobudol nehnuteľnosť vydražením 10. októbra 2016. Daňová povinnosť mu vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti, t. j. 1. novembra 2016.

 

Povinnosť podať daňové priznanie 

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 

Zánik daňovej povinnosti

Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením v priebehu roka

V časti pre členov klubu si vysvetlíme vznik daňovej povinnosti, podanie daňového priznania, zánik daňovej povinnosti:

Vznik daňovej povinnosti

Ak ste nadobudli nehnuteľnosť dedením v priebehu roka, daňová povinnosť vám vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom ste sa ako dedič stali vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Povinnosť podať daňové priznanie

Daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností najneskoršie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 

Zníženie oslobodenie daňovej povinnosti:

Ak obec zaviedla vo všeobecne záväznom nariadení zníženie alebo oslobodenie od dane, uplatní si  daňovník pri nehnuteľnosti nadobudnutej dražbou alebo dedičským konaním nárok na zníženie alebo oslobodenie daňovej povinnosti najneskôr v lehote do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. V opačnom prípade nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

K téme

Témy

daň z nehnuteľností 2017masterPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z nehnuteľností

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

január

27jan7:30Základné ekonomické minimum7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie,Manažérske zručnosti,Manažment

28jan7:30Kolektívne zmluvy – obsah, kolektívne vyjednávanie – postup a spôsob v roku 20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

28jan7:30Kolektívne zmluvy - obsah, kolektívne vyjednávanie, postup a spôsob v roku 20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X