Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Daňové priznanie živnostníka (SZČO) s príjmami zo zahraničia za rok 2016

Businessman walking with trolley and bag, business travel
Thinkstock
8. marca 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí je dôležité určiť, či je daňovník rezidentom SR, t. j. daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

Daňové priznanie za rok 2016 je povinný podať v prípade, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie roku 2016 presiahli sumu vo výške 1 901,67 €, resp. ak vykázal daňovú stratu.

V tomto článku si vysvetlíme, ako vyplní daňové priznanie živnostník (SZČO), ktorý dosiahol v roku 2016 príjmy v zahraničí.

Odporúčame ebook:

Kto je rezident SR

 • je občan, ktorý má na území SR trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku,
 • je povinný vysporiadať si svoj celosvetový príjem v SR, tzn. príjem plynúci zo zdrojov na území SR, ako aj príjem zo zdrojov v zahraničí.

Aby nedochádzalo k zdaneniu príjmov zo zahraničia aj v zahraničí, aj na Slovensku, tzn. dvakrát, má SR uzavreté zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Postup pri zamedzení dvojitého zdanenia upravuje ustanovenie § 45 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 • Ak plynú daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou príjmy zo štátu, s ktorými má Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, pri zamedzení dvojitého zdanenia sa postupuje podľa tejto zmluvy a podľa zákona o dani z príjmov. V zmluve je určené, ktorá metóda zamedzenia dvojitého zdanenia sa používa v prípade konkrétnej krajiny.

Poznámka Podnikam.sk: Zoznam zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorými je Slovenská republika viazaná, nájdete napríklad na http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8688.

 • V prípade krajín, s ktorými Slovensko nemá uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, sa postupuje výlučne podľa ustanovení zákona o dani z príjmov.

Metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia

Metóda zápočtu dane

 • daňovník si daň, ktorú zaplatil v zahraničí, započíta do úhrady dane.

Ak bola daň zaplatená v zahraničí nižšia, ako daň vypočítaná podľa slovenského zákona o dani z príjmov, daňovník musí rozdiel doplatiť.

Ak bola daň zaplatená v zahraničí vyššia, ako daň vypočítaná podľa slovenského zákona o dani z príjmov, rozdiel daňovníkovi vrátený nebude.

Metóda vyňatia príjmov

 • daňovník uvedie príjmy, ktoré boli preukázateľne zdanené v zahraničí, v daňovom priznaní. Zo zdanenia však budú tieto príjmy vyňaté, t. j. neplatí sa z nich žiadna daň.

Príklad:

Michal Hronský prevádzkoval od 6. 3. 2016 do 31. 12. 2016 na základe živnostenského oprávnenia vydaného v Česku výrobňu pripravených pokrmov, kde platil aj príspevky na zdravotné a sociálne poistenie. Iné príjmy v roku 2016 nemal.

Má trvalý pobyt v SR, t. j. je rezidentom s neobmedzenou daňovou povinnosťou v SR. Je ženatý a bezdetný. Manželka mala v roku 2016 príjem 9 200 €, preto si na ňu nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Michal Hronský podal v Česku daňové priznanie k dani z príjmov a zaplatil daň. Ako má postupovať pri podaní daňového priznania na Slovensku?

Tabuľka č. 1: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Michal Hronský
Rodné číslo: 730810/5236
Trvalé bydlisko: Mierová 5, Šahy 831 06
Suma príjmov zo živnostenského podnikania vykonávaného v Česku za rok 2016: 27 785,00 €
Suma výdajov zo živnostenského podnikania vykonávaného v Česku za rok 2016: 18 289,00 €
Poistné na zdravotné a sociálne poistenie: 768,00 €
Suma dane z príjmov zaplatená v Česku za rok 2016: 26 530,00 CZK

Pozrime sa teraz na to, ako bude tento daňovník vypĺňať daňové priznanie:

Michal Hronský je považovaný za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, keďže má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou sú príjmy plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ako aj zo zdrojov v zahraničí. Keďže jeho príjmy za rok 2016 boli vyššie ako 1 901,67 €, je povinný podať daňové priznanie za rok 2016 a použije tlačivo k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.

 • V daňovom priznaní daňovník prizná celosvetové príjmy, t. j. príjmy plynúce zo zdrojov na území SR, ako aj príjmy plynúce zo zahraničia.
 • Príjmy uvedené v cudzej mene prepočíta v súlade s ustanovením § 31 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Michal Hronský je účtovnou jednotkou, preto použil na prepočet cudzej meny na eurá referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný ku dňu, ku ktorému je uplatnený daňovníkom v účtovníctve.
 • Daň z príjmov zaplatenú v Česku v českých korunách prepočítal na eur priemerným ročným kurzom vyhláseným NBS za rok 2016, ktorý bol 27,034 CZK/€ (pozri si Kurzy do dp za rok 2016)
  Výpočet: 26 530/27,279 = 981,36 €.
 • Slovenská republika má s Českom uzavretú Zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, podľa ktorej sa pri zdaňovaní príjmov plynúcich z Česka použije metóda zápočtu dane.

Príklad vyplnenia daňového priznania (vzor vyplneného daňového priznania Dp sza o s pra?jmami z a eska.docx)

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok 01 – Michal Hronský nemá pridelené DIČ, preto uvedie rodné číslo: 7308106445.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2016.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk, www.susr.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „Výroba pripravených pokrmov a jedla“.
 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,– daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

 • Oddiel II. Michal Hronský nevypĺňa.
 • Riadky 27 a 28 – vyplní svoje telefónne číslo a emailovú adresu. Tieto informácie daňovník nemusí vyplniť.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

 • Riadok 31 – nevypĺňa, lebo manželka mala príjmy vyššie ako 3 803,33 €, preto nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

 • nevypĺňa

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

 • Oddiel Michal Hronský nevypĺňa, nakoľko v roku 2016 nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona.

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA

Tabuľka č. 1

 • V stĺpci 01, riadok 02 a 10 – uvedie úhrn príjmov zo živnostenského podnikania vykonávaného v Česku prepočítaný na eurá: 27 785,00 €. Keďže daňovník je účtovnou jednotkou, príjmy vyjadrené v CZK prepočítal referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným NBS, platným ku dňu, ku ktorému je uplatnený daňovníkom v účtovníctve. Podľa „Poučenia na vyplnenie daňového priznania“ daňovník uvádza príjmy zo zdrojov v zahraničí bez prípadných odpočítateľných položiek podľa zákonov platných v zahraničí.
 • V stĺpci 02, riadok 10 – uvedie výdavky vzťahujúce k príjmom zo živnostenského podnikania. Podľa „Poučenia na vyplnenie daňového priznania“ výdavky vzťahujúce sa k príjmom zo zdrojov v zahraničí sa môžu uplatniť len podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Michal Hronský uplatní výdavky vo výške 18 289,00 €.
 • Pod tabuľku č. 1 daňovník nevyznačuje znakom „x“ žiadnu z kolóniek, lebo vedie jednoduché účtovníctvo.
 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 10 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 27 785 € a riadku 38 výdavky = 18 289 €.
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = 27 785 € – 18 289 € = 9 496 €. Údaj z r. 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane).
 • Riadok 55 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov zo živnosti = 9 496,00 €.
 • Riadok 57 – prenesie sa suma z r. 55 vo výške 9 496,00 €, lebo podnikateľ si neuplatňuje daňovú stratu.

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV

 • Oddiely VII. a VIII. Michal Hronský nevypĺňa, nakoľko v roku 2016 nemal príjmy tohto charakteru.

IX. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 72 – prenáša sa údaj z r. 57, t. j. suma 9 496,00 €.
 • Riadok 73 – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, v našom prípade 3 803,33 € z dôvodu, že základ dane daňovníka je ≤ než 19 809 €. Sumu, ktorú si daňovník môže odpočítať ako nezdaniteľnú časť základu dane, vypočíta podľa pomôcky na výpočet nezdaniteľných častí základu dane (na daňovníka), ktorá je súčasťou Poučenia na vyplnenie daňového priznania FO.
 • Riadok 77 – uvádza sumu z riadku 73, t. j. 3 803,33 €.
 • Riadok 78 – rozdiel r. 72 – r. 77 = 9 496 – 3 803,33 = 5 692,67 €.
 • Riadok 80 – základ dane ako súčet r. 78 + r. 65 + r. 71 + r. 79 = 5 692,67 €.
 • Riadok 81 – výpočet dane, t. j. 19 % z 5 692,67 € = 1 081,60 €.
 • Riadky 82 až 84 – nevypĺňa, lebo sa na neho nevzťahuje vyňatie príjmov zo zdrojov v zahraničí.
 • Riadok 85 – uvedie sa úhrn príjmov zo zdrojov v zahraničí znížené o súvisiace výdavky okrem výdavkov podľa zahraničných predpisov vo výške 9 496 €.
 • Riadok 86 – uvádza sa daň zaplatená v zahraničí. Michal Hronský uvedie sumu 981,36 €. Suma dane uvedená v CZK bola prepočítaná na menu euro použitím priemerného ročného kurzu vyhláseného NBS za rok 2016.
 • Riadok 87 – výpočet percenta dane na účely zápočtu. Postupuje sa podľa vzorca: r. 85 : ( r. 36 + r. 57 + r. 65 + r. 71 – r. 82 ) alebo ( r. 36 + r. 57 + r. 65 + r. 71) x 100 = 9 496 : 9 496 x 100 = 100 %. Podľa Poučenia na vyplnenie daňového priznania, ak je vypočítaný percentuálny podiel na r. 87 vyšší ako 100, uvedie sa v maximálnej výške 100. R. 87 = 100.
 • Riadok 88– uvedie sa, akú časť z dane zaplatenej v zahraničí možno započítať. Postupuje sa podľa vzorca: [(r.84 alebo r. 81) x r. 87]:100 = 1 081,60 €.
 • Riadok 89 – daň uznaná na zápočet r. 88 maximálne do sumy na r. 86 = 981,36 €.
 • Riadok 90 – daň po zápočte – 100,24 €
 • Riadok 105 – údaj z riadku 90 , t. j. 100,24 €.
 • Riadok 107 – uvedie sa daň znížená o daňový bonus, v tomto prípade 100,24 €.
 • Riadok 109 – daň na úhradu 100,24 €

X. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XI. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONA

 • Oddiely X. a XI. nevypĺňa.

XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Michal Hronský nevyužije inštitút poukázania 2 % dane na osobitné účely, preto znakom „x“ vyznačí „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“.
 •  r. 134 a 135 – nevypĺňa.

XIII. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Znakom „x“ vyznačí skutočnosť, že uvádza osobitné záznamy. Daňovník uvedie v tabuľke údaje o príjmoch a výdavkoch v zahraničí, ktoré sú súčasťou základu dane, a to v členení:

 • kód štátu – 203
 • druh príjmu – § 6 ods. 1
 • príjmy – 27 785 €
 • výdavky – 18 289 €
 • z toho výdavky na povinné zahraničné poistenie preukázateľne zaplatené 768 €.
 • Riadok 136 – počet príloh k daňovému priznaniu. Daňovník k daňovému priznaniu predkladá:
  – Prílohy č. 1 a č. 2 – (uvádzajú sa, aj keď ich daňovník nevypĺňa)
  – potvrdenie o zaplatení dane z príjmov v Česku,
  – účtovná závierka (obsahuje Výkaz o príjmoch a Výkaz o majetku a záväzkoch).
 • Na strane 11 daňovník daňové priznanie podpíše s uvedením dátumu.

XIV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU

 • Uvedené časti sa daňovníka netýkajú, preto ich nevypĺňa.

Príloha 1 – nevypĺňa ju

Príloha 2 – ÚDAJE NA ÚČELY SOCIÁLNEHO POISTENIA A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

 • Nevypĺňa, lebo na riadkoch 12 a 13 sa neuvádza povinne alebo dobrovoľne preukázateľne zaplatené sociálne poistenie v zahraničí. Na riadku 14 sa neuvádza povinne preukázateľne zaplatené zdravotné poistenie v zahraničí.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania"

Témy

Daňové priznania 2016Prémiový obsahpríjmy zo zdrojov v zahraničí

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

29oct7:30IFRS komplexný kurz II.7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Medzinárodné zdaňovanie,žiadny

29oct7:30IFRS komplexný kurz II.7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:IAS/IFRS,Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Medzinárodné zdaňovanie,Účtovníctvo,žiadny

29oct7:30IFRS komplexný kurz II.7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:IAS/IFRS,Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Medzinárodné zdaňovanie,Účtovníctvo,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X