Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Dôchodca a daňové priznanie za rok 2016 – príjmy zo závislej činnosti

Business People Meeting Discussion Working Office Concept
Thinkstock
21. februára 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

V nasledujúcom článku sa dozviete, kedy má dôchodca povinnosť vysporiadať si daň formou daňového priznania a kedy je pre neho výhodné podať daňové priznanie.

Dôchodcovia, ktorí okrem poberania dôchodkových dávok dosiahli za rok 2016 aj príjmy zo závislej činnosti (na základe pracovnej zmluvy alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), majú v niektorých prípadoch povinnosť podať daňové priznanie.

Odporúčame ebook:

Ak dôchodca dosiahol príjmy zo závislej činnosti, bude podávať daňové priznanie fyzickej osoby – typ A. V prémiovej časti si na príklade názorne ukážeme vyplnenie takéhoto daňového priznania.

Kedy má dôchodca povinnosť podať daňové priznanie

Povinnosť vysporiadať si daň z príjmov za zdaňovacie obdobie 2016 má každý dôchodca, ak v priebehu roka 2016 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 901,67 €.

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Poznámka Podnikam.sk:

Od dane z príjmov sú oslobodené všetky dôchodkové dávky (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok. výsluhový dôchodok).

 • Ak do 15. februára 2017 požiadal svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov, vysporiadanie daňovej povinnosti zaňho urobí zamestnávateľ.  V tomto prípade nemusí dôchodca podávať daňové priznanie.
 • Ak dôchodca do 15. februára 2017 nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie typu A sám.

 

Kedy dôchodca nemá povinnosť podať daňové priznanie, no je to pre neho výhodné

Ak dôchodca poberajúci dôchodok dosiahol v roku 2016 príjmy zo závislej činnosti nižšie ako 1 901,67 € a z týchto príjmov mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň z príjmu, môže podať daňové priznanie dobrovoľne.

 • Na základe zrazených preddavkov na daň z príjmu mu vznikne daňový preplatok, ktorý mu správca dane vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku.
 • Žiadosť je súčasťou daňového priznania.
 • Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 €. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 €, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

 

Ako má dôchodca postupovať pri podávaní daňového priznania

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka – dôchodcu

Ak bol dôchodca na začiatku zdaňovacieho obdobia, t. j. k 1. 1. 2016, poberateľom dôchodku (starobného, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku) alebo mu bol dôchodok  priznaný  spätne k 1. 1. 2016,

 • má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2016 v úhrne nepresahuje sumu 3 803,33 €. V takom prípade nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3 803,33 € a vyplatenou sumou dôchodku,
 • ak ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2016 v úhrne presahuje sumu 3 803,33 €, daňovníkovi nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Ak sa fyzická osoba stala poberateľom starobného dôchodku v priebehu roka 2016, t. j. nebola poberateľom dôchodku k 1. 1. 2016, vzniká jej nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 €, pokiaľ základ dane nepresiahol sumu 19 809 €.

Poznámka Podnikam.sk:

Nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje len v prípade, ak dôchodca dosahuje tzv. aktívne príjmy, napr. zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. V prípade tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti atď.) nie je možné znížiť čiastkový základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane.

Príklad:

Ján Kováč sa stal od 1. 5. 2016 poberateľom starobného dôchodku. Mesačná výška jeho starobného dôchodku bola 345 €. V roku 2016 dosiahol aj príjmy zo závislej činnosti na základe dohody o pracovnej činnosti vo výške 2 455 €, čo je suma vyššia ako 1 901,67 €, preto má povinnosť podať daňové priznanie.

Svojho zamestnávateľa nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovanie dane. Keďže všetky príjmy dosiahol zo závislej činnosti, bude vypĺňať daňové priznanie fyzickej osoby – typ A.

Presný postup vypĺňania daňového priznania nájdete v časti pre členov klubu:

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Ján Kováč
500313244
Trvalé bydlisko: Štefánikova 6, Nitra
Starobný dôchodok v r. 2016: 2 760 €
Príjem z dohody: 2 455 €
Preddavok na daň z príjmu: 449,35 €
Výdavky na sociálne poistenie: 108 €

Keďže daňovník mal len príjmy zo závislej činnosti, vypĺňa daňové priznanie typ A vydané Ministerstvom financií SR č. MF/015779/2016-721.

POSTUP VYPLNENIA PRIZNANIA TYP A (pozri vyplnený vzor Dp – dochodca s prijmami zo zavislej cinnosti)

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok č. 01 – uvedie svoje rodné číslo
 • Riadky č. 03 až 10 vyplní daňovník podľa predtlače.

 

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI , KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

 • nevypĺňa
 • Riadok 25, 26 – vyplní svoje telefónne číslo, emailovú adresu. Tieto údaje nie je zo zákona povinný uvádzať.

 

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

 • Riadok 27 – nič nezaškrtne, pretože nepoberal dôchodok na začiatku zdaňovacieho obdobia, t. j. k 1. 1. 2016, ale až v priebehu roka.
 • Riadok 28 – nevypĺňa, tento riadok by vyplnil v prípade, ak by vyplnil riadok 27, t. j. bol by poberateľom dôchodku k 1. 1. 2016 alebo by mu bol dôchodok spätne priznaný k tomuto dátumu, a uplatňoval by si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v ustanovenej výške.

Pozn.: Ak suma dôchodkov v úhrne nepresahuje sumu  3 803,33 €, zníži sa základ dane len vo výške rozdielu medzi sumou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a vyplatenou sumou dôchodkov.

 IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

 • nevypĺňa

 

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5 zákona)

 • Riadok č. 32 – vyplnia sa podľa údajov uvedených v potvrdení o všetkých príjmoch zo závislej činnosti, t. j.
 • 2 455 €
 • Riadok č. 32a – vyplní údaj z riadku 32, lebo príjmy mu plynuli na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Riadok č. 33 – poistné preukázateľne zaplatené, t. j. 108 €.
 • Riadok 33a – vyplní sumu 108 €, poistné sociálne poistenie.
 • Riadok č. 34 – rozdiel riadkov 32 – 33 = 2 347 €

 

VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok č. 36 – vypočíta sa základ dane ako súčet riadkov 34 a 35 = 2 347 €.
 • Riadok č. 37 – uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá sa môže vypočítať v XII. oddiele priznania typ A. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A. Vzhľadom na to, že daňovník sa stal poberateľom dôchodku v priebehu roku 2016, t. j. nebol poberateľom dôchodku k 1. 1. 2016, ani mu nebol dôchodok priznaný spätne k tomuto dátumu, má nárok na uplatnenie celej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vo výške 3 803,33 €, ak jeho základ dane nebol vyšší ako 19 809 €.
 • Riadok č. 41 – hoci má daňovník nárok na celú nezdaniteľnú časť na daňovníka vo výške 3 803,33 €, môže si ju uplatniť maximálne do výšky základu dane na r. 36, t. j. 2 347 €.

Poznámka Podnikam.sk:

Ak by bol daňovník poberateľom dôchodku od 1. 1. 2016, alebo by mu bol priznaný dôchodok spätne k tomuto dátumu, mohol by si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane len v prípade, ak by jeho dôchodok bol nižší ako  3 803,33 €. Nezdaniteľná časť by sa vypočítala ako rozdiel sumy  3 803,33 a sumy vyplateného dôchodku v r. 2016.

 • Riadok č. 42 – uvedie sa rozdiel základu dane z r. 36 a sumy z riadku 41, t. j. 0.
 • Riadok č. 43 – daň sa vypočíta zo základu dane uvedeného na riadku č. 42, a to sadzbou dane 19 % zo sumy nepresahujúcej 35 022,31 € vrátane, vypočítaná suma dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol. T. j. 19 % z 0 € = 0 €.
 • Riadok 56 – uvádzame 0 €.
 • Riadok 58 – uvádzame 0 €.
 • Riadok 64 – uvádzame 449,35 € (zaplatená suma preddavkov na daň z príjmov).
 • Riadok 66 – uvádzame preplatok na dani vo výške 449,35 €.

 

VII. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

 • Riadky č. 67 až 74 – nevypĺňa, lebo nepodáva dodatočné daňové priznanie.

 

VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY PODĽA § 50 (2% alebo 3 %)

 • Ak nechce poukázať 2 % zo zaplatenej dane podľa § 50 zákona, zaškrtne „x“ neuplatňujem postup podľa § 50 zákona.

 

IX. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

 • Nevypĺňa, lebo nedosiahol príjmy zo zdrojov v zahraničí.

 

X. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (nerezidentovi)

 • Riadok 79 – uvedie počet príloh, t. j. potvrdenia o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na zdanenie príjmov fyzickej osoby zo závislej od všetkých zamestnávateľov, t. j. 1.
 • Na strane 6 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU, O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU ALEBO VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE

 • Zaškrtne, že žiada vrátenie daňového preplatku a uvedie spôsob, či majú byť peniaze zaslané poštovou poukážkou alebo na účet. V prípade zaslania na účet vyplní údaje o bankovom účte.
 • Uvedie dátum a podpis.

XII. ODDIEL – POMOCNÉ VÝPOČTY

 • Nevypĺňa

 

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania"

Témy

Daňové priznania 2016daňové priznanie dôchodcunezdaniteľná časť základu danePodnikám ako dôchodcaPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

20oct8:30Povinnosti obcí v odpadovom hospodárstve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Dotácie

20oct8:30Povinnosti obcí v odpadovom hospodárstve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Dotácie

20oct8:30Povinnosti obcí v odpadovom hospodárstve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Dotácie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X