Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Podnikateľ, živnostník a registračná pokladnica 2017

Person Hands With Money Over Cash Register
Thinkstock
5. mája 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

V súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice vznikajú podnikateľom, živnostníkom rôzne povinnosti. V článku sa zameriame na najdôležitejšie z nich.

Povinnosť podnikateľa používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) upravuje zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý nájdete tu.

V prémiovej časti sa pozrieme na tieto témy:

 • kto je povinný používať ERP,
 • elektronická registračná pokladnica, virtuálna registračná pokladnica, aký je medzi nimi rozdiel?
 • povinnosti podnikateľa v súvislosti s používaním registračnej pokladnice,
 • elektronická registračná pokladnica – registrácia,
 • virtuálna registračná pokladnica – registrácia
 • vyhotovenie uzávierok,
 • povinnosť podnikateľa pri prerušení prevádzky pokladnice,
 • povinnosť podnikateľa pri ukončení prevádzky pokladnice.

Kto je povinný používať ERP

Povinnosť používať ERP/VRP sa vzťahuje na podnikateľa (fyzickú, právnickú osobu), ktorý súčasne spĺňa tieto podmienky:

 • vykonáva podnikateľskú činnosť,
 • prijíma tržbu v hotovosti na predajnom mieste,
 • predáva tovar alebo poskytuje vymedzenú službu (zoznam služieb tvorí prílohu č. 1 zákona o ERP).

Poznámka Podnikam.sk: Ak nie je splnená jedna z uvedených podmienok, nevzniká podnikateľovi povinnosť používať ERP/VRP.

Rozdiel medzi elektronickou registračnou pokladnicou (ERP) a virtuálnou registračnou pokladnicou (VRP)

Elektronická registračná pokladnica

 • štandardná elektronická registračná pokladnica je elektronické registračné zariadenie, ktoré je vybavené prevádzkovou a fiskálnou pamäťou, registračným zariadením, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, tlačiarňou a klávesnicou, ktoré dokopy tvoria jeden celok, alebo
 • počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou.

Poznámka Podnikam.sk: Podnikateľ môže používať iba taký typ ERP, na ktorý Colný úrad Bratislava vydal rozhodnutie o splnení požiadaviek na ERP (všetky požiadavky na VRP sú uvedené v § 4 zákona o ERP). ERP musí mať pridelený aj daňový kód elektronickej registračnej pokladnice a musí byť označená plombou.

Virtuálna registračná pokladnica (VRP)

 • Je prostredie na webe zriadené bezodplatne Finančným riaditeľstvom SR, ku ktorému sa podnikateľ pripája prostredníctvom stolového počítača, notebooku, tabletu, smartfónu. Tlač dokladov realizuje prostredníctvom tlačiarne.

Poznámka Podnikam.sk: VRP podnikateľ môže používať iba za podmienky, že v rámci jedného mesiaca počet pokladničných dokladov vydaných prostredníctvom VRP nie je viac ako 3 000.

Registrácia pokladnice na daňovom úrade

Registrácia ERP

 • podnikateľ je povinný predložiť ktorémukoľvek daňovému úradu knihu ERP a kópiu rozhodnutia o certifikácii ERP, pričom kniha ERP môže byť doručená na daňový úrad aj poštou,
 • daňový úrad pridelí kód ERP, tzv. DKP.

Registrácia VRP

 • podnikateľ je povinný požiadať daňový úrad o pridelenie kódu ERP, tzv. DKP, buď elektronicky, alebo žiadosť vypíše ručne,
 • daňový úrad pridelí kód k VRP, ako aj prihlasovacie údaje potrebné pre vstup do aplikácie VRP, prihlasovacie údaje na prístup do VRP spolu s DKP budú podnikateľovi doručené poštou v bezpečnostnej obálke.

Vyhotovenie uzávierok

Denná uzávierka pri používaní ERP

 • vyhotoviť dennú uzávierku za dni, v ktorých mal podnikateľ tržbu,
 • dennú uzávierku môže vyhotoviť kedykoľvek raz za deň,
 • tlačové výstupy z denných uzávierok je podnikateľ povinný uchovávať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené,
 • spôsob uchovávania denných uzávierok je na rozhodnutí podnikateľa, lebo zákon o ERP neustanovuje ani formu, ani miesto ich uchovávania, uchované údaje však musia byť v čitateľnej podobe.

Poznámka Podnikam.sk: Dennú uzávierku ako tlačový výstup (v papierovej forme) podnikateľ už nie je povinný prikladať do knihy ERP, ale iba archivovať v ustanovenej lehote.

Denná uzávierka pri používaní VRP

 • pri používaní VRP nemá podnikateľ povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku.

Intervalová a prehľadová uzávierka pri používaní ERP/VRP

 • podnikateľ používajúci ERP alebo VRP má povinnosť vyhotoviť intervalovú a prehľadovú uzávierku iba na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu,
 • je povinný ich vyhotoviť ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým alebo colným úradom a poskytnúť ich zamestnancom daňového alebo colného úradu;
 • povinnosť vytlačiť intervalovú uzávierku má podnikateľ do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane,
 • podnikateľ si intervalovú a prehľadovú uzávierku môže vyhotoviť a vytlačiť aj pre svoje potreby.

Povinnosť podnikateľa pri prerušení prevádzky pokladnice

pri prerušení prevádzky ERP

Ide o prerušenie spôsobené z akéhokoľvek závažného dôvodu bez zavinenia podnikateľa, napr. z dôvodu výmeny fiskálnej pamäte (počas prevádzkových hodín), údržby alebo opravy ERP alebo výpadku elektrického napájania alebo internetového pripojenia atď.

podnikateľovi vznikajú nasledovné povinnosti:

 • bez zbytočného odkladu prerušenie nahlásiť servisnej organizácii, táto povinnosť mu nevyplýva iba v prípade, ak k prerušeniu dôjde z dôvodu výpadku elektrického napájania alebo internetového pripojenia,
 • do knihy ERP zapísať dôvod, dátum a čas prerušenia prevádzky ERP, ako aj dátum a čas opätovného začatia používania ERP,
 • do knihy ERP zaznamenať aj dátum a čas nahlásenia poruchy servisnej organizácii a v prípade odovzdania ERP servisnej organizácii do opravy aj dátum a čas jej odovzdania.
 • ak podnikateľ počas prerušenia prevádzky ERP v predaji tovaru alebo poskytovaní služby pokračuje, do obnovenia prevádzky ERP je povinný k tržbám prijatým v hotovosti vyhotovovať paragóny, ktoré vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu po prijatí platby alebo vrátení platby (za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii) odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponechá,
 • kópie paragónov sú podkladom pre vyhotovenie dennej uzávierky, t. z., že údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v ERP, ktorej prevádzka bola prerušená, a to najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka ERP obnovená. Kópie paragónov podnikateľ archivuje po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

pri prerušení prevádzky VRP

 • pri prerušení prevádzky VRP napr. pri poruche počítača, notebooku, tabletu, mobilného telefónu, tlačiarne, výpadku elektrického napájania, internetového pripojenia alebo z dôvodu nedostupnosti webového sídla FS sa na podnikateľa vzťahuje iba povinnosť vyhotovovať poragóny, ak podnikateľ počas prerušenia prevádzky VRP pokračuje v predaji tovaru alebo z poskytovaní služieb a prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť,
 • paragóny vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu po prijatí platby alebo vrátení platby (za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii) odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponechá,
 • kópie paragónov sú podkladom pre vyhotovenie dennej uzávierky, t. z., že údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v ERP, ktorej prevádzka bola prerušená, a to najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka ERP obnovená. Kópie paragónov podnikateľ archivuje po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené,
 • obnovu prevádzky koncového zariadenia je podnikateľ povinný zabezpečiť do 48 hodín od vzniku poruchy, resp. si zaobstarať v tejto lehote nové koncové zariadenie.

Povinnosť podnikateľa pri ukončení prevádzky pokladnice

pri ukončení prevádzky ERP

 • požiadať servisnú organizáciu o jej ukončenie, v rámci čoho servisná organizácia ukončenie prevádzky ERP zaznamená aj do knihy ERP s uvedením dátumu ukončenia,
 • oznámiť ukončenie prevádzky ERP miestne príslušnému daňovému úradu najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po ukončení jej prevádzky,
 • servisná organizácia uloží údaje z fiskálnej pamäte na dátovom médiu a dátové médium odovzdá podnikateľovi, ktorý prevzatie tohto dátového média potvrdí podpisom do knihy ERP, pričom je povinný ho uchovať do piatich rokov od konca roka, v ktorom ho od servisnej organizácie prevzal.

pri ukončení prevádzky VRP

 • túto skutočnosť písomne alebo elektronicky oznámiť ktorémukoľvek daňovému úradu najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia používania VRP, na základe predloženého oznámenia daňový ukončí používanie VRP,
 • pri ukončení používania VRP z dôvodu presiahnutia limitovaného počtu pokladničných dokladov opätovné používanie VRP podnikateľovi už nebude umožnené.

Pozastavenie používania pokladnice z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti

Ak podnikateľ pozastaví prevádzku ERP z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti podľa § 57 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p., je povinný dátum tejto skutočnosti zaznamenať do knihy ERP.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

elektronická registračná podkladnicapovinnosti pri používaní ERPPrémiový obsahvirtuálna registačná pokladnicaVRP

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Registračné pokladne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

21sep6:30Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 20206:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

21sep8:30Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 20208:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

21sep8:30Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 20208:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X