Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Podnikateľ, živnostník a registračná pokladnica 2017

Person Hands With Money Over Cash Register
Thinkstock
5. mája 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

V súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice vznikajú podnikateľom, živnostníkom rôzne povinnosti. V článku sa zameriame na najdôležitejšie z nich.

Povinnosť podnikateľa používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) upravuje zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý nájdete tu.

V prémiovej časti sa pozrieme na tieto témy:

 • kto je povinný používať ERP,
 • elektronická registračná pokladnica, virtuálna registračná pokladnica, aký je medzi nimi rozdiel?
 • povinnosti podnikateľa v súvislosti s používaním registračnej pokladnice,
 • elektronická registračná pokladnica – registrácia,
 • virtuálna registračná pokladnica – registrácia
 • vyhotovenie uzávierok,
 • povinnosť podnikateľa pri prerušení prevádzky pokladnice,
 • povinnosť podnikateľa pri ukončení prevádzky pokladnice.

Kto je povinný používať ERP

Povinnosť používať ERP/VRP sa vzťahuje na podnikateľa (fyzickú, právnickú osobu), ktorý súčasne spĺňa tieto podmienky:

 • vykonáva podnikateľskú činnosť,
 • prijíma tržbu v hotovosti na predajnom mieste,
 • predáva tovar alebo poskytuje vymedzenú službu (zoznam služieb tvorí prílohu č. 1 zákona o ERP).

Poznámka Podnikam.sk: Ak nie je splnená jedna z uvedených podmienok, nevzniká podnikateľovi povinnosť používať ERP/VRP.

Rozdiel medzi elektronickou registračnou pokladnicou (ERP) a virtuálnou registračnou pokladnicou (VRP)

Elektronická registračná pokladnica

 • štandardná elektronická registračná pokladnica je elektronické registračné zariadenie, ktoré je vybavené prevádzkovou a fiskálnou pamäťou, registračným zariadením, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, tlačiarňou a klávesnicou, ktoré dokopy tvoria jeden celok, alebo
 • počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou.

Poznámka Podnikam.sk: Podnikateľ môže používať iba taký typ ERP, na ktorý Colný úrad Bratislava vydal rozhodnutie o splnení požiadaviek na ERP (všetky požiadavky na VRP sú uvedené v § 4 zákona o ERP). ERP musí mať pridelený aj daňový kód elektronickej registračnej pokladnice a musí byť označená plombou.

Virtuálna registračná pokladnica (VRP)

 • Je prostredie na webe zriadené bezodplatne Finančným riaditeľstvom SR, ku ktorému sa podnikateľ pripája prostredníctvom stolového počítača, notebooku, tabletu, smartfónu. Tlač dokladov realizuje prostredníctvom tlačiarne.

Poznámka Podnikam.sk: VRP podnikateľ môže používať iba za podmienky, že v rámci jedného mesiaca počet pokladničných dokladov vydaných prostredníctvom VRP nie je viac ako 3 000.

Registrácia pokladnice na daňovom úrade

Registrácia ERP

 • podnikateľ je povinný predložiť ktorémukoľvek daňovému úradu knihu ERP a kópiu rozhodnutia o certifikácii ERP, pričom kniha ERP môže byť doručená na daňový úrad aj poštou,
 • daňový úrad pridelí kód ERP, tzv. DKP.

Registrácia VRP

 • podnikateľ je povinný požiadať daňový úrad o pridelenie kódu ERP, tzv. DKP, buď elektronicky, alebo žiadosť vypíše ručne,
 • daňový úrad pridelí kód k VRP, ako aj prihlasovacie údaje potrebné pre vstup do aplikácie VRP, prihlasovacie údaje na prístup do VRP spolu s DKP budú podnikateľovi doručené poštou v bezpečnostnej obálke.

Vyhotovenie uzávierok

Denná uzávierka pri používaní ERP

 • vyhotoviť dennú uzávierku za dni, v ktorých mal podnikateľ tržbu,
 • dennú uzávierku môže vyhotoviť kedykoľvek raz za deň,
 • tlačové výstupy z denných uzávierok je podnikateľ povinný uchovávať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené,
 • spôsob uchovávania denných uzávierok je na rozhodnutí podnikateľa, lebo zákon o ERP neustanovuje ani formu, ani miesto ich uchovávania, uchované údaje však musia byť v čitateľnej podobe.

Poznámka Podnikam.sk: Dennú uzávierku ako tlačový výstup (v papierovej forme) podnikateľ už nie je povinný prikladať do knihy ERP, ale iba archivovať v ustanovenej lehote.

Denná uzávierka pri používaní VRP

 • pri používaní VRP nemá podnikateľ povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku.

Intervalová a prehľadová uzávierka pri používaní ERP/VRP

 • podnikateľ používajúci ERP alebo VRP má povinnosť vyhotoviť intervalovú a prehľadovú uzávierku iba na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu,
 • je povinný ich vyhotoviť ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým alebo colným úradom a poskytnúť ich zamestnancom daňového alebo colného úradu;
 • povinnosť vytlačiť intervalovú uzávierku má podnikateľ do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane,
 • podnikateľ si intervalovú a prehľadovú uzávierku môže vyhotoviť a vytlačiť aj pre svoje potreby.

Povinnosť podnikateľa pri prerušení prevádzky pokladnice

pri prerušení prevádzky ERP

Ide o prerušenie spôsobené z akéhokoľvek závažného dôvodu bez zavinenia podnikateľa, napr. z dôvodu výmeny fiskálnej pamäte (počas prevádzkových hodín), údržby alebo opravy ERP alebo výpadku elektrického napájania alebo internetového pripojenia atď.

podnikateľovi vznikajú nasledovné povinnosti:

 • bez zbytočného odkladu prerušenie nahlásiť servisnej organizácii, táto povinnosť mu nevyplýva iba v prípade, ak k prerušeniu dôjde z dôvodu výpadku elektrického napájania alebo internetového pripojenia,
 • do knihy ERP zapísať dôvod, dátum a čas prerušenia prevádzky ERP, ako aj dátum a čas opätovného začatia používania ERP,
 • do knihy ERP zaznamenať aj dátum a čas nahlásenia poruchy servisnej organizácii a v prípade odovzdania ERP servisnej organizácii do opravy aj dátum a čas jej odovzdania.
 • ak podnikateľ počas prerušenia prevádzky ERP v predaji tovaru alebo poskytovaní služby pokračuje, do obnovenia prevádzky ERP je povinný k tržbám prijatým v hotovosti vyhotovovať paragóny, ktoré vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu po prijatí platby alebo vrátení platby (za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii) odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponechá,
 • kópie paragónov sú podkladom pre vyhotovenie dennej uzávierky, t. z., že údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v ERP, ktorej prevádzka bola prerušená, a to najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka ERP obnovená. Kópie paragónov podnikateľ archivuje po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

pri prerušení prevádzky VRP

 • pri prerušení prevádzky VRP napr. pri poruche počítača, notebooku, tabletu, mobilného telefónu, tlačiarne, výpadku elektrického napájania, internetového pripojenia alebo z dôvodu nedostupnosti webového sídla FS sa na podnikateľa vzťahuje iba povinnosť vyhotovovať poragóny, ak podnikateľ počas prerušenia prevádzky VRP pokračuje v predaji tovaru alebo z poskytovaní služieb a prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť,
 • paragóny vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu po prijatí platby alebo vrátení platby (za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii) odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponechá,
 • kópie paragónov sú podkladom pre vyhotovenie dennej uzávierky, t. z., že údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v ERP, ktorej prevádzka bola prerušená, a to najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka ERP obnovená. Kópie paragónov podnikateľ archivuje po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené,
 • obnovu prevádzky koncového zariadenia je podnikateľ povinný zabezpečiť do 48 hodín od vzniku poruchy, resp. si zaobstarať v tejto lehote nové koncové zariadenie.

Povinnosť podnikateľa pri ukončení prevádzky pokladnice

pri ukončení prevádzky ERP

 • požiadať servisnú organizáciu o jej ukončenie, v rámci čoho servisná organizácia ukončenie prevádzky ERP zaznamená aj do knihy ERP s uvedením dátumu ukončenia,
 • oznámiť ukončenie prevádzky ERP miestne príslušnému daňovému úradu najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po ukončení jej prevádzky,
 • servisná organizácia uloží údaje z fiskálnej pamäte na dátovom médiu a dátové médium odovzdá podnikateľovi, ktorý prevzatie tohto dátového média potvrdí podpisom do knihy ERP, pričom je povinný ho uchovať do piatich rokov od konca roka, v ktorom ho od servisnej organizácie prevzal.

pri ukončení prevádzky VRP

 • túto skutočnosť písomne alebo elektronicky oznámiť ktorémukoľvek daňovému úradu najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia používania VRP, na základe predloženého oznámenia daňový ukončí používanie VRP,
 • pri ukončení používania VRP z dôvodu presiahnutia limitovaného počtu pokladničných dokladov opätovné používanie VRP podnikateľovi už nebude umožnené.

Pozastavenie používania pokladnice z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti

Ak podnikateľ pozastaví prevádzku ERP z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti podľa § 57 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p., je povinný dátum tejto skutočnosti zaznamenať do knihy ERP.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

elektronická registračná podkladnicapovinnosti pri používaní ERPPrémiový obsahvirtuálna registačná pokladnicaVRP

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Registračné pokladne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

09dec7:30Výklad stavebného zákona (líniové stavby) 7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

09dec7:30Eshop v roku 20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony

09dec7:30Zamestnávanie a živnostníci7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X