Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Daňová kontrola – postup a povinnosti daňovníka v roku 2020

Daňová kontrola
daňová kontrola
24. októbra 2019 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Daňová kontrola je pre daňovníka vždy stresujúcou situáciou. V článku si však priblížime jej postup, aké má daňová kontrola lehoty a pokuty ako aj aké sú povinnosti daňovníka.

Oznámenie o začatí kontroly

Kontrolu vám musí správca dane oznámiť písomne s uvedením presného dátumu a miesta začatia kontroly. V prípade, že vám dátum nevyhovuje, do ôsmych dní od doručenia oznámenia si môžete dohodnúť nový termín kontroly. Dôležitou podmienkou je, že daňová kontrola sa musí začať do 40 dní od doručenia oznámenia o jej začatí. Sú aj prípady, keď správca dane kontrolu vopred oznámiť nemusí. Správca dane je oprávnený začať daňovú kontrolu aj bez oznámenia, ak hrozí, že účtovné alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené, alebo ak o vykonanie daňovej kontroly požiadajú orgány činné v trestnom konaní.

Postup pri daňovej kontrole

Postup pri daňovej kontrole upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V článku sa zameriame na postup pri daňovej kontrole a povinnosti daňovníka.

Účel daňovej kontroly

 • overiť správnosť výšky odvedenej dane daňovým subjektom (ďalej len „daňovníkom“) prostredníctvom kontroly jeho účtovnej evidencie a prvotných dokladov.

Miesto vykonania daňovej kontroly

 • u daňovníka (napr. v jeho sídle) alebo
 • kdekoľvek, kde to vyžaduje účel kontroly (napr. u správcu dane, v účtovnej kancelárii).

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Začiatok daňovej kontroly
 • Povinnosti daňovníka pri daňovej kontrole
 • Ukončenie daňovej kontroly
 • Lehota na vykonanie daňovej kontroly
 • Opätovné vykonanie daňovej kontroly
 • Čiastkový protokol
 • Čo sa stane ak nebudete chcieť s kontrolou spolupracovať?
 • Zmeny od 1. 1. 2020

Začiatok daňovej kontroly

1. spôsob: na základe oznámenia

 • kontrola začína dňom určeným v „oznámení správcu dane o daňovej kontrole“.

Oznámenie o daňovej kontrole obsahuje:

 • deň začatia daňovej kontroly,
 • miesto výkonu daňovej kontroly,
 • druh kontrolovanej dane,
 • kontrolované zdaňovacie alebo účtovné obdobie,
 • určenie lehoty na predloženie potrebných dokladov.

Ak má daňovník dôvod, prečo nemôže kontrola začať v deň, ktorý je uvedený v oznámení o daňovej kontrole, je povinný do 8 dní od doručenia tohto oznámenia túto skutočnosť oznámiť správcovi dane a dohodnúť si nový termín začatia kontroly.

Pozn.:

Daňová kontrola nesmie začať neskôr ako 40 dní od doručenia oznámenia o výkone daňovej kontroly. 

Príklad:

Spoločnosti bolo v auguste 2019 doručené oznámenie o začatí daňovej kontroly na daň z príjmov za rok 2016. V oznámení bol stanovený dátum začatia daňovej kontroly na 1.9.2019. Nakoľko v tomto dátume je účtovníčka spoločnosti mimo Slovenska, daňový subjekt sa dohodol so správcom dane na presunutí dátumu začatia daňovej kontroly o týždeň neskôr. Dohoda bola vykonaná telefonicky na čísle, ktoré bolo určené v oznámení o začatí daňovej kontroly.

2. spôsob: na základe zápisnice

 • daňová kontrola začína v deň spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly.

3. spôsob: bez oznámenia o začatí

 • ak to ustanovuje osobitný predpis (napr. zákony o spotrebných daniach) ,
 • ak o vykonanie daňovej kontroly požiadali orgány činné v trestnom konaní, resp. je podozrenie, že budú doklady pozmenené, znehodnotené alebo zničené,
 • v deň začatia kontroly sa spíše zápisnica o začatí daňovej kontroly.

Povinnosti daňovníka pri daňovej kontrole

 • umožniť zamestnancovi správcu dane vykonať  daňovú kontrolu,
 • zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na jej vykonanie,
 • poskytovať požadované informácie,
 • predkladať v priebehu kontroly záznamy, ktoré ukladá zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov alebo zákon o spotrebných daniach,  a iné doklady a podávať k nim ústne alebo písomné vysvetlenia,
 • predkladať dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia,
 • umožniť vstup do sídla firmy, miesta podnikania a prevádzkových priestorov,
 • zapožičať doklady a iné veci mimo sídla, miesta podnikania alebo prevádzkových priestorov daňovníka, poskytnúť výpisy alebo ich kópie,
 • poskytnúť prístup k softvéru a informačno-komunikačným prostriedkom, ktoré daňovník používa, a k výstupným dátam z nich.

Ukončenie daňovej kontroly

 • dňom doručenia protokolu, ktorý obsahuje:

– výsledok daňovej kontroly vrátane vyhodnotenia dôkazov,

– ak sa kontrolou zistí rozdiel v sume, ktorú mal daňovník zaplatiť alebo vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok, správca dane mu zašle výzvu na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole, pričom určí lehotu nie kratšiu ako 15 pracovných dní od jej doručenia.

Pozn.:

Protokol sa nevyhotovuje, ak je daňová kontrola ukončená doručením oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok, alebo mu zanikne nárok na vrátenie nadmerného odpočtu z dôvodu, že  daňovník neumožnil vykonanie daňovej kontroly v lehote stanovej zákonom.

Lehota na vykonanie daňovej kontroly 

 • je najviac jeden rok odo dňa jej začatia a túto lehotu nie je možné predĺžiť.

Pozn.:

Výnimkou je daňová kontrola zahraničných závislých osôb, kde možno ročnú lehotu pred jej uplynutím na základe písomného odôvodnenia predĺžiť najviac o 12 kalendárnych mesiacov.

Opätovné vykonanie daňovej kontroly

Opätovné vykonanie kontroly tej istej dane za zdaňovacie obdobie,  za ktoré už bola vykonaná, je možné vykonať u toho istého daňového subjektu:

 • ak daňový subjekt žiada o vrátenie dane dodatočným daňovým priznaním,
 • ak daňový subjekt žiada o vrátenie sumy napr. podľa zákona o dani z príjmov, zákona o DPH,
 • na podnet ministerstva, Finančného riaditeľstva SR,
 • na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní (prokuratúr, polícia).

Čiastkový protokol

S účinnosťou od 1. júla 2015 bol zavedený nový inštitút „čiastkový protokol“, na základe ktorého môže správca dane v prípade daňovej kontroly daňovníka, ktorý si uplatnil nadmerný odpočet na DPH, vyhotoviť čiastkový protokol a vrátiť daňovníkovi časť nadmerného odpočtu ešte pred ukončením daňovej kontroly.

 • správca dane vráti časť nadmerného odpočtu len v prípade, ak v priebehu daňovej kontroly zistí, že je časť nadmerného odpočtu uplatňovaná oprávnene, no ostávajúcu časť nadmerného odpočtu ešte musí preverovať,
 • časť nadmerného odpočtu daňovníkovi vráti vo výške uvedenej v čiastkovom protokole do 10 dní od jeho odoslania,
 • po ukončení daňovej kontroly vráti daňovníkovi rozdiel medzi zistenou výškou nadmerného odpočtu a sumou nadmerného odpočtu vrátenou na základe čiastkového protokolu.

Pozn.:

Čiastkový protokol správca dane nemôže vyhotoviť v prípade, ak je kontrolovaný daňový subjekt zverejnený v zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH,  alebo sa daňová kontrola vykonáva na základe požiadania orgánov činných v trestnom konaní.

Príklad:

Spoločnosti bolo 1.7.2019 doručené oznámenie o začatí daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti na vrátenie nadmerného odpočtu za zdaňovacie obdobie marec 2018. Spoločnosť nepožiadala o presunutie daňovej kontroly. Správca dane si pri kontrole vyžiadal všetky doklady, ktoré súviseli so zdaňovacím obdobím marec 2018. Po preskúmaní dokladov bola zistená nepresnosť v kontrolnom výkaze u dodávateľa. Nakoľko bola v tomto prípade začatá aj kontrola o dodávateľa, nie je možné zatiaľ určiť oprávnenosť na nadmerný odpočet z tejto konkrétnej transakcie. Nakoľko všetky ostatné transakcie boli posúdené ako oprávnené, správca dane prostredníctvom čiastkového protokolu vrátil časť nadmerného odpočtu za marec 2018.

Čo sa stane ak nebudete chcieť s kontrolou spolupracovať?

Ak nebudete s kontrolou spolupracovať, daňový úrad si môže zistiť základ dane a určiť daň podľa rôznych pomôcok. Môže si vyžiadať aj vyjadrenia zo štátnych orgánov, ale aj z obcí. V predbežnom opatrení sa môže daňovníkovi nariadiť, aby sa zdržal určitého konania. Protokol podpisuje kontrolovaný daňový subjekt alebo jeho zástupca a taktiež zamestnanec správcu dane. Ak to odmietne alebo ho neprevezme, alebo sa nezúčastní na prerokovaní protokolu v deň určený vo výzve, považuje sa tento deň za deň prerokovania a doručenia protokolu. O niečo jednoduchšie je to v prípade daňovej kontroly u podnikateľov, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky. V prípade uplatnenia paušálnych výdavkov, nemusíte mať žiadne doklady o výdavkoch a v podstate nemusíte mať ani výdavky. Tento model zdaňovania príjmov je administratívne menej náročný a v prípade daňovej kontroly aj takmer nepostihnuteľný za predpokladu, že daňovník všetky príjmy priznal a uviedol v daňovom priznaní.

Zmeny od 1. 1. 2020

Zo zápisnice o začatí daňovej kontroly sa od 1.1.2020 vypúšťa uvedenie dôvodu začatia daňovej kontroly, aby sa nezmaril jej účel v prípade, ak sa kontrola vykonáva na základe podnetu OČTK. Zároveň sa ustanovuje možnosť rozšíriť vykonávanú daňovú kontrolu nielen o inú daň a zdaňovacie obdobie, ale aj o kontrolu iného predpisu, pričom môže ísť len o tie právne predpisy, ktorých uplatňovanie môže finančná správa kontrolovať (napr. zákon o účtovníctve). Taktiež sa upravuje doručovanie protokolu v prípade, ak sa v daňovej kontrole zistí rozdiel oproti podanému daňovému priznaniu, kedy sa protokol doručuje spolu s výzvou na vyjadrenie k zisteniam uvedeným v protokole tak, aby táto výzva bola súčasťou protokolu, čím sa zabezpečí efektívnejší spôsob doručovania najmä pri elektronickom spôsobe doručenia. Ďalej sa umožňuje predĺženie lehoty na vykonanie daňovej kontroly transferového oceňovania vykonávanej u prepojených osôb, bez ohľadu na to, či ide o zahraničné alebo tuzemské prepojené osoby. Žiadosť o predĺženie lehoty musí byť riadne odôvodnená s uvedením všetkých skutočností, ktoré potvrdzujú zložitosť prípadu.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

dane s.r.o.dane SZČOdaňová kontrolaPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daňové kontroly

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

26oct8:30Ako postupovať pri vrátenom tovare (dobropis/ťarchopis) z pohľadu colných povinností8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

28oct8:30Ako písať a štrukturovať texty8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

28oct8:30Ako písať a štrukturovať texty8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X