Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni a prihlasovanie zamestnancov v roku 2018

Povinnosti zamestnávateľa
povinnosti zamestnávateľa
31. júla 2018 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Ako zamestnávateľ máte povinnosť prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, a odhlásiť sa z tohto registra do ôsmich dní odo dňa, v ktorom už žiadneho zamestnanca nezamestnávate.

Prihlasovanie zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia

Zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť svojich zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.

Zamestnanec s pravidelným a nepravidelným príjmom

Zamestnávateľ musí prihlásiť zamestnanca, ktorý je fyzickou osobou v právnom vzťahu, ktorý mu zakladá právo na pravidelný mesačný príjem na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti a zamestnanca, ktorý je  fyzickou osobou v právnom vzťahu, ktorý mu zakladá právo na nepravidelný príjem okrem zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody, na dôchodkové poistenie pred vznikom týchto poistení. Musí tak urobiť najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca.

Ďalej musí zamestnávateľ odhlásiť zamestnanca do 8 dní od zániku týchto poistení okrem zániku povinného nemocenského poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti.

Tiež je povinný zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah nevznikol, a oznámiť zmeny v týchto údajoch:

 • priezvisko vrátane všetkých predošlých priezvísk, meno, dátum a miesto narodenia, stav a miesto trvalého pobytu a údaj o tom, či je zamestnanec štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa,
 • identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby,
 • deň vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Zamestnanec na dohodu s nepravidelným príjmom
 • Zamestnanec na dohodu s pravidelným príjmom
 • Zamestnanec s odvodovou úľavou
 • Zamestnanec, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie
 • Prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov – tlačivo
 • Kódy v Registračnom liste fyzickej osoby
 • Prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti
 • Výkazy
 • Vedenie evidencie
 • Oznámenie zmien u zamestnanca
 • Oznámenie začiatku a konca čerpania materskej dovolenky
 • Poskytovanie súčinnosti
 • Oznámenie zmien sídla
 • Oznámenie o tom, že zamestnanec je štatutárnym orgánom
 • Povinnosti v súvislosti s vysielaním zamestnancov

Zamestnanec na dohodu s nepravidelným príjmom

Zamestnávateľ musí prihlásiť aj zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody (dohoda o brigádnickej práci študentov,  dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti), ktorý mu zakladá právo na nepravidelný príjem, na dôchodkové poistenie, ak priemerný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti z tejto dohody presiahol sumu 200 eur za obdobie od roku 2015.

Zamestnávateľ je aj v tomto prípade povinný zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah nevznikol, a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v predošlom odstavci.

Zamestnanec na dohodu s pravidelným príjmom

Zamestnávateľ musí prihlásiť aj zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody (dohoda o brigádnickej práci študentov,  dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti), ktorý mu zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, na dôchodkové poistenie, ak mu bol vyplatený príjem zo zárobkovej činnosti po zániku tejto dohody a vyplatením tohto príjmu nadobudol postavenie zamestnanca.

Zamestnávateľ musí zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody (dohoda o brigádnickej práci študentov,  dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti) prihlásiť aj na účely úrazového poistenia a garančného poistenia pred vznikom tohto právneho vzťahu. Najneskôr pred začatím výkonu práce.

Taktiež musí odhlásiť tohto zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do 8 dní od skončenia tohto právneho vzťahu, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak pracovnoprávny vzťah nevznikol, a oznámiť zmeny v údajoch.

 Zamestnanec s odvodovou úľavou

Zamestnávateľ musí prihlásiť aj zamestnanca s odvodovou úľavou na účely úrazového poistenia a garančného poistenia pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru najneskôr pred začatím výkonu práce.

Odhlásiť tohto zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia musí do 8 dní od skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.

Taktiež musí zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer nevznikol, a oznámiť zmeny v údajoch.

Musí prihlásiť aj zamestnanca, ktorý bol zamestnancom s odvodovou úľavu a povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti mu vzniklo na základe prekročenia zákonom stanovenej maximálnej sumy jeho mesačného príjmu, na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, najneskôr v lehote splatnosti poistného podľa § 143 ods. 2 za kalendárny mesiac, v ktorom mesačný príjem presiahol zákonom stanovenú maximálnu sumu, a ak povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti vzniklo od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pred vznikom tohto poistenia.

Je nutné prihlásiť aj zamestnanca s odvodovou úľavou, ktorému vzniklo dôchodkové poistenie odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru na základe príjmu vyplateného po skončení právneho vzťahu trvajúceho najviac 12 mesiacov na dôchodkové poistenie v lehote splatnosti poistného podľa § 143 ods. 1 druhej vety.

Zamestnanec, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Zamestnávateľ musí prihlásiť tiež zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou vedenou v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov a mal trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese a povinné poistenie nemocenské, dôchodkové a v nezamestnanosti mu vzniklo odo dňa, keď prestal mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese.

Na nemocenské, dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti ho musí zamestnávateľ prihlásiť najneskôr v lehote splatnosti poistného (podľa § 143 ods. 2) za kalendárny mesiac, v ktorom osoba prestala mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese.

Prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov – tlačivo

Pri prihlasovaní zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov musí zamestnávateľ použiť tlačivo Registračný list fyzickej osoby a to pred vznikom poistenia, najneskôr však pred začatím výkonu činnosti daného zamestnanca.

Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Registračný list fyzickej osoby

Na tomto tlačive musí zamestnávateľ vyplniť nielen svoje, ale aj zamestnancove identifikačné údaje.

Hneď v úvode je nutné vyplniť typ zamestnanca. To znamená, či ide o zamestnanca na pracovný pomer alebo dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru(dohoda o brigádnickej práci študentov,  dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti). Rozlišuje sa aj typ príjmu na pravidelný a nepravidelný.

Kódy v Registračnom liste fyzickej osoby

Prihlasovanie zamestnancov:

1 – Zamestnanec pravidelný príjem

2 – Zamestnanec nepravidelný príjem

3 – DoVP (Dohoda o vykonaní práce) – pravidelný príjem

33 – DoVP bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem

4 – DoVP – nepravidelný príjem

44 – DoVP bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem

5 – DoPČ (Dohoda o pracovnej činnosti) – pravidelný príjem

55 – DoPČ bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem

6 – DoPČ – nepravidelný príjem

66 – DoPČ bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem

7 – DoBPŠ (Dohoda o brigádnickej práci študentov) – pravidelný príjem

8 – DoBPŠ – nepravidelný príjem

9 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem

10 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem

11 – DoBPŠ len na dôchodkové poistenie – pravidelný príjem

12 – DoBPŠ len na dôchodkové poistenie – nepravidelný príjem

13 – Dohoda do 31.12.2012

14 – Zamestnanec podľa § 4 ods. 1 písm. d) bod 1a. zákona v znení účinnom od 15.12. 2015

15 – Zamestnanec podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona v znení účinnom od 01.11.2013 – prihlásenie na povinné DP pri vzniku DP podľa § 20 ods. 5 zákona v znení účinnom od 01.11.2013

16 – Zamestnanec, ktorému vzniklo povinné nemocenské poistenie, DP a poistenie v nezamestnanosti podľa § 20 ods.4 zákona v znení účinnom od 01.11.2013 – prihlásenie na povinné poistenie

17 – Zamestnanec podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona v znení účinnom od 01.11.2013.

18 – Zamestnanec podľa § 4 ods. 1 písm. d) bod 1b. zákona v znení účinnom od 15.12.2015

19 – DoVP len na dôchodkové poistenie – pravidelný príjem

20 – DoVP len na dôchodkové poistenie – nepravidelný príjem

21 – DoPČ len na dôchodkové poistenie – pravidelný príjem

22 – DoPČ len na dôchodkové poistenie – nepravidelný príjem

Upozornenie:

Typ zamestnanca 11,12,19,20,21 a 22 sa využíva v prípade, ak pridávate, odoberáte alebo rušíte poistenie na DP pre už prihláseného na DoBPŠ, DoVP alebo DoPČ (poisteného na ÚP a GP).

Poznámka:

Kódy 33,44,55 a 66 platia pre novo uzatvorené dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru od 1.7.2018. Ide o kódy pre prihlásenie tzv. dohodára dôchodcu, ktorý si chce uplatniť odvodovú výnimku.

V prípade, ak zamestnávateľ má s dôchodcom už uzatvorenú dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, nemusí s ním túto dohodu ukončiť a uzatvoriť novú dohodu. Ak si chce dôchodca uplatniť odvodovú výnimku, zamestnávateľ prostredníctvom ho odhlási z dôchodkového poistenia. Pri odhlásení použije kódy 19,20, 21 alebo 22.

Lehota na splnenie povinnosti prihlásenia zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo v ustanovenej lehote odoslalo faxom alebo elektronickou poštou alebo ak bola informácia odoslaná prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS).

Tlačivo odoslané faxom alebo elektronickou poštou, ak nie je podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu alebo urobené v súlade s dohodou (podľa § 186 ods. 2 zákona o sociálnom poistení), treba potvrdiť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni. Informáciu odoslanú prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) je zamestnávateľ povinný potvrdiť na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania Sociálnej poisťovni.

Technologicky pokročilejšou možnosťou predbežnej registrácie zamestnanca je použitie mobilnej aplikácie. Ide o doplnkovú možnosť popri existujúcich spôsoboch zasielania predbežného prihlásenia alebo odhlásenia zamestnanca prostredníctvom SMS, faxom alebo elektronickou poštou. Aj v takomto prípade je nevyhnutné prihlásenie alebo odhlásenie zamestnanca potvrdiť do troch dní zaslaním tlačiva Registračný list fyzickej osoby.

Prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti

Zamestnávateľ je povinný oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne aj prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca a to do 8 dní od tohto prerušenia.

Výkazy

Zamestnávateľ je povinný predkladať pobočke výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Zároveň uvádza deň určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca, v členení na jednotlivých zamestnancov a na nemocenské poistenie, starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie, poistenie invalidné, úrazové, garančné, v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity. Na výzvu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne predkladá podklady na zistenie správnej sumy poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie s určením fyzickej osoby, ktorá plní povinnosti voči Sociálnej poisťovni.

Taktiež je povinný predkladať opravný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac, ak zistí, že vo výkaze podľa prvého bodu uviedol nesprávne údaje, najneskôr do právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo predpísané dlžné poistné na základe výkazu.

Vedenie evidencie

Zamestnávateľ je tiež povinný viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu Sociálnej poisťovni,

 1. v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec skončil právny vzťah k zamestnávateľovi, alebo
  2. do ôsmich dní
  -. od uplatnenia nároku na dávku zamestnanca, alebo
  – odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie.

Oznámenie zmien u zamestnanca

Zamestnávateľ je tiež povinný oznámiť organizačnej zložke zmenu mena a priezviska zamestnanca do 8 dní odo dňa, v ktorom sa o tejto zmene dozvedel .

Oznámenie začiatku a konca čerpania materskej dovolenky

Zamestnávateľ je povinný oznámiť pobočke začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom do 8 dní od začiatku čerpania a do 8 dni od skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

Poskytovanie súčinnosti

Zamestnávateľ je povinný poskytovať organizačným zložkám Sociálnej poisťovne súčinnosť pri vykonávaní sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia bezplatne.

Oznámenie zmien sídla

Zamestnávateľ je tiež povinný  oznámiť pobočke zmenu svojho názvu a sídla do ôsmich dní od tejto zmeny.

Oznámenie o tom, že zamestnanec je štatutárnym orgánom

Zamestnávateľ je povinný oznámiť organizačnej zložke, že jeho zamestnanec je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa najmenej vo výške 50 % alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má účasť na majetku zamestnávateľa najmenej vo výške 50 %, ako aj každú zmenu týchto skutočností do 8 dní od tejto zmeny.

Povinnosti v súvislosti s vysielaním zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný plniť povinnosti v súvislosti s vysielaním zamestnancov do iných členských štátov EÚ, štátov EHP a Švajčiarska.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

povinnosti zamestnávateľovPrémiový obsahsocialna poistovna

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Personalistika

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

27oct8:30Dovolenka, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v mzdovom účtovníctve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X