Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Pracovná zmluva a jej vzor v roku 2017

Pracovná zmluva
pracovná zmluva
3. októbra 2017 Autor Silvia HanováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Pracovná zmluva je dvojstranný právny úkon, ktorým sa zakladá pracovný pomer. Je to slobodný prejav participujúcich subjektov, ktoré týmto dávajú najavo súhlas so založením pracovnoprávneho vzťahu. Môžeme ju charakterizovať aj ako základnú zmluvu uzatvorenú medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorej obsah tvorí výkon závislej práce v pracovnom pomere.

V pracovnej zmluve sa zamestnanec zaväzuje poskytovať zamestnávateľovi svoju pracovnú silu. V praxi to znamená, že zamestnávateľ môže disponovať pracovnou silou zamestnanca v rozsahu, ktorý je dohodnutý v pracovnej zmluve. Pracovná zmluva tak spočíva v súhlasnom prejave vôle zúčastnených zmluvných strán založiť pracovný pomer a možno ju považovať za uzavretú vtedy, keď sa účastníci dohodnú na celom jej obsahu.

Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy

Legislatívny rámec pre pracovnú zmluvu poskytuje Zákon č. 311/2001 Z.Z. Zákonník práce. Pracovná zmluva zakladá pracovný pomer ako záväzkovo-právny vzťah s určitou obsahovou štruktúrou. Zmluvné strany si v nej dohodnú konkrétne práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu. Zákonník práce vyžaduje, aby pracovná zmluva spĺňala tzv. podstatné obsahové náležitosti, ktorými sú druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika, miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto), deň nástupu do práce a mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Zákonník práce zároveň ukladá, že zmluvné strany sú povinné dohodnúť si v pracovnej zmluve výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby. Ak sú uvedené obsahové náležitosti dohodnuté v kolektívnej zmluve, stačí v zmysle zákona uviesť odkaz na konkrétne ustanovenia kolektívnej zmluvy, ktoré o nich pojednávajú. V pracovnej zmluve však možno dohodnúť aj ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci záujem, najmä rôzne hmotné výhody. Ak je miesto výkonu práce v cudzine, zamestnávateľ je povinný uviesť v pracovnej zmluve dobu výkonu práce v cudzine, menu, v ktorej bude vyplácaná mzda, prípadne jej časť, ako aj ďalšie plnenia spojené s výkonom práce v cudzine v peniazoch alebo naturáliách, prípadne podmienky návratu zamestnanca z cudziny. Tieto informácie poskytuje zamestnancovi len v prípade, že ak čas pobytu zamestnanca v cudzine presiahne obdobie jedného mesiaca.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Druh vykonávanej práce
 • Miesto výkonu práce
 • Deň nástupu do práce
 • Mzdové podmienky
 • Vzor pracovnej zmluvy

Druh vykonávanej práce

Zákon ustanovuje, že pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť zamestnanca s právami a povinnosťami, ktoré mu vyplývajú z pracovnej zmluvy. Druh práce dohodnutý v pracovnej zmluve zároveň zodpovedá tomu, akú prácu má zamestnanec vykonávať v pracovnom pomere. V prípade, že takáto informácia z nejakého dôvodu chýba v pracovnej zmluve, môžu zmluvné strany vychádzať z toho, čo si medzi sebou dohodli ústne.

Zákonník práce neustanovuje presnú šírku dohodnutého druhu práce. Druh práce by však nemal byť v pracovnej zmluve vymedzený tak široko,  aby mohol spôsobiť neplatnosť právneho úkonu z dôvodu jeho neurčitosti. Zákonník práce tiež vyžaduje, aby si popri druhu práce zmluvné strany dohodli aj stručnú charakteristiku vykonávanej práce – pracovnú náplň. Túto môže následne dopĺňať detailným popisom práce zamestnanca, ktorý bude tvoriť prílohu zmluvy s odkazom na túto prílohu.

Pracovná náplň je z hľadiska právnej povahy pokynom zamestnávateľa, v rámci ktorého konkretizuje pracovné úlohy všeobecne vyjadrené v druhu práce. Zamestnanec je povinný plniť tieto jeho pokyny. Odmietnuť ich plnenie môže len v prípade, ak pracovná náplň presahuje dohodnutý druh práce v pracovnej zmluve. Každý zamestnanec by si mal skontrolovať súlad obsahu pracovnej náplne s dohodnutým druhom práce.

Miesto výkonu práce

Termínom miesto výkonu zákon označuje geografické miesto výkonu práce zamestnanca. Miesto výkonu práce však nemusí korešpondovať so sídlom zamestnávateľa alebo jeho časti. Miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve treba tiež odlišovať od pojmu pracovisko. Je to užší termín označujúci určitý priestor, v ktorom má zamestnanec vykonávať svoju prácu. Pracoviskom môžu byť tak kancelária, ako aj dielňa alebo stavenisko. Vymedzenie miesta výkonu práce je dôležité s ohľadom na dispozičné právomoci zamestnávateľa voči zamestnancovi a je preto dobré, ak je určené čo najpresnejšie.

Zákonník práce neustanovuje spôsob, akým treba v pracovnej zmluve určiť toto miesto. Jeho vymedzenie závisí od konkrétnej organizačnej štruktúry zamestnávateľa i povahy vykonávanej práce. V prípade práce vykonávanej doma, to môže byť napríklad aj domácnosť zamestnanca. Zákonník práce zároveň nevylučuje možnosť, aby si zmluvné strany v pracovnej zmluve dohodli aj viacero miest výkonu práce, ak to vyplýva z povahy vykonávanej práce.

Deň nástupu do práce

Zákon ustanovuje, že v pracovnej zmluve musí byť medzi jej podstatnými náležitosťami uvedený aj deň nástupu do práce. Tento deň je dôležitý najmä preto, že sa naň viaže samotný vznik pracovného pomeru. Pracovný pomer totiž vznikne aj v prípade, že zamestnanec z akéhokoľvek dôvodu nenastúpi do práce v deň nástupu do práce. Za deň nástupu do práce nemôže byť dohodnutý deň, ktorý predchádza skončeniu povinnej školskej dochádzky.

Zákonník práce neurčuje zmluvným stranám pracovnej zmluvy, akým spôsobom je potrebné dohodnúť deň nástupu do práce. Zvyčajne označuje niektorý kalendárny deň. Ak nastane situácia, že zamestnanec nemôže nastúpiť do práce v dohodnutý deň, je povinný o tejto skutočnosti informovať zamestnávateľa.

Mzdové podmienky

Ďalšou podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy je dohoda zmluvných strán o mzdových podmienkach. Zákonník práce tiež ustanovuje, že ak sú mzdové podmienky upravené v kolektívnej zmluve, postačí aj odkaz na príslušné ustanovenia tejto kolektívnej zmluvy. Zákonník práce neustanovuje spôsob, akým by mali byť vymedzené mzdové podmienky. Mali by byť preto určené tak, aby z hľadiska určitosti zodpovedali požiadavke platného právneho úkonu.

Táto podstatná obsahová náležitosť pracovnej zmluvy charakterizuje právnu povahu pracovného pomeru ako tzv. odplatného právneho úkonu. Najdôležitejšou právnou povinnosťou zamestnanca v pracovnom pomere je vykonávať dohodnutú prácu, za ktorú mu prináleží mzdy vyplácaná zamestnávateľom.

Zákonník práce umožňuje zmluvným stranám, aby si v pracovnej zmluve dohodli aj ďalšie podstatné náležitosti ako je dĺžka skúšobnej doby, výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby. Zároveň ukladá zmluvným stranám, aby uzatvorili pracovnú zmluvu v písomnej dohode, ak tento neustanovuje inak. Pracovnou zmluvou tak zakladáme právny vzťah závislej práce medzi zamestnancom zamestnávateľom, pričom obom zmluvným stranám z neho vyplývajú určité práva a povinnosti, ktoré je potrebné rešpektovať. Ak bude zamestnanec pracovať s dôvernými informáciami, možno upraviť i príslušné podmienky mlčanlivosti. Zároveň si môžete v zmluve dohodnúť rôzne výhody, ktoré budú zamestnancovi vyplývať z výkonu jeho práce ako dovolenka nad zákonný rámec či iné finančné bonusy.

V Z O R

 

Pracovná zmluva

uzatvorená podľa § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce v znení neskorších predpisov medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

zamestnávateľom:

názov: …………………………………………………………………………………………………………………………
sídlo: …………………………………………………………………………………………………………………………..
IČO: …………………………………………………………………………………………………………………………….
zapísaný v registri Okresného súdu: ………………………………………………………………………………..
zastúpený: …………………………………………………………………………………………………………………..

ďalej len „zamestnávateľ“

 

a

zamestnancom:

meno a priezvisko: ……………………………………………………………………………………………………….
bytom: ……………………………………………………………………………………………………………………….
dátum narodenia: ………………………………………………………………………………………………………..
číslo OP: ……………………………………………………………………………………………………………………..
št. príslušnosť: ……………………………………………………………………………………………………………..

ďalej len „zamestnanec“

I.

Druh práce

 1. Zamestnávateľ prijíma zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu/funkciu: ………………………………………………………………………………………………………
 2. Stručná charakteristika druhu práce: Zamestnanec bude pre zamestnávateľa vykonávať práce spočívajúce v: ……………………………………………………………………………………………….
 3. Podrobný popis pracovných činností, ktoré sa zamestnanec zaväzuje vykonávať pre zamestnávateľa, je vymedzený v pracovnej náplni označenej ako Príloha č. 1 a tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

II.
Miesto výkonu práce

 1. Miestom výkonu práce zamestnanca je ……………………………………………………………………..

III.
Deň nástupu do práce a trvanie pracovného pomeru

 1. Deň nástupu zamestnanca do práce je …………………… Týmto dňom vzniká pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
 2. Pracovný pomer sa uzatvára na ………………………………………………………………………………..
 3. Pracovný pomer je dohodnutý so skúšobnou dobou na ………………………………………………

 

IV.
Mzdové podmienky

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mesačnú mzdu vo výške………………………. €.
 2. Mesačná mzda zamestnanca zodpovedá stupňu náročnosti práce príslušného pracovného miesta podľa Zákonníka práce.
 3. Mzda zamestnanca je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to ……. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ktorý je výplatným termínom zamestnávateľa.
 4. Zamestnávateľ so zamestnancom sa dohodli, že zamestnávateľ bude poukazovať zamestnancovi mzdu na účet vedený v banke ……………………………………………………….

 

Ďalšie pracovné dojednania:

 • dohodnite so zamestnancom vysielanie na pracovné cesty
 • dlhšiu výmeru dovolenky, než aká je zákonná výmera
 • pracovný čas zamestnanca
 • práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa
 • mlčanlivosť

Prílohy : …………………………………………………….

V ………………….. Dňa …………………………………..

……………………………………………..                                         …………………………………………..

zamestnanec                                                                                     zamestnávateľ

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

podnikanie v s.r.o.Prémiový obsahzamestnanciživnostenské podnikanie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Personalistika

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

16oct6:30Finančné riadenie pre účtovníkov II.6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie

16oct6:30Finančné riadenie pre účtovníkov II.6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie

16oct6:30Finančné riadenie pre účtovníkov II.6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X