Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Príspevok na podnikanie v roku 2017

Príspevok na podnikanie
Príspevok na podnikanie. Zdroj: Getty Images
14. novembra 2017 Autor Silvia HanováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Nedávno sme v jednom z našich článkov písali o tom, že začínajúci podnikatelia majú problém získať od banky podnikateľský úver, pričom im v tom bráni najmä  krátka, alebo žiadne história spoločnosti. Túto dieru na trhu sa čiastočne snaží vyplniť štát, ktorý ponúka začínajúcim podnikateľom možnosť získať dotáciu na štart podnikania. Ani v týchto prípadoch však neplatí, že finančnú pomoc dostane každý začínajúci podnikateľ. V nasledujúcom texte si priblížime, o aký príspevok môžu tieto subjekty žiadať a aké podmienky pritom musia splniť.

Podmienky získanie príspevku (dotácie)

Príspevok alebo dotácia poskytovaná od štátu na podnikanie je podrobne upravená v § 49 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tomto zákone je označený ako príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, pričom presne definuje, že príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnúť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi o zamestnanie. Z uvedeného tak vyplýva, že žiadateľom o príspevok nemôže byť akýkoľvek začínajúci podnikateľ. Musí to byť subjekt, ktorý sa rozhodol podnikať a zároveň spĺňa nasledovné podmienky:

 • bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace,
 • bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavil alebo skončil prevádzkovanie samostatne zárobkovej činnosti,
 • stane sa samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá bude prevádzkovať živnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení  neskorších predpisov,
 • ide o subjekt, ktorý plánuje vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa § 12a až 12e zákona č. 105/1990Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov,
 • ide o subjekt, ktorý o príspevok požiada písomne a splní podmienku, že samostatne zárobkovú činnosť bude prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Výška a podmienky poskytnutia príspevku
 • Proces súvisiaci s poskytnutím príspevku v jednotlivých krokoch

Písomnú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podáva uchádzač o zamestnanie na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamýšľa prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť. Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode žiadateľ vytvorí pracovné miesto v rámci nového podnikania. V prípade poskytnutia príspevku z prostriedkov Európskej únie a zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je pre poskytnutie príspevku potrebné splniť kritériá oprávneného územia a oprávnenej cieľovej skupiny v rámci príslušného národného projektu. Detailné informácie možno získať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, do ktorého obvodu patrí žiadateľ.  V rámci konkrétneho národného projektu nemožno poskytnúť príspevok žiadateľom, ktorí nie sú z oprávnenej cieľovej skupiny v rámci daného národného projektu.

Súčasťou žiadosti sú aj povinné prílohy vrátane podnikateľského zámeru, ktorý musí obsahovať kalkuláciu nákladov na prevádzkovanie zamýšľanej samostatnej zárobkovej činnosti- Podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov predstavujú  podklady, ktoré posudzuje komisia vytvorená výborom pre otázky zamestnanosti. Úrad môže pre uchádzača o zamestnanie a žiadateľa o príspevok zabezpečiť absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania podnikania. Po splnení všetkých zákonom ustanovených predpokladov uzatvorí žiadateľ s príslušným úradom dohodu o poskytnutí príspevku, v ktorej sa zaviaže, že začne prevádzkovať samostatne zárobkovú činnosť a bude ju prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky v súlade s predloženou žiadosťou, podnikateľským zámerom a príslušnou kalkuláciou nákladov. Príspevok je poskytovaný na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním podnikania uvedeným v podnikateľskom zámere a musí byť použitý v období od účinnosti podpísanej dohody do ukončenia záväzku na prevádzkovanie samostatne zárobkovej činnosti.

Výška a podmienky poskytnutia príspevku

Výška samotného príspevku závisí od celkovej ceny práce, typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač o zamestnanie prevádzkovať podnikanie. V bratislavskom kraji predstavuje 2,5 násobok celkovej ceny práce a je poskytovaný vo výške maximálne 2.994,62 eur. V ostatných krajoch to môže byť 3.593,55 alebo aj 4.791,40 eur.

Poskytnutie dotácie je rozdelená do dvoch krokov. V prvom kroku poskytne úrad najviac 60 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku. Ostávajúcu časť príspevku, t. j. max. 40 % výšky príspevku poskytne po predložení prvej správy o prevádzkovaní samostatne zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov od začiatku jej prevádzkovania. Za každý rok prevádzkovania počas prvých troch rokov nepretržitého prevádzkovania podnikania je príjemca príspevku povinný vypracovať a predložiť úradu správu o prevádzkovaní podnikania a čerpaní poskytnutého príspevku.

Prvú správu o prevádzkovaní a čerpaní poskytnutého príspevku vrátane dokladov preukazujúcich vynaložené náklady v príslušnom období predkladá príjemca príspevku po uplynutí 12 mesiacov od začiatku prevádzkovania podnikania, najneskôr však do 3 mesiacov od ukončenia 12 – mesačného prevádzkovania danej samostatne zárobkovej činnosti. Druhú správu o prevádzkovaní a  čerpaní poskytnutého príspevku za obdobie druhého roka predkladá príjemca príslušnému úradu najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia dvojročného obdobia prevádzkovania podnikateľskej činnosti. Poslednú, záverečnú správu vrátane dokladov preukazujúcich vynaložené náklady do plnej výšky (100 %) poskytnutého príspevku, predkladá príjemca príspevku do troch mesiacov po uplynutí záväzku v zmysle príslušnej dohody uzatvorenej s úradom.

Na príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť nie je právny nárok. V praxi to znamená, že príspevok možno získať len po splnení všetkých zákonom ustanovených podmienok a absolvovaní príslušných postupov odsúhlasovania. V tejto súvislosti je ešte dôležité upozorniť na fakt, že ak ste už niekedy žiadali o príspevok, opätovne ho úrad môže poskytnúť najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania podnikania, na ktorého prevádzkovanie bol žiadateľovi poskytnutý príspevok. Tento príspevok zároveň nemožno poskytnúť uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím a ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 a § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak je príspevok poskytnutý, je potrebné myslieť aj na vedenie riadnej evidencie o jeho čerpaní. Použitie príspevku musí byť preukázateľné a účtovne evidované počas obdobia desiatich rokov od ukončenia záväzku vykonávať samostatne zárobkovú činnosť a v prípade poskytnutia príspevku z fondov Európskej únie až do 31. 12. 2028.

Proces súvisiaci s poskytnutím príspevku v jednotlivých krokoch:

 • Získanie informácií o podmienkach a možnostiach získania príspevku na miestne príslušnom úrade;
 • V prípade záujmu o poskytnutie prípravy na začatie podnikania nasleduje podanie žiadosti o absolvovanie tejto prípravy na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (tlačivo poskytne úrad);
 • Vypracovanie podnikateľského zámeru na plánovanú podnikateľské činnosť a kalkulácie nákladov, ktoré sú povinnými prílohami k žiadosti o poskytnutie príspevku;
 • Podanie žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatne zárobkovú činnosť (vrátane priloženia všetkých predpísaných príloh), pričom tlačivo poskytne úrad;
 • Absolvovanie testu pripravenosti na začatie podnikania, ktorý obsahuje otázky zo základných zákonov pokrývajúcich oblasť podnikania;
 • Po úspešnom absolvovaní testu je žiadateľ o príspevok pozvaný úradom na zasadnutie komisie úradu, ktorá posudzuje hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť vypracovaného podnikateľského zámeru a kalkulácie nákladov;
 • V prípade kladného stanoviska komisie, kladného odporúčania výboru pre otázky zamestnanosti úradu a schválenia príspevku štatutárnym zástupcom úradu, je žiadateľ následne pozvaný úradom na podpísanie dohody o poskytnutí príspevku;
 • Tesne pred podpísaním dohody žiadateľ predloží úradu doklad o začatí podnikania (živnostenské oprávnenie, alebo doklad o zápise do zoznamu SHR), v ktorom je uvedený dátum začiatku podnikania. Ten zároveň nesmie byť neskorší, ako dátum podpísania dohody;
 • Podpísanie dohody o poskytnutí príspevku s povinnosťou najmenej trojročného nepretržitého prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti;
 • Žiadateľ predkladá úradu žiadosť o úhradu platby na vyplatenie prvej časti schváleného príspevku;
 • Úrad následne vyplatí prvú časť príspevku (60 % výšky schváleného príspevku) do 30 dní od podpísania dohody s úradom;
 • Prijímateľ príspevku úradu predkladá po 12 mesiacoch podnikania v termíne určenom v dohode, doklady o použití prvej časti (60 %) poskytnutého príspevku vrátane správy o prevádzkovaní SZČO počas 1. roka podnikania;
 • Na základe posúdenia oprávnenosti výdavkov (60 %) z poskytnutého príspevku a kladného vyjadrenia úradu, príjemca príspevku predkladá žiadosť o úhradu platby na druhú časť schváleného príspevku;
 • Úrad poskytne druhú časť schváleného príspevku (40 %);
 • Po druhom roku podnikania, v termíne určenom v dohode, príjemca príspevku predkladá správu o prevádzkovaní samostatne zárobkovej činnosti a o použití príspevku na podnikanie počas druhého roka prevádzkovania podnikateľskej činnosti;
 • Po treťom roku podnikania, v termíne určenom v dohode, príjemca príspevku predkladá doklady o použití druhej časti (40 %) poskytnutého príspevku a správu o prevádzkovaní samostatne zárobkovej činnosti a o použití príspevku počas tretieho roka podnikania;
 • V prípade nepoužitia celého príspevku je príjemca príspevku povinný vrátiť nepoužitú časť príspevku; v prípade predčasného ukončenia, resp. prerušenia podnikania počas trvania dohody je príjemca povinný vrátiť úradu alikvotnú/pomernú časť poskytnutého príspevku.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

dotáciePrémiový obsahpríspevok na podnikanieživnostenské podnikanie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dotácie a podpora podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

29oct7:30IFRS komplexný kurz II.7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Medzinárodné zdaňovanie,žiadny

29oct7:30IFRS komplexný kurz II.7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:IAS/IFRS,Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Medzinárodné zdaňovanie,Účtovníctvo,žiadny

29oct7:30IFRS komplexný kurz II.7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:IAS/IFRS,Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Medzinárodné zdaňovanie,Účtovníctvo,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X