Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Stála prevádzkareň v roku 2017 z pohľadu dane z príjmov

Businessman hand calculate bout cost with laptop for search data.
Thinkstock
29. júna 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Stála prevádzkareň predstavuje čisto daňový pojem, ktorý nepoznajú iné právne predpisy. Nie je možné ho nájsť v obchodnom zákonníku, v zákone o účtovníctve a ani ďalších podobných zákonoch. Aj napriek tomu však ide o dôležitý termín, ktorý je potrebné poznať najmä v prípade podnikania súčasne doma aj v zahraničí.

V dnešnom článku sa pozrieme na to, akým spôsobom stála prevádzkareň funguje v prípade, že zahraničná firma vykonáva podnikateľskú činnosť na Slovensku. Obdobne sa však postupuje aj v situácii, keď slovenská firma podniká v zahraničí.

V prémiovej časti si vysvetlíme tieto témy:

 • čo je to stála prevádzkareň, povinnosti,
 • kedy vzniká stála prevádzkareň,
 • stavebná, agentská a službová stála prevádzkareň,
 • registrácia a podanie daňového priznania.

Čo je to stála prevádzkareň

Výraz stála prevádzkareň je definovaný v zákone o dani z príjmov, ako aj v bilaterálnych zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia. Vo svojej podstate zabezpečuje zdanenie príjmov v tom štáte, v ktorom je daný príjem vytvorený. Najlepšie sa princíp stálej prevádzkarne vysvetlí na príklade:

Príklad:

Rakúska stavebná spoločnosť podniká v Rakúsku. V rámci rozrastania svojho obchodného portfólia prijala zákazku na Slovensku. Stavebný projekt by mal podľa odhadov trvať dva roky. Rakúska spoločnosť na Slovensku nezaložila žiadnu entitu, ktorá by bola zapísaná v obchodnom registri. Napriek tomu bude mať na Slovensku daňové povinnosti. Bude ich mať práve z toho titulu, že na účely dane z príjmov jej na území Slovenska vznikla stála prevádzkareň. Boli totiž naplnené zákonné podmienky vzniku stálej prevádzkarne, vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy aj domácej legislatívy.  

 Z pohľadu dane z príjmov vznikajú stálym prevádzkarniam viaceré povinnosti. Medzi najdôležitejšie patria:

 • povinnosť registrácie u správcu dane na daň z príjmov
 • povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
 • povinnosť zaplatiť daň z príjmov, ktoré vznikli zo zdroja na území Slovenska.

Ak sa na výraz stále prevádzkareň pozrieme priamo z pohľadu legislatívy, máme k dispozícii dve podobné definície. Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia definuje stálu prevádzkareň ako trvalé miesto na podnikanie, prostredníctvom ktorého podnik úplne alebo čiastočne vykonáva svoju činnosť. Definícia stálej prevádzkarne sa nachádza takisto v § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Stálou prevádzkarňou sa rozumie trvalé miesto alebo zariadenie na výkon činností, prostredníctvom ktorého daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou vykonávajú úplne alebo sčasti svoju činnosť na území Slovenskej republiky.

Kedy vzniká stála prevádzkareň

Vznik stálej prevádzkarne závisí od viacerých faktorov. V mnohých prípadoch je veľmi náročné s istotou vyhlásiť, že stála prevádzkareň vznikla alebo nevznikla. Pri posudzovaní vzniku stálej prevádzkarne je potrebné vždy skúmať ustanovenia zmluvy, ako aj národného zákona. Ak sa výklad nezhoduje, platí to, čo je pre daňovníka výhodnejšie.

Príklad:

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia určuje, že stavebná stála prevádzkareň vzniká po 12 mesiacoch činnosti. Domáca legislatíva určuje túto lehotu na 6 mesiacov. V tomto prípade sa postupuje podľa zmluvy, nakoľko je pre daňovníka výhodnejšie, ak mu povinnosti týkajúce sa stálej prevádzkarne vzniknú až po 12 mesiacoch.

 

Pre vznik stálej prevádzkarne musia byť obvykle splnené nasledujúce 4 podmienky:

 • existencia a dispozícia osobitného miesta (zariadenia)
 • geografická stálosť tohto miesta (zariadenia)
 • časová stálosť miesta (zariadenia) – trvalé miesto
 • výkon činností podniku prostredníctvom tohto miesta (zariadenia).

Existujú aj výnimky z týchto pravidiel, ale pre vznik klasickej stálej prevádzkarne musia byť naplnené všetky. Pri klasickej stálej prevádzkarni je niekedy problém určiť práve naplnenie časovej podmienky.

Platí, že miesto alebo zariadenie je považované za trvalé, ak sa na výkon činnosti využíva sústavne alebo opakovane a nemá dočasný charakter. V prípade, že ide o jednorazovú činnosť, miesto je trvalé, ak doba výkonu presiahne 6 mesiacov, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek 12 mesačnom období.

Článok v zmluve, ktorý sa týka stálej prevádzkarne (obvykle článok 5) sa venuje aj negatívnemu vymedzeniu stálej prevádzkarne. Ten určuje, kedy stále prevádzkareň určite nevzniká. Stále prevádzkareň nevznikne napríklad v prípadoch ak:

 • ide o zariadenie len na účel uskladnenia alebo vystavenia tovaru
 • ide o zariadenie len na účel nákupu tovaru alebo zbierania informácií pre podnik
 • činnosť má len prípravný alebo pomocný charakter.

Stavebná, agentská a službová stála prevádzkareň

Okrem klasickej stálej prevádzkarne rozlišujú zákon a zmluva aj ďalšie typy stálych prevádzkarní. Vznikajú za odlišných podmienok, ale inak sa na nich vzťahujú všetky povinnosti, ktoré sa týkajú aj klasickej stálej prevádzkarne.

Stavebná – Za stavebnú stálu prevádzkareň sa považuje stavenisko alebo miesto vykonávania stavebných a montážnych projektov, ak výkon činnosti na nich presiahne 6 mesiacov. Podľa zmluvy je časový úsek posunutý až na 12 mesiacov. Výpočet časového kritéria platí pre každú stavbu alebo projekt samostatne. Čas začína plynúť dňom začatia činnosti a prípadné prerušenie činnosti nemá vplyv na posúdenie vzniku stálej prevádzkarne.

Agentská – Podľa slovenského zákona vzniká stála prevádzkareň daňovníkovi aj vtedy, ak osoba, ktorá na území Slovenska koná v mene tohto daňovníka, sústavne alebo opakovane prerokováva alebo uzatvára v jeho mene zmluvy na základe splnomocnenia. Táto osoba koná na základe pokynov daňovníka. Daňovník kontroluje činnosť tejto osoby a nesie takisto zodpovednosť a podnikateľské riziká. Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia ešte dopĺňa, že činnosti vykonávane pre daňovníka nemôžu mať prípravný ani pomocný charakter.

Službová – Tento typ stálej prevádzkarne nie je štandardným. Slovenská republika však využila možnosť zakotviť aj tento typ do domácej legislatívy. Za činnosť vykonávanú prostredníctvom stálej prevádzkarne sa považuje aj činnosť vykonávaná na území Slovenskej republiky pri poskytovaní služieb daňovníkom alebo osobami pre neho pracujúcimi, ak doba výkonu tejto činnosti presiahne 183 dní, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov.

Registrácia a podanie daňového priznania

Ak zahraničnému subjektu vznikne na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, musí splniť viaceré povinnosti. Prvou povinnosťou je registrácia stálej prevádzkarne na daňovom úrade. Povinnosť podať žiadosť o registráciu je do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála prevádzkareň.

 Príklad:

Stála prevádzkareň vznikla 15.7.2017. Zahraničná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu stálej prevádzkarne do 31.8.2017.

Ak už zahraničná osoba je registrovaná pre daň z príjmov na Slovensku, je povinná oznámiť vznik stálej prevádzkarne na osobitnom tlačive.

Na stálu prevádzkareň sa takisto vzťahuje povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby. Platia tu štandardné lehoty. Daňové priznanie sa podáva do 3 mesiacov od konca zdaňovacieho obdobia. Obdobne platí možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania o 3 alebo 6 mesiacov.

Špeciálny prípad nastáva, ak stála prevádzkareň vznikne až po zdaňovacom období, v ktorom daňovník začal vykonávať svoju činnosť. Vtedy sa daňové priznanie za toto zdaňovacie obdobie podáva do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom stála prevádzkareň vznikla.

Príklad:

Daňovník začal na území SR vykonávať činnosť v septembri 2016. V tom období nepredpokladal výkon činnosti viac ako 6 mesiacov. V marci 2017 však stále pôsobil na Slovensku a naplnil tak podmienku vzniku klasickej stále prevádzkarne. Za zdaňovacie obdobie 2017 podá daňové priznanie v štandardnom termíne. Za zdaňovacie obdobie 2016 podá daňové priznanie do 30.6.2017 (tri mesiace od vzniku stálej prevádzkarne).

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

daň z príjmovPrémiový obsahživnostenské podnikanie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Prevádzka

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

19oct8:30Prípravný kurz na certifikačnú skúšku: Kvalifikovaný účtovník8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

19oct8:30Zmluvné podmienky FIDIC v procese verejného obstarávania a Claimova agenda v zahraničnej stavebnej praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

19oct8:30Riešenie pohľadávok a záväzkov cestou konkurzu, reštrukturalizácie a exekúcie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X