Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Všeobecné obchodné podmienky Podnikam.sk

Článok I

Úvodné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti poskytovateľa a klienta spojené s poskytovaním služieb.
  2. Poskytovateľ – obchodná spoločnosť iSicommerce s. r. o., so sídlom Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO: 36 692 735 (ďalej len „poskytovateľ“) prevádzkuje internetový portál www.podnikam.sk, ktorý registrovanému užívateľovi (ďalej len „klient“) umožňuje prístup k službám poskytovaným poskytovateľom za súčasného dodržiavania VOP.
  3. Služby podľa bodu 1.2 VOP zahŕňajú:
   1. poskytnutie prístupu k platenému obsahu na portáli www.podnikam.sk, a to najmä k odborným článkom z oblasti daní, účtovníctva a odvodov,
   2. odpovedný servis – možnosť položiť 5 otázok v rámci jedného predplatného odborníkom najmä z oblasti daní, účtovníctva a odvodov. (ďalej len „služby“).
  1. Za poskytnutie služieb má poskytovateľ nárok na zaplatenie poplatku – predplatného, ktorého výška je uvedená v cenníku poskytovateľa, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok a je zverejnený na portáli www.podnikam.sk/cennik (ďalej len „poplatok“). Všetky poplatky a ceny sú stanovené v mene EURO s DPH.
  2. Podmienkou začatia poskytovanie služieb poskytovateľom je registrácia klienta na portáli www.podnikam.sk, platná e-mailová adresa klienta a zaplatenie poplatku.
  3. Registráciou klienta na portáli www.podnikam.sk dôjde medzi poskytovateľom a klientom k uzavretiu zmluvy o poskytovaní služieb v zmysle týchto VOP (ďalej len „zmluva“).

Článok I

Poplatok a prístup k službe

  1. Poplatok za poskytovanie služieb môže byť uhradený prostredníctvom:
   1. platobnej karty
   2. prevodom z bankového účtu
  2. Klientovi je poskytnutý prístup k službám okamihom pripísania poplatku na bankový účet poskytovateľa alebo služby, ktorá sprostredkúva platby a jeho spárovaním s klientom a zaplatenou službou.
  3. O začatí poskytovania služieb je klient informovaný prostredníctvom oznámenia zaslaného e-mailom. Prvé predplatné obdobie začína plynúť okamihom začatia poskytovania služieb.
  4. Zaplatením poplatku sú služby poskytované klientovi neobmedzene počas dohodnutého obdobia. Poskytovanie služieb nie je viazané na konkrétny výber zariadenia určeného na internetové prehliadanie. Klient nie je povinný služby využívať, ich nevyužívaním nie je dotknutý nárok poskytovateľa na zaplatenie poplatku v celej výške.
  5. Pri akceptácii opakovaných platieb autorizujete zákazník spoločnosť iSicommerce s.r.o. na stiahnutie pravidelného 12 mesačného predplatného služieb. V pripade ak nedôjde k úspešnému stiahnutiu opakujucej sa platby ( napr. nedostatočné množstvo finančných prostriedkov, neplatné kartové údaje), zákazník dostane vyzvu na zaplatenie mesačného poplatku iným spôsobom. V prípade ak tak neurobí, služba mu bude automaticky deaktivovaná v termíne deaktivácie.Moznosť využitia opakovanej platby má neobmedzenú platnosť, zákazník môže ale požiadať o zrušenie opakovanej platby zaslaním emailu na redakcia@podnikam.sk. Zrušenie opakovanej platby je možné najskôr k mesiacu nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zrušenie opakovanej platby zaslaná.
  6. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia
   výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím
   osobám ani inak komerčne využívané.

Článok III

Práva a povinnosti poskytovateľa

  1. Po registrácii a úhrade poplatku bude poskytovateľ poskytovať klientovi služby počas predplateného obdobia v súlade s aktuálnym cenníkom poskytovateľa zverejneným na internetovej stránke poskytovateľa a v súlade s týmito podmienkami.
  2. Poskytovateľ negarantuje neobmedzenú dostupnosť systému a služieb. Poskytovateľ v tejto súvislosti nenesie zodpovednosť za nemožnosť prístupu k predplatenej službe spôsobenú technickými vlastnosťami, ako ani za správnu funkčnosť alebo prevádzku portálu.
  3. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah ani rozsah spoplatneného obsahu a nezaručuje klientovi ani rozsah ani frekvenciu, s akou sa bude obsah spoplatnených častí systému meniť alebo dopĺňať.
  4. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah ani rozsah odpovedí poskytovaných v rámci odpovedného servisu špecifikovaného v čl. I ods. 1.3.2 VOP a obsahu podnikam.sk a nezaručuje klientovi obsah, rozsah ani časový horizont odpovede na jeho otázky. Odpovede odborníkov slúžia ako odporúčania, za ktorých pravdivosť, správnosť  a úplnosť prevádzkovateľ nezodpovedá.
  5. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek dočasne pozastaviť poskytovanie služby, napr. z dôvodu bezpečnosti, vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu, výkonu opráv a prác potrebných pre prevádzku alebo údržbu systému, bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti poskytovateľa. Pokiaľ je to možné, je poskytovateľ povinný včas, resp. v primeranej lehote informovať klienta o dočasnom pozastavení poskytovania služieb vhodnou formou, napr. zverejnením oznamu na portály www.podnikam.sk spolu s oznámením predpokladanej doby dočasného pozastavenia poskytovania služby.
  6. Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup klienta do systému, ukončiť alebo prerušiť poskytovanie služieb klientovi, ak klient poruší svoju povinnosť podľa ust. čl. IV ods. 4.2 alebo v prípade ak bude mať dôvodné podozrenie, že predplatené služby používa tretia osoba na základe klientových individuálnych prihlasovacích údajov.
  7. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek v prípade porušenia povinností klienta uvedených v čl. IV VOP ukončiť poskytovanie služieb.

Článok IV

Práva a povinnosti klienta

  1. Klient má po registrácii a úhrade poplatku nárok na poskytovanie služby, spočívajúci v prístupe k spoplatnenému obsahu portálu www.podnikam.sk počas príslušného predplateného obdobia.
  2. Klient sa registruje prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré predstavujú individuálny  a jedinečný identifikátor, ktorý nie je prenosný. Svoje prihlasovacia údaje je klient povinný chrániť, neposkytovať ani inak sprístupňovať tretej osobe. Klient nie je oprávnený prihlasovacie údaje zverejniť, umožniť ich použitie alebo zneužitie treťou osobou a akýmkoľvek spôsobom umožniť tretej osobe bezplatné užívanie predplatenej služby. Klient zodpovedá za škodu spôsobenú použitím alebo zneužitím prihlasovacích údajov zo strany tretích osôb.
  3. O strate, zneužití alebo možnom a hroziacom zneužití prihlasovacích údajov je klient povinný bezodkladne informovať poskytovateľa. Poskytovateľ je po obdržaní takejto informácie povinný prideliť klientovi nové prihlasovacie údaje a podniknúť potrebné kroky zablokovaniu pôvodných prihlasovacích údajov.
  4. Klient v celom rozsahu zodpovedá za obsah a informácie, ktoré poskytuje počas doby predplatného poskytovateľovi, alebo zverejňuje na portály www.podnikam.sk v rámci využívania predplatenej služby.
  5. Klient si je vedomý a výslovne súhlasí so začatím poskytovania služieb podľa týchto VOP spôsobom uvedeným v bode 1.5 týchto VOP a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy a VOP podľa ust. § 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z.: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“
  6. Klient je oprávnený kedykoľvek ukončiť zmluvu odstúpením od zmluvy ku dňu skončenia príslušného predplateného obdobia, a to doručením emailu poskytovateľovi.

Článok V

Reklamácia

  1. Poskytovateľ vyhlasuje, že služby bude poskytovať v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na povahu, účel, poplatok za ich poskytovanie a podmienky používania služieb.
  2. Klient je oprávnený reklamovať vady poskytovaných služieb spočívajúce v prerušení prístupu a to v lehote 10 dní odo dňa ich výskytu zaslaním e-mailu na adresu redakcia@podnikam.sk. V reklamácii je klient povinný konkrétne špecifikovať vadu a časový úsek, počas ktorého sa vada vyskytovala.
  3. Reklamácia klienta je vyhodnotená ako opodstatnená v prípade, keď dôjde k výpadku systému a poskytovanie služieb bude prerušené na viac ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.
  4. O uplatnení reklamácie doručí poskytovateľ klientovi bez zbytočného odkladu písomné potvrdenie, najneskôr však spolu s potvrdením o vybavení reklamácie.
  5. Ak je reklamácia klienta vyhodnotená ako opodstatnená, poskytovateľ je oprávnený klientovi poskytnúť zľavu alebo predĺžiť poskytovanie služieb o dobu, počas ktorej bolo klientovi prerušené poskytovanie služieb. O vybavení reklamácie je poskytovateľ povinný klienta písomne informovať.
  6. Pokiaľ klient nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že zo strany poskytovateľa došlo k porušeniu jeho práva, má možnosť obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  7. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky – klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  8. Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na portáli http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok VI

Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

  1. Zaregistrovaním sa na portáli www.podnikam.sk klient dobrovoľne vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a súčasne udeľuje poskytovateľovi výslovný súhlas na spracúvanie osobných údajov klienta v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa a telefónne číslo v súlade s ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), a výslovne súhlasí aby tieto osobné údaje boli zaradené do databáz poskytovateľa na účely poskytovania služieb a na marketingové účely (informácie o ponukách služieb reklamné ponuky, informácie o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie, o poplatkovej povinnosti, akciách, službách a produktoch a pod.). Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu strán.
  2. Poskytovateľ je oprávnený poskytnuté osobné údaje použiť len v rozsahu a za účelom vymedzeným v ods. 6.1 tohto článku.
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov uvedený v ods. 6.1 tohto článku je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu doručeného na e-mailovú adresu redakcia@podnikam.sk.
  4. Klient zodpovedá za aktuálnosť a správnosť svojich osobných údajov. V prípade ak sa účel spracovania osobných údajov skončil, alebo poskytnuté údaje sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne alebo v prípade odvolania súhlasu, budú tieto osobné údaje zlikvidované. Odvolanie súhlasu počas trvania zmluvného vzťahu má za následok ukončenie poskytovania služieb, prístupu klienta k platenému obsahu na portáli www.podnikam.sk a tejto zmluvy.
  5. Klient udeľuje poskytovateľovi súhlas na poskytnutie údajov klienta – e-mail a telefónne číslo tretej osobe, ktorá je v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom a prostredníctvom ktorej sa klient zaregistroval. Klient udeľuje poskytovateľovi tiež súhlas na poskytnutie osobných údajov klienta v nevyhnutnom rozsahu, resp. na ich spracovanie, prostredníctvom tretích osôb, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom, za účelom plnenia tejto zmluvy.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

  1. Komunikácia strán bude realizovaná výlučne v elektronickej forme. Akékoľvek oznámenia klienta a poskytovateľa sa budú považovať za doručené okamihom doručenia potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.
  2. Ak tieto VOP nestanovujú inak, zmluva zaniká skončením príslušného predplateného obdobia, ak nedôjde k úhrade poplatku na ďalšie predplatené obdobie (1 rok), prípadne výpoveďou klienta ku koncu predplateného obdobia alebo odstúpením od zmluvy niektorou zo strán.
  3. Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade opakovaného preukázaného porušovania povinností poskytovateľa uvedených v čl. III VOP.
  4. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade akéhokoľvek porušenia podmienok zo strany klienta.
  5. Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.
  6. Vzťahy poskytovateľa a klienta, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto podmienkach sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  7. Tieto VOP (vrátane cenníka tvoriaceho prílohu VOP) je poskytovateľ oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť. O takejto zmene je povinný poskytovateľ informovať klienta najmenej 30 dní pred účinnosťou zmeny VOP, a to prostredníctvom e-mailu alebo zverejnením oznamu o zmene VOP na portáli www.podnikam.sk. Ak so zmenou VOP klient nebude súhlasiť, je oprávnený v lehote 15 dní od jej uverejnenia zmluvu ukončiť, a to vždy ku koncu aktuálneho predplateného obdobia. Uplynutím lehoty na vyjadrenie nesúhlasu so zmenou VOP sa má za to, že so zmenou VOP klient súhlasí. Dňom nadobudnutia účinnosti zmeny VOP dochádza zároveň k zmene zmluvy, a to v súlade so zmenami VOP.
  8. Kontaktné údaje poskytovateľa sú zverejnené na stránke www.podnikam.sk/kontakt.
  9. Neoddeliteľnou a záväznou súčasťou týchto podmienok je cenník poskytovania služieb, nachádzajúci sa na – www.podnikam.sk/cennik.
  10. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 8. 2017.
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X