Dobrý deň, môj klient je nájomca súkromných lesných pozemkov. Dostal dotáciu od PPA na druhú časť platnosti PSL za plnenie mimoprodukčných funkcií lesov v rokoch 2019-2023. K 1.1.2024 však zmenil právnu formu zo SZČO na s.r.o. Dotáciu ešte dostal za SZČO. V SZČO už bude len ako odborný lesný hospodár, už nebude vykonávať mimoprodukčné funkcie lesa. Môže túto dotáciu prerozdeliť spoluvlastníkom lesných pozemkov na základe zápisnice zo vzájomnej dohody. Z tohto titulu zdaňovať túto dotáciu budú spoluvlastníci lesných pozemkov , prípadne keď mu nechajú časť dotácie svoju časť zdaní sám. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.