Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Minimálna mzda v roku 2023

minimálna mzda
minimálna mzda Foto: Getty Images
22. septembra 2022 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Minimálna mzda na Slovensku sa v budúcom roku opäť zvýši zo súčasnej sumy 646 eur na 700 eur. V tomto roku sa na tom historicky prvýkrát dohodli zástupcovia zamestnávateľov a odborári. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o výške minimálnej mzdy na rok 2023 už vyšlo v Zbierke zákonov SR.Pri hrubej minimálnej mzde zamestnanca v sume 700 eur jeho čistý mesačný príjem po zaplatení dane z príjmu a odvodov bude budúci rok predstavovať 568,97 eura, čím stúpne o 43,32 eura. Za týmto nárastom čistej minimálnej mzdy však nie je len zvýšenie hrubého zárobku o 54 eur, ale aj nárast ročnej nezdaniteľnej časti základu dane z tohtoročných 4 579,26 eura na budúcoročných 4 922,82 eura, teda z mesačnej sumy 381,60 eura na 410,23 eura.

Čo je minimálna mzda?

Podľa zákonníka práce mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa osobitného predpisu. Mzdové podmienky zamestnávateľ dohodne s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve. Pre člena družstva, u ktorého je podľa stanov podmienkou členstva pracovný vzťah, možno mzdové podmienky upraviť aj uznesením členskej schôdze. Nárok na poskytovanie minimálnej mzdy majú zamestnanci v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu na zabezpečenie minimálnej úrovne príjmu zamestnanca za vykonanú prácu.

Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Táto suma sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta. Táto minimálna mzda patrí zamestnancovi, ak jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy za hodinu sa úmerne zvýši. Táto suma minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje tri desatinné miesta.
Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času, ktorá sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy dohodou zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov

Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov rokujú o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok dohodou najneskôr od 1. apríla. Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla, suma mesačnej minimálnej mzdy je určená ich dohodou. Dohodu o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov predložia Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 31. júla.
Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov nedohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla, prerokuje ju Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky do 31. augusta. Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky dohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy, mesačná minimálna mzda je určená ich dohodou. Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dohodnú sumu mesačnej minimálnej mzdy v celých eurách.

Určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy na základe zákona

Ak sa nedosiahla dohoda zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov, suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok sa určí ako 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Suma  sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.
Sumy minimálnej mzdy sa určujú vždy na obdobie od 1. januára do 31. decembra. Suma mesačnej minimálnej mzdy a suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na príslušný kalendárny rok sa oznámi v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Oznámenie sa uverejnení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr 1. novembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Suma minimálnej mzdy na rok 2023

Suma minimálnej mzdy na rok 2023 je
 • 700 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
 • 4,023 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

V roku 2023 sa oproti roku 2022 minimálna mzda zvýši takto:

2022 2023 Rozdiel
Minimálna mesačná mzda 646 eur 700 eur 54 eur
Minimálna hodinová mzda 3,713 eura  4,023 eura 0,31 eura

Minimálne mzdové nároky v roku 2023

Zvýšenie minimálnej mzdy má každoročne vplyv na minimálne mzdové nároky zamestnancov. Tie sa vzťahujú na zamestnávateľov, u ktorých nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Títo zamestnávatelia sú podľa Zákonníka práce povinní svojim zamestnancom poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu.

Zákonník práce definuje šesť stupňov náročnosti práce, pričom minimálny mzdový nárok na najnižšom stupni je rovný zákonom určenej minimálnej mzde. Stupeň náročnosti práce určuje zamestnávateľ podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve.

Stupeň Koeficient minimálnej mzdy
1 1,0
2 1,2
3 1,4
4 1,6
5 1,8
6 2,0

Nárast minimálnych mzdových nárokov je od roku 2021 naviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy. Suma tak rastie o rozdiel medzi jednotlivými kalendárnymi rokmi. Keďže základná suma minimálnej mzdy sa od začiatku budúceho roka zvýši o 54 eur, takisto o 54 eur stúpne minimálna mzda v druhom až šiestom stupni náročnosti práce.

Minimálne mzdové nároky od 1. januára 2023

Stupeň náročnosti práce Minimálna mesačná mzda v eurách

Minimálna hodinová mzda

v eurách

1 700 4,023
2 816 4,690
3 932 5,356
4 1 048 6,023
5 1 164 6,690
6 1 280 7,356

Porovnanie minimálnych mzdových nárokov v roku 2022 a 2023 (v eurách)

Stupeň náročnosti práce Minimálna mesačná mzda v roku 2022 Minimálna mesačná mzda v roku 2023 Rozdiel
1 646 700 +54
2 762 816 +54
3 878 932 +54
4 994 1 048 +54
5 1 110 1 164 +54
6 1 226 1 280 +54

Celková cena práce v eurách v rokoch 2022 a 2023 pri minimálnych mzdových nárokoch

Stupeň náročnosti práce Minimálna mzda v roku 2022 Minimálna mzda v roku 2023 Celková cena práce v roku 2022 Celková cena práce v roku 2023 Zvýšenie celkovej ceny práce
1 646 700 873,39 946,40 73,01
2 762 816 1 030,22 1 103,23 73,01
3 878 932 1 187,06 1 260,07 73,01
4 994 1 048 1 343,89 1 416,90 73,01
5 1 110 1 164 1 500,72 1 573,73 73,01
6 1 226 1 280 1 657,55 1 730,56 73,01

Stupne náročnosti pracovných miest

Stupne náročnosti pracovných miest podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca upravuje príloha č. 1 k Zákonníku práce.

Pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov.

Ide napríklad o prácu upratovačky, chyžnej, či skladníka s minimálnym mzdovým nárokom na rok 2023 v sume 700 eur.

Pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov.

Do druhého stupňa náročnosti práce zaraďujeme napríklad prácu pokladníka, či pomocnej kuchárky. V budúcom roku musí hrubý zárobok pri tomto stupni náročnosti práce predstavovať najmenej 816 eur.

Pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody.

Tento stupeň náročnosti práce spĺňa zdravotnej sestry, hlavného kuchára a účtovníka. Ich hrubá mzda musí od 1. januára budúceho roka dosiahnuť aspoň 932 eur.

Pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb.

Pozícia hlavného účtovníka alebo napríklad aj inštruktora autoškoly spadá po štvrtý stupeň náročnosti práce s hrubou mzdou od budúceho roka najmenej 1 048 eur.

Pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia.

Sem patrí napríklad práca lekára alebo manažéra výroby. Od začiatku budúceho roka musia zarábať v hrubom minimálne 1 164 eur.

Pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.

Najvyšší stupeň náročnosti práce zodpovedá práci primára alebo generálneho riaditeľa. Ich minimálny mzdový nárok na rok 2021 predstavuje 1 280 eur.

Do mzdy vo forme minimálneho mzdového nároku sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Minimálna mzda – doplatok

Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu.

Do mzdy vo forme minimálneho mzdového nároku sa pri výpočte doplatku nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Minimálna mzda – Mzdové zvýhodnenie za nočnú a prácu cez víkend

Od 1. mája 2019 zaviedla vláda príplatky za prácu v sobotu a nedeľu a zvýšila príplatok za prácu cez sviatok.

Príplatok za prácu v sobotu aktuálne predstavuje 1,79 eura za odpracovanú hodinu.

Ak sa u zamestnávateľa pravidelne pracuje v sobotu, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve je možné dohodnúť aj nižší príplatok za prácu v sobotu, v súčasnosti aspoň v sume 1,61 eura za odpracovanú hodinu.

Pri práci v nedeľu príplatok tvorí 3,58 eura na hodinu.

Ak sa u zamestnávateľa pravidelne pracuje v nedeľu, v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve je možné dohodnúť aj nižší príplatok za prácu v nedeľu, najmenej v sume 3,22 eura za odpracovanú hodinu.

Z čoho sa skladá hrubá mzda a ako vypočítať čistú mzdu?

O hrubej mzde sa hovorí takmer všade a to nielen v prípade ponúk práce. Ak idete na pohovor alebo ak sa vás zamestnávateľ pýta na plat, myslí sa tým hrubá a nie čistá mzda. Rozdiel je pomerne veľký, aj keď stále menší ako rozdiel medzi celkovou cenou práce a čistou mzdou.

Definícia hrubej mzdy

Praktická definícia hovorí, že hrubá mzda je peňažná odmena za prácu od zamestnávateľa pre zamestnanca, ktorá ešte nie je znížená o odvody a dane, ktoré platí zamestnanec. Pre zamestnávateľa je hrubá mzda veličina, na ktorej sa dohodne so zamestnancom a ktorá je aj zakotvená v pracovnej zmluve, avšak nie je to ešte výška nákladov na prácu a na daného zamestnanca.

Takouto výškou nákladov je celková cena práce, do ktorej sú zarátané hrubá mzda a všetky odvody, ktoré musí zamestnávateľ z tejto hrubej mzdy zaplatiť. Ako hrubá mzda sa uvádza aj minimálna mzda.

Hrubá mzda sa uvádza najčastejšie na mesiac, ale môže byť uvedená napríklad aj na hodinu v prípade, ak je takáto veličina dôležitá a má vplyv na výšku celomesačnej mzdy zamestnanca.

Od hrubej mzdy sa odvádza napríklad aj výška daní a výška odvodov. Konkrétna výška dane a odvodov v absolútnej hodnote je nižšia v porovnaní s percentuálnymi sadzbami a súvisí to s odpočítateľnými položkami a tiež s výškou hrubej mzdy.

Z čoho sa skladá hrubá mzda

Hrubá mzda je suma, ktorú vidí zamestnanec na výplatnej páske a od ktorej sa odvádzajú dane a odvody, ktoré platí zamestnanec. Vo výške hrubej mzdy nie sú zarátané teda odvody, ktoré sú už v cene práce a ktoré platí zamestnávateľ, a to tak odvody do Sociálnej poisťovne, ako aj odvody do zdravotnej poisťovne.

Zamestnávateľ však na výplatnej páske uvádza tieto odvody a ich výšku v absolútnej číselnej hodnote.

Hrubá mzda sa zvykne na doklade o výške mzdy, čiže na výplatnej páske, uvádzať aj ako základný plat. Okrem nej figuruje väčšinou na výplatnej páske aj položka nazvaná hrubý príjem, ktorá by mala byť zhodná alebo veľmi podobná ako hrubá mzda. Ak nie je zhodná, je zvyčajne znížená o nemocenské dávky.

Hrubá mzda sa skladá z nasledujúcich súčastí:

 1. Základný plat tarifný– základný plat zamestnanca podľa pracovnej zmluvy znížený o neodpracovaný čas, kam platia napríklad dovolenka alebo návšteva lekára,
 2. Náhrada za dovolenku– ide o náhradu mzdy poskytovanú v čase čerpania dovolenky,
 3. Náhrada za návštevu lekára– v tejto časti je zahrnutá poskytovaná náhrada za hodiny strávené u lekára alebo za sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi,
 4. Odmeny– patria sem mimoriadne odmeny, tiež odmeny vyplatené v aktuálnom mzdovom období.

Výpočet – čistá a hrubá mzda

Prepočet hrubej mzdy na čistú má pomerne komplikovaný vzorec, a to najmä v prípade, ak sa berú do úvahy nielen odvody a dane, ale napríklad aj iné zrážky.

Samozrejme, to, aký veľký je rozdiel pri porovnaní čistá vs. hrubá mzda, ovplyvňujú práve tie zrážky, ktoré sú individuálne, a to tak z pohľadu zamestnanca, ako aj z pohľadu zamestnávateľa.

Hrubá mzda tvorí aktuálne z pohľadu daní aj odvodov vymeriavací základ pre ich výpočet. Prvým krokom k získaniu čistej mzdy je odpočítanie daní a odvodov od hrubej mzdy. Pre zamestnanca sú určené iné sadzby týchto odvodov ako pre zamestnávateľa, a tak platí opticky menej.

V konečnom dôsledku je ale výška odvodov a daní tak či tak súčasťou celkového daňovo-odvodového zaťaženia, ktoré musí zamestnávateľ zaplatiť.

Aby však mohol zamestnávateľ zaplatiť a odviesť všetky dane a odvody, musí na ne zamestnanec zarobiť, čiže vytvoriť pre zamestnávateľa hodnotu v takejto výške. Samozrejme, v praxi je potrebné vytvoriť ešte vyššiu hodnotu, aby sa oplatilo zamestnávateľovi zamestnanca zamestnať.

V rámci hrubej mzdy a jej prepočtu na čistú sa odrátavajú sociálne odvody a zdravotné odvody. Pre sociálne odvody je vymeriavacím základom priamo hrubá mzda, pre zdravotné odvody môže byť tento vymeriavací základ znížený o odpočítateľnú položku na zdravotné odvody.

Čo sa týka daní, tu je základom dane hrubá mzda znížená o odvody zamestnanca. Táto suma je ešte znížená o daňovú nezdaniteľnú čiastku, čiže nezdaniteľnú položku pre daň z príjmu, ak si zamestnanec uplatňuje.

Až z výslednej sumy po odčítaní tejto položky na daný mesiac sa vypočíta daň. Na základe tohto zníženia sa objaví na výplatnej páske položka s názvom čistá mzda. Nemusí ale ísť o peniaze, ktoré zamestnanec aj uvidí v plnej výške na svojom účte, pretože tu dochádza ešte k zrážkam z čistého príjmu.

Medzi tieto zrážky patria:

 • príspevok na tretí pilier, čiže na doplnkové dôchodkové zabezpečenie, ak v ňom zamestnanec je,
 • zrážka za stravné, čiže suma, ktorou prispieva zamestnanec na stravné lístky podľa ich hodnoty,
 • zrážky za možnosti využívané v práci – ak je dohodnuté v pracovnej zmluve, môže zamestnávateľ z čistej mzdy uplatniť ešte aj zrážky napríklad za používanie telefónu alebo zaplatenie dodatočného vzdelávania pre zamestnanca.

Hrubá mzda a odvody a dane

Výška zdravotných odvodov odrátaných od hrubej mzdy je v sume 4 % z vymeriavacieho základu u zamestnanca a zamestnávateľa 10 % u zamestnávateľa. Výška sociálnych odvodov odrátaných od hrubej mzdy je v sume 9,4 % z vymeriavacieho základu zamestnanca a 25,2 % u zamestnávateľa. Znamená to, že z hrubej mzdy treba odviesť spolu 13,4% z vymeriavacieho základu na odvody a zamestnávateľ odvádza 35,2%.

Čo sa týka výšky daní, v tomto prípade je ako základ dane braná hrubá mzda znížená odvody zamestnanca a o nezdaniteľné minimum na daňovníka.

Ak bol príjem nižší ako 176,8-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, sadzba dane z príjmu je vo výške 19%. Všetky príjmy nad touto hranicou sa zdaňujú druhou, vyššou, sadzbou dane, ktorá je vo výške 25%.

Čistá minimálna mzda od 1. 1. 2023

Zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2023 na sumu 700 eur, bude pre zamestnávateľov znamenať zvýšenie ceny práce na jedného zamestnanca. V roku 2022 je cena práce zamestnanca s minimálnou mzdou 873,37 eur. V roku 2023 to po zvýšení minimálnej mzdy na 700 eur bude 946,40 eur. Cena práce zamestnanca s minimálnou mzdou teda vzrastie o 73,03 eura.

Zamestnancovi s minimálnou mzdou sa zvýšia odvody oproti minulému roku o 7,24 eura z pôvodných 86,56 eur na 93,80 eur.

Čistá mzda zamestnanca s minimálnou mzdou je v súčasnosti 525,65 eur. V roku 2023 by po zvýšení mala byť čistá minimálna mzda zamestnanca 568,97 eur.

Minimálna mzda a odvody

Aké odvody bude platiť zamestnanec s minimálnou mzdou v roku 2023? Pozrite si aj porovnanie s rokom 2022.

 2022 2023 Rozdiel
Hrubá minimálna mzda 646 eur  700 eur  54 eur
Zdravotné odvody 25,84 eur  28 eur 2,16 eur
Sociálne odvody 60,72 eur 65,80 eur 5,08 eur
Nezdaniteľná časť základu dane 381,61 eur 410,23eur 28,62 eur
Preddavok na daň z príjmov 33,79 eur  37,23 eur 3,44 eur
Čistá minimálna mzda 525,65 eur 568,97 43,32 eur

Minimálna mzda od roku 2013 do 2023

Pozrite si prehľad vývoja minimálnej mzdy na Slovensku od roku 2013 do roku 2023

Vývoj minimálnej mzdy od roku 2013 do roku 2023

Rok Mesačná minimálna mzda Hodinová minimálna mzda
2013 338 eur 1,941 eur
2014 352 eur 2,023 eur
2015 380 eur 2,184 eur
2016 405 eur 2,328 eur
2017 435 eur 2,500 eur
2018 480 eur 2,759 eur
2019 520 eur 2,989 eur
2020 580 eur 3,333 eur
2021 623 eur 3,58 eur
2022 646 eur 3,713 eur
2023 700 eur 4,023 eur

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howknowhowminimálna mzdaPrémiový obsahrok 2023štartovacia minimálna mzda

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Mzdy

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

22júl8:30Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

22júl8:30Ako vyrobiť interaktívny report v Exceli od A po Z - workshop8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

22júl8:30Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X