Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Minimálna mzda v roku 2022

minimálna mzda
minimálna mzda Foto: Getty Images
24. augusta 2021 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Minimálna mzda na Slovensku sa v budúcom roku opäť zvýši zo súčasnej sumy 623 eur na 646 eur. Sociálni partneri sa nedohodli na náraste minimálnej mzdy pre rok 2022. Postupuje sa preto podľa zákona a minimálna mzda sa zvyšuje podľa tzv. automatu. Najnižšie hrubé zárobky by tak mali dosahovať 57 % z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za rok 2020, ktorá bola vo výške 1133 eur. Čistá minimálna mzda zamestnanca v roku 2022 bude na úrovni 525,65 eura. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne na 3,713 eura zo súčasných 3,580 eur.

Čo je minimálna mzda?

Podľa zákonníka práce mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa osobitného predpisu. Mzdové podmienky zamestnávateľ dohodne s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve. Pre člena družstva, u ktorého je podľa stanov podmienkou členstva pracovný vzťah, možno mzdové podmienky upraviť aj uznesením členskej schôdze. Nárok na poskytovanie minimálnej mzdy majú zamestnanci v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu na zabezpečenie minimálnej úrovne príjmu zamestnanca za vykonanú prácu.

Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Táto suma sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta. Táto minimálna mzda patrí zamestnancovi, ak jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy za hodinu sa úmerne zvýši. Táto suma minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje tri desatinné miesta.
Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času, ktorá sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy dohodou zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov

Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov rokujú o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok dohodou najneskôr od 1. apríla. Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla, suma mesačnej minimálnej mzdy je určená ich dohodou. Dohodu o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov predložia Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 31. júla.
Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov nedohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla, prerokuje ju Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky do 31. augusta. Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky dohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy, mesačná minimálna mzda je určená ich dohodou. Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dohodnú sumu mesačnej minimálnej mzdy v celých eurách.

Určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy na základe zákona

Ak sa nedosiahla dohoda zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov, tak ako tomu bolo aj v tomto roku, suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok sa určí ako 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Suma  sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor. V roku 2022 sa teda suma minimálnej mzdy určuje ako 57 % z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za rok 2020, ktorá bola vo výške 1133 eur – 57% zo sumy 1133 eur je 646 eur.
Sumy minimálnej mzdy sa určujú vždy na obdobie od 1. januára do 31. decembra. Suma mesačnej minimálnej mzdy a suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na príslušný kalendárny rok sa oznámi v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Oznámenie sa uverejnení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr 1. novembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Suma minimálnej mzdy na rok 2022

Na rok 2022 sa podľa automatu ustanovuje
a) suma mesačnej minimálnej mzdy na 646 eur,
b) suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na 3,713 eura.

V roku 2022 sa oproti roku 2021 minimálna mzda zvýši takto:

2021 2022 Rozdiel
Minimálna mesačná mzda 623 eur 646 eur 23 eur
Minimálna hodinová mzda 3,58 eura  3,713 eura 0,133 eura

Minimálne mzdové nároky v roku 2022

Zvýšenie minimálnej mzdy má každoročne vplyv na minimálne mzdové nároky zamestnancov. Tie sa vzťahujú na zamestnávateľov, u ktorých nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Títo zamestnávatelia sú podľa Zákonníka práce povinní svojim zamestnancom poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu.

Zákonník práce definuje šesť stupňov náročnosti práce, pričom minimálny mzdový nárok na najnižšom stupni je rovný zákonom určenej minimálnej mzde. Stupeň náročnosti práce určuje zamestnávateľ podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve.

Od 1. 1. 2021 sa zmenil mechanizmus určovania minimálnych mzdových nárokov. Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy. Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku.

Stupeň Koeficient minimálnej mzdy
1 1,0
2 1,2
3 1,4
4 1,6
5 1,8
6 2,0

Od roku 2021 je nárast minimálnych mzdových nárokov naviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy. Suma narastie o rozdiel medzi jednotlivými kalendárnymi rokmi. Základňou jr suma 580 eur (mesačná minimálna mzda pre kalendárny rok 2020), ktorá sa násobí príslušným koeficientom (1,2 alebo 1,4 alebo 1,6 alebo 1,8 alebo 2,0) a k tejto sume sa pre rok 2022 pripočíta suma 66 eur, ktorá je nárastom (rozdielom) medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy na kalendárny rok 2020 (580 eur) a sumou mesačnej minimálnej mzdy na kalendárny rok 2022 (646 eur).

Príklad výpočtu minimálnych mzdových nárokov pre 2. stupeň náročnosti práce:

580*1,2 (Minimálna mzda na rok 2020*koeficient) = 696 eur

646-580 (Minimálna mzda na rok 2022 –  Minimálna mzda na rok 2020) = 66 eur

696 + 66 = 762 eur

Minimálne mzdové nároky od 1. januára 2022

Stupeň náročnosti práce Minimálna mesačná mzda v eurách

Minimálna hodinová mzda

v eurách

1 646 3,713
2 762 4,379
3 878 5,046
4 994 5,713
5 1 110 6,379
6 1 226 7,046

Porovnanie minimálnych mzdových nárokov v roku 2020 a 2021 (v eurách)

Stupeň náročnosti práce Minimálna mesačná mzda v roku 2020 Minimálna mesačná mzda v roku 2021 Rozdiel
1 623 646 +23
2 739 762 +23
3 855 878 +23
4 971 994 +23
5 1 087 1 110 +23
6 1 203 1 226 +23

Stupne náročnosti pracovných miest

Stupne náročnosti pracovných miest podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca upravuje príloha č. 1 k Zákonníku práce.

Pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov.

Ide napríklad o prácu upratovačky, chyžnej, či skladníka s minimálnym mzdovým nárokom na rok 2022 v sume 646 eur.

Pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov.

Do druhého stupňa náročnosti práce zaraďujeme napríklad prácu pokladníka, či pomocnej kuchárky. V budúcom roku musí hrubý zárobok pri tomto stupni náročnosti práce predstavovať najmenej 762 eur.

Pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody.

Tento stupeň náročnosti práce spĺňa zdravotnej sestry, hlavného kuchára a účtovníka. Ich hrubá mzda musí od 1. januára budúceho roka dosiahnuť aspoň 878 eur.

Pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb.

Pozícia hlavného účtovníka alebo napríklad aj inštruktora autoškoly spadá po štvrtý stupeň náročnosti práce s hrubou mzdou od budúceho roka najmenej 994 eur.

Pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce

 • charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia.

Sem patrí napríklad práca lekára alebo manažéra výroby. Od začiatku budúceho roka musia zarábať v hrubom minimálne 1 110 eur.

Pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce

 • pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.

Najvyšší stupeň náročnosti práce zodpovedá práci primára alebo generálneho riaditeľa. Ich minimálny mzdový nárok na rok 2022 predstavuje 1 226 eur.

Do mzdy vo forme minimálneho mzdového nároku sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Minimálna mzda – doplatok

Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou na príslušný kalendárny rok a dosiahnutou mzdou.

Do mzdy vo forme minimálneho mzdového nároku sa pri výpočte doplatku nezahŕňa mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a hodiny neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Minimálna mzda – Mzdové zvýhodnenie za nočnú a prácu cez víkend

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 eura. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však v sume 1,61 eura.

Zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 3,58 eura. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však sume 3,22 eura.

Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,43 eura, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 eura. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však v sume 1,25 eura.

Mzdové zvýhodnenie  Suma
nočná práca 1,43 eura
nočná práca- riziková 1,79 eura
sobota 1,79 eura
pravidelná práca v sobotu 1,61 eura
nedeľa 3,58 eura
pravidelná práca v nedeľu 3,22 eura

Z čoho sa skladá hrubá mzda a ako vypočítať čistú mzdu?

O hrubej mzde sa hovorí takmer všade a to nielen v prípade ponúk práce. Ak idete na pohovor alebo ak sa vás zamestnávateľ pýta na plat, myslí sa tým hrubá a nie čistá mzda. Rozdiel je pomerne veľký, aj keď stále menší ako rozdiel medzi celkovou cenou práce a čistou mzdou.

Definícia hrubej mzdy

Praktická definícia hovorí, že hrubá mzda je peňažná odmena za prácu od zamestnávateľa pre zamestnanca, ktorá ešte nie je znížená o odvody a dane, ktoré platí zamestnanec. Pre zamestnávateľa je hrubá mzda veličina, na ktorej sa dohodne so zamestnancom a ktorá je aj zakotvená v pracovnej zmluve, avšak nie je to ešte výška nákladov na prácu a na daného zamestnanca.

Takouto výškou nákladov je celková cena práce, do ktorej sú zarátané hrubá mzda a všetky odvody, ktoré musí zamestnávateľ z tejto hrubej mzdy zaplatiť. Ako hrubá mzda sa uvádza aj minimálna mzda.

Hrubá mzda sa uvádza najčastejšie na mesiac, ale môže byť uvedená napríklad aj na hodinu v prípade, ak je takáto veličina dôležitá a má vplyv na výšku celomesačnej mzdy zamestnanca.

Od hrubej mzdy sa odvádza napríklad aj výška daní a výška odvodov. Konkrétna výška dane a odvodov v absolútnej hodnote je nižšia v porovnaní s percentuálnymi sadzbami a súvisí to s odpočítateľnými položkami a tiež s výškou hrubej mzdy.

Z čoho sa skladá hrubá mzda

Hrubá mzda je suma, ktorú vidí zamestnanec na výplatnej páske a od ktorej sa odvádzajú dane a odvody, ktoré platí zamestnanec. Vo výške hrubej mzdy nie sú zarátané teda odvody, ktoré sú už v cene práce a ktoré platí zamestnávateľ, a to tak odvody do Sociálnej poisťovne, ako aj odvody do zdravotnej poisťovne.

Zamestnávateľ však na výplatnej páske uvádza tieto odvody a ich výšku v absolútnej číselnej hodnote.

Hrubá mzda sa zvykne na doklade o výške mzdy, čiže na výplatnej páske, uvádzať aj ako základný plat. Okrem nej figuruje väčšinou na výplatnej páske aj položka nazvaná hrubý príjem, ktorá by mala byť zhodná alebo veľmi podobná ako hrubá mzda. Ak nie je zhodná, je zvyčajne znížená o nemocenské dávky.

Hrubá mzda sa skladá z nasledujúcich súčastí:

 1. Základný plat tarifný– základný plat zamestnanca podľa pracovnej zmluvy znížený o neodpracovaný čas, kam platia napríklad dovolenka alebo návšteva lekára,
 2. Náhrada za dovolenku– ide o náhradu mzdy poskytovanú v čase čerpania dovolenky,
 3. Náhrada za návštevu lekára– v tejto časti je zahrnutá poskytovaná náhrada za hodiny strávené u lekára alebo za sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi,
 4. Odmeny– patria sem mimoriadne odmeny, tiež odmeny vyplatené v aktuálnom mzdovom období.

Výpočet – čistá a hrubá mzda

Prepočet hrubej mzdy na čistú má pomerne komplikovaný vzorec, a to najmä v prípade, ak sa berú do úvahy nielen odvody a dane, ale napríklad aj iné zrážky.

Samozrejme, to, aký veľký je rozdiel pri porovnaní čistá vs. hrubá mzda, ovplyvňujú práve tie zrážky, ktoré sú individuálne, a to tak z pohľadu zamestnanca, ako aj z pohľadu zamestnávateľa.

Hrubá mzda tvorí aktuálne z pohľadu daní aj odvodov vymeriavací základ pre ich výpočet. Prvým krokom k získaniu čistej mzdy je odpočítanie daní a odvodov od hrubej mzdy. Pre zamestnanca sú určené iné sadzby týchto odvodov ako pre zamestnávateľa, a tak platí opticky menej.

V konečnom dôsledku je ale výška odvodov a daní tak či tak súčasťou celkového daňovo-odvodového zaťaženia, ktoré musí zamestnávateľ zaplatiť.

Aby však mohol zamestnávateľ zaplatiť a odviesť všetky dane a odvody, musí na ne zamestnanec zarobiť, čiže vytvoriť pre zamestnávateľa hodnotu v takejto výške. Samozrejme, v praxi je potrebné vytvoriť ešte vyššiu hodnotu, aby sa oplatilo zamestnávateľovi zamestnanca zamestnať.

V rámci hrubej mzdy a jej prepočtu na čistú sa odrátavajú sociálne odvody a zdravotné odvody. Pre sociálne odvody je vymeriavacím základom priamo hrubá mzda, pre zdravotné odvody môže byť tento vymeriavací základ znížený o odpočítateľnú položku na zdravotné odvody.

Čo sa týka daní, tu je základom dane hrubá mzda znížená o odvody zamestnanca. Táto suma je ešte znížená o daňovú nezdaniteľnú čiastku, čiže nezdaniteľnú položku pre daň z príjmu, ak si zamestnanec uplatňuje.

Až z výslednej sumy po odčítaní tejto položky na daný mesiac sa vypočíta daň. Na základe tohto zníženia sa objaví na výplatnej páske položka s názvom čistá mzda. Nemusí ale ísť o peniaze, ktoré zamestnanec aj uvidí v plnej výške na svojom účte, pretože tu dochádza ešte k zrážkam z čistého príjmu.

Medzi tieto zrážky patria:

 • príspevok na tretí pilier, čiže na doplnkové dôchodkové zabezpečenie, ak v ňom zamestnanec je,
 • zrážka za stravné, čiže suma, ktorou prispieva zamestnanec na stravné lístky podľa ich hodnoty,
 • zrážky za možnosti využívané v práci – ak je dohodnuté v pracovnej zmluve, môže zamestnávateľ z čistej mzdy uplatniť ešte aj zrážky napríklad za používanie telefónu alebo zaplatenie dodatočného vzdelávania pre zamestnanca.

Hrubá mzda a odvody a dane

Výška zdravotných odvodov odrátaných od hrubej mzdy je v sume 4 % z vymeriavacieho základu u zamestnanca a zamestnávateľa 10 % u zamestnávateľa. Výška sociálnych odvodov odrátaných od hrubej mzdy je v sume 9,4 % z vymeriavacieho základu zamestnanca a 25,2 % u zamestnávateľa. Znamená to, že z hrubej mzdy treba odviesť spolu 13,4% z vymeriavacieho základu na odvody a zamestnávateľ odvádza 35,2%.

Čo sa týka výšky daní, v tomto prípade je ako základ dane braná hrubá mzda znížená odvody zamestnanca a o nezdaniteľné minimum na daňovníka.

Ak bol príjem nižší ako 176,8-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, sadzba dane z príjmu je vo výške 19%. Všetky príjmy nad touto hranicou sa zdaňujú druhou, vyššou, sadzbou dane, ktorá je vo výške 25%.

Čistá minimálna mzda od 1. 1. 2022

Zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2022 na sumu 646 eur, bude pre zamestnávateľov znamenať zvýšenie ceny práce na jedného zamestnanca. V roku 2021 je cena práce zamestnanca s minimálnou mzdou 842,23 eur. V roku 2022 to po zvýšení minimálnej mzdy na 646 eur bude 873,37 eur. Cena práce zamestnanca s minimálnou mzdou teda vzrastie o 31,09 eura.

Zamestnancovi s minimálnou mzdou sa zvýšia odvody oproti minulému roku o 3,08 eura z pôvodných 83,48 eur na 86,56 eur.

Čistá mzda zamestnanca s minimálnou mzdou je v súčasnosti 508,45 eur. V roku 2022 by po zvýšení mala byť čistá minimálna mzda zamestnanca 525,65 eur.

Minimálna mzda a odvody

Aké odvody bude platiť zamestnanec s minimálnou mzdou v roku 2022? Pozrite si aj porovnanie s rokom 2021.

 2021 2022 Rozdiel
Hrubá minimálna mzda 623 eur 646 eur 23 eur
Zdravotné odvody 24,92 eur 25,84 eur 0,92 eur
Sociálne odvody 58,56 eur 60,72 eur 2,16 eur
Nezdaniteľná časť základu dane 375,95 eur 381,61 eur 5,66 eur
Preddavok na daň z príjmov 31,08 eur 33,79 eur 2,71 eur
Čistá minimálna mzda 508,45 eur 525,65 eur 17,2 eur

Minimálna mzda od roku 2013 do 2022

Pozrite si prehľad vývoja minimálnej mzdy na Slovensku od roku 2013 do roku 2022

Vývoj minimálnej mzdy od roku 2013 do roku 2022

Rok Mesačná minimálna mzda Hodinová minimálna mzda
2013 338 eur 1,941 eur
2014 352 eur 2,023 eur
2015 380 eur 2,184 eur
2016 405 eur 2,328 eur
2017 435 eur 2,500 eur
2018 480 eur 2,759 eur
2019 520 eur 2,989 eur
2020 580 eur 3,333 eur
2021 623 eur 3,58 eur
2022 646 eur 3,713 eur

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howknowhowminimálna mzdaPrémiový obsahrok 2022štartovacia minimálna mzda

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Mzdy

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

27máj8:30Podnikové kombinácie a ich formy v zmysle postupov účtovania a zákona o dani z príjmov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP

27máj8:30Podnikové kombinácie a ich formy v zmysle postupov účtovania a zákona o dani z príjmov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP

30máj8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X