Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňový bonus na dieťa v roku 2022 – aká bude jeho výška a aké podmienky musíte spĺňať?

daňový bonus
daňový bonus Foto: Getty Images
21. októbra 2021 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Daňový bonus na dieťa je obľúbeným pojmom daňovníkov na Slovensku, je to totiž efektívny nástroj, keďže znižuje samotnú daňovú povinnosť a nie základ dane. Pre získanie daňového bonusu je však potrebné splniť viacero podmienok. V článku si priblížime, akú výšku bude mať daňový bonus na dieťa v roku 2022, kedy vzniká nárok na daňový bonus, respektíve aké podmienky musíte splniť na jeho získanie a kedy sa vypláca.

Výška daňového bonusu v roku 2022

Suma daňového bonusu sa každoročne upravuje v závislosti od zmeny súm životného minima. V roku 2022 sa suma daňového bonusu na dieťa opäť zvýši. Od 1. 1. 2022 sa tiež zmení výpočet daňového bonusu pre deti od 6 do 15 rokov. Pre deti vo veku do 6 rokov je daňový bonus dvojnásobkom základnej sumy. Od 1. 1. 2022 je pre deti medzi vo veku 6-15 rokov daňový bonus 1,85-násobkom základnej sumy a pre deti nad 15 rokov sa daňový bonus bude vyplácať v základnej výške.

Aká bude teda výška daňového bonusu v roku 2022 s môžete pozrieť v tabuľke:

Vek dieťaťa Mesačná suma daňového bonusu
do 6 rokov 47,14 Eur
6-15 rokov 43,60 Eur
nad 15 rokov 23,57 Eur

Daňový bonus je na dieťa nad 15 rokov by mal byť vzhľadom na zmenu sumy životného minima v roku 2022 vo výške 23,57 eur mesačne (základná suma daňového bonusu). Toto zvýhodnenie sa teda ročne vyšplhá na 282,84 eur. Pokiaľ máte dieťa mladšie, ako 6 rokov má daňový bonus dvojnásobnú výšku a to 47,14 eura mesačne. Poslednýkrát je možné uplatniť túto dvojnásobnú sumu daňového bonusu v kalendárnom mesiaci, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku. Spolu je to teda za rok 2022 565,68 eur.

Výška daňového bonusu za rok 2021 je 23,22 eur mesačne,čo je 278,64 eur ročne pre dieťa do 6 rokov je to 46,44 eur mesačne čo je 557,28 eur ročne.

Výška daňového bonusu v roku 2020 je 22,72 eur mesačne, čo je 272,64  na dieťa nad 6 rokov a 45,44 eur mesačne na dieťa do 6 rokov, čo je 545,28 eur za rok.

Za rok 2019 bola suma daňového bonusu na dieťa do 6 rokov veku za mesiace január až marec 2019 vo výške 22,17 eura mesačne a za mesiace apríl až december 2019 vo výške 44,34 eura mesačne (465,57 eur ročne) a na dieťa nad 6 rokov veku vo výške 22,17 eura mesačne (266,04 eur ročne).

Daňový bonus pre deti vo veku od 6 do 15 rokov od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 budú mať rodičia pracujúci rodičia detí vo veku 6 –  15 rokov na výber. Buď dostanú 1,85-násobok základnej sumy daňového bonusu mesačne, alebo dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia na stravovanie). Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Preto je potrebné zvážiť, čo je pre rodiča výhodnejšie. Ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravné by bola vo výške 26 eur, ak by sa však dieťa zúčastnilo vzdelávania len 15 dní, výška by bola len 19,50 eura. Pre rodiča, ktorý spĺňa podmienky na jeho uplatnenie je preto výhodnejšie uplatniť si daňový bonus vo výške 43,60 eur mesačne.

Čo je to daňový bonus?

Daňový bonus je veličina, ktorá sa vzťahuje na daň z príjmu a ide o sumu, ktorú je možné si odpočítať priamo z vypočítanej dane z príjmov a tým daň znížiť.

Uplatnením nároku na daňový bonus sa zvýši čistá mzda zamestnanca, ak ho uplatňuje mesačne, alebo zníži daň z príjmov u zamestnanca v ročnom zúčtovaní dane alebo v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov, alebo zníži daň z príjmov u SZČO (napr. živnostníka) v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov.

Vyživované dieťa

Daňový bonus je naviazaný na vyživované dieťa, ktoré s daňovníkom žije v spoločnej domácnosti. Pojem „domácnosť“ je vymedzený v § 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, podľa ktorého domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby. Adresa trvalého pobytu rodiča a vyživovaného dieťaťa pri uplatnení daňového bonusu nie je podstatná. Každá fyzická osoba môže byť členom (príslušníkom) len jednej domácnosti, pričom zrušenie manželstva rozvodom nemusí mať vždy za následok aj zánik spoločnej domácnosti.

Príklad

Daňovník žije so svojím vlastným dieťaťom v domácnosti, pričom jeho trvalý pobyt je v Bratislave. Dieťa, ktoré vyživuje daňovník, má trvalý pobyt vo Zvolene. Spĺňa daňovník podmienku žitia s dieťaťom v domácnosti, ak s manželkou uhrádza náklady na potreby celej rodiny? Vzhľadom na to, že daňovník žije so svojím dieťaťom v domácnosti a spoločne uhrádza náklady na potreby rodiny a potreby dieťaťa, spĺňa podmienku žitia s dieťaťom v domácnosti, a to aj napriek tomu, že adresa trvalého pobytu daňovníka nie je zhodná s adresou trvalého pobytu dieťaťa.

Daňový bonus je možné uplatniť len na dieťa, ktoré sa v súlade s § 33 ods. 2 zákona o dani z príjmov považuje za vyživované dieťa.

Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, pokiaľ spĺňa podmienky nezaopatreného dieťaťa podľa zákona o prídavku na dieťa. Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti pritom nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu.

Nezaopatreným dieťaťom je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do svojich 25 rokov. Zároveň sa však musí sústavne pripravovať na povolanie štúdiom na základnej, strednej alebo vysokej škole dennou formou štúdia. Táto podmienka neplatí pre osoby, ktoré túto sústavnú prípravu na povolanie nemôžu absolvovať vzhľadom na to, že trpia chorobou, či utrpeli úraz.

Za nezaopatrené dieťa sa považuje aj dieťa, ktoré je oslobodené od dochádzky do školy, taktiež dieťa, ktoré navštevuje základnú školu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Nezaopatreným dieťaťom je aj dieťa, ktoré nie je schopné pripravovať sa na povolanie, prípadne vykonávať zárobkovú činnosť vzhľadom na svoj dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Takéto dieťa má však tento status len do dosiahnutia plnoletosti.

Nezaopatreným dieťaťom nie je dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku, alebo ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Nárok na daňový bonus

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Suma minimálnej mzdy za príslušný kalendárny rok sa oznamuje v Zbierke zákonov SR. Pre rok 2021 je suma minimálnej mzdy vo výške 623 eur za mesiac. Pre rok 2022 je to suma 646 eur mesačne.

Na daňový bonus má v roku 2022 nárok daňovník, ktorý:

 • mal v zdaňovacom období zdaniteľné prímy zo závislej činnosti vo výške minimálne 3 876 eur (v roku 2021 vo výške 3738eur a v roku 2020 ide o príjmy vo výške 3480 eur ). Suma 3 876 eur je šesťnásobkom minimálnej mzdy, ktorá je na rok 2022 stanovená na sumu 646 eur,
 • mal v zdaňovacom období zdaniteľné prímy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vo výške 3 876 eur. Okrem dosiahnutia minimálnej výšky týchto príjmov musí byť vykázaný i základ dane z týchto príjmov,
 • do príjmov sa nezahŕňajú tzv. pasívne príjmy, napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľností, príjem z vyplatenia podielového listu.
 • nevykázal daňovú stratu z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • vyživuje vo svojej domácnosti dieťa – vlastné, osvojené, dieťa manžela, či manželky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa, podľa zákona o prídavku na  dieťa, považuje za nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa.
 • preukáže sa patričnými dokladmi, ktorými sú:
  • kópia rodného listu, alebo výpis z rodného listu,
  • potvrdenie o návšteve školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo
  • potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti), alebo
  • potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa (deti) sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu, alebo úraz.

Pre splnenie podmienky výšky dosiahnutých príjmov sa príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti nespočítavajú.

Pri príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti si daňový bonus uplatňuje v daňovom priznaní. Daňovník musí k daňovému priznaniu priložiť aj vyššie uvedené doklady preukazujúce nárok na daňový bonus. Zamestnancovi, ktorého príjem je aspoň 323 eur mesačne zníži zamestnávateľ preddavky na daň o daňový bonus, alebo mu daňový bonus uplatní v ročnom zúčtovaní.

Daňový bonus si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Uplatnenie daňového bonusu

Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, požiada správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie. Na dieťa si daňový bonus môže uplatniť jeden rodič.

Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov, zároveň ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba. Ak je v domácnosti viac detí, na ktoré sa dá uplatniť daňový bonus, na všetky deti si uplatňuje bonus vždy jeden rodič. Časť roka to však môže byť jeden rodič a druhú časť roka druhý rodič.

Ak dieťa úspešne absolvuje záverečnú štátnu skúšku a ukončí druhý stupeň vysokoškolského štúdia, od ďalšieho mesiaca rodič nemá nárok na daňový bonus. V prípade neúspechu pri záverečnej skúške ostáva študent študentom do konca akademického roka, teda spravidla do 31. augusta.

V prípade prerušenia štúdia sa dieťa nepovažuje za nezaopatrené dieťa a daňovník nemá nárok na daňový bonus počas obdobia, na ktoré bolo štúdium dieťaťa prerušené.

Ak študent skončí prvý stupeň vysokoškolského štúdia a po zápise pokračuje v štúdiu ďalej, rodičia majú nárok na daňový bonus aj v tomto medziobdobí.

Ako si uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2022?

Daňový bonus si môže daňovník uplatniť v priebehu zdaňovacieho obdobia u zamestnávateľa alebo po skončení zdaňovacieho obdobia v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo osobne prostredníctvom daňového priznania. O uplatnenie daňového bonusu musí zamestnanec zamestnávateľa požiadať. Zamestnanec, ktorý si uplatňuje daňový bonus u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, je povinný preukázať tomuto zamestnávateľovi splnenie podmienok na priznanie daňového bonusu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom tieto podmienky spĺňa. Na predložené doklady zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prihliadne, začínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom sa zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, preukážu.

Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začína sústavná príprava na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Nárok na daňový bonus za rovnakých ustanovených podmienok vzniká aj tomu daňovníkovi, ktorému dieťa zomrie v deň, v ktorom sa dieťa narodilo.
Zamestnávateľ na daňový bonus prihliadne vtedy, ak zamestnanec podá písomné vyhlásenie. Ak si zamestnanec uplatňuje daňový bonus u zamestnávateľa, je povinný preukázať tomuto zamestnávateľovi splnenie podmienok na priznanie daňového bonusu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom tieto podmienky spĺňa. Na predložené doklady zamestnávateľ prihliadne začínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom daňovník doklady zamestnávateľovi preukáže. Ak zamestnanec nastúpi do zamestnania, na predložené doklady zamestnávateľ prihliadne už v kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania, ak ich preukáže do konca tohto kalendárneho mesiaca a neuplatnil si ich v tomto kalendárnom mesiaci u iného zamestnávateľa.

Daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, možno znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov podľa § 5 len o sumu daňového bonusu za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie. Pomernú časť daňového bonusu si môže uplatniť časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a zostávajúcu časť druhý z daňovníkov.  Počet vyživovaných detí, na ktoré môže daňovník uplatniť daňový bonus nie je limitovaný.

Nárok na daňový bonus si zamestnanec uplatní prostredníctvom tlačiva Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. K tlačivu je nutné priložiť aj doklady preukazujúce nárok zamestnanca na daňový bonus.

Zamestnanec si môže uplatniť nárok na daňový bonus mesačne, čím si zvýši čistú mzdu, avšak zdaniteľný príjem zo závislej činnosti zamestnanca musí byť aspoň vo výške jednej polovice minimálnej mzdy, alebo ročne v ročnom zúčtovaní dane prostredníctvom svojho zamestnávateľa alebo podaním daňového priznania k dani z príjmov.

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi daňový bonus na dieťa najneskôr pri výplate mzdy za mesiac apríl, t. j. v máji.

Samostatne zárobkovo činná osoba si môže nárok na daňový bonus uplatniť iba ročne prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov. V daňovom priznaní je potrebné vyplniť príslušný oddiel a priložiť potrebné doklady.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Sústavná príprava dieťaťa na povolanie – praktické príklady
 • Čo znamená vlastné dieťa? – praktické príklady
 • Osvojené dieťa daňovníka
 • Dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu
 • Dieťa druhého z manželov
 • Uplatnenie daňového bonusu – príklady
 • Uplatnenie daňového bonusu pri striedavej starostlivosti
 • Uplatnenie daňového bonusu dedičom
 • Preukazovanie nároku na daňový bonus

Exkluzívny obsah pre členov klubu

Tu sa nachádza obsah prístupný iba členom Klubu Podnikam.sk. Ziskajte pristup k celému článku a všetky výhody členstva klubu.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

daňový bonusknowhowPrémiový obsahrok 2021

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

20máj8:30Potravinárske minimum8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

20máj8:30Potravinárske minimum8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

27máj8:30Podnikové kombinácie a ich formy v zmysle postupov účtovania a zákona o dani z príjmov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X