Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako ochrániť práva súvisiace s autorským právom v roku 2024?

Thinkstockphotos 509050202.jpg
Thinkstock
15. apríla 2024 Img_2614.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Autorské práva a práva súvisiace s autorským právom patria spoločne do oblasti duševného vlastníctva. V rámci ochrany práv súvisiacich s autorským právom možno chrániť aj umelecké výkony (spevákov, tanečníkov, hudobníkov, hercov), zvukové záznamy (záznam piesne na zvukovom CD), audiovizuálne záznamy (záznam športového podujatia) a tiež vysielania.

Predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia. Predmetom autorského práva je aj časť diela, názov diela a meno postavy podľa predchádzajúcej definície.

Dielom je literárne dielo, slovesné dielo, divadelné dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo výtvarného umenia, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo alebo iný druh umeleckého diela alebo vedeckého diela.

Divadelným dielom je najmä inscenované dramatické dielo s hudbou alebo bez hudby, pantomíma a inscenovaná tanečná choreografia alebo iná choreografia; jeho autorom je najmä jeho režisér, ktorý toto dielo vytvoril tvorivou duševnou činnosťou.

Dielom výtvarného umenia je maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia alebo iná grafika, socha, keramika, šperk alebo iné dielo výtvarného umenia a fotografické dielo.

Fotografickým dielom je zachytenie obrazu prostredníctvom fotografického technického zariadenia, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora.

Architektonickým dielom je najvšeobecnejšie vyjadrenie tvorivej architektonickej myšlienky autora, najmä grafické a priestorové zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, stavba, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo architektonického dizajnu.

Dielom úžitkového umenia je umelecký výtvor s úžitkovými funkciami alebo dielo, ktoré je začlenené do úžitkového predmetu bez ohľadu na to, či bolo vyrobené ručne, priemyselne alebo iným technologickým postupom.

Autor diela

Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila. Fyzická osoba, ktorej meno, priezvisko alebo meno a priezvisko je uvedené na diele alebo vo vzťahu k dielu obvyklým spôsobom ako označenie autora, sa považuje za autora diela, ak nie je preukázaný opak. To platí aj vtedy, keď je dielo označené pseudonymom, ak nie sú nijaké pochybnosti o totožnosti autora. Osoba, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, týmto zverejnením vykonáva majetkové práva k tomuto dielu.

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení nesrkoších predpisov ustanovuje (ďalej len ako „Autorský zákon“), že ustanovenia tohto zákona o autorovi sa vzťahujú aj na jeho dedičov, na osobu, ktorá je nadobúdateľom výhradnej licencie podľa § 70 ods. 2 v rozsahu nadobudnutej výhradnej licencie, a na osobu, ktorá vykonáva majetkové práva autora na základe tohto zákona, ak z ich povahy nevyplýva iné.

Autorské právo k dielu vzniká okamihom, keď je dielo objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami. Autorské právo zahŕňa výhradné osobnostné práva a výhradné majetkové práva.

Práva výkonných umelcov

Umelecký výkon je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo diela tradičnej ľudovej kultúry spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom.

Výkonný umelec je fyzická osoba, ktorá osobne podá umelecký výkon tak, že spieva, hrá, predvádza, prednáša alebo inak tvorivo vykonáva umelecké dielo alebo dielo tradičnej ľudovej kultúry. Najmä spevák, hudobník, dirigent, herec, tanečník alebo artista.

Aké práva má výkonný umelec?

Podobne ako autor má osobnostné aj majetkové práva. Má právo na označenie svojho umeleckého výkonu menom, či právo rozhodnúť o zverejnení svojho výkonu.

V rámci práv môže využiť svoj výkon a právo udeľovať súhlas na jeho použitie, a to na:

 • verejný prenos nezaznamenaného výkonu okrem vysielania,
 • vyhotovenie originálu záznamu,
 • vyhotovenie rozmnoženiny záznamu,
 • verejné rozširovanie originálu záznamu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, nájmom alebo vypožičaním,
 • sprístupňovanie záznamu verejnosti.

Ako dlho trvajú práva výkonného umelca?

Práva výkonného umelca trvajú 50 rokov od podania výkonu. Ak však počas tejto lehoty dôjde k vydaniu alebo verejnému prenosu zvukového záznamu, tieto práva trvajú až 70 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose. Podľa toho, čo nastane skôr.

Ak počas tohto času dôjde k vydaniu alebo verejnému prenosu audiovizuálneho záznamu, práva trvajú 50 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose, opäť podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Trvanie majetkových práv skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.

Ako môže iná osoba použiť umelecký výkon?

Pred použitím je potrebné licenčnou zmluvou získať súhlas, a to priamo od výkonného umelca. Ak je umelec zastúpený organizáciou kolektívnej správy, tak je potrebné získať uvedený súhlas od príslušnej organizácie.

Práva výkonných umelcov na Slovensku zastupujú organizácie kolektívnej správy SLOVGRAM, ako je nezávislá spoločnosť výkonných umelcov, výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a OZIS, ochranné združenie interpretov Slovenska.

Aj na použitie umeleckého výkonu sa primerane vzťahujú zákonné licencie.

Práva výrobcov zvukových záznamov

Zvukový záznam je záznam zvukov vnímateľný sluchom bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa zaznamenávajú. Záznam zvukovej zložky audiovizuálneho diela sa za zvukový záznam nepovažuje. Výrobca zvukového záznamu je osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpečila jeho konečné vyhotovenie.

Aké práva má výrobca zvukového záznamu?

Výrobca zvukového záznamu má vo vzťahu k zvukovému záznamu len majetkové práva. je to tak preto, lebo v prípade zvukového záznamu nejde o výtvor, ktorý by bol spojený s osobnosťou tvorcu, čo je rovnaké, ako v prípade diela či umeleckého výkonu.

Základným majetkovým právom výrobcu zvukového záznamu je použiť ho a udeľovať súhlas len na:

 • vyhotovenie rozmnoženiny,
 • verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, nájmom alebo vypožičaním,
 • vysielanie,
 • sprístupňovanie verejnosti.

Ako môže iná osoba použiť zvukový záznam?

Použite zvukového záznamu je možné rovnako ako pri iných predmetoch ochrany na základe licencie udelenej výrobcom, alebo organizáciou kolektívnej správy, ak je ňou výrobca zastúpený.

Práva výrobcov spravuje organizácia kolektívnej správy SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a organizácia kolektívnej správy OZIS, ochranné združenie interpretov Slovenska. Aj na použitie zvukového záznamu sa primerane vzťahujú zákonné licencie.

Ako dlho trvajú majetkové práva na zvukový záznam?

Majetkové práva výrobcu zvukového záznamu trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukového záznamu. Ak počas tejto doby došlo k vydaniu zvukového záznamu alebo verejnému prenosu zvukového záznamu, majetkové práva výrobcu zvukového záznamu trvajú 70 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo prvom oprávnenom verejnom prenose podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastala skôr.

Trvanie majetkových práv výrobcu zvukového záznamu sa skončí posledným dňom roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.

Práva výrobcov audiovizuálnych záznamov

Audiovizuálny záznam je záznam audiovizuálneho diela zaznamenaný ako sled zámerne usporiadaných a navzájom súvisiacich obrazov vyvolávajúcich dojem pohybu a sprevádzaných zvukom alebo bez neho.

Je ním aj záznam obrazov sprevádzaných zvukom alebo bez neho. Bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky a obrazy zaznamenávajú.

Výrobca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpečila jeho konečné vyhotovenie.

Aké práva má výrobca audiovizuálneho záznamu?

Výrobca audiovizuálneho záznamu disponuje len majetkovými právami. Je to tak preto, že pri audiovizuálnom zázname nejde o výtvor, ktorý by bol spojený s osobnosťou tvorcu rovnako, ako je to v prípade diela či umeleckého výkonu.

Základným majetkovým právom výrobcu je právo použiť ho a udeľovať súhlas na:

 • vyhotovenie rozmnoženiny,
 • verejné rozširovanie originálu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, nájmom alebo vypožičaním,
 • technické predvedenie,
 • vysielanie,
 • sprístupňovanie verejnosti.

Ako dlho trvajú práva výrobcu audiovizuálnych záznamu?

Práva trvajú 50 rokov od vyhotovenia. Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu alebo verejnému prenosu, právo zaniká uplynutím 50 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose. Podľa toho, čo nastane skôr.

Trvanie majetkových práv výrobcu audiovizuálneho záznamu sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.

Ako môže iná osoba použiť audiovizuálnych záznam?

Použitie audiovizuálneho záznamu inou osobou je možné na základe licencie udelenej výrobcom či organizáciou kolektívnej správy, ak je ňou zastúpený.

Práva výrobcov spravuje organizácia kolektívnej správy SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a organizácia kolektívnej správy SAPA, slovenská asociácia producentov v audiovízii.

Aj na použitie audiovizuálneho záznamu sa primerane vzťahujú zákonné licencie.

Práva vysielateľov

Je potrebné odlišovať vysielanie:

 • ako činnosť vysielateľa (ide o druh verejného prenosu diela),
 • ako predmet ochrany (programová služba ako produkt vysielateľa, ktorý je vnímaný verejnosťou ako televízny alebo rozhlasový program).

K vysielaniu ako predmetu ochrany sa viažu majetkové práva vysielateľa. Vysielaniu sa venujú aj osobitné právne predpisy, ako je napríklad zákon o vysielaní a retransmisii.

Aké práva má vysielateľ?

Vo vzťahu k vysielaniu disponuje vysiealteľ rovnako ako výrobca zvukového či audiovizuálneho záznamu výlučne majetkovými právami.

Má právo použiť svoje vysielanie a právo udeľovať súhlas na:

 • verejný prenos vysielania, ak sa uskutočňuje na miestach, ktoré sú verejnosti prístupné za vstupný poplatok,
 • vyhotovenie záznamu,
 • vyhotovenie rozmnoženiny záznamu,
 • verejné rozširovanie záznamu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva,
 • retransmisiu,
 • sprístupňovanie záznamu verejnosti.

Uvedené práva sú prevoditeľné. Môže ich previesť zmluvou na inú osobu, čím ich však zároveň stráca.

Ako dlho trvajú práva vysielateľa?

Trvajú 50 rokov od odvysielania predmetu ochrany. Trvanie sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie doba trvania.

Ako môže iná osoba použiť vysielanie?

Iná osoba môže udelené práva použiť na základe licencie od pôvodného vysielateľa, prípadne od príslušnej organizácie kolektívnej správy, ak je ňou zastúpený.

Práva vysielateľov spravuje organizácia kolektívnej správy SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov.

Aj na použitie vysielania sa vzťahujú zákonné licencie.

Ochrana autorského práva

Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, sa môže podľa autorského zákona domáhať najmä:

 • určenia svojho autorstva,
 • zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takéhoto ohrozenia, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je toto právo ohrozené,
 • zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva vrátane zákazu zásahu podľa § 60 a 61, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je do tohto práva zasiahnuté,
 • poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane údajov o vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi, prijímateľovi, odosielateľovi, vývozcovi alebo predajcovi rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb a vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom, odoslanom, vyvezenom alebo objednanom množstve alebo cene rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby,
 • poskytnutia informácií o sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo autora vrátane údajov o
 1. užívateľoch a poskytovateľoch elektronických komunikačných služieb a služieb poskytujúcich obsah,
 2. rozsahu použitia diela,
 3. priamom alebo nepriamom majetkovom prospechu súvisiacom s takýmto porušením,
 • odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to
 1. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo
 2. zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 60 a 61 použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia,
 • náhrady nemajetkovej ujmy,
 • náhrady škody,
 • vydania bezdôvodného obohatenia.

Tieto informácie je povinná poskytnúť aj osoba, ktorá

 • má v držbe rozmnoženinu diela alebo napodobeninu diela,
 • využíva služby porušujúce právo autora,
 • poskytuje alebo prevádzkuje služby využívané pri porušovaní práv autora,
 • bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii rozmnoženiny diela, napodobeniny diela, na poskytovaní alebo prevádzkovaní služieb porušujúcich právo autora alebo na sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo autora.

Ďalšie možosti ochrany autorského práva a súvisiacich práv poskytuje Autorský zákon a ďalšie právne predpisy.

Užitočné linky:

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/prava-suvisiace-s-autorskym-pravom
http://www.slovgram.sk/
http://www.soza.sk/
http://www.ozis.sk
http://www.slovakproducers.com/
http://www.lita.sk/
http://apkt.sk/
http://www.sakt.sk/

Img_2614.jpg

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V praxi sa venuje prekladateľskej činnosti, copywritingu, právu obchodných spoločností, podnikovému právu a oblasti seba-rozvoja.

Súvisiace články v seriáli "Ochranna podnikania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Ochranna podnikania"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

autorské právoduševné vlastníctvoknow-howochranaPrémiový obsahrok 2024súvisiace práva

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Bezpečnostný manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

06aug8:30Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X