Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako ochrániť ochrannú známku v roku 2024?

ochranná známka
ochranná známka Foto: Thinkstock
16. októbra 2023 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Každý výrobca chce, aby jeho výrobky boli ľahko identifikovateľné a odlíšiteľné od konkurencie. Na tento účel vám môže poslúžiť práve ochranná známka.

Čo je to ochranná známka?

Právny rámec pre oblasť ochranných známok poskytuje zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. V zmysle ustanovenia § 2 tohto zákona, ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé:
 • rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a
 • byť vyjadrené v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „register“) spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.

Za majiteľa ochrannej známky sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná ako majiteľ v registri, ak súd nerozhodne inak.

Ako získať ochrannú známku?

O zápis ochrannej známky do registra sa žiada prihláškou podanou na Úrade priemyselného vlastníctva SR (ďalej len ako „úrad“) a môže ju podať fyzická alebo právnická osoba. V prípade kolektívnej ochrannej známky podáva prihlášku združenie fyzických alebo právnických osôb.

Prihláška musí obsahovať:

 • žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky do registra,
 • identifikačné údaje prihlasovateľa, ako je meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je prihlasovateľom fyzická osoba a názov, prípadne obchodné meno a sídlo, ak je prihlasovateľom právnická osoba,
 • vyjadrenie prihlasovaného označenia, ktoré spĺňa požiadavky podľa § 2 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z.,
 • zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka,
 • v prípade kolektívnej ochrannej známky musí obsahovať navyše písomnú zmluvu uzavretú medzi všetkými členmi združenia a zoznam členov, ktorí ju môžu používať,
 • podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

Upozornenie:

Prihláška sa môže týkať len jedného označenia.

Postup konania

Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti pred každým, kto podá prihlášku neskôr obsahujúcu zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary či služby. Úrad preskúma, či prihláška spĺňa podmienky ustanovené zákonom o ochranných známkach.

TIP:

Na základe žiadosti prihlasovateľa úrad prihlasovateľovi vydá doklad o práve prednosti v listinnej podobe.

Do zápisu do registra je možné tretími osobami podať písomné pripomienky, na ktoré úrad prihliadne pri samotnom rozhodovaní. Osoba, ktorá podala pripomienky, sa však nestáva účastníkom konania. V prípade, že sú splnené všetky podmienky, úrad prihlášku zverejní vo svojom vestníku. Ak do troch mesiacov od zverejnenia nedostane námietky proti zápisu, prihlásené označenie zaregistruje.

Dôvody zamietnutia zápisu označenia do registra

Do registra sa nezapíše označenie, ak:
 • nemôže tvoriť ochrannú známku podľa § 2 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach,
 • nemá rozlišovaciu spôsobilosť,
 • je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré v obchodnom styku môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb,
 • je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach,
 • je tvorené výlučne tvarom alebo inou vlastnosťou výrobku, ktoré vyplývajú z povahy samotného výrobku, sú potrebné na dosiahnutie technického výsledku alebo dávajú výrobku podstatnú hodnotu,
 • je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi,
 • môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb,
 • obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru,
 • by bolo jeho používanie alebo zápis v rozpore s osobitným predpisom alebo v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike alebo Európskej únii z medzinárodných zmlúv, týkajúcimi sa najmä ochrany označení pôvodu a zemepisných označení, tradičných pojmov pre víno a zaručených tradičných špecialít,
 • obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol,
 • obsahuje, bez súhlasu príslušných orgánov, znaky, emblémy alebo erby iné, než tie, ktoré sú chránené podľa medzinárodného dohovoru a ktoré sú predmetom verejného záujmu,
 • je predmetom prihlášky, ktorá zjavne nebola podaná v dobrej viere,
 • obsahuje alebo vo svojich podstatných prvkoch reprodukuje starší názov odrody rastliny zapísaný v súlade s osobitným predpisom alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorej zmluvnou stranou je Slovenská republika alebo Európska únia, upravujúcou ochranu práv k odrodám rastlín8a) a ak sa týka odrôd rastlín rovnakého druhu alebo blízko príbuzného druhu.

Námietkové konanie

Inštitútom známkového práva je aj námietkové konanie. Tento proces pritom vytvára priestor pre uplatňovanie ochrany práv tretích osôb, ktoré by mohli byť zápisom prihláseného označenia dotknuté. Námietky je možné podať po zverejnení prihlášky vo vestníku v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia, a to z dôvodov uvedených § 7 zákona č. 506/2009 Z.z. Námietky pritom musia byť riadne odôvodnené a doložené dôkazmi. Na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Na základe odôvodnených námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, úrad preskúma, či zápisu označenia do registra nebráni niektorý z uvedených dôvodov. Ak úrad zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z uplatnených dôvodov, prihlášku zamietne.

Platnosť zápisu

Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov od podania prihlášky úradu. Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa o obnovu zápisu úrad platnosť zápisu ochrannej známky obnoví na ďalších desať rokov.

Práva majiteľa

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.

Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby alebo označenie, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti alebo označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno, ak by používanie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné alebo nepodobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu. Za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie medzi ochrannou známkou a označením.

Za používanie označenia sa považuje najmä:
 • umiestňovanie označenia na tovare alebo na obale tovaru,
 • ponuka alebo uvádzanie na trh označeného tovaru alebo jeho skladovanie na tieto účely, alebo ponuka alebo poskytovanie označenej služby,
 • dovoz alebo vývoz označeného tovaru,
 • používanie označenia v obchodnej korešpondencii alebo v reklame,
 • používanie označenia ako obchodného mena alebo názvu právnickej osoby alebo ako časti obchodného mena alebo časti názvu právnickej osoby,
 • používanie označenia v porovnávacej reklame spôsobom, ktorý je v rozpore s osobitným predpisom.

Majiteľ ochrannej známky môže požadovať od vydavateľa slovníka, encyklopédie alebo podobného náučného diela v tlačenej podobe alebo v elektronickej podobe, v ktorom je jeho ochranná známka reprodukovaná tak, že vzbudzuje dojem, že ide o druhový názov tovarov alebo služieb, aby bezodkladne, a ak ide o dielo v tlačenej podobe najneskôr v nasledujúcom vydaní diela, uverejnil údaje, z ktorých bude zrejmé, že v diele je reprodukovaná ochranná známka.

Ak existuje nebezpečenstvo, že obaly, štítky, visačky, ochranné prvky, prvky pravosti alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré sa umiestňuje ochranná známka, môžu byť použité v súvislosti s tovarmi alebo so službami a také použitie by predstavovalo porušenie práv majiteľa ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo zakázať tretím osobám v obchodnom styku:
 • umiestňovať označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, na obaly, štítky, visačky, ochranné prvky, prvky pravosti alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré možno ochrannú známku umiestniť,
 • ponúkať alebo uvádzať na trh obaly, štítky, visačky, ochranné prvky, prvky pravosti alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktorých je označenie umiestnené, alebo ich na tieto účely skladovať, dovážať alebo vyvážať.

Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, jej majiteľ má právo domáhať sa, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané. Následky tohto zásahu musia byť odstránené. Ak bola zásahom do práv  spôsobená nemajetková ujma, majiteľ ochrannej známky má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia v dôsledku zásahu do práv tým nie je dotknuté.

Ďalšie súvisiace skutočnosti

Majiteľ môže ochrannú známku previesť písomnou zmluvou na inú fyzickú alebo právnickú osobu spoločne pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, alebo len pre niektoré z nich. Môže udeliť inej osobe oprávnenie na používanie ochrannej známky pre niektoré, prípadne pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná licenčnou zmluvou. Ochranná známka môže byť predmetom záložného práva. O zápis záložného práva na ochrannú známku je povinný požiadať záložný veriteľ alebo dlžník.

Zánik ochrannej známky

Ochranná známka zanikne dňom:
 • skončenia platnosti jej zápisu, ak nebola podaná žiadosť o obnovu zápisu,
 • účinnosti vzdania sa ochrannej známky majiteľom. Vzdanie sa ochrannej známky nadobúda účinnosť dňom, ktorý je v oznámení o vzdaní sa ochrannej známky uvedený ako deň, ku ktorému sa majiteľ ochrannej známky vzdáva. Ak tento deň v oznámení uvedený nie je, vzdanie sa ochrannej známky nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia úradu alebo
 • účinnosti zrušenia ochrannej známky.

Súvisiace články v seriáli "Ochranna podnikania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Ochranna podnikania"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

duševné vlastníctvoknow-howknowhowochranaochranná známkaPrémiový obsahrok 2024

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Bezpečnostný manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X