Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Kedy máte nárok na materskú alebo rodičovskú dovolenku v roku 2024?

materské
materské Foto: Getty Images
23. apríla 2024 Img_2614.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Narodenie dieťaťa je obdobím plným šťastia, ale aj povinností spojeným množstvom administratívy. Veľa matiek, ale aj otcov rozmýšľa, za akých podmienok budú mať nárok na materskú, respektíve rodičovskú dovolenku a ako dlho môžu zostať doma. Materské je dávka nemocenského poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa poistenkyni z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa, alebo inému poistencovi z dôvodu prevzatia starostlivosti o dieťa do 3 rokov.

Kto má nárok?

Na materské má nárok:

 • zamestnanec,
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba,
 • fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.Ochranná lehota je obdobie:
  • trvajúce 7 dní po zániku nemocenského poistenia,
  • rovnako dlhé ako bolo obdobie nemocenského poistenia trvajúceho menej ako 7 dní,
  • 8 mesiacov, ak poistenkyni zaniklo nemocenské poistenie v priebehu tehotenstva.

Nárok na materské vzniká buď matke dieťaťa, alebo inému poistencovi, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará.

Týmto iným poistencom môže byť:

 • otec dieťaťa
  • ak matka zomrela,
  • ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
  • najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, ak matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok,
 • manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 • manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela,
 • fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Nárok na finančný príspevok – materské – majú osoby, ktoré spĺňajú podmienky nároku na uznanie materského. Nárok na materské má predovšetkým žena, ktorá je tehotná alebo sa stará o narodené dieťa a ktorá bola v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Zarávoň pritom musí byť splnená podmienka, že poistenie za ňu platil buď zamestnávateľ, alebo si ho platila ako živnostníčka alebo dobrovoľne nezamestnaná osoba. Žiadosť o materské vystaví ošetrujúci lekár väčšinou 6 až 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu. V prípade iného poistenca vydá žiadosť príslušná pobočka Sociálnej poisťovne. Na materskú dovolenku, v prípade muža rodičovskú dovolenku, môže nastúpiť aj muž, a to v rovnakom rozsahu. Jedinou podmienkou je nástup až po uplynutí 6 týždňov od pôrodu.

Ako si uplatniť nárok na materské?

Materská dávka nie je poskytovaná automaticky, je potrebné o ňu požiadať. Nárok sa uplatňuje žiadosťou o materské. Toto tlačivo Sociálnej poisťovne nie je voľne k dispozícii. Tehotnej poistenkyni ho vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia spravidla na začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, alebo inému poistencovi ako matke, ktorá dieťa porodila, tlačivo poskytne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

Pred odoslaním Sociálnej poisťovni je poistenec povinný vyznačiť údaje vo vyhlásení (či si uplatňuje nárok na dávku zo súbehu poistení a spôsob poukazovania dávky), podpísať ho a v prípade zamestnanca predložiť na potvrdenie aj zamestnávateľovi. Ak si chce poistenec uplatniť nárok na materské z viacerých nemocenských poistení, musí zaslať žiadosť o materské osobitne pre každé z nich.

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba v ochrannej lehote predloží žiadosť o materské pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva/naposledy vykonávala ich nemocenské poistenie. Zamestnanec pred uplatnením nároku predloží žiadosť o materské zamestnávateľovi, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa na žiadosti. Žiadosť o materské je najlepšie predložiť ihneď po jej vystavení.

Ako dlho mám nárok na materské?

Materská dovolenka je najčastejšie 34 týždňov. Ak ide o osamelú ženu (žije sama a je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo je osamelá z iných vážnych dôvodov) je dĺžka materskej dovolenky 37 týždňov a v prípade ženy, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, je to až 43 týždňov. Ak žena pred pôrodom nevyčerpá celých 6 týždňov materskej dovolenky z dôvodu, že porodí v skoršom termíne, ako jej určil lekár, má nárok na materskú dovolenku v štandardnej dĺžke. Zamestnávateľ povinný poskytnúť rodičom, ktorí o to požiadali, do dovŕšenia 3 rokov života dieťaťa tzv. rodičovskú dovolenku.

Kedy oznámiť nástup na materskú zamestnávateľovi?

Plánovaný nástup na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, ukončenie alebo zmeny spolu s oznámením o tehotenstve je potrebné oznámiť zamestnávateľovi minimálne jeden mesiac vopred spolu s odovzdaním potvrdeného tlačiva od ošetrujúceho gynekológa, keďže podľa Zákonníka práce je tehotnou zamestnankyňou zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie. V písomnom oznámení pre zamestnávateľa by ste mali uviesť v ktorom týždni sa nachádzate, kedy plánujete nástup na materskú dovolenku, dátum a podpis a priložiť lekárske potvrdenie.

Zamestnankyňa, ktorá písomne oznámila tehotenstvo zamestnávateľovi, mu nie je povinná dodatočne predkladať ďalšie potvrdenia. Na základe odovzdaného písomného oznámenia o odchode na materskú dovolenku je zamestnávateľ povinný oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne začiatok a koniec čerpania materskej dovolenky svojej zamestnankyne do 8 dní od začiatku čerpania a do 8 dní od skončenia čerpania materskej dovolenky. Oznámenie zdravotnej poisťovni za vás respektíve vášho zamestnávateľa vykoná Sociálna poisťovňa.

Ochranná lehota

Po písomnom oznámení tehotenstva zamestnávateľovi získava tehotná žena nárok na ochrannú lehotu, počas ktorej jej zamestnávateľ nemôže dať výpoveď. Ochranná lehota platí od doručenia oznámenia o tehotenstve aj počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky. Zamestnávateľ je povinný zamestnankyni v ochrannej lehote poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na preventívne prehliadky súvisiace s tehotenstvom, pokiaľ nie je možné toto vyšetrenie absolvovať mimo pracovného času.

Rizikové tehotenstvo

Ak je potrebné počas tehotenstva nastúpiť na rizikové tehotenstvo, v takom prípade je žena posudzovaná ako práceneschopná. Má nárok na vznik nemocenskej dávky z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorý vzniká až do obdobia poberania materského.

Skúšobná doba

Podľa Zákonníka práce má zamestnávateľ možnosť ukončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou v skúšobnej dobe, a to písomne a s náležitým odôvodnením.

Pracovný pomer na dobu určitú

Zamestnávateľ nemôže dať výpoveď tehotnej zamestnankyni v ochrannej dobe. Pri tehotných zamestnankyniach, ktoré majú uzavretý pracovný pomer na dobu určitú s platným termínom ukončenia pracovného pomeru však nejde o výpoveď (ide o skončenie pracovného pomeru uplynutím doby určitej), a teda zamestnávateľ neporušuje zákaz výpovede a pracovný pomer nemusí predĺžiť (ani v čase tehotenstva, materskej či rodičovskej dovolenky). Ak sa tehotná žena po skončení pracovného pomeru na čas určitý nezamestná, môže byť až do nástupu na materskú evidovaná na úrade práce. Počas materskej dovolenky má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Aká je výška materského?

Výška materského sa vypočíta ako 75 % z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Denný vymeriavací základ je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, a počtu dní rozhodujúceho obdobia. DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Nesmie byť vyšší ako DVZ určený z dvojnásobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (od 1. 1. do 31. 12. 2024 = 85,7425 eura). Maximálna denná suma materského je teda v roku 2024 je 64,306875 eura.

Rozhodujúcim obdobím na zistenie denného vymeriavacieho základu je:

 • ak nemocenské poistenie zamestnanca, samostatne zárobkovo činnej osoby alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osoby trvalo nepretržite najmenej od 1. januára kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského
 • ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, alebo v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, a obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, bolo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského
 • ak obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, pred vznikom dôvodu na poskytnutie materského bolo kratšie ako 90 dní od vzniku tohto nemocenského poistenia, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, ak obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, v predchádzajúcom kalendárnom roku bolo najmenej 90 dní, okrem obdobia nemocenského poistenia dosiahnutého u zamestnávateľa, u ktorého vznikol dôvod na poskytnutie materského (t. j. na vymeriavací základ u toho istého zamestnávateľa sa neprihliada)
 • rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ na určenie výšky materského zamestnankyne, ktorá bola z dôvodu tehotenstva preradená na inú prácu, sa zisťuje ku dňu tohto preradenia
 • ak nemocenské poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby vzniklo
  • v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského
  • v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského
  • v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského
 • ak nemocenské poistenie dobrovoľne nemocensky poistenej osoby trvalo najmenej 26 týždňov a vzniklo
  • v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského
  • v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského
 • ak nárok na materské vznikol zamestnancovi, samostatne zárobkovo činnej osobe alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osobe v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa zisťuje ku dňu zániku nemocenského poistenia.

Dávky sa vyplácajú do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa materské vypláca (ak sú doklady doručené včas).

Zmeny od 1.1.2024

Od 1.1.2024 sa zmenili pravidlá v poberalní materského s cieľom rozšíriť skupinu poberateľov tejto dávky. Zmena nastala v tom, že nárok na poberanie materského majú po novom aj absolventky stredných a vysokých škôl, pričom však musia súčasne splniť aj nasledovné podmienky:

 • krátko po štúdiu nastúpili do zamestnania, alebo
 • boli dobrovoľne nemocensky poistené, a
 • získali príslušný stupňa vzdelania.

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení hovorí, že poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Do tohto obdobia sa po novom započítava aj doba štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole, ktorá sa na tento účel považuje za sústavnú prípravu na povolanie podľa § 10 tohto zákona, ak poistenkyňa týmto štúdiom získala príslušný stupeň vzdelania. Do uvedenej doby poistenia sa započítavajú všetky skončené nemocenské poistenia a všetky trvajúce nemocenské poistenia.

Img_2614.jpg

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej praxi sa venuje oblasti korporátneho práva, copywritingu a prekladateľskej činnosti.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

materská dávkamaterská dovolenkamaterskérok 2024

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Personalistika

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

03jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X