Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako sa evidovať na úrade práce v roku 2024, ak ste nezamestnaný a kde nájdete svoj úrad práce?

úrad práce
úrad práce Foto: Getty Images
25. januára 2024 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

V momentálnej neľahkej situácii sa mnohým môže stať, že sa stratia zamestnanie. Pokiaľ sa tak stane, prvá cesta väčšinou vedie na úrad práce, kde sa zaevidujete do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Táto evidencia na úrade práce je však dobrovoľná. Nezamestnaní nemajú zákonnú povinnosť byť prihlásení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, ale v tom prípade sú povinní ako dobrovoľne nezamestnaná osoba sami si hradiť zdravotné poistenie. Na úrade práce môže byť evidovaný občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a aktívne si hľadá zamestnanie.

Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Pri zaraďovaní do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa zisťuje, či občan:

 • nie je zamestnanec,
 • nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,
 • neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
 • nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine.

Uchádzač o zamestnanie môže

 • byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny, u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom( (uchádzač o zamestnanie nesmie byť súčasne vo viacerých takýchto pracovnoprávnych vzťahoch),
 • vykonávať osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu, ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpis platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny,
 • poskytovať údaje pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
 • vykonávať dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu, alebo
 • byť zaradený do aktívnych záloh, vykonávať pravidelné cvičenie alebo plniť úlohy ozbrojených síl SR počas zaradenia do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu,
 • vykonávať funkciu člena volebnej komisie a zapisovateľa volebnej komisie a vykonávať činnosť asistenta sčítania pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov,
 • vykonávať pracovnú povinnosť podľa osobitného predpisu,
 • vykonávať hygienické a protiepidemické opatrenia na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
 • vykonávať funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, funkciu člena komisie obecného zastupiteľstva alebo funkciu člena komisie zastupiteľstva samosprávneho kraja, ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.

Samostatne zárobkovo činnou osobou je fyzická osoba, ktorá:

 • je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným, členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie alebo prokuristom podľa osobitného predpisu,
 • prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov,
 • vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania,
 • vykonáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania.

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemôže byť zaradený občan, ktorý:

 • plní povinnú školskú dochádzku, a to do konca školského roku, v ktorom dovŕši 16 rokov veku,
 • sústavne sa pripravuje na povolanie,
 • je dočasne práceneschopný,
 • má nárok na materské,
 • má priznaný starobný dôchodok alebo občan, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu (Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)
 • bol počas troch rokov opakovane vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. a) z dôvodu nástupu do vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom a toto zamestnanie sa opakovane skončilo do jedného mesiaca od jeho vzniku, a to počas šiestich mesiacov od skončenia zamestnania; to sa nevzťahuje na skončenie zamestnania občanom z dôvodu, pre ktorý môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer,
 • bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. n) a odseku 2 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti (ďalej len „zákon“), a to po obdobie jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie ustanovené v § 36 ods. 3 zákona,
 • nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57 zákona alebo príspevok v rámci projektu alebo programu podľa § 54 zákona a to počas obdobia chýbajúceho do splnenia tejto povinnosti; to neplatí, ak občan vrátil pomernú časť poskytnutého príspevku alebo nevyčerpanú časť poskytnutého príspevku,
 • nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 až 3 zákona,
 • nepredloží doklady rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v lehote podľa § 34 ods. 2 zákona,
 • pred podaním žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený dlhodobý pobyt
 1. nebol v posledných troch rokoch poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky alebo
 2. vykonával činnosť zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu a nebol v posledných štyroch rokoch poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na dobu určitú alebo dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky.

Sústavná príprava na povolanie je štúdium na strednej alebo vysokej škole, až do získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa t.j. doktorandského štúdia. Ak je štúdium prerušené alebo občan študuje popri zamestnaní na strednej škole alebo externou formou na vysokej škole, nejedná sa o sústavnú prípravu na povolanie a občan môže byť po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ak sa občan rozhodne, že chce byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, musí si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v mieste svojho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu (obvyklý pobyt je miesto, kde sa občan zdržiava a toto miesto je mimo adresy jeho trvalého pobytu).

Ako sa zaevidovať na úrade práce?

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie môžete podať:

 • osobne,
 • elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom portálu www.slovensko.sk alebo
 • odoslaním žiadosti prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu občana.

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie si môže podať len občan, ktorý má ukončený pracovný pomer, samostatnú zárobkovú činnosť alebo štúdium, nie je dočasne práceneschopný.

V prípade, že občan si podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a je dočasne práceneschopný, úrad vydá občanovi rozhodnutie o nezaradení do evidencie podľa ust. § 34 ods. 14   písm. c) zákona o službách zamestnanosti. Upozorňujeme, že v žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie občan prehlasuje že je/nie je dočasne práceneschopný.

O zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže občan požiadať až po skončení zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti, sústavnej prípravy na povolanie či po skončení dočasnej práceneschopnosti.

Ak si občan podá žiadosť o zaradenie do 10 kalendárnych dní po skončení zamestnania alebo po ukončení dočasnej práceneschopnosti, atď. (v zmysle § 34 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti) je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania.

Ak si občan podá žiadosť po skončení zamestnania alebo dočasnej práceneschopnosti neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti.

Dôležité informácie k podaniu žiadosti:

Každému občanovi pred podaním žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie odporúčame, aby si prečítal, aké bude mať počas vedenia v evidencii na úrade práva ale aj povinnosti.

Poučenie o právach a povinnostiach občana, ktorý si podal žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ sa nachádza tu.

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie dostanete priamo pri osobnom kontakte na úrade na oddelení sprostredkovania práce alebo si ju môžete stiahnuť z portálu Vzory žiadostí pre oblasť služieb zamestnanosti > ÚPSVaR (gov.sk). Žiadosť si môže občan vytlačiť a následne doma bez časového obmedzenia vyplniť, aby sa na úrad dostavil s už vyplnenou žiadosťou.

Spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie predkladáte aj doklad o skončení pracovného pomeru (sken alebo fotokópiu) a doklad o najvyššie dosiahnutom stupni vzdelania (sken alebo fotokópiu). Ak prílohy k žiadosti nemáte, žiadosť si aj tak môžete podať a prílohy doručíte úradu  najneskôr do 8kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ak splníte zákonné podmienky, zamestnanec úradu vystaví oznámenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie a toto oznámenie vám doručí.

V prípade, ak vám bude vystavené rozhodnutie o nezaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie môžete si do 15 kalendárnych dní od prevzatia rozhodnutia podať odvolanie.

Aké doklady potrebujete?

Všetci občania pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie predkladajú platný občiansky preukaz.

Súčasťou žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sú tieto doklady:

 • fotokópia potvrdenia o zamestnaní alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva,
 • fotokópia dokladu o skončení alebo pozastavení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
 • čestné vyhlásenie, že nevykonávate zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,
 • fotokópia dohody alebo zmluvy, na základe ktorej vykonávate zárobkovú činnosť,
 • potvrdenie o ukončení školy,
 • čestné vyhlásenie o skončení osobnej celodennej starostlivosti o blízku osobu,
 • doklad o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • potvrdenie o prepustení z väzby a potvrdenie o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,
 • právoplatné rozhodnutie  o nepriznaní predčasného starobného dôchodku,
 • rodný list, ak ste mladistvý občan a nemáte spôsobilosť na právne úkony a ste zastúpený zákonným zástupcom.

Uchádzač o zamestnanie na účely sprostredkovania zamestnania predkladá tieto doklady:

 • rozhodnutie alebo oznámenie o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia vydaný podľa osobitného predpisu, ak máte  uvedený doklad už vydaný,
 • rozhodnutie alebo oznámenie Sociálnej poisťovne o invalidite alebo percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia vydaný podľa osobitného predpisu,
 • právoplatné rozhodnutie súdu vo veci neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
 • fotokópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • fotokópie dokladov o nadobudnutých zručnostiach a oprávneniach.

Práva a povinnosti uchádzača o zamestnanie

Uchádzač o zamestnanie vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie má zo zákona o službách zamestnanosti nielen práva, ale aj povinnosti.

Práva uchádzača o zamestnanie

Úrad poskytuje uchádzačom o zamestnanie informačné a poradenské služby pre voľbu povolania, ktoré sú zamerané najmä na poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania.

Informačné a poradenské služby sú službami pri:

 • voľbe povolania,
 • výbere zamestnania prípadne jeho zmeny,
 • výbere zamestnanca,
 • adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní.

Poskytujú informácie a odborné rady o:

 • požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce podľa národnej sústavy povolaní,
 • možnostiach zamestnania na území SR a v zahraničí,
 • predpokladoch na výkon povolania,
 • podmienkach a možnostiach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a aktivačnej činnosti,
 • podmienkach na dávku v nezamestnanosti,
 • podmienkach účasti v partnerstvách vytvorených na podporu rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu.

Odborné poradenské služby sú zamerané na:

 • riešenie problémov spojených s pracovným uplatnením uchádzača o zamestnanie,
 • na vytváranie súladu medzi osobnostnými predpokladmi UoZ a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania,
 • ovplyvňovania rozhodovania a správania sa uchádzača o zamestnanie,
 • sociálnu a pracovnú adaptáciu.

Úrad v spolupráci so znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie môže vypracovať individuálny akčný plán na podporu jeho pracovného uplatnenia (individuálny akčný plán na podporu pracovného uplatnenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie je písomný dokument určujúci postup a časový harmonogram plnenia jednotlivých opatrení na zvýšenie možností uplatnenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na trhu práce, ktoré vychádzajú z individuálnej starostlivosti o uchádzača o zamestnanie).

Povinnosti uchádzača o zamestnanie

Základnou povinnosťou uchádzača o zamestnanie je aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu v termíne a na mieste určenom úradom. Spôsob vyhľadávania zamestnania si každý uchádzač o zamestnanie volí sám.

Spôsob vyhľadávania zamestnania si každý uchádzač o zamestnanie volí sám z nasledovných možných foriem predloženia dokumentov:

 • žiadosti o prijatie do pracovného pomeru na základe preukázateľne vyhľadaného voľného pracovného miesta v informačných, poradenských alebo sprostredkovateľských systémoch o pracovných príležitostiach;
 • dokladu o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa (tlačivo úradu),
 • potvrdenia príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti s uvedením dátumu jej prevzatia;
 • dokladu o začatí konania vo veci poskytovania osobnej asistencie;
 • dokladu o začatí konania vo veci poskytovania pracovnej asistencie;
 • žiadosti o sprostredkovanie zamestnania právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu;
 • žiadosti o prijatie do zamestnania agentúre dočasného zamestnávania.

Uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila.

Uchádzač o zamestnanie je povinný do ôsmich kalendárnych dní písomne oznámiť úradu každú zmenu oproti predchádzajúcemu zápisu v evidencii uchádzačov o zamestnanie (napr. ak uchádzač o zamestnanie je chorý a nemôže sa dostaviť na úrad, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu – osobne, telefonicky, poštou a následne si dať vystaviť doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti. Začiatok dočasnej pracovnej neschopnosti preukazuje uchádzač do 3 pracovných dní odo dňa vystavenia. Ukončenie preukazuje osobne pracovným dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak uchádzač o zamestnanie predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, nie je povinný preukazovať hľadanie si zamestnania a dostaviť sa na stanovené kontakty úradu).

Uchádzač o zamestnanie je povinný na účel sprostredkovania vhodného zamestnania alebo účasti v programoch odborného poradenstva a programoch aktívnych opatrení na trhu práce byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní odo dňa vyzvania úradom.

Formu vyzvania si uchádzač o zamestnanie dohodne s úradom. Vyjadrenie zamestnávateľa o prijatí alebo neprijatí uchádzača o zamestnanie do ponúknutého vhodného zamestnania je uchádzač o zamestnanie povinný doručiť úradu v termíne určenom úradom.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý si chce hľadať zamestnanie v členskom štáte EÚ a súčasne si chce zachovať nárok na dávku v nezamestnanosti, je povinný oznámiť úradu dátum svojho odchodu do členského štátu EÚ.

Zamestnanec úradu poučí uchádzača o zamestnanie, že v prípade jeho nezaradenia do služieb zamestnanosti v členskom štáte EÚ, je povinný najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa jeho odchodu začať plniť povinnosti úradu. V prípade, že uchádzač o zamestnanie bol zaradený do služieb zamestnanosti v členskom štáte EÚ je povinný začať plniť povinnosti voči úradu najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa, od ktorého prestal byť k dispozícii príslušnému úradu členského štátu EÚ, ale najneskôr pred uplynutím 6 mesiacov odo dňa jeho odchodu do členského štátu EÚ.

Môže uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť?

Počas evidencie môžete vykonávať zárobkovú činnosť resp. byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku u zamestnávateľa,

 • u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
 • ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.

Výška odmeny za vykonávanú činnosť nesmie presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny (od 1.7.2023 268,88 €).

Ste povinný predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila.

Do ôsmich kalendárnych dní ste povinný úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  preukázať rozhodné skutočnosti pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie t.j. skutočnosti o výške mzdy/odmeny za uplynulý kalendárny mesiac.

Kde nájdem svoj úrad práce, sociálnych vecí a rodiny?

Adresy úradov práce si môžete pozrieť tu: Zoznam úradov práce

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howknowhowrok 2024úrad práce

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Personalistika

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

22júl8:30Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

22júl8:30Ako vyrobiť interaktívny report v Exceli od A po Z - workshop8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

22júl8:30Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X