Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké sú cestovné náhrady (diéty) živnostníkov a iných SZČO od 1.9.2022 a v roku 2023?

cestovné náhrady
cestovné náhrady Foto: Getty Images
13. októbra 2022 Autor Mgr. Silvia HanováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Pracovné cesty tvoria bežnú súčasť profesionálneho života väčšiny podnikateľov (živnostníkov) a iných samostatne zárobkových osôb (SZČO). Platná a účinná legislatíva umožňuje týmto subjektom uplatnenie daňových výdavkov spojených s pracovnou cestou, ktoré si môžu uplatňovať vo forme cestovných náhrad rovnako ako zamestnanci vyslaní na pracovnú cestu.

V nasledujúcom článku si priblížime jednotlivé cestovné náhrady a niektoré dôležité aspekty, ktoré sa s nimi spájajú, ako aj sumy a podmienky platné pre rok 2022 a 2023.

Cestovné náhrady živnostníkov a iných SZČO upravuje najmä zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o dani z príjmov“) a zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o cestovných náhradách“).

Druhy cestovných náhrad v roku 2022 a 2023

Cestovné náhrady sú daňovým výdavkom živnostníka alebo inej SZČO (podnikateľa) vtedy, ak sú vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto pravidelného výkonu ich podnikateľskej činnosti, a to maximálne vo výške ustanovenej zákonom o cestovných náhradách.

Živnostník a iná SZČO si môže v súvislosti s pracovnou cestou uplatniť nasledovné cestovné náhrady:

 • náhradu preukázaných cestovných výdavkov,
 • náhradu preukázaných výdavkov za ubytovanie,
 • stravné,
 • náhradu preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,
 • náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny, náhrada za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov pri zahraničnej pracovnej ceste, náhrada za povinné a odporúčané očkovanie.

Zákon o dani z príjmov ustanovuje, že daňovník, ktorý je živnostníkom alebo inou SZČO si môže pri pracovnej ceste uplatniť výdavky (náklady) daňovníka vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom pravidelne vykonáva činnosť, a to najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách.

Príklad:

Ak má živnostník alebo iná SZČO sídlo a vykonáva prácu v kancelárii v Bratislave a má dohodnuté pracovné stretnutie s rokovaním v Poprade, tak za pracovnú cestu sa bude považovať aj cesta na toto stretnutie do Popradu a naspäť do Bratislavy. Podnikateľ si bude môcť uplatniť cestovné náhrady spojené s ubytovaním, použitím dopravného prostriedku, stravné a iné výdavky spojené s pobytom na tomto mieste (napríklad návšteva rodiny).

Upozornenie:

Zákon o cestovných náhradách používa v súvislosti so vznikom nároku podnikateľa na cestovné náhrady slovné spojenie preukázateľné cestovné výdavky, preukázateľné výdavky za ubytovanie a podobne.

Pre daňovníka to v praxi znamená, že ak si chce uplatniť cestovné náhrady, tieto výdavky musia byť podložené – preukázané – príslušnými dokladmi. Iba pri stravnom nie potrebné preukazovať sumu príslušným dokladom. Maximálna možná výška nároku stravného je ustanovená v zákone o cestovných náhradách. V tejto súvislosti je tiež potrebné upozorniť na to, že daňovník si do daňových výdavkov nemôže zahrnúť vreckové.

Náhrady živnostníka a inej SZČO na stravné počas pracovnej cesty v roku 2022

S účinnosťou od 1. mája 2022 je výška stravného určená Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 176/2019 nasledovne:

 • pre časové pásmo 5 až 12 hodín je to suma: 6,40 eura,
 • pre časové pásmo 12 až 18 hodín je to suma: 9,60 eura,
 • pre časové pásmo nad 18 hodín je to suma: 14,50 eura.

Zároveň je v tejto súvislosti potrebné doplniť, že bez dokladovania si bude môcť živnostník alebo iná SZČO do daňových výdavkov zahrnúť za každý odpracovaný deň už len sumu vo výške 55 % z hodnoty stravného pre časové pásmo pracovnej cesty 5 až 12 hodín, čo predstavuje sumu 3,52 eura.

Uvedené sadzby stravného platia v rámci jedného kalendárneho dňa, a to pre rok 2022 (od 1.9.2022) a pre rok 2023.

Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej menej pri zahraničných pracovných cestách upravuje Opatrenie Ministerstva financií SR č. 401/2012 zo dňa 12. decembra 2012, pričom pre rok 2022 platia nasledovné pravidlá: 

Zákon o cestovných náhradách ustanovuje, že pri zahraničnej pracovnej ceste patrí podnikateľovi za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej cesty za podmienok ustanovených týmto zákonom stravné v eurách alebo v cudzej mene.

Stravné v eurách alebo v cudzej mene je ustanovené v závislosti od času trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky v kalendárnom dni, pričom čas trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky je rozdelený na nasledujúce časové pásma:

 • do 6 hodín vrátane,
 • nad 6 hodín až do 12 hodín,
 • nad 12 hodín.

Ak zahraničná pracovná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvá v kalendárnom dni:

 • do 6 hodín vrátane, patrí podnikateľovi stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného,
 • nad 6 hodín až 12 hodín, patrí podnikateľovi stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného,
 • nad 12 hodín, patrí podnikateľovi stravné v sume základnej sadzby stravného.

Stravné v eurách alebo v cudzej mene za kalendárny patrí  živnostníkovi alebo SZČO vo výške stravného ustanoveného pre krajinu, v ktorej strávi v kalendárnom dni najviac hodín. Ak strávi v kalendárnom dni rovnaký počet hodín vo viacerých krajinách, má nárok na stravné v eurách alebo v cudzej mene, ktoré je pre neho výhodnejšie.

V prípade leteckého spôsobu dopravy sa za rozhodujúci čas pre posúdenie času stráveného v jednotlivých krajinách považuje čas odletu lietadla podľa letového poriadku, ak zákon o cestovných náhradách neustanovuje inak (§ 16).

Upozornenie:

Pre zistenie nároku na vznik stravného na zahraničnej pracovnej ceste je dôležité poznať moment, kedy sa pracovná cesta začala.

Zákon o cestovných náhradách v tejto súvislosti v § 16 ods. 2 ďalej ustanovuje, že ak sa zahraničná pracovná cesta končí na území Slovenskej republiky, rozhodujúcim časom je čas prechodu štátnej hranice (v prípade cesty prostredníctvom osobného automobilu, autobusu alebo vlaku) a odlet, prílet lietadla podľa letového poriadku, odchod a príchod lode z prístavu, kde sa vykonáva vstupná a výstupná hraničná kontrola.

Ak má podnikateľ v rámci ubytovania preukázateľne poskytnuté raňajky, nárok na stravné sa mu znižuje o 25 % zo sumy stravného ustanoveného pre časové pásmo nad 18 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste. Rovnako sa živnostníkovi a inej SZČO znižuje nárok na stravné v prípade, ak ma na pracovnej ceste preukázateľne zabezpečené bezplatné stravovanie, a to nasledovným spôsobom:

 • raňajky – nárok na stravné sa znižuje o 25 %,
 • obed – nárok na stravné sa znižuje o 40 %,
 • večera – nárok stravné znižuje o 35 %,
 • ak má zabezpečené kompletné stravovanie celý deň (raňajky, obed aj večera), tak sa nárok na stravné znižuje o 100 %.

Pri zahraničných pracovných cestách sa rovnakým spôsobom znižuje nárok na stravné pri časovo pásme nad 12 hodín.  

Cestovné náhrady v roku 2022 a 2023

V súvislosti so snahou riešiť negatívne dopady pandémie koronavírusu (COVID-19) na zamestnávateľov a podnikateľské prostredie, bolo aj v oblasti cestovných náhrad prijaté opatrenie, ktorého hlavným cieľom bolo zmiernenie dopadov tejto krízy na uvedené subjekty.

Prijaté opatrenie bolo realizované zákonom č. 127/2020 Z. z. , ktorý novelizoval § 8 zákona o cestovných náhradách upravujúci mechanizmus zvyšovania súm stravného pre jednotlivé časové pásma a súm základnej náhrady poskytovanej za používanie cestných motorových vozidiel počas pracovných ciest.

Upozornenie:

Novo prijatá právna úprava sa týkala a platila v roku 2020 a 2021 pre všetkých zamestnávateľov.

Nová legislatívna úprava tak zabezpečila všetkým zamestnávateľom vo všetkých sférach pôsobnosti, že počas roku 2020 a 2021 sa nezvyšovali sumy stravného a sumy náhrad za používanie cestného motorového vozidla, a to ani v prípade, ak sa zvyšoval index cien jedál a nealkoholických nápojoch v reštauráciách a indexu položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

Prijaté opatrenie tak ponechalo v platnosti sumy stravného platného do 31. decembra 2021.

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 143/2019 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v roku 2020 a 2021 sa zaviedla platnosť nasledovných súm pre uvedené obdobie do 31. decembra 2021. Od 1.9.2022 platia nové nasledujúce sadzby:

 • pre jednostopové vozidlá a trojkolky to bude suma vo výške: 0,063 eura,
 • pre osobné cestné motorové vozidlá to bude suma vo výške: 0,213 eura.

Pre rok 2022, respektívne od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022, platia rovnaké sumy tak, ako to bolo v uplynulých dvoch rokoch, a nasledovné sumy:

 • pre jednostopové vozidlá a trojkolky to bude suma vo výške: 0,053 eura,
 • pre osobné cestné motorové vozidlá to bude suma vo výške: 0,213 eura.

Spôsob preukazovania spotreby elektrickej energie elektromobilmi

Zaujímavá situácia nastáva v prípade, keď pracovníci používajú hybridné automobily alebo elektromobily, čo sa v súčasnosti stáva praxou u mnohých podnikateľov.

Zákon v tejto súvislosti ustanovuje, že daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 zákona o dani z príjmov sú výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, pričom ak sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v ňom neuvádza, v takomto prípade sa vychádza zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo uvedené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu, alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok.
V prípade elektromobilov je pohonnou látkou elektrická energia a v technickom preukaze alebo osvedčení o evidencii elektromobilov sa neuvádza spotreba, ale len výkon.
Elektromobil môže daňovník nabíjať:
 • v nabíjacej stanici, kde obdrží doklad, ktorý si môže uplatniť rovnako ako daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov alebo,
 • nabíjaním na báze striedavého prúdu (klasická zástrčka) – prostredníctvom faktúry za elektrickú energiu.
V prípade, ak by bolo predmetné vozidlo zaradené do obchodného majetku, daňovník si môže uplatňovať daňový výdavok podľa § 2 písm. i) ZDP (elektrárne zatiaľ nemajú špeciálnu sadzbu pre odber elektrickej energie špeciálne pre tieto vozidlá).
Daňovník môže preukazovať spotrebu elektrickej energie:
 • vlastným meraním (pri ktorom si daňovník musí viesť knihu jázd) – spotreba preukázaná na základe vlastnej internej smernice, ktorou sa preukáže skutočná spotreba a postup, akým bola táto spotreba zistená. Pri tomto spôsobe určenia spotreby elektrickej energie je potrebné na účely správneho zistenia výšky daňového výdavku sledovať skutočnú spotrebu elektrickej energie a viesť osobitné záznamy spotreby elektrickej energie v prepočte na 100 km jazdy. Pri vlastnom meraní spotreby elektrickej energie je možné primerane použiť aj postup stanovený v oznámení Ministerstva financií SR č. 8029/2000-72 o spôsobe stanovenia výšky daňového výdavku na spotrebu pohonných látok motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu a špeciálne použitie (publikované vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2000), v tomto prípade si daňovník môže uplatniť daňové výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov alebo,
 • meračom (zabudovaným priamo vo vozidle), prostredníctvom ktorého by sa dalo zistiť presný odber kWh elektrickej energie.

Náhrady živnostníka a SZČO za použitie osobného motorového vozidla počas pracovnej cesty v roku 2022 a 2023

Živnostník alebo iná SZČO môže použiť počas pracovnej vlastné osobné motorové vozidlo, ktoré nie je zahrnuté do obchodného majetku. V takomto prípade si môže uplatniť výdavky (náklady) nasledovným spôsobom:

 • výdavky do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden kilometer podľa zákona o cestných náhradách, pričom základnú náhradu za každý jeden km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách si môže uplatniť  iba v prípade, ak daňovník nemal predmetné  vozidlo zahrnuté v obchodnom  majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach,
 • vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

Upozornenie:

Od 1. júla 2019 bola Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 143/2019 z. z. zvýšená dovtedy platná sadzba základnej náhrady za jeden kilometer na aktuálne platnú sumu 0,193 eura. V súvislosti s vyššie uvedenou novelizáciou ako reakciou na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 na zamestnávateľov a podnikateľské prostredie, je táto suma platná bez zvýšenia do 31. decembra 2021 a rovnaká ostáva aj pre rok 2022.

Podnikateľ môže na pracovnej ceste použiť aj prenajaté alebo požičané motorové vozidlo a v týchto prípadoch môže pri uplatňovaní daňových výdavkov vynaložených na spotrebu pohonných látok postupovať podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o daní príjmov nasledovnými spôsobmi:

 • uplatniť si výdavky na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a vypočíta ich podľa najazdených kilometrov,
 • uplatniť si výdavky určené na základe doklade o nákupe pohonných látok vo výške vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel,
 • uplatniť si výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výške 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie.

Náhrady živnostníka a SZČO za ubytovanie počas pracovnej cesty v roku 2022 a 2023

Do daňových výdavkov si môže živnostník a iná SZČO započítať aj náklady, ktoré počas pracovnej cesty vynaložil na ubytovanie. Tieto výdavky však musia byť preukázateľné doložené dokladmi z využitého ubytovacieho zariadenia v tuzemsku alebo v zahraničí.

Upozornenie:

Podnikateľ (živnostník alebo iná SZČO) si môže uplatniť nárok na náhradu za ubytovanie len v prípade, že disponuje dokladom z ubytovacieho zariadenia, ktorého prevádzkovateľ je držiteľom živnostenského alebo obdobného oprávnenia s predmetom podnikania v oblasti poskytovania ubytovacích služieb.

Povinnosť preukázať výdavok (náklad) vyplýva živnostníkovi alebo inej SZČO (podnikateľovi) z oboch spomínaných právnych predpisov (zákona o cestovných náhradách aj zákona o dani z príjmov).

 Príklad:

 Ak by si podnikateľ zabezpečil ubytovanie v prenajatom byte, takýto náklad by si nemohol uplatniť, pretože sa nejedná o ubytovacie zariadenie, ktoré poskytuje ubytovacie služby v zmysle zákona.

Zákon podnikateľom zároveň priznáva nárok na náhrady preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny, náhrady za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov pri zahraničnej pracovnej ceste a náhrady za povinné a odporúčané očkovania, ktoré podstúpi počas pracovnej cesty, alebo v súvislosti s ňou predtým alebo po jej ukončení. V týchto prípadoch je nevyhnutné doložiť / preukázať vynaloženie výdavkov prostredníctvom príslušných dokladov.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

cestovné náhradyknowhowrok 2022rok 2023

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Cestovné náhrady

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

09máj8:30Compliance management system (CMS)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

09máj8:30Rast cien stavebných materiálov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

09máj8:30Compliance management system (CMS)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X