Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako založiť živnosť v roku 2024?

Založenie živnosti
Založenie živnosti thinkstock
7. novembra 2023 Autor Silvia HanováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Živnosť je jednou z najčastejšie využívaných foriem podnikateľskej činnosti na Slovensku. V článku si priblížime, čo všetko je nevyhnutné splniť pre úspešné založenie živnosti v roku 2024, aktuálne spôsoby založenia živnosti a zákonné podmienky, ktoré je potrebné splniť pri zakladaní živnosti.

Čo je živnosť?

Živnosť predstavuje skrátený výraz, ktorým označujeme podnikanie vykonávané na základe vydaného živnostenského oprávnenia. Podnikanie na základe živnostenského oprávnenia patrí medzi najčastejšie využívané formy výkonu podnikateľskej činnosti na Slovensku. Každá fyzická a právnická osoba však môže začať podnikať na základe živnostenského zákona až na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Podnikanie na základe živnostenského oprávnenia upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej v texte len ako „živnostenský zákon“).

Pozitívne vymedzenie živnosti

 Živnostenský zákon považuje za živnosť činnosť, ktorá spĺňa nasledovné podmienky: 

 • sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne,
 • vo vlastnom mene,
 • na vlastnú zodpovednosť,
 • za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.

Za podnikanie tak zákon nepovažuje jednorazovú činnosť, aj keby navonok pripomínala podnikanie. Samostatnosť podnikateľa sa prejavuje najmä v tom, že sám podnikateľ rozhoduje o budúcnosti a smerovaní svojho podniku a vykonávaných činností, pričom voči tretím osobám vystupuje ako rovnoprávny subjekt. Každý podnikateľ zároveň slobodne rozhoduje o vlastnom mene, pod ktorým chce prevádzkovať svoju podnikateľskú činnosť a ktoré ho navonok odlišuje od ostatných podnikateľov. Každý podnikateľ zodpovedá aj za vykonávané činnosti, čo sa prejavuje v znášaní rôznych podnikateľských rizík a jeho schopnosti sa poradiť si s týmito výzvami.

Charakteristickým znakom každého podnikania na základe živnostenského oprávnenia je snaha o dosiahnutie zisku. Nie je však vylúčená ani iná motivácia konkrétneho podnikateľa ako napríklad sebarealizácia bez ohľadu na výšku dosiahnutého zisku. Takouto pohnútkou môže byť napríklad vybudovanie rodinného podnikania pre deti a iné.

Negatívne vymedzenie živnosti

Na rozdiel od vyššie uvedeného pozitívneho vymedzenia živnosti, živnostenský zákon pozná aj tzv. negatívne vymedzenie živnosti. V § 3 živnostenského zákona nájdeme podrobný výpočet podnikateľských činností, ktoré nie sú považované za výkon podnikateľskej činnosti na základe živnostenského oprávnenia.

 Ako príklad možno uviesť niektoré z nich:  

 • využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi, ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
 • vykonávanie liečiteľskej činnosti
 • činnosť pri výkone povolaní psychológov a zdravotníckych pracovníkov, advokátov, notárov, súdnych exekútorov, znalcov a tlmočníkov, autorizovaných architektov, sociálnych pracovníkov, športovcov,
 • prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby a prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osôb,
 • výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu okrem uvádzania liehu do obehu v spotrebiteľskom balení,
 • vykonávanie technických kontrol vozidiel,
 • vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel,
 • prenájom nehnuteľností, ktorý sa považuje za živnosťou len za predpokladu, pokiaľ sa popri tejto činnosti poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájom,
 • iné.

Živnostenský zákon zároveň ustanovuje, že za živnosť nepovažujeme ani akúkoľvek činnosť, ktorá svojou povahou spĺňa znaky živnosti, je však v rozpore s dobrými mravmi. Pre objasnenie vzťahu medzi podnikaním na základe Obchodného zákonníka a živnostenského zákona je dôležité uviesť, že každá živnosť je podnikaním, ale každé podnikanie nie je živnosťou.  

Podmienky prevádzkovania živnosti v roku 2024

Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba, ktorá spĺňa nasledovné všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť,
 • iné podmienky ustanovené živnostenským zákonom.

Členenie živností 

Živnosti možno členiť podľa viacerých kritérií:

 • členenie podľa požiadaviek na odbornú spôsobilosť na remeselné, viazané a voľné,
 • členenie podľa predmetu podnikania na obchodné, výrobné a živnosti poskytujúce služby.

Pri prevádzkovaní remeselnej a viazanej živnosť je potrebné okrem všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti spĺňať aj tzv. osobitné podmienky prevádzkovania živnosti. Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť podľa živnostenského zákona alebo iných osobitných predpisov. V prípade, ak podnikateľ nespĺňa osobitné podmienky prevádzkovania živnosti, môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, prostredníctvom ktorého zabezpečí odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti.

U právnickej osoby musí osobitné podmienky spĺňať povinne ustanovený zodpovedný zástupca, ak živnostenský zákon neustanovuje inak. Týmto zodpovedným zástupcom môže byť člen štatutárneho orgánu, ale aj iná osoba stojaca mimo spoločnosti. Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a ovládanie technických alebo technologických postupov, ktoré musí spĺňať každý, kto vykonáva činnosti uvedené v prílohe č. 4 živnostenského zákona.

Voľné živnosti

Voľné živnosti sú všetky činnosti, ktoré nie sú vylúčené z pôsobnosti živnostenského zákona (zoznam vylúčených činností sa nachádza v § 3 živnostenského zákona) a zároveň ich označenie nezodpovedá obsahu živností uvedených v prílohe č. 1 a č. 2 k živnostenskému zákonu.

Podnikateľ, ktorý má záujem prevádzkovať voľnú živnosť, musí splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti (vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť), pričom nemusí mať odbornú spôsobilosť.

Každý podnikateľ si môže zvoliť ľubovoľný názov predmetu podnikania pre voľnú živnosť. Pri výbere predmetu podnikania je však potrebné pamätať na to, aby bol tento názov definovaný zrozumiteľne a jasne, keďže posúdenie rozsahu živnostenského oprávnenia vyplýva z obsahu živnosti a obsah živnosti vyplýva z označenia predmetu podnikania.

Zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností vypracovaný Ministerstvom vnútra nájdete tu: Voľné živnosti

Viazané živnosti

Viazané živnosti sú činnosti uvedené v prílohe č. 2 k živnostenskému zákonu. Ide o špecifický okruh činností, pri ktorých sa vyžaduje preukázanie inej spôsobilosti ako odbornej spôsobilosti podľa § 21 a 22 živnostenského zákona. Spôsob preukázania odbornej spôsobilosti pre prevádzkovanie viazaných živností je buď upravený osobitnými predpismi alebo uvedený priamo pri týchto živnostiach v prílohe k živnostenskému zákonu.

Ak podnikateľ nespĺňa odbornú spôsobilosť ustanovenú osobitným predpisom, môže túto podmienku splniť aj prostredníctvom funkcie zodpovedného zástupcu, ktorý zodpovedá za odborné vykonávanie živnosti. Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a musí mať bydlisko na území SR. Zodpovedný zástupca musí byť počas prevádzkovania živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi, to však neplatí, ak je ním napríklad manželka podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade alebo súrodenec, alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločníka, obec a jej starostu.

Pre vybrané viazané živnosti, ktoré sú zaradené v niektorej zo skupín I alebo III, je tiež možné preukázať splnenie podmienky odbornej spôsobilosti na základe uznania odbornej praxe (§ 66i a 66k živnostenského zákona) alebo odbornej kvalifikácie. Rozhodnutie o uznaní odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie vydáva Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania.

Remeselné živnosti

Remeselné živnosti sú uvedené v prílohe č. 1 k živnostenskému zákonu. Obsahová náplň jednotlivých remeselných živností je ustanovená na základe učebných plánov a osnov, charakteristiky učebného odboru a profilu absolventa príslušného študijného odboru.

Na prevádzkovanie remeselných živností je potrebné splniť odbornú spôsobilosť získanú vyučením sa v odbore, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru. Ak podnikateľ nespĺňa podmienku vyučenia sa v odbore, môže preukázať splnenie podmienky odbornej spôsobilosti náhradným spôsobom, ktorý je uvedený v § 22 živnostenského zákona na základe získaného vzdelania a praxe, vďaka čomu môžu osoby s dlhoročnou praxou získať živnostenské oprávnenie aj v prípade chýbajúceho vzdelania.

Ak podnikateľ nesplní podmienku odbornej spôsobilosti ani náhradným spôsobom, remeselnú živnosť môže prevádzkovať prostredníctvom zodpovedného zástupcu.

Pre vybrané remeselné živnosti, ktoré sú zaradené do niektorého zo zoznamu I alebo III je možné preukázať splnenie podmienky odbornej spôsobilosti na základe uznania odbornej praxe (§ 66i a 66k živnostenského zákona) alebo odbornej kvalifikácie. Rozhodnutie o uznaní odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie vydáva Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania.

Spôsoby založenia živnosti v roku 2024

Založeniu živnosti v praxi vždy predchádza výber mena, pod ktorým bude podnikateľ vykonávať svoju podnikateľskú činnosť a výber predmetov podnikania. Po zistení, či spĺňa podmienky na prevádzkovanie zvolených činností, prichádza na rad výber spôsobu založenia živnosti. Založenie živnosti sa začína ohlásením živnosti na príslušnom okresnom úrade  – odbore živnostenského podnikania – JKM. Pri založení živnosti si môžu záujemcovia zvoliť z dvoch spôsobov založenia živnosti.

Ohlásenie živnosti v roku 2024 možno vykonať:

 • osobne prostredníctvom okresného úradu, na odbore živnostenského podnikania, respektíve na jednotnom kontaktom mieste,
 • elektronicky (online) prostredníctvom elektronickej služby na založenie živnosti, ktorá je dostupná na portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Osobné ohlásenie živnosti
 • Elektronické ohlásenie živnosti (online)
 • Prílohy potrebné k ohláseniu živnosti v roku 2023
 • Živnostenské oprávnenie
 • Záverečné porovnanie osobného a elektronického podania

Exkluzívny obsah pre členov klubu

Tu sa nachádza obsah prístupný iba členom Klubu Podnikam.sk. Ziskajte pristup k celému článku a všetky výhody členstva klubu.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howPrémiový obsahrok 2024založenie živnostizaloženie živnosti cez internet

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť živnosť

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X