Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako funguje agentúra dočasného zamestnávania a ako ju založiť v roku 2024?

agentúra dočasného zamestnávania
agentúra dočasného zamestnávania Foto: Getty Images
3. apríla 2024 Img_2614.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť
Možno ste už počuli pojem agentúra dočasného zamestnávania. Čo to vlastne je a ako funguje? Aké sú povinnosti agentúry dočasného zamestnávania?
Agentúra dočasného zamestnávania je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania.
Agentúra dočasného zamestnávania nesmie od dočasného agentúrneho zamestnanca vyberať poplatok za pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi alebo za uzatvorenie pracovného pomeru s užívateľským zamestnávateľom po skončení tohto pridelenia. Za pridelenie dočasného agentúrneho zamestnanca môže agentúra dočasného zamestnávania od užívateľského zamestnávateľa vyberať úhradu v dohodnutej výške.

Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania

Činnosť agentúry dočasného zamestnávania je možné vykonávať na základe povolenia vydaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pričom toto povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Podmienky pre získanie povolenia sú nasledovné:
 1. bezúhonnosť, pričom u právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania (bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, o výpis z registra trestov požiada Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky priamo ústredie),
 2. žiadne evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu,
 3. žiadne evidované nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení,
 4. zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
 5. vlastné alebo prenajaté priestory,
 6. vlastné imanie vo výške najmenej 30 000 eur, ak ide o právnickú osobu (ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok),
 7. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, u právnickej osoby musí túto podmienku spĺňať fyzická osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania,
 8. vypracovaný projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,
 9. materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
 10. personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
 11. banková záruka v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
 12. žiadne evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru.
Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania vydáva ústredie na dobu neurčitú. Ústredie však nevydá povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je registrovaným integračným sociálnym podnikom. Na základe písomnej žiadosti agentúry dočasného zamestnávania ústredie povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát vydá ústredie pri strate, odcudzení, znehodnotení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania alebo pri strate dokladu o zmene, pozastavení, zrušení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.

Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania

Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania musí obsahovať:
 • názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
 • doklady o dosiahnutom stupni vzdelania fyzickej osoby; u právnickej osoby doklady o dosiahnutom stupni vzdelania osoby, ktorá koná v mene právnickej osoby,
 • kraj alebo kraje, v ktorých právnická osoba alebo fyzická osoba bude vykonávať svoju činnosť.
Žiadateľ podáva žiadosť na ústredie poštou, elektronicky do elektronickej schránky ústredia alebo osobne v podateľni ústredia na tlačive „Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania pre fyzickú osobu“ alebo „Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania pre právnickú osobu“. Adresa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava.
Vzor žiadosti nájdete tu:
Ak je žiadateľom fyzická osoba, žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania priloží aj nasledovné údaje:
 • údaje o fyzickej osobe potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka; dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia; štátne občianstvo; číslo OP resp. číslo pasu; pohlavie; meno, priezvisko a rodné priezvisko oboch rodičov),
 • doklad o skončení vysokoškolského vzdelania  druhého stupňa – overená fotokópia,
 • projekt vykonávania činnosti ADZ, vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,
 • doklad o vlastníctve priestorov alebo zmluvu o nájme priestorov,
 • doklad preukazujúci bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
 • potvrdenie daňového úradu a colného úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemá daňový nedoplatok a colný nedoplatok,
 • potvrdenie každej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemajú voči fyzickej osobe evidované pohľadávky na preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové poistenie,
 • potvrdenie inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace o tom, že neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti,
 • doklad preukazujúci skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru- čestné prehlásenie,
 • doklad preukazujúci materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti ADZ – čestné prehlásenie s priložením inventáru,
 • doklad preukazujúci personálne zabezpečenie vykonávania činnosti ADZ – čestné prehlásenie, kto bude zabezpečovať činnosť agentúry po personálnej stránke,
 • okruh spolupracujúcich subjektov zoznam zamestnávateľov, ku ktorým bude ADZ prideľovať zamestnancov,
 • správny poplatok v hodnote 500 eur.
Ak je žiadateľom právnická osoba, žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania priloží nasledovné údaje:
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, týkajúce sa osoby konajúcej v mene ADZ (meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka; dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia; štátne občianstvo; číslo OP resp. číslo pasu; pohlavie; meno, priezvisko a rodné priezvisko oboch rodičov),
 • doklad o skončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa osoby, ktorá koná v mene ADZ  – overená kópia,
 • projekt vykonávania činnosti ADZ, vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,
 • doklad o vlastníctve priestorov alebo zmluvu o nájme priestorov,
 • potvrdenie daňového úradu a colného úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemá daňový nedoplatok a colný nedoplatok,
 • potvrdenie každej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemajú voči právnickej evidované pohľadávky na preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
 • potvrdenie inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace o tom, že neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti,
 • doklad preukazujúci skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru – čestné prehlásenie,
 • doklad preukazujúci materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti ADZ – čestné prehlásenie s priložením inventáru,
 • doklad preukazujúci personálne zabezpečenie vykonávania činnosti ADZ – formou organizačnej štruktúry jednotlivých pozícií – čestné prehlásenie, kto bude zabezpečovať činnosť agentúry po personálnej stránke,
 • okruh spolupracujúcich subjektov-zoznam zamestnávateľov, ku ktorým bude ADZ prideľovať zamestnancov,
 • správny poplatok v hodnote 1 000 eur.

Podmienky požadované voči žiadateľovi, v  zmysle § 70 ods. 7 písm. a), b), c) zákona o službách zamestnanosti (potvrdenie z daňového a colného úradu, potvrdenie každej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne aj potvrdenie inšpektorátu práce), na ktorých zisťovanie a preukazovanie splnenia sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8, zisťuje ústredie. Finančné riaditeľstvo, zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa a Národný inšpektorát práce sú povinní do 15 pracovných dní poskytnúť úradu elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienok. Splnenie uvedených podmienok  môže žiadateľ preukázať aj sám.

Výška správnych poplatkov:

vydanie povolenia na  činnosť agentúry dočasného zamestnávania

pre fyzickú osobu       500 eur

pre právnickú osobu   1 000 eur

zmena povolenia na  činnosť agentúry dočasného zamestnávania  

pre fyzickú osobu       250  eur

pre právnickú osobu    500  eur

vyhotovenie duplikátu povolenia na činnosť   5 eur

Správny poplatok je možné uhradiť na základe platobného predpisu, ktorý vystaví Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR po predložení žiadosti o vydanie povolenia, zmeny alebo vystavení duplikátu.

Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania

Agentúra dočasného zamestnávania poskytuje dočasnému agentúrnemu zamestnancovi ochranu podľa osobitných predpisov, pokiaľ ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania. Poskytovanie ochrany dočasnému agentúrnemu zamestnancovi kontrolujú príslušné orgány ustanovené osobitným predpisom.
Ak zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania nepreukáže iné, dočasným pridelením je aj výkon práce zamestnancom, prostredníctvom ktorého zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania vykonáva činnosť pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ak:
 • právnická osoba alebo fyzická osoba ukladá zamestnancovi pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu a dáva mu na tento účel pokyny,
 • táto činnosť sa vykonáva prevažne v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby a prevažne jej pracovnými prostriedkami alebo táto činnosť sa prevažne vykonáva na zariadeniach právnickej osoby alebo fyzickej osoby a
 • ide o činnosť, ktorú má právnická osoba alebo fyzická osoba ako predmet svojej činnosti zapísanú v príslušnom registri.
Užívateľský zamestnávateľ nemôže zamestnanca, ktorý je k nemu dočasne pridelený, dočasne prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi.
V pracovnej zmluve uzatvorenej medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom sa agentúra dočasného zamestnávania zaviaže zabezpečiť zamestnancovi dočasný výkon práce u užívateľského zamestnávateľa a dohodnú sa podmienky zamestnania.
Písomná dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí obsahovať najmä názov a sídlo užívateľského zamestnávateľa, deň, keď dočasné pridelenie vznikne, a dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo, druh práce a miesto výkonu práce, mzdové podmienky a podmienky jednostranného ukončenia výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia.
Tieto náležitosti musí obsahovať aj pracovná zmluva uzatvorená medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom, ak sa táto pracovná zmluva uzatvára na určitú dobu. Agentúra dočasného zamestnávania, ktorá uzatvára so zamestnancom pracovný pomer na určitú dobu, určí dobu trvania tohto pracovného pomeru dátumom jeho skončenia.
Dočasné pridelenie možno dohodnúť najdlhšie na 24 mesiacov. Dočasné pridelenie zamestnanca k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci 24 mesiacov najviac štyrikrát. Uvedené platí aj v prípade dočasného pridelenia zamestnanca iným zamestnávateľom alebo inou agentúrou dočasného zamestnávania k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi.
Užívateľský zamestnávateľ, ku ktorému bol zamestnanec dočasne pridelený, ukladá zamestnancovi v mene zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania počas dočasného pridelenia pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu, dáva mu na tento účel pokyny, utvára priaznivé pracovné podmienky a zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci rovnako ako ostatným zamestnancom. Vedúci zamestnanci užívateľského zamestnávateľa nemôžu voči dočasne pridelenému zamestnancovi robiť právne úkony v mene zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania.
Počas dočasného pridelenia poskytuje zamestnancovi mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil, alebo agentúra dočasného zamestnávania, ak zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa.
Ak zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania neposkytli dočasne pridelenému zamestnancovi mzdu najmenej rovnako priaznivú ako patrí porovnateľnému zamestnancovi užívateľského zamestnávateľa, je povinný do 15 dní od výplatného termínu dohodnutého medzi zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania a dočasne prideleným zamestnancom poskytnúť mu túto mzdu alebo rozdiel medzi mzdou porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa a mzdou, ktorú mu poskytli zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania, užívateľský zamestnávateľ po vykonaní zrážok zo mzdy.
Na tieto účely sa užívateľský zamestnávateľ považuje za zamestnávateľa dočasne prideleného zamestnanca. Užívateľský zamestnávateľ je povinný informovať zamestnávateľa alebo agentúru dočasného zamestnávania o sume vyplatenej mzdy.
Pracovnými podmienkami a podmienkami zamestnávania sú:
 • pracovný čas, prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, práca v noci, dovolenka a sviatky,
 • mzdové podmienky,
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
 • náhrada škody v prípade pracovných úrazov alebo chorôb z povolania,
 • náhrada pri platobnej neschopnosti a ochrana nárokov dočasných zamestnancov,
 • ochrana tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, žien a mužov starajúcich sa o deti a mladistvých,
 • právo na kolektívne vyjednávanie,
 • podmienky stravovania.
Ak zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil, alebo agentúra dočasného zamestnávania uhradila zamestnancovi škodu, ktorá mu vznikla pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním u užívateľského zamestnávateľa, má nárok na náhradu voči tomuto užívateľskému zamestnávateľovi, ak sa s ním nedohodne inak.
Dočasné pridelenie sa skončí uplynutím času, na ktorý sa dohodlo. Pred uplynutím tohto času sa končí dočasné pridelenie dohodou účastníkov pracovného pomeru alebo jednostranným skončením účastníkov na základe dohodnutých podmienok.
Užívateľský zamestnávateľ poskytuje zamestnávateľovi a agentúre dočasného zamestnávania informácie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania porovnateľného zamestnanca u užívateľského zamestnávateľa.
Užívateľský zamestnávateľ, ku ktorému bol zamestnanec pridelený agentúrou dočasného zamestnávani:
 • informuje dočasných zamestnancov o všetkých svojich voľných pracovných miestach tak, aby im bola poskytnutá rovnaká príležitosť ako ostatným zamestnancom získať trvalé zamestnanie,
 • zabezpečí dočasným zamestnancom prístup k svojim sociálnym službám, za rovnakých podmienok ako svojim zamestnancom, ak tomu nebránia objektívne dôvody,
 • umožní dočasným zamestnancom prístup k vzdelávaniu rovnako ako svojim zamestnancom,
 • poskytuje zástupcom zamestnancov informácie o využívaní dočasných zamestnancov v rámci informácií o svojej situácii v zamestnanosti.
Užívateľský zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu dočasne pridelených zamestnancov, ktorá obsahuje identifikačné údaje zamestnanca, identifikačné údaje zamestnávateľa alebo agentúry dočasného zamestnávania, ktorí mu zamestnanca dočasne pridelili, ako aj dátum vzniku a skončenia dočasného pridelenia.

Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania

Agentúra dočasného zamestnávania je ďalej povinná:
 • zabezpečovať ochranu osobných údajov dočasného agentúrneho zamestnanca podľa osobitného predpisu,
 • umožniť dočasnému agentúrnemu zamestnancovi uplatniť právo na slobodu združovania sa a právo na kolektívne vyjednávanie,
 • umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k odbornému vzdelávaniu alebo k získaniu odborných zručností, a to aj pred jeho pridelením alebo v období medzi jeho prideleniami k užívateľskému zamestnávateľovi, s cieľom zvýšiť jeho zamestnateľnosť,
 • umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k zariadeniam starostlivosti o deti,
 • vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti, poskytnúť informácie a doklady orgánom kontroly a
 • poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na formulári, ktorého vzor určí ústredie, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka,
 • disponovať vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur (ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok).
Ústredie môže agentúre dočasného zamestnávania na základe návrhu pozastaviť činnosť do odstránenia nedostatkov alebo zrušiť povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. Ústredie zruší povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania, ak agentúra dočasného zamestnávania:
 • neprideľovala dočasných agentúrnych zamestnancov v období jedného roka,
 • nesplnila povinnosť podľa odseku 1 písm. f) alebo písm. g) alebo v správe o činnosti uviedla nepravdivé údaje,
 • porušila zákaz nelegálneho zamestnávania.
Návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania môže podať:
 • príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní,
 • príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,
 • príslušný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov, predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, a predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • Sociálna poisťovňa, ak zistila nesplnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • zástupca zamestnancov, ak bolo kontrolou podľa osobitného predpisu zistené porušenie pracovnoprávnych predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá bola činnosťou agentúry dočasného zamestnávania poškodená.

Každá ADZ je zároveň povinná predložiť za rok 2023 správu o svojej činnosti, ktorá sa  predkladá na formulári predpísanom Ústredím. Povinnosť predložiť uvedenú správu majú všetky ADZ do 31.3.2023. Od 1.1.2023 pritom nastala novelou zákona o službách zamestnanosti zmena, ktorá ustanovuje, že za rok 2023 bude ADZ predkladať správu o svojej činnosti už len výlučne elektronicky, a to prostredníctvom elektronického formuláru zaslaného do informačného systému na účely služieb zamestnanosti, ktorý obsahuje údaje v určenom rozsahu (nový portál https://poskytovatel.gov.sk/).

Upozornenie:

Povinnosť poskytovať správu o svojej činnosti sa vzťahuje na každú ADZ, a to aj v prípade, ak v priebehu kalendárneho roka nepridelila žiadneho dočasného agentúrneho zamestnanca. Údaje o dočasne pridelených zamestnancoch môže ADZ nahrávať do informačného systému priebežne.

Img_2614.jpg

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej praxi sa venuje copywritingu a prekladateľskej činnosti.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

agentúra dočasného zamestnávaniaknow-howrok 2024

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť živnosť

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

11jún8:30Správne zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok v roku 2024 vo verejnej správe a samospráve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X