Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Ako funguje agentúra dočasného zamestnávania a ako ju založiť?

agentúra dočasného zamestnávania
agentúra dočasného zamestnávania Foto: Getty Images
24. marca 2020 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť
Možno ste už počuli pojem agentúra dočasného zamestnávania. Čo to vlastne je a ako funguje? Aké sú povinnosti agentúry dočasného zamestnávania? Agentúra dočasného zamestnávania je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania.
Agentúra dočasného zamestnávania nesmie od dočasného agentúrneho zamestnanca vyberať poplatok za pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi alebo za uzatvorenie pracovného pomeru s užívateľským zamestnávateľom po skončení tohto pridelenia. Za pridelenie dočasného agentúrneho zamestnanca môže agentúra dočasného zamestnávania od užívateľského zamestnávateľa vyberať úhradu v dohodnutej výške.

Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania

Činnosť agentúry dočasného zamestnávania je možné vykonávať na základe povolenia vydaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.Toto povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Podmienky na získanie povolenia:
 1. bezúhonnosť, u právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania (bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, o výpis z registra trestov požiada Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky priamo ústredie),
 2. nemať evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu,
 3. nemať evidované nedoplatky na poistnom na sociálne a zdravotné poistenie,
 4. neporušiť zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
 5. vlastniť alebo mať v nájme priestory,
 6. je potrebné disponovať vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur, ak ide o právnickú osobu (ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok),
 7. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, u právnickej osoby musí túto podmienku spĺňať fyzická osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania,
 8. vypracovaný projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,
 9. mať materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
 10. mať personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
 11. mať bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
 12. nemať evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru.
Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania vydáva ústredie na dobu neurčitú. Ústredie nevydá povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má priznané postavenie zamestnávateľa prechodného zamestnania alebo ktorá je registrovaným integračným sociálnym podnikom. Na základe písomnej žiadosti agentúry dočasného zamestnávania ústredie povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát vydá ústredie pri strate, odcudzení, znehodnotení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania alebo pri strate dokladu o zmene, pozastavení, zrušení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.

Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania

Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania obsahuje
 • názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
 • doklady o dosiahnutom stupni vzdelania fyzickej osoby, u právnickej osoby doklady o dosiahnutom stupni vzdelania osoby, ktorá koná v mene právnickej osoby,
 • kraj alebo kraje, v ktorých právnická osoba alebo fyzická osoba bude vykonávať svoju činnosť.
Žiadateľ podáva žiadosť na ústredie poštou, elektronicky do elektronickej schránky ústredia alebo osobne v podateľni ústredia na tlačive „Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania pre fyzickú osobu“ alebo „Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania pre právnickú osobu“.
Adresa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava.
Vzor žiadosti nájdete tu:
Žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania priloží
 • projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,
 • údaje podľa osobitného predpisu potrebné na overenie vlastníckeho práva k priestorom, ak je vlastníkom priestorov, alebo zmluvu o nájme priestorov, ak nie je vlastníkom priestorov,
 • doklad preukazujúci bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
 • doklad preukazujúci skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 • doklad preukazujúci materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
 • doklad preukazujúci personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
 • okruh spolupracujúcich subjektov,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, číslo OP resp. číslo pasu, pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko oboch rodičov),
 • doklad o skončení vysokoškolského vzdelania  druhého stupňa – overená kópia.
Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania obsahuje najmä
 • názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
 • kraj alebo kraje, v ktorých agentúra dočasného zamestnávania bude vykonávať svoju činnosť,
 • okruh zamestnaní, na ktoré bude agentúra dočasného zamestnávania prideľovať dočasných agentúrnych zamestnancov.

Výška správnych poplatkov:

vydanie povolenia na  činnosť agentúry dočasného zamestnávania

pre fyzickú osobu       500 eur

pre právnickú osobu   1 000 eur

zmena povolenia na  činnosť agentúry dočasného zamestnávania  

pre fyzickú osobu       250  eur

pre právnickú osobu    500  eur

vyhotovenie duplikátu povolenia na činnosť           5 eur

Správny poplatok  bude možné uhradiť na základe platobného predpisu, ktorý vystaví Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny po predložení žiadosti o vydanie povolenia, zmeny alebo vystavení duplikátu.

Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania

Agentúra dočasného zamestnávania poskytuje dočasnému agentúrnemu zamestnancovi ochranu podľa osobitných predpisov, pokiaľ ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania. Poskytovanie ochrany dočasnému agentúrnemu zamestnancovi kontrolujú príslušné orgány ustanovené osobitným predpisom.

Za dočasné pridelenie sa považuje aj činnosť, ktorú vlastnými zamestnancami vykonáva agentúra dočasného zamestnávania, na základe iného právneho vzťahu ako je vzťah založený podľa osobitného predpisu pre inú právnickú osobu alebo inú fyzickú osobu ak:

 • iná právnická osoba alebo iná fyzická osoba ukladá zamestnancom pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje ich prácu a dáva im na tento účel pokyny,
 • táto činnosť sa vykonáva prevažne v priestoroch inej právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby a jej pracovnými prostriedkami alebo táto činnosť sa prevažne vykonáva na zariadeniach inej právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby a
 • ide o činnosť, ktorú má iná právnická osoba alebo iná fyzická osoba ako predmet svojej činnosti zapísanú v príslušnom registri.

O dočasné pridelenie nejde, ak užívateľský zamestnávateľ opätovne dohodol s agentúrou dočasného zamestnávania alebo s agentúrami dočasného zamestnávania, dočasné pridelenie toho istého zamestnanca v rámci 24 mesiacov po sebe nasledujúcich viac ako štyrikrát s výnimkou dôvodu uvedeného v osobitnom predpise. Opätovné dočasné pridelenie je pridelenie, ktorým má byť zamestnanec dočasne pridelený k tomu istému užívateľskému zamestnávateľovi pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho dočasného pridelenia. V tomto prípade zaniká pracovný pomer medzi zamestnancom a agentúrou dočasného zamestnávania a vzniká pracovný pomer na neurčitý čas medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom.

Zamestnávateľ alebo agentúra sa  môže  so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť že ho dočasne pridelí na výkon práce na výkon práce k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe. V pracovnej zmluve uzatvorenej medzi agentúrou a zamestnancom sa agentúra zaviaže zabezpečiť zamestnancovi dočasný výkon práce u užívateľského zamestnávateľa a dohodnú sa podmienky zamestnania.

Písomná dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí obsahovať najmä názov a sídlo užívateľského zamestnávateľa, deň, keď dočasné pridelenie vznikne, a dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo, druh práce a miesto výkonu práce, mzdové podmienky a podmienky jednostranného ukončenia výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia. Tieto náležitosti musí obsahovať aj pracovná zmluva uzatvorená medzi agentúrou a zamestnancom, ak sa táto pracovná zmluva uzatvára na určitú dobu.

Užívateľský zamestnávateľ, ku ktorému bol zamestnanec dočasne pridelený, ukladá zamestnancovi v mene zamestnávateľa alebo agentúry počas dočasného pridelenia pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu, dáva mu na tento účel pokyny, utvára priaznivé pracovné podmienky a zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci rovnako ako ostatným zamestnancom. Vedúci zamestnanci užívateľského zamestnávateľa nemôžu voči dočasne pridelenému zamestnancovi robiť právne úkony v mene agentúry.

Počas dočasného pridelenia poskytuje zamestnancovi mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady agentúra, ktorá zamestnanca dočasne pridelila. Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa.

Pracovnými podmienkami a podmienkami zamestnávania sú:

 • pracovný čas, prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, práca v noci, dovolenka a sviatky,
 • mzdové podmienky,
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
 • náhrada škody v prípade pracovných úrazov alebo chorôb z povolania,
 • náhrada pri platobnej neschopnosti a ochrana nárokov dočasných zamestnancov,
 • ochrana tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, žien a mužov starajúcich sa o deti a mladistvých,
 • právo na kolektívne vyjednávanie,
 • podmienky stravovania.

Ak agentúra, ktorá zamestnanca dočasne pridelila, uhradila zamestnancovi škodu, ktorá mu vznikla pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním u užívateľského zamestnávateľa, má nárok na náhradu voči tomuto užívateľskému zamestnávateľovi, ak sa s ním nedohodne inak. Dočasné pridelenie sa skončí uplynutím času, na ktorý sa dohodlo. Pred uplynutím tohto času sa končí dočasné pridelenie dohodou účastníkov pracovného pomeru alebo jednostranným skončením účastníkov na základe dohodnutých podmienok.

Užívateľský zamestnávateľ poskytuje agentúre informácie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania porovnateľného zamestnanca u užívateľského zamestnávateľa.

Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania

Agentúra dočasného zamestnávania je povinná:
 • zabezpečovať ochranu osobných údajov dočasného agentúrneho zamestnanca,
 • umožniť dočasnému agentúrnemu zamestnancovi uplatniť právo na slobodu združovania sa a právo na kolektívne vyjednávanie,
 • umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k odbornému vzdelávaniu alebo k získaniu odborných zručností, a to aj pred jeho pridelením alebo v období medzi jeho prideleniami k užívateľskému zamestnávateľovi, s cieľom zvýšiť jeho zamestnateľnosť,
 • umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k zariadeniam starostlivosti o deti,
 • vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti, poskytnúť informácie a doklady orgánom kontroly a
 • poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na formulári, ktorého vzor určí ústredie, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka,
 • disponovať vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur(ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok).
Ústredie môže agentúre dočasného zamestnávania na základe návrhu pozastaviť činnosť do odstránenia nedostatkov alebo zrušiť povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.

Ústredie zruší povolenie na vykonávanie činnosti, ak agentúra:

 • neprideľovala dočasných agentúrnych zamestnancov v období jedného roka,
 • nesplnila povinnosť poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci  kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka alebo  nedisponovala vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur alebo v správe uviedla nepravdivé údaje,
 • porušila zákaz nelegálneho zamestnávania.
Návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania môže podať
 • príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní,
 • príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,
 • príslušný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov, predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, a predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • Sociálna poisťovňa, ak zistila nesplnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 • zástupca zamestnancov, ak bolo kontrolou podľa osobitného predpisu zistené porušenie pracovnoprávnych predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá bola činnosťou agentúry dočasného zamestnávania poškodená.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

agentúra dočasného zamestnávania

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť živnosť

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

január

25jan8:30Ročné zúčtovanie za rok 2020 a aktuálny stav mzdovej agendy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

25jan8:30Ročné zúčtovanie za rok 2020 a aktuálny stav mzdovej agendy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

25jan8:30Ročné zúčtovanie za rok 2020 a aktuálny stav mzdovej agendy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody,Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X