Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Dlh voči sociálnej poisťovni v roku 2019

Dlh voči sociálnej poisťovni
Dlh voči sociálnej poisťovni Foto: Thinkstock

Dlh voči Sociálnej poisťovni je pre poistenca nepríjemnou záležitosťou. Ak ju podcení alebo zanedbá, môže dospieť až do štádia exekúcie.

Ako dlhu voči Sociálnej poisťovni predísť?

Platiť poistné včas

Pre zamestnanca a zamestnávateľa vzniká povinnosť platiť poistné vznikom právneho vzťahu, napríklad pracovného pomeru, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, či vznikom funkcie, z ktorej plynie právo na príjem zo závislej činnosti.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je povinná platiť poistné na sociálne poistenie od 1. júla kalendárneho roka (ak mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za predchádzajúci rok – od 1. októbra kalendárneho roka), ak mala za predchádzajúci kalendárny rok príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (k 1. júlu 2019/1. októbru 2019 je táto hraničná suma 5 724,00 eur). Povinnosť platiť poistné vzniká SZČO tiež opätovným nadobudnutím právneho postavenia SZČO, ak za posudzovaný kalendárny rok mala príjmy vyššie ako zákonom stanovená hranica.

Dobrovoľne poistená osoba má povinnosť platiť poistné na dobrovoľné poistenie v období, v ktorom je na toto poistenie prihlásená.

Dôležité je tiež si plniť prihlasovacie, odhlasovacie a oznamovacie povinnosti voči Sociálnej, keďže za ich neplnenie vám hrozí pokuta.

Splatnosť pre zamestnávateľa – v deň určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Ak je výplata týchto príjmov pre jednotlivé organizačné útvary zamestnávateľa rozložená na rôzne dni, poistné je splatné v deň poslednej výplaty príjmov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak nie je taký deň určený, poistné je splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné. Pri nepravidelných príjmoch a príjmoch zúčtovaných po zániku právneho vzťahu je poistné splatné do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný. Pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s nepravidelným príjmom je poistné splatné do 8. dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol. Ak bol príjem zúčtovaný po tejto lehote splatnosti, poistné je splatné do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný.

Splatnosť pre SZČO – do 8. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Splatnosť pre dobrovoľne poistenú osobu – do 8. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Ak odvádzateľ uhrádza poistné s oneskorením, Sociálna poisťovňa mu predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Platiť poistné v správnej výške
 • Správne identifikovať platbu poistného variabilným, špecifickým a konštantným symbolom
 • Ako postupovať keď už dlh máte?
 • Ako vznikne dlh?
 • Ako sa zistíte či máte dlh?
 • Čo sa deje s vašim dlhom?
 • Aké následky má nezaplatenie alebo oneskorené zaplatenie dlhu?
 • Ako požiadať o splátkový kalendár?
 • Čo robiť, ak je dlh v exekučnom konaní?

Platiť poistné v správnej výške

Vymeriavací základ zamestnanca je príjem zo závislej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené, príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Vymeriavací základ zamestnanca je aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.

Sociálna poisťovňa oznamuje SZČO vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia. Pri vzniku poistenia Sociálna poisťovňa oznamuje SZČO aj vymeriavací základ, výšku poistného, dátum splatnosti poistného a údaje týkajúce sa úhrady poistného. Tieto údaje je Sociálna poisťovňa povinná oznámiť SZČO v lehote 20 dní od vzniku povinného poistenia. Pokiaľ o vzniku povinného poistenia neinformovala Sociálna poisťovňa SZČO do 20 dní od vzniku tohto poistenia, t.j. zároveň SZČO ani neoznámila vymeriavací základ a výšku poistného, odporúčame, aby SZČO kontaktovala Sociálnu poisťovňu a oznámila jej skutočnosti potrebné pre posúdenie vzniku poistenia.

Zahraničné SZČO, na ktoré sa vzťahujú slovenské právne predpisy na základe nariadení EÚ alebo medzinárodnej zmluvy, sú povinné oznamovať:

 • výšku príjmov a výdavkov SZČO do ôsmich dní od právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom Slovenskej republiky a v bežnom roku najneskôr do 31. mája kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok,
 • vznik a zánik oprávnenia na výkon činnosti SZČO, v lehote do ôsmich dní od vzniku a zániku oprávnenia, resp. čestne vyhlásiť začatie a skončenie výkonu zárobkovej činnosti, ktorá sa vykonáva bez oprávnenia.

Dobrovoľne poistená osoba si určuje svoj vymeriavací základ sama v rozmedzí minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. Jednotlivé sumy poistného na sociálne poistenie sa určia z vymeriavacieho základu podľa jednotlivých sadzieb poistného a zaokrúhľujú sa na najbližší eurocent nadol.

Ak odvádzateľ uhrádza nesprávnu nižšiu sumu poistného, Sociálna poisťovňa mu predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania s platením správnej sumy poistného.

Správne identifikovať platbu poistného variabilným, špecifickým a konštantným symbolom

Pri platení poistného, penále a pokút je povinnosťou odvádzateľov identifikovať platbu uvedením správneho variabilného a špecifického symbolu. Týka sa to nielen SZČO a dobrovoľne poistených osôb, ale aj zamestnávateľov.

Variabilný symbol je číslo odvádzateľa poistného, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa.

Špecifický symbol označuje obdobie [v tvare MMRRRR alebo v tvare RRRRMM (napr. za marec 2019 je v tvare 032019 alebo v tvare 201903)], resp. rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy, ku ktorému patrí platba (špecifický symbol je uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia o predpísaní dlžnej sumy). V prípade ak odvádzateľ poistného (SZČO a DPO) uhrádza poistné trvalým príkazom, je špecifický symbol v tvare 88. Pri platení poistného na sociálne poistenie zamestnávateľom z vymeriavacieho základu, vykázaného na tlačive Výkaz poistného a príspevkov, špecifický symbol je číslo Výkazu poistného a príspevkov v štruktúre XX99RRRR, kde XX je mesiac, v ktorom boli zúčtované príjmy, predtlač 99 a RRRR je rok, v ktorom boli príjmy zúčtované.

Pri platbách odporúčame používať aj konštantný symbol, ktorý určuje účel platby.

Ak platba nie je správne identifikovaná, hrozí odvádzateľovi pokuta a spôsob zaevidovania a priradenia platby k obdobiu určí Sociálna poisťovňa.

Ako postupovať keď už dlh máte? 

Ako vznikne dlh?

 • Neplatením poistného
 • Platením poistného v nižšej sume
 • Platením poistného s omeškaním
 • Neuvedením správneho variabilného, špecifického a konštantného symbolu
 • Predpísaním penále za nižšiu platbu, resp. za platbu s omeškaním
 • Uložením pokuty

Ako sa zistíte či máte dlh?

Sociálna poisťovňa vedie verejný elektronický zoznam dlžníkov na svojej webovej stránke. V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby, ktoré dlhujú Sociálnej poisťovni 3,32 eur a viac. Zoznam sa aktualizuje štyrikrát mesačne.

Ak máte dlh voči Sociálnej poisťovni bude vám doručené rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy poistného, penále, alebo o uložení pokuty.  SZČO a zamestnávatelia sa o dlhu môžu dozvedieť aj prostredníctvom SMS alebo e-mailu.

Čo sa deje s vašim dlhom?

Dlžné poistné Sociálna poisťovňa predpisuje rozhodnutím, v ktorom vyzve na zaplatenie dlžného poistného v konkrétnej lehote a poučí aj o možnosti odvolania sa. Poistné rozhodnutím nepredpisuje iba vtedy, ak je dlžná suma nižšia ako 5 eur. Rozhodnutím sa predpisuje aj penále a ukladá pokuta. Dlžník má možnosť v čase, kým ešte nie je jeho dlh postúpený na vymáhanie, požiadať pobočku Sociálnej poisťovne o splátkový kalendár.

Od 1.1.2018 Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odviesť poistné povoliť splátky dlžných súm poistného pre platobnú neschopnosť alebo z iného dôvodu, pre ktorý by vznikla platobná neschopnosť, ak

  • možno dôvodne predpokladať, že v období nie dlhšom ako 24 mesiacov bude schopná zaplatiť dlžné sumy poistného a
  • je v čase rozhodovania o povolení splátok dlžných súm poistného schopná riadne odvádzať poistné, ak je v tomto čase odvádzateľom poistného.

Ak dlžník nezaplatí dlžnú sumu v danej lehote, ani sa proti rozhodnutiu neodvolá, a ani nepožiada o splátkový kalendár, Sociálna poisťovňa vymáha pohľadávku z úradnej moci tzv. správnym výkonom alebo pohľadávku postupuje exekútorovi, resp. do mandátnej správy.

K premlčaniu práva predpísať poistné dochádza za desať rokov odo dňa splatnosti poistného. Právo predpísať poistné sa nepremlčuje, ak nebola splnená prihlasovacia alebo odhlasovacia povinnosť odvádzateľa poistného. Právo vymáhať poistné sa premlčí za šesť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa poistné predpísalo.

Aké následky má nezaplatenie alebo oneskorené zaplatenie dlhu?

Čím neskôr dlžné poistné zaplatíte, tým vyššie bude penále, pretože z oneskorenej úhrady poistného narastá penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti do dňa úhrady poistného. Neplatenie poistného má vplyv na aj dávky zo sociálneho poistenia pri nárokoch v budúcnosti. Taktiež vám hrozí exekúcia a nepriznanie dávky zo systému sociálneho poistenia. Problémy môžete mať aj pri poskytovaní úverov a rôznych dotácií.

Ako požiadať o splátkový kalendár?

Žiadosť je potrebné podať v písomnej forme a na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. V prípade povolenia splátok dlžných súm Sociálna poisťovňa určí výšku jednotlivých splátok dlžných súm, termín splatnosti jednotlivých splátok dlžných súm, číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktoré bude dlžník posielať jednotlivé splátky a výšku úrokov.

Čo robiť, ak je dlh v exekučnom konaní?

Je potrebné, aby dlžník po upovedomení o začatí exekučného konania čo najskôr uhradil dlh. V takomto prípade odmena exekútorovi v exekučnom konaní predstavuje len 10% z vymáhanej sumy. Dlžník uhrádza pohľadávku uplatnenú Sociálnou poisťovňou na pôvodné číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, v zmysle upovedomenia. Výška uplatnenej pohľadávky, ktorú vymáha súdny exekútor, je navýšená o trovy exekúcie.

Exekútor môže s dlžníkom uzavrieť písomnú dohodu o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky (dlhu) (podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný zákon) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov).

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

odvody do sociálnej poisťovne 2016Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X