Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Ako vstúpiť do vlastnej s.r.o.? Byť konateľ – zamestnanec, konateľ s nepravidelným príjmom alebo si vyplácať odmenu?

Fotobanka Pixmac
8. januára 2016 Tlačiť

Ste spoločníkom a konateľom zároveň a rozmýšľate ako si nastaviť odmeňovanie? Prípadne vo vašej spoločnosti pôsobí konateľ a neviete či je výhodnejšie s ním uzavrieť pracovný pomer alebo mu vyplácať odmenu na základe zmluvy? Aké sú výhody a na čo sa zamerať pri určení statusu konateľa vám priblížime v nasledovnom článku.

Odmena konateľa podľa Obchodného zákonníka

Nadstaviť odmeňovanie konateľa v spoločnosti s ručením obmedzením môže spoločnosti, a hlavne jedinému spoločníkovi a zároveň konateľovi, ušetriť stovky eur. Na výber je niekoľko foriem odmeňovania, a to buď pravidelné alebo nepravidelné odmeňovanie, ale možný je takisto variant bez akejkoľvek alebo len minimálnej odmeny.

Ako konateľ vykonávate svoju funkciu na základe zmluvy o výkone funkcie, ktorá je osobitnou formou mandátnej zmluvy. Zmluva o výkone funkcie musí byť uzatvorená písomne, zmluvu musí schváliť valné zhromaždenie alebo jediný spoločník a takisto sa vyžaduje aj schválenie odmeny konateľa. Ak konateľ nemá uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie, má sa zato, že funkciu vykonáva na základe mandátnej zmluvy, hoci neboli splnené formálne náležitosti. Konateľovi tak patrí obvyklá odmena, ktorá sa poskytuje v rovnakom alebo podobnom odvetví.

Avšak akákoľvek odmena konateľa sa považuje za príjem a zákon o sociálnom poistení hľadí na konateľa ako na zamestnanca s tým spojenými odvodovými povinnosťami. Výška odmien je rozličná podľa toho, či sa odmena vypláca pravidelne alebo nepravidelne.

Pravidelnou odmenou sa rozumie iba mesačná odmena a konateľ je povinný odvádzať príspevky na nemocenské poistenie (1.4%), dôchodkové poistenie (7%), poistenie v nezamestnanosti (1%) a verejné zdravotné poistenie (4%). Okrem toho, aj samotná spoločnosť odvádza za konateľa odvody, a to na nemocenské poistenie (1.4%), dôchodkové poistenie (17%), poistenie v nezamestnanosti (1%), rezervný fond (4,75%) a zdravotné poistenie (10%).

Pri nepravidelnom odmeňovaní, t.j. napríklad štvrťročne, polročne, ročne alebo jednorázovo, konateľ platí príspevky iba na dôchodkové poistenie (7%) a zdravotné poistenie (4%). Spoločnosť platí odvody na dôchodkové poistenie (17%), rezervný fond (4,75%) a zdravotné poistenie (10%).

Odvody sa platia z vymeriavacieho základu, pričom na rok 2016 je maximálny mesačný vymeriavací základ stanovený na sumu 4 290,- EUR. To znamená, že v prípade vyššej odmeny sa odvody budú vždy vypočítavať iba z maximálneho vymeriavacieho základu.

Dane

Odmena konateľa za svoju funkciu, či už pravidelná alebo nepravidelná, sa považuje za príjem zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmu. Konateľ si môže nárokovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá je aktuálne vo výške 316,94 EUR. Daň z príjmu sa platí vo výške 19% zo základu dane, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (do 30.6.2016 je táto suma 35 022,31 EUR) a vo výške 25% z tej časti základu dane, ktorá túto sumu presiahne.

Príklad

Príklad – pravidelná odmena Príklad – nepravidelná odmena
Odmena konateľa: 2 000,- EUR mesačne Odmena konateľa: 24 000,- EUR ročne (2 000,- EUR mes.)
Odvody konateľa: 268,- EUR Odvody konateľa: 2 640,- EUR ročne
Odvody s.r.o.: 683,- EUR Odvody s.r.o.: 7 620,- EUR ročne
Daň z príjmu: 272,72 EUR Daň z príjmu: 3 272,64 EUR
Čistá odmena: 1 459,28 EUR mesačne
Čistá odmena ročne: 17 511,36 EUR Čistá odmena ročne: 18 087,36 EUR

Ako zamestnanec by ste mali čistú mzdu rovnakú ako čistú pravidelnú odmenu. V pracovnom pomere budú len odvody zamestnávateľa s.r.o. vyššie. V tomto prípade 704,- EUR.

Z pohľadu odmeny je pre konateľa výhodnejšie nepravidelné odmeňovanie ako pravidelné, pričom pri nepravidelnom nemusí platiť odvody na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Konateľ bez odmeny

Ak si v zmluve o výkone funkcie stanovíte, že vám alebo vášmu konateľovi neprislúcha žiadna odmena, konateľ bude mať status samoplatiteľa, čo v praxi znamená, že na to, aby bol zdravotne poistený musí sám uhrádzať do zdravotnej poisťovne minimálne poistné, ktoré je od 1.1.2016 vo výške 60,06 EUR mesačne.

Minimálna alebo nízka odmena

Príjemnou alternatívou sa javí vyplácanie nízkej odmeny konateľa na základe zmluvy o výkone funkcie. Z akejkoľvek dohodnutej odmeny (hoc aj 100 EUR, zákon neurčuje minimálnu odmenu) konateľ platí 4 % z dohodnutej sumy (zvyšných 10 % platí zamestnávateľ) na zdravotné poistenie (v prípade 100 EUR je to 4 EUR za konateľa a 10 EUR za spoločnosť). Obdobne to platí aj pri odvodoch na sociálne poistenie, kedy sa pri nepravidelnej nízkej napr. ročnej odmene platí iba dôchodkové poistenie a príspevky do rezervného fondu. Oproti samoplatiteľovi tak konateľ nemusí platiť minimálne poistné vo výške 60,06 EUR, ale len také poistné aké mu zo svojej odmeny vyjde.

Tu je však potrebné zvážiť aj fakt, že nízke odvody zároveň znamenajú aj nízke dávky v nezamestnanosti, nízky príspevok na materské a dôchodkové dávky.

Podiel na zisku

Najekonomickejším riešením je byť spoločníkom a zároveň konateľom bez nároku na odmenu a bez statusu zamestnanca. Peniaze zo spoločnosti si môžete vyplácať ako podiel zo zisku. V tom prípade zaplatíte iba zdravotné poistenie vo výške 14% z vymeriavacieho základu, ktorý je na rok 2016 maximálne 4 290,- EUR. Sociálne poistenie ani dane zo zisku už ďalej neplatíte, nakoľko sa vypláca už zo zdaneného zisku a po skončení účtovného obdobia. Avšak, konateľ bez nároku na odmenu, ako už bolo spomenuté, je povinný platiť zdravotné odvody ako samoplatiteľ.

Zodpovednosť konateľa

Okrem odvodovej povinnosti je potrebné posúdiť postavenie konateľa aj z hľadiska zodpovednosti za škodu. Konateľovi zo svojho postavenia ako štatutárneho orgánu vyplývajú viaceré povinnosti. Je povinný svoju pôsobnosť vykonávať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Funkcia konateľa si teda vyžaduje nie len predpoklad profesionality, ktorý je vyjadrený pojmom odborná starostlivosť, ale aj zásadou lojality voči spoločnosti a samotným spoločníkom.

Ak pri výkone svojej funkcie konateľ spôsobí spoločnosti škodu porušením svojich povinností, zodpovedá za ňu spoločnosti, ktorá ju môže od neho vymáhať. Pôjde najmä o prípady nesprávneho vyplatenia podielu na zisku spoločníkom alebo nadobudnutia majetku v rozpore so zákonom. Táto zodpovednosť sa dokonca nedá vylúčiť ani obmedziť žiadnou dohodou medzi konateľom a spoločnosťou alebo spoločenskou zmluvou.

Zodpovednosť konateľa za škodu je objektívna, teda bez ohľadu na to, či škodu zavinil úmyselne alebo z nedbanlivosti. Ak je raz preukázaný vznik škody spôsobený tým, že konateľ porušil svoje povinnosti, zodpovedá konateľ celým svojím majetkom. Tejto zodpovednosti sa zbaví iba tak, že dokáže, že konal s odbornou starostlivosťou, v dobrej viere a v súlade so záujmami spoločnosti. Z tohto pohľadu je postavenie konateľa nevýhodnejšie ako keby bol zamestnancom spoločnosti, kedy by zodpovedal za škodu limitovane.

Konateľ ako zamestnanec

Ako konateľovi vám nič nebráni v tom, aby ste so spoločnosťou mali uzatvorený pracovný pomer, ako napríklad vo funkcii riaditeľa spoločnosti. Pri odvodoch ako aj zdaňovaní príjmov konateľa sa bude postupovať rovnako ako pri každom inom zamestnancovi. Spoločnosť si musí splniť ohlasovaciu povinnosti voči Sociálnej poisťovni a príslušným zdravotným poisťovniam a zaregistrovať sa na daňovom úrade ako platiteľ dane zo závislej činnosti, a to ku dňu, ku ktorému vznikla povinnosť vyplatiť príjem.

Do sociálnej poisťovne konateľ ako zamestnanec odvedie poistné na nemocenské poistenie (1,4%), dôchodkové poistenie (7%), poistenie v nezamestnanosti (1%), a to z vymeriavacieho základu. Maximálny mesačný vymeriavací základ je na rok 2016 vo výške 4 290,90 EUR, t.j. mesačné sociálne odvody zamestnanca budú maximálne vo výške 403,26 EUR. Okrem uvedeného, aj samotná spoločnosť považovaná za zamestnávateľa konateľa – zamestnanca odvedie poistné za svojho zamestnanca na nemocenské poistenie (1,4%), dôchodkové poistenie (17%), poistenie v nezamestnanosti (1%), garančné poistenie (0,25%), úrazové poistenie (0,8%) a do rezervného fondu (4,75%). Maximálny mesačný limit odvodov pre spoločnosť je na rok 2016 stanovený na sumu 1 046,75 EUR.

Sadzba dane z príjmu je rovnaká ako pri odmeňovaní konateľa na základe zmluvy o výkone funkcie, a to vo výške 19% alebo 25% v závislosti od výšky základu dane. Pričom zdaniteľnou mzdou sa rozumie hrubá mzda znížená o odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne a nezdaniteľnej časti základu dane.

Výška minimálnej mzdy, ktorá od januára 2016 predstavuje mesačná sumu 405,- EUR, sa vzťahuje aj na konateľa – zamestnanca. V čistom vyjadrení po úhrade daňovej a odvodovej povinnosti bude príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu predstavovať sumu 355,01 EUR, pričom celkové mzdové náklady zamestnávateľa na zamestnanca budú spolu vo výške 514,55 EUR.

Samozrejme, konateľ ako zamestnanec má rovnako nárok na zabezpečenie stravy, pitného režimu a cestovných náhrad ako ostatní zamestnanci. Príjem cestovných náhrad pri pracovných cestách konateľa – zamestnanca je pre neho príjmom, ktorý nie je predmetom dane z príjmov, a teda sa nezdaňuje. Aj hodnota poskytnutej stravy, resp. stravné lístky je oslobodená od dane z príjmov.

Zodpovednosť konateľa ako zamestnanca

Pri určovaní zodpovednosti za škodu konateľa ako zamestnanca sa uplatní Zákonník práce, podľa ktorého konateľ – zamestnanec zodpovedá v celom rozsahu iba za škodu, ktorú úmyselne zavinil porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. V prípade neúmyselného zavinenia zodpovedá len do výšky štvornásobku svojho platu.

Autori: Danica Valentová, Eva Bencová (Glatzová & Co., s.r.o.)

Odporúčané ebooky

Odporúčané články

Témy

Chcem začať podnikaťkonateľ s.r.o.odvody do poisťovnípodiel na ziskuPodnikamPodnikám ako študentPodnikám na internetePrémiový obsahspoločník s.r.o.

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

29apr6:30Vybrané problémy DPH v praktických príkladoch - dvojdňový seminár6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH,Ostatné dane

02máj6:30BOZP a pracovné úrazy na stavbe - konkrétne príklady z praxe6:30 Udalosť usporiadaná: s.r.o Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:BOZP

13máj6:30US GAAP komplexný kurz I.6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X