Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Koncentrácie môžu obmedziť trh – Ako sa voči nim brániť v roku 2024?

Thinkstockphotos 486165022.jpg
Thinkstock
21. decembra 2023 Img_2614.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Koncentrácia je prirodzený proces ekonomického spájania podnikateľov, niekedy však môže obmedziť hospodársku súťaž. Fyzické a právnické osoby, ktoré sa obávajú jej nepriaznivých dôsledkov, sa môžu voči takému správanie subjektov na trhu brániť. V nasledujúcom článku si priblížime akým spôsobom to môžu urobiť.

Koncentráciu upravuje zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako ako „zákon“) v ustanovení § 7. Spájanie podnikov je v praxi bežným prejavom slobodného podnikania v podmienkach trhového hospodárstva. Tým, že sa spoločnosti spájajú, môžu znižovať výrobné a transakčné náklady, zlepšiť svoj inovačný potenciál a celkovo tak stimulovať hospodársku súťaž na trhu. Na druhej strane, navrhované spojenie môže obmedziť hospodársku súťaž, a to najmä vtedy, ak má potenciál znížiť účinnú súťaž. Typickým príkladom zníženia účinnej súťaže je vznik alebo posilnenie dominantného postavenia na určitom trhu na základe koncentrácie.

Koncentráciou je v zmysle zákona proces ekonomického spájania podnikateľov na trvalom základe, ktorým je:
 • zlúčenie alebo splynutie dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov alebo
 • získanie kontroly nad podnikateľom. Získaním kontroly nad podnikateľom je získanie priamej alebo nepriamej kontroly jedným podnikateľom alebo viacerými podnikateľmi nad podnikateľom, jeho časťou alebo nad viacerými podnikateľmi alebo nad ich časťami.

Za kontrolu sa pritom považuje možnosť vykonávať rozhodujúci vplyv na činnosť podnikateľa, a to najmä prostredníctvom:

 • vlastníckych práv alebo iných práv,
 • práv, zmlúv alebo na základe iných skutočností, ktoré umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie orgánov podnikateľa.

Koncentrácia je v zmysle vyššie uvedeného aj vytvorenie spoločného podniku spoločne kontrolovaného dvoma alebo viacerými podnikateľmi, ktorý trvale vykonáva všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu.

Kontrola koncentrácií patrí k nástrojom súťažného práva. Jej podstata spočíva v kontrole operácií na trhu, ktoré v zmysle zákona predstavujú koncentráciu a svojou veľkosťou spadajú pod kontrolu úradu – napĺňajú obratové kritériá stanovené zákonom. Koncentrácia nie je sama o sebe zakázaná, nie je protisúťažnou praktikou, avšak je predmetom kontroly úradu, nakoľko jej podstatou je trvalá zmena štruktúry trhu, a teda vplyv na hospodársku súťaž.

Základný cieľ, ktorý kontrola koncentrácií sleduje, je zabrániť vzniku takých trhových štruktúr, ktoré by viedli k narušeniu trhového prostredia. Kontrola koncentrácií teda predstavuje kontrolu vykonávanú ex ante, na rozdiel od činnosti úradu v oblasti antitrustu, kde úrad zasahuje ex post (následne). Pri posudzovaní koncentrácií úrad predikuje trhovú štruktúru, ktorá by mala nastať po koncentrácii.

Koncentrácia podnikateľov môže mať na súťaž aj pozitívny vplyv, spájajúce sa spoločnosti môžu znižovať výrobné a transakčné náklady, zlepšiť svoj inovačný potenciál a tak celkovo stimulovať hospodársku súťaž na trhu. Úrad zakáže iba takú koncentráciu, ktorá vyvoláva obavy, že sa v jej dôsledku značne naruší účinná súťaž na trhu.

Obratové kritériá

Nie všetky spojenia medzi podnikateľmi podliehajú kontrole zo strany Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ale len tie, v prípade ktorých sú naplnené zákonom stanovené obratové kritériá. Účelom ich nastavenia bolo zachytiť koncentrácie subjektov s určitou silou, v prípade ktorých je potrebné, aby spadali pod kontrolný mechanizmus.

Protimonopolný úrad SR kontroluje subjekty v nasledujúcich prípadoch:

Spoločný celkový obrat účastníkov koncentrácie dosiahnutý za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie v Slovenskej republike je najmenej 46 000 000 eur a aspoň dvaja účastníci koncentrácie dosiahli v Slovenskej republike celkový obrat každý najmenej 14 000 000 eur za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie.

Celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie v Slovenskej republike:

 • ak ide o koncentráciu podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže ( § 7 ods. 1 písm. a) aspoň jedným z účastníkov koncentrácie je najmenej 14 000 000 eur, a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur alebo
 • ak ide o koncentráciu podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže ( § 7 ods. 1 písm. b) aspoň jedným z účastníkov koncentrácie, nad ktorým alebo nad časťou ktorého sa kontrola získava, je najmenej 14 000 000 eur, a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie ktorýmkoľvek ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur.

Typy koncentrácií

Podľa jednotlivých typov transakcií môže koncentrácia vzniknúť:

 • zlúčením alebo splynutím dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov,
 • získaním kontroly podnikateľa/podnikateľov nad podnikom alebo časťou podniku iného podnikateľa/podnikateľov,
 • osobitným prípadom získania spoločnej kontroly, ktorým je vytvorenie spoločného podniku viacerými podnikateľmi.

Oznámenie koncentrácie

Koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu sa musí oznámiť úradu predtým, ako sa začnú vykonávať práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z koncentrácie a po:
 • uzavretí zmluvy,
 • oznámení prijatia návrhu v obchodnej verejnej súťaži,
 • doručení rozhodnutia štátneho orgánu podnikateľovi,
 • oznámení ponuky na prevzatie,
 • dni, keď Európska komisia oznámila podnikateľovi, že vo veci bude konať úrad alebo
 • dni, v ktorom nastala iná skutočnosť, na základe ktorej došlo k vzniku koncentrácie.

Postup pri posúdení

Úrad po doručení oznámenia o zamýšľanej koncentrácii zhodnotí, či o ňu naozaj ide. V ďalšom kroku určí jej účastníkov. Posúdi, či spĺňa všetky zákonom predpísané kritériá. Až následne posudzuje možnú koncentráciu zo súťažného pohľadu.

Rozhodnutie o koncentrácii

Protimonopolný úrad má tri možnosti, ako rozhodnúť o koncentrácii:

 1. Ak nevznikajú súťažné obavy, úrad koncentráciu schváli.
 2. Ak úrad identifikuje súťažné obavy, účastníci konania môžu predložiť návrh podmienok odstraňujúcich súťažné obavy. V prípade, že úrad podmienky akceptuje, koncentráciu s týmito podmienkami schváli a účastníci koncentrácie ich musia následne plniť. Úrad však navrhnuté podmienky nemusí akceptovať, pokiaľ vyhodnotí, že nie sú dostatočné na odstránenie súťažných obáv.
 3. Úrad môže koncentráciu zakázať.

Tretie strany

Tretie strany majú možnosť vyjadriť sa ku koncentrácii, ak sa im zdá, že koncentrácia bude mať na nich nepriaznivý dopad. Úrad vždy zverejňuje začatie správneho konania vo veci koncentrácie, pričom tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám.

Ak sa rozhodnete zaslať úradu pripomienky ku koncentrácii, je vhodné ich zaslať čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.

Novela zákona č. 187/2021 o ochrane hospodárskej súťaže od 1.6.2021

Dňa 1.6.2021 vstúpila do platnosti a účinnosti novela zákona č. 187/2021 zákon o ochrane hospodárskej súťaže, ktorá medzi inými novinkami priniesla zmenu aj v oblasti ochrany pred koncetráciou na trhu. Protimonopolný úrad môže pred skončením konania v nevyhnutne potrebnom rozsahu uložiť rozhodnutím dočasné opatrenie, ak je:

 • existuje dôvodný predpoklad, že došlo k porušeniu zákazu dohody obmedzujúcej súťaž alebo k zneužitiu dominantného postavenia a existuje riziko vážneho alebo nenapraviteľného narušenia súťaže, alebo
 • je to potrebné na zabezpečenie riadneho a nerušeného priebehu konania.
V rozhodnutí môže úrad uložiť povinnosť niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo niečo strpieť, nariadiť zabezpečenie veci, ktorá sa má zničiť alebo urobiť nepotrebnou, alebo ktorá je potrebná na vykonanie dôkazov. Úrad v rozhodnutí o dočasnom opatrení určí dobu, na ktorú dočasné opatrenie ukladá. Inak platí, že dočasné opatrenie stráca účinnosť dňom zastavenia konania, nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia vo veci, alebo zrušením dočasného opatrenia. Úrad môže uvedenú dobu v nevyhnutne potrebnom rozsahu predĺžiť, a to aj opakovane.
Úrad dočasné opatrenie zruší, len čo pominie dôvod, pre ktorý bolo uložené. Proti rozhodnutiu o dočasnom opatrení možno podať správnu žalobu podľa Správneho súdneho poriadku v lehote jedného mesiaca odo dňa jeho doručenia, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Ustanovenie Správneho súdneho poriadku, podľa ktorého môže súd priznať správnej žalobe odkladný účinok, sa na správnu žalobu podľa prvej vety nepoužije.
Úrad môže uložiť podnikateľovi dočasné opatrenie vhodné na obnovenie alebo zachovanie podmienok účinnej súťaže, ak existuje odôvodnený predpoklad, že došlo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich:
 • z koncentrácie pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o nej,
 • z koncentrácie, ktorá sa zakázala, alebo
 • z koncentrácie v rozpore s podmienkou uloženou v rozhodnutí podľa § 11 ods. 3 zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
Úrad dočasné opatrenie zruší, len čo pominie dôvod, pre ktorý bolo nariadené, inak stráca účinnosť dňom, keď rozhodnutie vo veci koncentrácie alebo rozhodnutie podľa odseku 5 nadobudlo právoplatnosť. Uvedeným postupom však nie je dotknutá právomoc úradu uložiť pokutu alebo penále v zmysle príslušných ustanovení podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Proti rozhodnutiu o dočasnom opatrení možno podať správnu žalobu podľa Správneho súdneho poriadku v lehote jedného mesiaca odo dňa jeho doručenia, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Úrad môže uložiť podnikateľovi povinnosť obnoviť úroveň súťaže, aká bola v čase pred vznikom koncentrácie, najmä povinnosť rozčleniť podnik alebo previesť práva, ako aj ďalšiu povinnosť s cieľom zabezpečiť splnenie takejto povinnosti, ak zistí, že došlo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie v rozpore:
 • s rozhodnutím o jej zákaze,
 • s podmienkou uloženou v rozhodnutí podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
Img_2614.jpg

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej praxi sa venuje oblasti korporátneho práva, copywritingu a prekladateľskej činnosti.

Súvisiace články v seriáli "Ochranna podnikania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Ochranna podnikania"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

hospodárska súťažkoncentráciaobranaPrémiový obsahrok 2024

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Bezpečnostný manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X