Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Akú odmenu môžete získať za ohlásenie kartelu v roku 2023?

Thinkstockphotos 585774310.jpg
Thinkstock
9. februára 2023 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Kartel je dohoda medzi podnikateľmi, ktorí sú vzájomnými konkurentmi. Táto forma patrí v praxi medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel, ktoré so sebou prinášajú prospech výlučne ich účastníkom.

Vzájomná dohoda konkurentov odstráni konkurenčný boj a tlak na podnikateľov. Výsledkom je výrazné zvýšenie cien, menší výber tovarov a služieb aj spomalenie inovácií. Spotrebitelia tak v konečnom dôsledku platia viac za horšiu kvalitu a pocíti to napokon aj ekonomika ako celok.

Kartely sú zakázané vždy a za akýchkoľvek okolností.

Aké kartely sa vytvárajú?

Predmetom kartelov býva najmä priame a nepriame určenie cien. To spôsobuje, že ceny odberateľov sú vyššie, ako by boli pri ich nezávislom správaní. Nebezpečné sú pritom aj dohody o rozdelení trhu, pretože na vymedzenom teritóriu si podnikatelia vzájomne nekonkurujú.

Protisúťažný efekt majú aj dohody obsahujúce diskrimináciu. Tieto určujú rozdielne podmienky pre jednotlivých podnikateľov, alebo viazanie zmlúv na prijatie záväzkov, ktoré nesúvisia s predmetom danej zmluvy. Škodlivý vplyv majú tiež dohody v procese verejného obstarávania. Ich dôsledkom sú vyššie ceny zákaziek z verejných zdrojov.

Kolúzia v procese verejného obstarávania

Osobitnou formou kartelu je kolúzia v procese verejného obstarávania (tzv. bid rigging). Vtedy sa účastníci tendra či verejnej súťaže vopred dohodnú na vzájomnom nekonkurovaní. Tým zmaria účel a aj cieľ verejného obstarávania.

Ako podať podnet

Ak existuje podozrenie, že zo strany podnikateľov došlo k uzavretiu kartelu, je možné podať podnet na Protimonopolný úrad SR. Podnet by mal obsahovať označenie účastníkov a popis ich správania a ideálne aj dôkazy podporujúce a preukazujúce uvedené tvrdenia.

Obzvlášť v prípade kartelov to môžu byť práve súčasní i bývalí zamestnanci podnikateľa, ktorý je účastníkom kartelovej dohody. Často sa obávajú postihu. Hoci sú ochotní poskytnúť úradu podnet či informácie o podozrení, prezradenie ich identity by mohlo vážne ohroziť ich alebo ich blízkych.

Osoby, ktoré si neželajú odhaliť svoju identitu, sa môžu na úrad obrátiť aj anonymne. Telefonicky, poštou, emailom, alebo sa obrátiť priamo na pracovníka povereného riadením odboru kartelov. Následne sa môžu dohodnúť na spôsobe komunikácie a zachovaní anonymity.

Na uľahčenie podávania podnetu je k dispozícii vzor formulára:

Váš podnet môžete Protimonopolnému úradu SR adresovať:

 • v elektronickej forme:
  • buď prostredníctvom e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu podateľne úradu podatelna@antimon.gov.sk alebo
  • prostredníctvom elektronickej služby dostupnej na Ústrednom portáli verejnej správy na tomto odkaze.
 • poštou na adresu: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Drieňová 24, 826 03 Bratislava 29
 • osobne do podateľne úradu počas stránkových hodín v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 14.00 hod.

Záväzky

Alternatívnou možnosťou k uloženiu pokuty v prípade porušenia zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž, zákazu zneužitia dominantného postavenia alebo v prípade iných foriem nedovoleného obmedzovania súťaže, je využitie inštitútu záväzkov.

Podnikateľ môže podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže úradu navrhnúť záväzky, ktoré odstránia súťažný problém na trhu.

Úrad môže po posúdení navrhnutých záväzko začaté konanie ukončiť rozhodnutím, ktorým uloží podnikateľovi povinnosť plniť ním navrhnuté záväzky. V takomto prípade úrad v rozhodnutí nekonštatuje porušenie zákona, ale priamo zaväzuje podnikateľa na plnenie opatrení, ktoré odstránia identifikovaný problém na trhu.

Urovnanie

Ďalšou možnosťou podnikateľa v prípade kartelov je využitie inštitútu urovnania. Urovnanie umožňuje osobe, ktorá porušila zákon o ochrane hospodárskej súťaže, získať benefit v podobe zníženej pokuty, a to až do výšky 30 %, ak sa táto osoba k porušeniu dobrovoľne prizná a zároveň za takéto porušenie preberie zodpovednosť.

Program zhovievavosti

Úrad podnikateľovi na jeho žiadosť neuloží pokutu za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného reťazca, ak tento podnikateľ prizná svoju účasť na tejto dohode obmedzujúcej súťaž a ako prvý z vlastného podnetu predloží:
 • rozhodujúci dôkaz o takom porušení alebo ako prvý požiada o rezerváciu poradia a predloží takýto dôkaz v lehote určenej úradom a splní podmienky účasti na programe zhovievavosti, alebo
 • informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie podľa § 17, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať takéto porušenie, alebo ako prvý požiada o rezerváciu poradia a predloží takúto informáciu a dôkaz v lehote určenej úradom a splní podmienky účasti na programe zhovievavosti.
Úrad môže podnikateľovi na jeho žiadosť za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž znížiť pokutu až do výšky 50 %, ak tento podnikateľ prizná svoju účasť na dohode obmedzujúcej súťaž a z vlastného podnetu poskytne úradu dôkaz s významnou pridanou hodnotou k dôkazom, ktorými už úrad disponuje, ktorý v spojení s informáciami a dôkazmi už dostupnými úradu umožní preukázať porušenie zákazu.
Podmienkou účasti na programe zhovievavosti je, že žiadateľ:
 • skončil účasť na dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr bezprostredne po podaní svojej žiadosti o zhovievavosť, okrem účasti na dohode obmedzujúcej súťaž so súhlasom úradu, ak je to nevyhnutné na zachovanie efektivity inšpekcie alebo ďalšieho postupu úradu,
 • nedonútil iného podnikateľa zúčastniť sa na dohode obmedzujúcej súťaž,
 • poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a riadne, úplne, nepretržite a bezodkladne spolupracoval s úradom od podania žiadosti až do ukončenia konania a
 • neprezradil zámer podať žiadosť o zhovievavosť ani podanie svojej žiadosti o zhovievavosť ani jej obsah až do odoslania výzvy pred vydaním rozhodnutia.

Odmena za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž

Oznamovateľ je fyzická osoba, ktorá ako prvá úradu doručila informácie o dohode obmedzujúcej súťaž, a to:
 • dokument v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, ktorý je rozhodujúcim dôkazom takého porušenia, alebo
 • informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie, ktorou sa získa rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať takéto porušenie zákona.
Oznamovateľ má nárok na odmenu, ak o ňu požiada a poskytnutý dôkaz bol rozhodujúci pre preukázanie porušenia zákona, rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť a pokuta uložená rozhodnutím úradu bola zaplatená.
Ak o zákonnosti rozhodnutia úradu rozhodoval správny súd, oznamovateľ má nárok na odmenu po tom, čo súd právoplatne zamietol správnu žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu a pokuta uložená úradom v rozhodnutí bola zaplatená, alebo súd rozhodnutím znížil pokutu uloženú úradom a takto znížená pokuta bola zaplatená.
Odmena pre oznamovateľa je 1 % zo súčtu pokút uložených všetkým účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž v rozhodnutí úradu, najviac však do výšky 100 000 eur. Ak výšku pokuty uloženú úradom zmení správny súd, základom pre výpočet odmeny je takto zmenená pokuta.
Ak pokuta nebola zaplatená ani do 100 dní odo dňa, keď sa stalo rozhodnutie úradu vykonateľným, alebo do dňa, keď sa stal právoplatným rozsudok správneho súdu o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia úradu, ktorým bola správna žaloba na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu zamietnutá alebo ktorým bola znížená výška pokuty uložená úradom, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastala neskôr, oznamovateľovi patrí 50 % odmeny, ktorá by mu inak patrila podľa prvej vety, najviac však do výšky 10 000 eur.

Súvisiace články v seriáli "Ochranna podnikania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Ochranna podnikania"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

hospodárska súťažkartelknowhowobranaPrémiový obsahrok 2023

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Bezpečnostný manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

22mar8:30Zmeny v zákone o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

22mar8:30Zmeny v zákone o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

22mar8:30Zmeny v zákone o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X