Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Choroba z povolania

15336570968071533654402867.jpg
Choroba z povolania. Foto: Getty Images
11. decembra 2019 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Každá pracovná pozícia so sebou nesie isté pozitíva, ale aj tienisté stránky, s ktorými však treba, na druhej strane, počítať. Výrazným negatívom súčasnosti je silnejúci fenomén chorôb z povolania. O čo vlastne ide a o akých chorobách v tomto kontexte hovoríme sa dočítate v nasledujúcom článku. 

Keď ochoriete kvôli práci

Za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením v pracovnom pomere a kde pracoval za podmienok, z ktorých vznikla jeho choroba z povolania. (§ 195 Zákonníka práce). Zamestnávateľ zodpovedá za škodu, aj keď dodržal povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sa zodpovednosti nezbaví podľa § 196 Zákonníka práce. Na ochranu pred chorobami z povolania sú ustanovené špecifické požiadavky pre problematiku:

 • hluku
 • vibrácií
 • chemických látok
 • karcinogénnych a mutagénnych látok
 • ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia 
 • ďalších škodlivých faktorov pracovného prostredia

V záujme prevencie chorôb z povolania je zamestnávateľ povinný zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a zabezpečiť aj vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. (§ 30 zákona č. 355/2007 Z. z.). Zamestnávateľ je povinný zaraďovať práce do kategórií podľa úrovne vplyvu existujúcich škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia. (§ 31 zákona č. 355/2007 Z. z.). Lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci povinne podliehajú zamestnanci a podnikajúce fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie. Tieto lekárske prehliadky sa vykonávajú pred zaradením zamestnanca do práce a opakovane v určenej periodicite.

Zoznam chorôb z povolania

 • Choroba z olova alebo z jeho zlúčenín. Pri výrobe, spracovaní, používaní, doprave uvedených látok, alebo ak sa tieto látky v uvedených prípadoch vyskytujú ako vedľajšie produkty, medziprodukty či odpadové látky (táto špecifikácia sa týka chorôb od čísla 1 po 18)
 • Choroba z fosforu alebo z jeho zlúčenín 
 • Choroba z fluóru alebo z jeho zlúčenín 
 • Choroba z ortuti alebo z jej zlúčenín 
 • Choroba z arzénu alebo z jeho zlúčenín 
 • Choroba z mangánu alebo z jeho zlúčenín 
 • Choroba z kadmia alebo z jeho zlúčenín 
 • Choroba z vanádia alebo z jeho zlúčenín 
 • Choroba z chrómu alebo z jeho zlúčenín 
 • Choroba zo sírouhlíka 
 • Choroba zo sírovodíka
 • Choroba z oxidu uhoľnatého
 • Choroba z kyanovodíka alebo z kyanidov
 • Choroba z benzénu alebo z jeho homológov
 • Choroba z nitrozlúčenín a z aminozlúčenín benzénu alebo jeho homológov
 • Choroba z halogenizovaných uhľovodíkov
 • Choroba z esterov kyseliny dusičnej
 • Choroba z bojových látok alebo z chemických látok s rovnakým účinkom, aký majú bojové látky
 • Choroba z ionizujúceho žiarenia a zo žiarenia s obdobným účinkom (k číslam 19 – 20: Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu)
 • Choroba z elektromagnetického žiarenia vrátane laseru
 • Rakovina kože. Pri výrobe, spracovaní, používaní, doprave škodlivín vyvolávajúcich rakovinu kože
 • Kožné choroby okrem rakoviny kože a prenosné kožné choroby. Pri vystavení vplyvu chemických, fyzikálnych (okrem ionizujúceho žiarenia) a biologických škodlivín v pracovnom prostredí a pri práci vyvolávajúcej profesionálne dermatózy
 • Rakovina pľúc z rádioaktívnych látok.  Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu
 • Infekčné choroby a parazitárne choroby okrem tropických infekčných chorôb a parazitárnych chorôb a chorôb prenosných zo zvierat na ľudí. Pri vyšetrovaní a opatrovaní osôb, tam, kde je preukázateľný styk s týmito chorobami alebo s infekčným materiálom, ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo činností
 • Tropické prenosné a parazitárne choroby. Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu
 • Choroby prenosné zo zvierat na ľudí buď priamo, alebo prostredníctvom prenášačov. Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu vrátane nakladania, vykladania a dopravy takýchto zvierat
 • Choroba vyvolaná prácou v hyperbarických alebo hypobarických podmienkach Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu
 • Choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené vibráciou. Pri kontakte so zdrojmi vibrácií
 • Choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín. Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu
 • Choroba lakťového nervu z mechanických vplyvov. Pri nútenej polohe horných končatín
 • Choroba dolných dýchacích ciest a pľúc spôsobená hliníkovým prachom z hliníkových zliatin (zaprášenie pľúc hliníkom – fibróza pľúc). Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu
 • Choroba z berýlia a z jeho zlúčenín. Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu
 • Choroba zaprášenia pľúc prachom obsahujúcim oxid kremičitý (silikóza, silikotuberkulóza) vrátane (uhľokopskej) pneumokoniózy:
  a) s typickými rtg. znakmi s prihliadnutím na dynamiku choroby
  b) v spojení s aktívnou tuberkulózou. Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu
 • Choroba zaprášenia pľúc azbestovým prachom (azbestóza):
  a) s typickými rtg. znakmi
  b) v spojení s pľúcnou rakovinou. Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu
 • Choroba pri výrobe tvrdokovov. Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu
 • Choroba dolných dýchacích ciest a pľúc z Thomasovej múčky. Pri práci s Thomasovou múčkou
 • Bronchiálna astma (záduch). Pri preukázaní činností s látkami s alergizujúcim účinkom a pri pôsobení senzibilizujúcich a dráždivých činiteľov
 • Porucha sluchu z hluku, pri ktorej dosahuje strata sluchu podľa Fowlera pri poškodených mladších ako 30 rokov najmenej 40 %. Pri poškodených nad 30 rokov sa uvedená hranica každé dva roky zvyšuje o 1 % až do dosiahnutia 50 rokov veku poškodeného, odkedy už musí prevyšovať strata sluchu 50 %. Pri vystavení nadmernému hluku
 • Sivý zákal. Pri vystavení nadmernému pôsobeniu krátkovlnných tepelných lúčov
 • Nystagmus. V baniach pri mínerských prácach
 • Rozdutie pľúc fúkačov skla a hudobníkov na dychové nástroje. Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu
 • a) Ťažká hyperkinetická dysfónia, uzlíky na hlasivkách alebo ťažká nedomykavosť hlasiviek, ktoré znemožňujú výkon povolania kladúceho zvýšené nároky na hlas
  b) Ťažká fonasténia. Pri vystavení zvýšenej hlasovej námahe, najmä v divadlách, školách, profesionálnych hlasových telesách, profesionálnych kultúrnych podnikoch a zábavných podnikoch. Pri speve sólistu
 • Bronchopulmonálne choroby spôsobené prachom z bavlny (byssinóza), ľanu, konopí alebo sisalu. Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu
 • Vonkajšie alergické alveolitídy a ich následky spôsobené vdychovaním organických prachov typu farmárske pľúca. Pri vystavení uvedenému nebezpečenstvu
 • Alergické choroby horných dýchacích ciest s dokázanou precitlivenosťou na alergény z pracovného prostredia poškodeného. Pri plnení pracovných úloh, činností s alergizujúcimi látkami a pri pôsobení senzibilizujúcich a dráždivých činiteľov, ktoré sú za také uznané
 • Nádorové choroby vznikajúce následkom práce s dokázanými chemickými karcinogénmi v pracovnom prostredí poškodeného a prejavujúce sa u neho v príslušných cieľových orgánoch, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname. Pri vystavení riziku chemickej karcinogenity a karcinogén dokázaný v jeho pracovnom prostredí je s prevažnou mierou pravdepodobnosti posúdením Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania, uznaný za hlavný príčinný faktor vzniku danej nádorovej choroby
 • Iné poškodenie zdravia z práce. Ide o poškodenie zdravia z práce, ktoré nie je ani pracovným úrazom, ani chorobou z povolania uvedenou v tomto zozname. Pri vykonávaní práce, ktorá je preukázateľne a v porovnateľnej miere s inými chorobami z povolania uvedenými v tomto zozname v príčinnej súvislosti so zisteným poškodením zdravia a táto súvislosť je posúdená Celoslovenskou komisiou na posudzovanie chorôb z povolania.

K téme

Témy

choroba z povolaniaprávny rámeczoznam ochorení

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Bezpečnostný manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

január

27jan7:30Základné ekonomické minimum7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie,Manažérske zručnosti,Manažment

28jan7:30Kolektívne zmluvy – obsah, kolektívne vyjednávanie – postup a spôsob v roku 20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

28jan7:30Kolektívne zmluvy - obsah, kolektívne vyjednávanie, postup a spôsob v roku 20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X