Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zákon o správe daní – daňový poriadok

15. mája 2016 Tlačiť

Aktuálne platné a úplné znenie Zákona o správe daní – daňový poriadok pre rok 2016, ale nie s komentárom a prílohami.

Zákon č. 269/2015 Z. z. – o správe daní – daňový poriadok

269

ZÁKON

z 22. septembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z.z. a zákona č. 176/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa dopĺňa citáciou, ktorá znie: „Čl. 95a nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008) v platnom znení.“.

2.

V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenami au) až aw), ktoré znejú:

„au)

Slovenskej obchodnej inšpekcii na účely plnenia jej úloh podľa osobitného predpisu,19l)

av)

Protimonopolnému úradu na účely plnenia úloh v oblasti ochrany hospodárskej súťaže,19m),

aw)

subjektom, ktorí na základe verejného obstarávania19n) poskytujú finančnej správe služby v oblasti informačných technológií, na účely vytvárania, správy a rozvoja informačných systémov finančnej správy.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19l, 19m a 19n znejú:

„19l)

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

19m)

Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8, zv. 2; Ú. v. ES L 1, 4. 1. 2003) v platnom znení.

19n)

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3.

 • 13 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)

Na podanie osoby podľa § 14 ods. 1, ktoré nebolo doručené finančnej správe elektronickými prostriedkami spôsobom podľa odseku 5, sa odseky 8 a 9 vzťahujú primerane, okrem podania podľa § 14 ods. 3. “.

4.

 • 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)

Na podanie, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu20a) a ktoré osoba podľa odseku 1 doručila inak ako elektronickými prostriedkami spôsobom podľa § 13 ods. 5, sa neprihliada.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a)

Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 361/2014 Z. z. v znení zákona č. 253/2015 Z. z.“.

5.

V § 16 odsek 9 znie:

„(9)

Dodatočné daňové priznanie nemožno podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola po uplynutí 15 dní odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručenia oznámenia o daňovej kontrole, doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, a po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní; ak vyrubovacie konanie nezačne (§ 68 ods. 1), dodatočné daňové priznanie nemožno podať do dňa ukončenia daňovej kontroly.“.

6.

V § 20 ods. 2 posledná veta znie: „Správca dane, ktorým je colný úrad, môže takú osobu predviesť daňovému úradu alebo colnému úradu sám.“.

7.

V § 26 ods. 3 uvádzacia veta znie: „Poskytovatelia platobných služieb23a) sú povinní oznámiť“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a)

 • 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z.“.

8.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24 a 25 znejú:

„24)

Napríklad § 37 ods. 4 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 623/2004 Z. z., § 90 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2009 Z. z.

25)

Napríklad § 91 ods. 4 písm. c) a odseku 5 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9.

V § 26 ods. 8 sa za slovo „odosielateľoch,“ vkladajú slová „údaje o zásielkach doručovaných na dobierku,“.

10.

V § 26 odsek 9 znie:

„(9)

Podniky27aa) sú povinné za podmienok uvedených v osobitnom predpise27ab) poskytnúť na účely správy daní správcovi dane na jeho žiadosť údaje účastníkov27ac) a prevádzkové údaje.27ad)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27aa až 27ad znejú:

„27aa)

 • 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

27ab)

 • 63 zákona č. 351/2011 Z. z.

27ac)

 • 56 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z.

27ad)

 • 57 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z.“.

11.

V § 26 ods. 10 sa za slová „Vydavatelia tlače“ vkladá čiarka a slová „a poskytovatelia internetových služieb“ sa nahrádzajú slovami „prevádzkovatelia webových sídiel, poskytovatelia webhostingu, registrátori a držitelia domén“ a slová „podávateľa inzerátu uverejneného pod značkou“ sa nahrádzajú slovami „zadávateľa inzerátu, užívateľa internetových služieb a iné údaje potrebné na účely správy daní“.

12.

V § 32 ods. 8 sa vypúšťajú slová „a ministerstvo“.

13.

V § 33 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a ministerstvom“.

14.

V § 33 odsek 4 znie:

„(4)

Podmienky a podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb uverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.“.

15.

V § 46 ods. 1 sa slová „výkone daňovej kontroly“ nahrádzajú slovami „daňovej kontrole“.

16.

V § 46 ods. 10 sa vypúšťa slovo „kalendárnych“.

19.

V poznámke pod čiarou k odkazu 37ac sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

20.

 • 52 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11)

Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu.37ad) V zozname sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37ad znie:

„37ad)

 • 68d ods. 17 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2015 Z. z.“.

21.

V § 55 ods. 12 písm. e) sa za slovo „odpočtu“ vkladá čiarka a slová „a spotrebnej dane podľa § 79 ods. 7 a 8“ sa nahrádzajú slovami „spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty podľa § 79 ods. 7 až 9“.

22.

V § 67 ods. 10 sa slovo „doručenia“ nahrádza slovami „nadobudnutia právoplatnosti“.

23.

V § 72 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane alebo“.

24.

V § 72 ods. 5 sa slová „a 9“ nahrádzajú slovami „až 10“.

25.

V § 79 ods. 2 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „alebo uplatniť postup podľa odseku 9 alebo odseku 10“ a vypúšťajú sa slová „daňovú pohľadávku alebo“.

26.

V § 79 ods. 7 sa za slovo „odpočet“ vkladá čiarka a slová „daň z pridanej hodnoty uplatnenú podľa osobitného predpisu44aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44aa znie:

„44aa)

 • 78 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z.“.

27.

V § 79 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 11, ktoré znejú:

„(9)

Na daň z pridanej hodnoty, ktorej vrátenie bolo priznané rozhodnutím správcu dane podľa osobitného predpisu,44b) sa primerane vzťahujú odseky 1 a 5; ak túto daň nemožno použiť podľa odseku 1, použije sa na úhradu pohľadávky členského štátu podľa osobitného predpisu.44c)

(10)

Ak daňový preplatok, nadmerný odpočet, daň z pridanej hodnoty alebo spotrebnú daň nemožno použiť podľa odseku 1, možno ju použiť na úhradu pohľadávky členského štátu podľa osobitného predpisu.44d)

(11)

Použitie daňového preplatku, nadmerného odpočtu, dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane podľa odsekov 1 a 8 až 10 sa považuje za ich vrátenie.“.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 12.

Poznámky pod čiarou k odkazom 44b až 44d znejú:

„44b)

 • 55d ods. 1, 5 až 7 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

44c)

 • 9b ods. 1 zákona č. 466/2009 Z. z. v znení zákona č. 269/2015 Z. z.

44d)

 • 8 ods. 2 zákona č. 466/2009 Z. z. v znení zákona č. 531/2011 Z. z.“.

28.

V § 82 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak je iný dôvod na jeho zmenu alebo zrušenie“.

29.

V § 84 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak zastavil konanie z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok“ a v písmene d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo dňom určeným v súlade s podmienkami uvedenými v nariadení vlády vydanom podľa § 160 ods. 3,“.

30.

V § 87 ods. 4 sa slová „a 9“ nahrádzajú slovami „až 10“.

31.

V § 155 ods. 1 písm. f) uvádzacia veta znie: „vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne zo sumy“.

32.

V § 155 ods. 1 písmeno g) znie:

„g)

vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i),“.

33.

V § 155 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)

vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i), ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie v lehote podľa § 16 ods. 9 po spísaní zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručení oznámenia o daňovej kontrole, doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie alebo po doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň.“.

34.

V § 155 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)

Pokuta podľa odseku 1 písm. f) až h) sa počíta za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na podanie daňového priznania alebo po dni splatnosti dane až do dňa podania dodatočného daňového priznania alebo do uplynutia lehoty uvedenej v § 16 ods. 9 na podanie dodatočného daňového priznania po spísaní zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručení oznámenia o daňovej kontrole, doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie alebo po doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, alebo do dňa doručenia oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok nie menej ako 1 % z vyrubenej sumy najviac však vo výške vyrubenej sumy.“.

Doterajšie odseky 2 až 14 sa označujú ako odseky 3 až 15.

35.

V § 155 odsek 5 znie:

„(5)

Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky v prípadoch podľa odseku 1 písm. f) nedosiahne 10 %, pokuta sa uloží vo výške 10 % ročne zo sumy podľa odseku 1 písm. f). Ak dvojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky v prípade podľa odseku 1 písm. h) nedosiahne 7 %, pokuta sa uloží vo výške 7 % ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní podľa odseku 1 písm. h). Ak základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky v prípade podľa odseku 1 písm. g) nedosiahne 3 %, pokuta sa uloží vo výške 3 % ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní podľa odseku 1 písm. g).“.

36.

V § 155 ods. 6 až 10 sa za slová „písm. g)“ vkladajú slová „alebo písm. h)“.

37.

Za § 155 sa vkladá § 155a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠155a

Úhrnná pokuta

(1)

Tomu, kto sa dopustil viac ako jedného správneho deliktu podľa tohto zákona, ak ide o správny delikt, za ktorý sa ukladá pokuta, ktorej výšku možno určiť v rámci ustanoveného rozpätia, správca dane, ktorý je oprávnený uložiť pokutu, ak je to účelné a možné, uloží úhrnnú pokutu podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na správny delikt s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty; ak sú za také viaceré správne delikty horné hranice sadzieb pokút rovnaké, úhrnná pokuta sa uloží podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na jeden z nich. Úhrnná pokuta sa uloží najmenej vo výške najvyššej dolnej hranice sadzby pokuty ustanovenej za správny delikt z tých správnych deliktov, ktorých sa dopustil.

(2)

Uloženie úhrnnej pokuty spôsobom podľa odseku 1 sa uplatní primerane pri uložení pokút za správne delikty, ktoré sú porušením osobitného predpisu.92ba)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 92ba znie:

„92ba)

Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

38.

V § 160 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa § 84“.

39.

Slovo „banka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 11 ods. 6 písm. z) nahrádza slovami „poskytovatelia platobných služieb“ v príslušnom tvare.

40.

V § 165b ods. 3 sa za slová „§ 56 sa postupuje“ vkladá slovo „najskôr“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „vo vzťahu k jednotlivým druhom daní podľa oznámenia finančného riaditeľstva uverejneného na jeho webovom sídle“.

41.

Za § 165d sa vkladá § 165e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠165e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

(1)

Postup podľa § 79 v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použije aj vtedy, ak žiadosť o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu44d) bola príslušnému orgánu Slovenskej republiky doručená do 31. decembra 2015.

(2)

Podľa § 155 v znení účinnom do 31. decembra 2015 sa pri ukladaní pokuty postupuje, ak k podaniu dodatočného daňového priznania, doručeniu oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok, spísaniu zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručeniu oznámenia o daňovej kontrole, doručeniu oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie alebo k doručeniu oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň došlo do 31. decembra 2015.“.

Čl. II

Zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 531/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 4 ods. 3 sa slová „vymáhaní pohľadávky“ nahrádzajú slovami „poskytovaní medzinárodnej pomoci podľa tohto zákona“.

2.

V § 8 ods. 5 sa slová „referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou16) v deň podpísania“ nahrádzajú slovami „posledný referenčný výmenný kurz16) zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie pred dátumom odoslania“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16)

Čl. 18 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1189/2011 z 18. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice Rady 2010/24/EÚ o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení (Ú. v. EÚ L 302, 19. 11. 2011).“.

3.

Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý znie:

㤠9b

(1)

Ak príslušný orgán členského štátu v žiadosti o vymáhanie pohľadávky uvedie informáciu, že dlžník žiada Slovenskú republiku o vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,24b) uplatní sa postup podľa osobitného predpisu.24c)

(2)

Príslušný orgán Slovenskej republiky zašle príslušnému orgánu členského štátu žiadosť o vymáhanie pohľadávky aj vtedy, ak má vedomosť

a)

o tom, že dlžník žiada o vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu24d) v členskom štáte, a

b)

o existencii pohľadávky podľa § 3 písm. a) prvého bodu alebo druhého bodu.

(3)

V žiadosti podľa odseku 2 príslušný orgán Slovenskej republiky uvedie informáciu, že dlžník žiada o vrátenie dane z pridanej hodnoty v členskom štáte, pričom splnenie podmienok podľa § 8 ods. 4 písm. a) sa nevyžaduje.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24b až 24d znejú:

„24b)

 • 55b zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

24c)

 • 79 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 269/2015 Z. z.

24d)

 • 55f zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 471/2009 Z. z.“.

4.

V § 11 ods. 1 sa slovo „zamietne“ nahrádza slovami „môže zamietnuť“.

5.

V § 11 odsek 2 znie:

„(2)

Príslušný orgán Slovenskej republiky

a)

môže zamietnuť žiadosť podľa § 8 a § 9b ods. 1, ak celková suma pohľadávky je nižšia ako 1 500 eur,

b)

zamietne žiadosť podľa § 6 až 8, § 9b ods. 1 alebo § 10, ak medzi dňom, keď sa pohľadávka stala splatnou podľa právneho predpisu členského štátu, a dňom, keď žiadosť príslušného orgánu členského štátu bola doručená príslušnému orgánu Slovenskej republiky, uplynulo viac ako päť rokov.“.

6.

V § 18 odsek 2 znie:

„(2)

Na prepočet sumy pohľadávky Slovenskej republiky na menu zmluvného štátu, ktorá je iná ako mena euro, sa použije posledný referenčný výmenný kurz16) zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie pred dátumom odoslania žiadosti o vymáhanie. Ak Úradný vestník Európskej únie pre menu zmluvného štátu, ktorá je iná ako mena euro, referenčný výmenný kurz nezverejňuje, na tento prepočet sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Národnou bankou Slovenska32) v deň podpísania žiadosti podľa § 8.“.

7.

Za § 19a sa vkladá § 19b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠19b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Postup podľa § 9b v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použije aj vtedy, ak žiadosť o vymáhanie pohľadávky bola príslušnému orgánu Slovenskej republiky doručená do 31. decembra 2015 a v tejto žiadosti bola uvedená informácia, že dlžník žiada Slovenskú republiku o vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu.24b)“.

Čl. III

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 128/2014 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 55 ods. 6 prvej vete sa za slovami „vnútorného poriadku“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „bezpečnosti štátu“ sa vkladajú slová „a správy daní“ a v druhej vete sa za slovami „bezpečnosti štátu“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „obrany štátu“ sa vkladajú slová „a správy daní“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 42 sa dopĺňa citáciami, ktoré znejú:

„Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I bodov 17 a 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.

269/2015 Z. z. Zákon o správe daní – daňový poriadok

269

ZÁKON

z 22. septembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z.z. a zákona č. 176/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa dopĺňa citáciou, ktorá znie: „Čl. 95a nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008) v platnom znení.“.

2.

V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenami au) až aw), ktoré znejú:

„au)

Slovenskej obchodnej inšpekcii na účely plnenia jej úloh podľa osobitného predpisu,19l)

av)

Protimonopolnému úradu na účely plnenia úloh v oblasti ochrany hospodárskej súťaže,19m),

aw)

subjektom, ktorí na základe verejného obstarávania19n) poskytujú finančnej správe služby v oblasti informačných technológií, na účely vytvárania, správy a rozvoja informačných systémov finančnej správy.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19l, 19m a 19n znejú:

„19l)

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

19m)

Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8, zv. 2; Ú. v. ES L 1, 4. 1. 2003) v platnom znení.

19n)

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3.

 • 13 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10)

Na podanie osoby podľa § 14 ods. 1, ktoré nebolo doručené finančnej správe elektronickými prostriedkami spôsobom podľa odseku 5, sa odseky 8 a 9 vzťahujú primerane, okrem podania podľa § 14 ods. 3. “.

4.

 • 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)

Na podanie, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu20a) a ktoré osoba podľa odseku 1 doručila inak ako elektronickými prostriedkami spôsobom podľa § 13 ods. 5, sa neprihliada.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a)

Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 361/2014 Z. z. v znení zákona č. 253/2015 Z. z.“.

5.

V § 16 odsek 9 znie:

„(9)

Dodatočné daňové priznanie nemožno podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa vykonáva daňová kontrola po uplynutí 15 dní odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručenia oznámenia o daňovej kontrole, doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, a po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní; ak vyrubovacie konanie nezačne (§ 68 ods. 1), dodatočné daňové priznanie nemožno podať do dňa ukončenia daňovej kontroly.“.

6.

V § 20 ods. 2 posledná veta znie: „Správca dane, ktorým je colný úrad, môže takú osobu predviesť daňovému úradu alebo colnému úradu sám.“.

7.

V § 26 ods. 3 uvádzacia veta znie: „Poskytovatelia platobných služieb23a) sú povinní oznámiť“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a)

 • 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z.“.

8.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24 a 25 znejú:

„24)

Napríklad § 37 ods. 4 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 623/2004 Z. z., § 90 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2009 Z. z.

25)

Napríklad § 91 ods. 4 písm. c) a odseku 5 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9.

V § 26 ods. 8 sa za slovo „odosielateľoch,“ vkladajú slová „údaje o zásielkach doručovaných na dobierku,“.

10.

V § 26 odsek 9 znie:

„(9)

Podniky27aa) sú povinné za podmienok uvedených v osobitnom predpise27ab) poskytnúť na účely správy daní správcovi dane na jeho žiadosť údaje účastníkov27ac) a prevádzkové údaje.27ad)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27aa až 27ad znejú:

„27aa)

 • 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

27ab)

 • 63 zákona č. 351/2011 Z. z.

27ac)

 • 56 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z.

27ad)

 • 57 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z.“.

11.

V § 26 ods. 10 sa za slová „Vydavatelia tlače“ vkladá čiarka a slová „a poskytovatelia internetových služieb“ sa nahrádzajú slovami „prevádzkovatelia webových sídiel, poskytovatelia webhostingu, registrátori a držitelia domén“ a slová „podávateľa inzerátu uverejneného pod značkou“ sa nahrádzajú slovami „zadávateľa inzerátu, užívateľa internetových služieb a iné údaje potrebné na účely správy daní“.

12.

V § 32 ods. 8 sa vypúšťajú slová „a ministerstvo“.

13.

V § 33 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a ministerstvom“.

14.

V § 33 odsek 4 znie:

„(4)

Podmienky a podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb uverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.“.

15.

V § 46 ods. 1 sa slová „výkone daňovej kontroly“ nahrádzajú slovami „daňovej kontrole“.

16.

V § 46 ods. 10 sa vypúšťa slovo „kalendárnych“.

19.

V poznámke pod čiarou k odkazu 37ac sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

20.

 • 52 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11)

Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam platiteľov, ktorí oznámili začatie a skončenie uplatňovania osobitnej úpravy podľa osobitného predpisu.37ad) V zozname sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum začatia a dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy a zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37ad znie:

„37ad)

 • 68d ods. 17 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2015 Z. z.“.

21.

V § 55 ods. 12 písm. e) sa za slovo „odpočtu“ vkladá čiarka a slová „a spotrebnej dane podľa § 79 ods. 7 a 8“ sa nahrádzajú slovami „spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty podľa § 79 ods. 7 až 9“.

22.

V § 67 ods. 10 sa slovo „doručenia“ nahrádza slovami „nadobudnutia právoplatnosti“.

23.

V § 72 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane alebo“.

24.

V § 72 ods. 5 sa slová „a 9“ nahrádzajú slovami „až 10“.

25.

V § 79 ods. 2 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „alebo uplatniť postup podľa odseku 9 alebo odseku 10“ a vypúšťajú sa slová „daňovú pohľadávku alebo“.

26.

V § 79 ods. 7 sa za slovo „odpočet“ vkladá čiarka a slová „daň z pridanej hodnoty uplatnenú podľa osobitného predpisu44aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44aa znie:

„44aa)

 • 78 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z.“.

27.

V § 79 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 11, ktoré znejú:

„(9)

Na daň z pridanej hodnoty, ktorej vrátenie bolo priznané rozhodnutím správcu dane podľa osobitného predpisu,44b) sa primerane vzťahujú odseky 1 a 5; ak túto daň nemožno použiť podľa odseku 1, použije sa na úhradu pohľadávky členského štátu podľa osobitného predpisu.44c)

(10)

Ak daňový preplatok, nadmerný odpočet, daň z pridanej hodnoty alebo spotrebnú daň nemožno použiť podľa odseku 1, možno ju použiť na úhradu pohľadávky členského štátu podľa osobitného predpisu.44d)

(11)

Použitie daňového preplatku, nadmerného odpočtu, dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane podľa odsekov 1 a 8 až 10 sa považuje za ich vrátenie.“.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 12.

Poznámky pod čiarou k odkazom 44b až 44d znejú:

„44b)

 • 55d ods. 1, 5 až 7 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

44c)

 • 9b ods. 1 zákona č. 466/2009 Z. z. v znení zákona č. 269/2015 Z. z.

44d)

 • 8 ods. 2 zákona č. 466/2009 Z. z. v znení zákona č. 531/2011 Z. z.“.

28.

V § 82 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak je iný dôvod na jeho zmenu alebo zrušenie“.

29.

V § 84 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak zastavil konanie z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok“ a v písmene d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo dňom určeným v súlade s podmienkami uvedenými v nariadení vlády vydanom podľa § 160 ods. 3,“.

30.

V § 87 ods. 4 sa slová „a 9“ nahrádzajú slovami „až 10“.

31.

V § 155 ods. 1 písm. f) uvádzacia veta znie: „vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne zo sumy“.

32.

V § 155 ods. 1 písmeno g) znie:

„g)

vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i),“.

33.

V § 155 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)

vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. i), ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie v lehote podľa § 16 ods. 9 po spísaní zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručení oznámenia o daňovej kontrole, doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie alebo po doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň.“.

34.

V § 155 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)

Pokuta podľa odseku 1 písm. f) až h) sa počíta za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na podanie daňového priznania alebo po dni splatnosti dane až do dňa podania dodatočného daňového priznania alebo do uplynutia lehoty uvedenej v § 16 ods. 9 na podanie dodatočného daňového priznania po spísaní zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručení oznámenia o daňovej kontrole, doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie alebo po doručení oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, alebo do dňa doručenia oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok nie menej ako 1 % z vyrubenej sumy najviac však vo výške vyrubenej sumy.“.

Doterajšie odseky 2 až 14 sa označujú ako odseky 3 až 15.

35.

V § 155 odsek 5 znie:

„(5)

Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky v prípadoch podľa odseku 1 písm. f) nedosiahne 10 %, pokuta sa uloží vo výške 10 % ročne zo sumy podľa odseku 1 písm. f). Ak dvojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky v prípade podľa odseku 1 písm. h) nedosiahne 7 %, pokuta sa uloží vo výške 7 % ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní podľa odseku 1 písm. h). Ak základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky v prípade podľa odseku 1 písm. g) nedosiahne 3 %, pokuta sa uloží vo výške 3 % ročne z rozdielu medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní a sumou uvedenou v daňovom priznaní podľa odseku 1 písm. g).“.

36.

V § 155 ods. 6 až 10 sa za slová „písm. g)“ vkladajú slová „alebo písm. h)“.

37.

Za § 155 sa vkladá § 155a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠155a

Úhrnná pokuta

(1)

Tomu, kto sa dopustil viac ako jedného správneho deliktu podľa tohto zákona, ak ide o správny delikt, za ktorý sa ukladá pokuta, ktorej výšku možno určiť v rámci ustanoveného rozpätia, správca dane, ktorý je oprávnený uložiť pokutu, ak je to účelné a možné, uloží úhrnnú pokutu podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na správny delikt s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty; ak sú za také viaceré správne delikty horné hranice sadzieb pokút rovnaké, úhrnná pokuta sa uloží podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na jeden z nich. Úhrnná pokuta sa uloží najmenej vo výške najvyššej dolnej hranice sadzby pokuty ustanovenej za správny delikt z tých správnych deliktov, ktorých sa dopustil.

(2)

Uloženie úhrnnej pokuty spôsobom podľa odseku 1 sa uplatní primerane pri uložení pokút za správne delikty, ktoré sú porušením osobitného predpisu.92ba)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 92ba znie:

„92ba)

Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

38.

V § 160 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa § 84“.

39.

Slovo „banka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 11 ods. 6 písm. z) nahrádza slovami „poskytovatelia platobných služieb“ v príslušnom tvare.

40.

V § 165b ods. 3 sa za slová „§ 56 sa postupuje“ vkladá slovo „najskôr“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „vo vzťahu k jednotlivým druhom daní podľa oznámenia finančného riaditeľstva uverejneného na jeho webovom sídle“.

41.

Za § 165d sa vkladá § 165e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠165e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016

(1)

Postup podľa § 79 v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použije aj vtedy, ak žiadosť o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu44d) bola príslušnému orgánu Slovenskej republiky doručená do 31. decembra 2015.

(2)

Podľa § 155 v znení účinnom do 31. decembra 2015 sa pri ukladaní pokuty postupuje, ak k podaniu dodatočného daňového priznania, doručeniu oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok, spísaniu zápisnice o začatí daňovej kontroly, doručeniu oznámenia o daňovej kontrole, doručeniu oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie alebo k doručeniu oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň došlo do 31. decembra 2015.“.

Čl. II

Zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 531/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 4 ods. 3 sa slová „vymáhaní pohľadávky“ nahrádzajú slovami „poskytovaní medzinárodnej pomoci podľa tohto zákona“.

2.

V § 8 ods. 5 sa slová „referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou16) v deň podpísania“ nahrádzajú slovami „posledný referenčný výmenný kurz16) zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie pred dátumom odoslania“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16)

Čl. 18 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1189/2011 z 18. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice Rady 2010/24/EÚ o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení (Ú. v. EÚ L 302, 19. 11. 2011).“.

3.

Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý znie:

㤠9b

(1)

Ak príslušný orgán členského štátu v žiadosti o vymáhanie pohľadávky uvedie informáciu, že dlžník žiada Slovenskú republiku o vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,24b) uplatní sa postup podľa osobitného predpisu.24c)

(2)

Príslušný orgán Slovenskej republiky zašle príslušnému orgánu členského štátu žiadosť o vymáhanie pohľadávky aj vtedy, ak má vedomosť

a)

o tom, že dlžník žiada o vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu24d) v členskom štáte, a

b)

o existencii pohľadávky podľa § 3 písm. a) prvého bodu alebo druhého bodu.

(3)

V žiadosti podľa odseku 2 príslušný orgán Slovenskej republiky uvedie informáciu, že dlžník žiada o vrátenie dane z pridanej hodnoty v členskom štáte, pričom splnenie podmienok podľa § 8 ods. 4 písm. a) sa nevyžaduje.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24b až 24d znejú:

„24b)

 • 55b zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

24c)

 • 79 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 269/2015 Z. z.

24d)

 • 55f zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 471/2009 Z. z.“.

4.

V § 11 ods. 1 sa slovo „zamietne“ nahrádza slovami „môže zamietnuť“.

5.

V § 11 odsek 2 znie:

„(2)

Príslušný orgán Slovenskej republiky

a)

môže zamietnuť žiadosť podľa § 8 a § 9b ods. 1, ak celková suma pohľadávky je nižšia ako 1 500 eur,

b)

zamietne žiadosť podľa § 6 až 8, § 9b ods. 1 alebo § 10, ak medzi dňom, keď sa pohľadávka stala splatnou podľa právneho predpisu členského štátu, a dňom, keď žiadosť príslušného orgánu členského štátu bola doručená príslušnému orgánu Slovenskej republiky, uplynulo viac ako päť rokov.“.

6.

V § 18 odsek 2 znie:

„(2)

Na prepočet sumy pohľadávky Slovenskej republiky na menu zmluvného štátu, ktorá je iná ako mena euro, sa použije posledný referenčný výmenný kurz16) zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie pred dátumom odoslania žiadosti o vymáhanie. Ak Úradný vestník Európskej únie pre menu zmluvného štátu, ktorá je iná ako mena euro, referenčný výmenný kurz nezverejňuje, na tento prepočet sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Národnou bankou Slovenska32) v deň podpísania žiadosti podľa § 8.“.

7.

Za § 19a sa vkladá § 19b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠19b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Postup podľa § 9b v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použije aj vtedy, ak žiadosť o vymáhanie pohľadávky bola príslušnému orgánu Slovenskej republiky doručená do 31. decembra 2015 a v tejto žiadosti bola uvedená informácia, že dlžník žiada Slovenskú republiku o vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu.24b)“.

Čl. III

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 128/2014 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 55 ods. 6 prvej vete sa za slovami „vnútorného poriadku“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „bezpečnosti štátu“ sa vkladajú slová „a správy daní“ a v druhej vete sa za slovami „bezpečnosti štátu“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „obrany štátu“ sa vkladajú slová „a správy daní“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 42 sa dopĺňa citáciami, ktoré znejú:

„Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I bodov 17 a 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X