Predmetom dane z príjmov právnických osôb nie je podľa § 12 ods. 7 písm. c) podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva [§ 3 ods. 1 písm. e)] v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku.

V danom prípade ide o vyplatenie dividendy právnickej osobe, takže takáto výplata sa nezdaňuje.