Obchodná spoločnosť eviduje záväzok z titulu neuhradeného nájomného voči fyzickým osobám-vlastníkom nehnuteľnosti na základe zmluvy o nájme. Súčasne obchodná spoločnosť eviduje voči týmto fyzickým osobám-vlastníkom nehnuteľnosti pohľadávky z titulu neuhradených vystavených faktúr zostatkovej hodnoty technického zhodnotenia vykonaného na predmetnej nehnuteľnosti pri ukončení zmluvy o nájme. Záväzok z titulu neuhradeného nájomného je nižší ako pohľadávka z titulu zostatkovej ceny technického zhodnotenia. Obchodná spoločnosť plánuje vstúpiť do likvidácie. Vlastníci nehnuteľnosti sa rozhodli, že si nebudú uplatňovať svoju pohľadávku z titulu neuhradeného nájomného a súčasne sa rozhodli, že neuhradia svoj záväzok z titulu neuhradených faktúr zostatkovej ceny technického zhodnotenia.

Otázka: Môže obchodná spoločnosť  na základe dohody medzi vlastníkmi nehnuteľnosti a obchodnou spoločnosťou odpísať odpustenie záväzku v účtovníctve  účtovným zápisom 379/648 , s tým že sa veriteľ písomne rozhodne si túto  pohľadávku neuplatňovať? Nakoľko sa záväzok týka neuhradeného nájomného, ktoré je v znení zákona o dani z príjmov daňovým nákladom až po uhradení, tak v daňovom priznaní PO bude nájomné zaúčtované na účte 518 nedaňovým nákladom a výnos z účtu 648 nedaňovým výnosom? Môže obchodná spoločnosť na základe takejto dohody s veriteľom súčasne odstúpiť od vymáhania pohľadávky z titulu neuhradenej zostatkovej ceny technického zhodnotenia od dlžníkov, ktorí sú súčasne aj veriteľmi obchodnej spoločnosti? Môže potom obchodná spoločnosť tieto pohľadávky zaúčtovať v účtovníctve  účtovným zápisom 546/311 s tým, že v daňovom priznaní budú odpísané pohľadávky nedaňovým nákladom?

Je takýto postup v súlade s postupmi účtovníctva, v súlade so zákonom o účtovníctve a v súlade so zákonom o dani z príjmov?

Ďakujem za odpoveď