Dobrý deň.

Prosím o informáciu k tvorbe a účtovaniu opravných položiek k pohľadávkam.

Spoločnosť XY sro eviduje dve neuhradené pohľadávky:

1. pohľadávka z roku 2016 – dodaný tovar s inštaláciou, splatná 02/2016

2. pohľadávka z roku 2016 – úroky z omeškania , splatné 5/2016

V 3/2018 (do doby zostavenia ÚZ) spoločnosti spísali Dohodu o urovnaní, v ktorej sa dohodli, že ako finálny nárok dlžník uhradí 50 % z pohľadávky do 30.4.2018.

K 31.12.2017 teda XY sro vytvorí opravné položky k pohľadávkam v 100 % výške, z toho 20 % z istiny pohľadávky za dodaný tovar s inštaláciou daňovo uznané, zvyšok 80 % a 100 % z pohľadávky za úroky z omeškania – tvorba OP daňovo neuznané.

K 31.12.2018 vyradenie pohľadávky – odpis pohľadávky so zrušením opravnej položky 391/311, pričom ZD sa zvýši o tých 20 %, o ktoré bol v minulosti znížený.

Otázkou je následne daňová uznateľnosť, či je možné považovať za trvalé upustenie od vymáhania, ktoré sa akceptuje z pohľadu § 19 odst.2 písm r. ZDP za daňový výdavok?

Ďakujem

Silvia Hajduová