SZČO ukončil podnikanie 31.05.2018 . Od 01.06.2018 sa zamestnal . V júli 2018 dostal zo ZP RZZP za rok 2017 , kde mu vyšiel nedoplatok z príjmov SZČO vo výške 235 EUR , ktoré na základe odsúhlaseného splátkového kalendára postupne do konca roku 2018 zaplatil . Je tento nedoplatok daňovým výdavkom SZČO za rok 2018 pri uplatnení § 6 odsek 11 .