Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Ohlásenie živnosti – tlačivo

Pre ohlásenie voľnej alebo viazanej živnosti sa využívajú dva formuláre a to zvlášť pre fyzické osoby a zvlášť pre právnické osoby. Tu je tlačivo, ak chcete ohlásiť živnosť pre FO:

 

 

 

 

Vyplní úrad

OKRESNÝ ÚRAD ………………………………………….

odbor živnostenského podnikania

FORMULÁR pre fyzickú osobu

 

ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení[1]), podľa § 45, § 45a) a § 46 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;

ČASŤ A.1 Podnikateľ

titul: priezvisko: meno: titul:
rodné číslo: rodné priezvisko: pohlavie:
miesto narodenia:

dátum narodenia:

(ak nie je uvedené rodné číslo)

štátna príslušnosť: pobyt na území SR do:

Bydlisko podnikateľa (zahraničná osoba uvedie bydlisko mimo územia SR)

ulica: číslo: okres:
obec: PSČ: štát:

 

dodatok obchodného mena:
identifikačné číslo (IČO, ak bolo pridelené):

Miesto podnikania

ulica: číslo: okres:
obec: PSČ: štát:
telefón: fax: e-mail:

Adresa pre doručovanie písomností (uveďte, ak sa adresa pre doručovanie líši od miesta podnikania)

ulica: číslo: okres:
obec: PSČ: dodávacia pošta:
Splnomocnenec v tuzemsku na doručovanie (povinne uvedie fyzická osobu s trvalým pobytom v zahraničí)
titul: priezvisko: meno: titul:
obchodné meno: IČO:
Adresa splnomocnenca na doručovanie
ulica: číslo: okres:
obec: PSČ:

Oznámenie obchodného mena zdravotnej poisťovne, v ktorej je fyzická osoba prihlásená na povinné zdravotné poistenie

 

 

 

ČASŤ A.2 Fyzická osoba s bydliskom v zahraničí

 

Adresa pobytu na území Slovenskej republiky

ulica: číslo: okres:
obec: PSČ:

 

OZNAČENIE podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky

 podnik zahraničnej osoby – 2)

 organizačná zložka podniku zahraničnej osoby – 2)

 

Adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky (povinný údaj)

ulica: číslo: okres:
obec: PSČ:
telefón: fax: e-mail:

 

Údaje o vedúcom podniku zahraničnej osoby/organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby v SR (údaje označené * uvedie osoba so štátnou príslušnosťou niektorého členského štátu EÚ)

titul: priezvisko: meno: titul:
rodné číslo:* rodné priezvisko:* pohlavie:*
miesto narodenia:* dátum narodenia:
štátna príslušnosť: *  

 

Bydlisko vedúceho podniku/ organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby

ulica: číslo: okres:
obec: PSČ: štát:

 

ČASŤ A.3 Ostatné údaje

Odbornú spôsobilosť preukazujem nasledovnými dokladmi:

 

Oprávnenie užívať nehnuteľnosť (miesto podnikania, miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby) preukazujem:

 

Spoločne s ohlásením živnosti uvádzam údaje a prikladám doklady, vrátane súdnych poplatkov na účely návrhu na prvý zápis do obchodného registra.                                                               

 

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé, že žiadny osobitný zákon mi neobmedzuje alebo nevylučuje prevádzkovať živnosť, a že na môj majetok nebol ukončený konkurz a ani nebol návrh na konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku, že mi súdom ani správnym orgánom nebol uložený zákaz činnosti týkajúci sa vykonávania živnosti.

 

V                                       , dňa:

_________________________

podpis fyzickej osoby

Príloha

Doklad o zaplatení správneho poplatku v hodnote

______________

2) Označenie sa uvedie v prípade, ak je odlišné od obchodného mena zahraničnej osoby.

 

T MV SR 2007/60-2

ČASŤ B. Predmety podnikania

 

Predmet podnikania: (ako prvý predmet uveďte činnosť, ktorú považujete za hlavnú)
deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania:
Ustanovený zodpovedný zástupca: áno – nie

Prevádzkarne zapíšte v tvare (adresa – ulica, číslo, PSČ, obec, typ prevádzkarne*)

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor

 

 

Predmet podnikania:
deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania:
Ustanovený zodpovedný zástupca: áno – nie

Prevádzkarne zapíšte v tvare (adresa – ulica, číslo, PSČ, obec, typ prevádzkarne*)

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor

 

 

Predmet podnikania:
deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania:
Ustanovený zodpovedný zástupca: áno – nie

Prevádzkarne zapíšte v tvare (adresa – ulica, číslo, PSČ, obec, typ prevádzkarne*)

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor

 

 

Predmet podnikania:
deň začatia živnosti: deň ukončenia podnikania:
Ustanovený zodpovedný zástupca: áno – nie

Prevádzkarne zapíšte v tvare (adresa – ulica, číslo, PSČ, obec, typ prevádzkarne*)

* typ: prevádzkareň, združená prevádzkareň, súvisiaci priestor

 

Poznámka: Formulár zopakujte podľa počtu predmetov podnikania.

Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť.

Združenou prevádzkarňou sa rozumie trvalo zriadený priestor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť na účel výroby finálneho produktu v prípade, ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzuje na seba alebo inak spolu súvisí.

Za súvisiace priestory sa považujú: sklady, stanovištia a odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel, miesto podnikania, výstavné priestory a vzorkové predajne, priestory na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie, kancelárie a pod.

T MV SR 2007/60-3

 

ČASŤ B.1 Súhlas zodpovedného zástupcu

Zodpovedný zástupca

(údaje označené * uvedie osoba so štátnou príslušnosťou niektorého členského štátu EÚ)

K predmetom podnikania:

 

 

 

 

 

titul: priezvisko: meno: titul:
rodné číslo:* pohlavie:* rodné priezvisko:*
miesto narodenia:* dátum narodenia:
(ak nie je uvedené rodné číslo)
štátna príslušnosť:
Bydlisko zodpovedného zástupcu  
ulica: číslo: okres:
obec: PSČ: štát:

 

 

SÚHLASÍM

s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu v zmysle § 11 zákona č. 455/1991 Zb. o živnos­tenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, u fyzickej osoby uvedenej v časti A tohto formulára a

 

VYHLASUJEM

že uvedené údaje sú pravdivé a že

·         nebolo mi zrušené živnostenské oprávnenie za porušenie podmienok alebo povinností určených zákonom ako osobitne závažné, ani za porušenie podmienok živnostenským zákonom alebo iným právnym predpisom,

·         mi nebol súdom ani správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa vykonávania živnosti.

 

 

V                                           , dňa:

 

 

_____________________________

podpis zodpovedného zástupcu

 

T MV SR 2007/60-4

ČASŤ C. Údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov:

Poznámka: Časť C formulára vyplnia osoby, na ktoré sa podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vzťahuje podmienka bezúhonnosti (fyzické osoby so slovenskou štátnou príslušnosťou v postavení podnikateľ, zodpovedný zástupca, vedúci podniku/organizačnej zložky podniku zahra­nič­nej osoby a osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby). Previazanosť medzi základnou časťou A formulára zabezpečujú položky priezvisko, meno, rodné číslo.

priezvisko: meno: rodné číslo:
okres narodenia: štát narodenia:
predchádzajúce meno: predchádzajúce priezvisko:
meno otca: priezvisko otca:

meno matky:

 

priezvisko matky: rodné priezvisko matky:

 

priezvisko: meno: rodné číslo:
okres narodenia: štát narodenia:
predchádzajúce meno: predchádzajúce priezvisko:
meno otca: priezvisko otca:

meno matky:

 

priezvisko matky: rodné priezvisko matky:

 

priezvisko: meno: rodné číslo:
okres narodenia: štát narodenia:
predchádzajúce meno: predchádzajúce priezvisko:
meno otca: priezvisko otca:

meno matky:

 

priezvisko matky: rodné priezvisko matky:

 

priezvisko: meno: rodné číslo:
okres narodenia: štát narodenia:
predchádzajúce meno: predchádzajúce priezvisko:
meno otca: priezvisko otca:

meno matky:

 

priezvisko matky: rodné priezvisko matky:

 

T MV SR 2007/60-5

ČASŤ D. Prihláška na verejné povinné zdravotné poistenie

Fyzická osoba

priezvisko:

 

meno: rodné číslo:

Prihláška na verejné povinné zdravotné poistenie                                                  

dátum podania prihlášky: čas podania prihlášky:
číslo identifikačnej karty alebo číslo pasu cudzinca:

obchodné meno zdravotnej poisťovne, do ktorej sa prihláška podáva:

 

Označenie poistenca:

povinne verejne zdravotne poistená osoba

 

a) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky1)                                                          

b) bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky vykonávajúca na území   Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú činnosť 2)                                                                            

 

 

 Osoba podávajúca prihlášku

titul: priezvisko: meno: titul:
rodné číslo:
obchodné meno: IČO:

 

Adresa (trvalého bydliska fyzickej osoby/adresa sídla právnickej osoby)

ulica: číslo: okres:
obec: PSČ: štát:

V                                       , dňa:

______________________________

podpis podnikateľa

Previazanosť medzi základnou časťou A formulára zabezpečujú položky priezvisko, meno, rodné číslo.

ČASŤ E. Prihláška k registrácii daňovníka k dani z príjmu fyzickej osoby

Fyzická osoba

priezvisko: meno: rodné číslo:

 

Čísla účtov

a)  tuzemské

názov peňažného ústavu číslo účtu vo formáte IBAN[2]
                                            
          

 

b)  v zahraničí

číslo účtu v IBAN SWIFT kód banky
   
   

 

 

Iné organizačné jednotky ako prevádzkarne (adresa, ulica, číslo, PSČ, obec, označenie*)

* označenie: O = odštepný závod, B = obchodné zastúpenie, K = kancelária

 

 

 

 

 

V                                       , dňa:

___________________________

podpis daňovníka

 

Ak chcete ohlásiť živnosť ako PO, žiadosť vyzerá veľmi podobne. Všetky formuláre sú k dispozícii aj na stiahnutie:

Stiahnuť PDF tlačivo pre ohlásenie živnosti fyzickej osoby

Stiahnuť PDF tlačivo pre ohlásenie živnosti právnickej osoby

Copyright © iSITA s.r.o. Všetky práva vyhradené. iSITA si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X