Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako vypracovať kúpnu zmluvu pri kúpe automobilu v roku 2024?

automobil dane
automobil dane Foto: Thinkstock
9. januára 2024 Img_2614.jpg Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Kúpna zmluva predstavuje v praxi jeden z najčastejšie používaných typov obchodných zmlúv uzatváraných medzi podnikateľmi pri výkone ich podnikateľskej činnosti. Kúpna zmluva je právnym titulom, na základe ktorého dochádza medzi zúčastnenými zmluvnými stranami k výmene veci (tovaru) za peniaze. Väčšina podnikateľov využíva pri svojej práci automobil, pri ktorého kúpe prichádzajú do kontaktu aj s kúpnou zmluvou. Viac o tom, ako by mala vyzerať kúpna zmluva na kúpu auta, si priblížime v článku, kde nájdete aj jej vzor.

Pojem kúpna zmluva

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „obchodný zákonník“) vymedzuje pojem kúpna zmluva v § 409 a 410. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec (tovar) určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. V zmluve musí byť uvedená dohodnutá kúpna cena alebo musí v nej byť aspoň určený spôsob jej dodatočného určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu ju uzavrieť aj bez určenia kúpnej ceny.

Z § 269 ods. 1 obchodného zákonníka vyplýva, že dohoda zmluvných strán o obsahu kúpnej zmluvy musí zahŕňať aj podstatné náležitosti ustanovené pre tento typ zmluvy.

Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy

Podstatnými náležitosťami kúpnej zmluvy sú:

 • určenie zmluvných strán, ktorými sú predávajúci a kupujúci,
 • vymedzenie predmetu kúpy,
 • vymedzenie množstva tovaru, ktorý môže byť určený buď jednotlivo alebo druhovo,
 • záväzok predávajúceho dodať predmet kúpnej zmluvy (tovar kupujúcemu a povinnosť previesť na neho vlastnícke právo k tomuto predmetu),
 • záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu.

Určenie zmluvných strán

Prvou podstatnou náležitosťou kúpnej zmluvy je určenie zmluvných strán, ktorými sú predávajúci a kupujúci. Obaja pritom musia byť podnikateľmi. Takéto označenie zmluvných strán už na prvý pohľad naznačuje, že v danom prípade pôjde o kúpnu zmluvu. Zákon však pozná aj výnimku z tohto pravidla. Podľa § 261 ods. 2 obchodného zákonníka môže byť účastníkom kúpnej zmluvy okrem podnikateľov ešte aj štátny orgán, obec, štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia, aj keď nie sú podnikateľmi.

V praxi sa vyskytujú tieto zmluvné strany najmä v prípadoch, kedy sa uzatvárajú kúpne zmluvy s podnikateľmi pri výkone ich podnikateľskej činnosti. Podmienkou je v týchto prípadoch, aby bolo z obsahu kúpnej zmluvy zrejmé, že ide o zabezpečenie verejných potrieb.

V týchto situáciách ide o zmluvy, ktoré sú uzatvárané medzi podnikateľom a nepodnikateľom, ich ustanovenia sa však aj napriek tomu budú spravovať obchodným zákonníkom. Ak je v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia účastníkom kúpnej zmluvy štát, obec alebo vyšší územný celok, majú v týchto prípadoch postavenie právnických osôb podľa § 21 Občianskeho zákonníka (Zákon číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).

Vymedzenie predmetu kúpnej zmluvy

V obchodnom zákonníku je ustanovená povinnosť zmluvných strán vymedziť predmet kúpnej zmluvy. Predmetom tohto obchodnoprávneho vzťahu môže byť hnuteľná vec (napríklad automobil), ktorá je určená jednotlivo alebo čo do množstva druhovo. Obchodný zákonník však pojem vec (tovar) bližšie nešpecifikuje. V praxi tak pôjde najmä o rôzne hmotné predmety, ktoré sú schopné byť predmetom prevodu vlastníckeho práva vrátane motorového vozidla.

Obchodný zákonník pripúšťa aj možnosť kúpy nielen existujúcich vecí vo vlastníctve predávajúceho, ale aj budúcich vecí vo vlastníctve niekoho iného (nie predávajúceho), ako aj také, ktoré ešte len budú vyrobené. Tento inštitút sa v praxi často využíva práve pri kúpe automobilov, ktoré si možno v predstihu zvoliť z ponúkaného katalógu, pričom predajca v danom momente nie je vlastníkom vybraného modelu, respektíve vybraný model zatiaľ neexistuje.

TIP:

Existencia kupovanej veci v čase uzavretia zmluvy nie je podmienkou samotného uzavretia kúpnej zmluvy.

Vymedzenie množstva tovaru

Obchodný zákonník požaduje od zmluvných strán, aby bol predmet kúpy vymedzený aj podľa množstva kupovaného tovaru. Určenie množstva tak tvorí podstatnú náležitosť kúpnej zmluvy, pretože bez tohto určenia by bol samotný predmet kúpy neurčitý. Zo zmluvy tak musí byť zrejmé, či kupujeme jeden alebo desať automobilov. V tomto bode je ešte potrebné pripomenúť, že akosť kupovaného tovaru nie je podstatnou náležitosťou kúpnej zmluvy.

TIP:

Kupujúci by však vo vlastnom záujme nemal ponechať otázku kvality predmetu kúpnej zmluvy neupravenú.

Záväzok predávajúceho dodať predmet kúpnej zmluvy

Samotný záväzok predávajúceho dodať predmet kúpnej zmluvy (tovar) kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto predmetu sa v praxi v kúpnej zmluve nemusí výslovne vyjadriť. Postačí označenie daného právneho titulu ako kúpna zmluva v zmysle príslušného zákonného paragrafu (§ 409 a nasl. obchodného zákonníka) a označenie participujúcich zmluvných strán ako predávajúceho a kupujúceho, ktorý sa vzájomne dohodli na kúpe definovaného množstva tovaru uvedeného v zmluve. Nič však nebráni tomu, aby tam bol tento záväzok výslovne uvedený.

Kúpna cena

V každej kúpnej zmluve musí byť jasne deklarovaná kúpna cena za kupovaný automobil (iný tovar alebo vec) a vyjadrená v peniazoch. Ak by bol protihodnotou kupovaného tovar iný tovar, v praxi by už nešlo o kúpnu zmluvu, ale o zámennú zmluvu v zmysle § 261 ods. 5 obchodného zákonníka. Bez určenia kúpnej ceny tak nemôže ísť o kúpnu zmluvu. V inom prípade by sa mohlo jednať napríklad aj o darovaciu zmluvu, ak by bol obsahom zmluvy zámer zmluvných strán uskutočniť darovanie automobilu. Darovacia zmluva sa spravuje § 628 až 630 Občianskeho zákonníka.

V obchodnom zákonníku nájdeme dva možné spôsoby určenia kúpnej ceny. Môže to byť priamo určitou sumou peňazí alebo možno ustanoviť dodatočný spôsob určenia kúpnej ceny. Musí však byť pritom vždy splnená podmienka, že cenu možno určiť. Kúpnu cenu určujú na základe vzájomnej dohody kupujúci a predávajúci. Ustanovená kúpna cena zároveň nesmie byť v rozpore so všeobecne záväznými predpismi o cenách.

Nepodstatné náležitosti kúpnej zmluvy

Okrem vyššie uvedených podstatných náležitostí obsahujú kúpne zmluvy väčšinou aj množstvo ďalších ustanovení upravujúcich jednotlivé práva a povinnosti zúčastnených zmluvných strán. Tieto upravujú ich vzájomné práva a záväzky, ako aj sankcie pre prípad porušenia zmluvy. Ide však o nepodstatné náležitosti kúpnej zmluvy, ktoré môžu aj nemusia byť súčasťou tohto dokumentu. V prípade, že zmluvné strany neustanovia tieto nepodstatné náležitosti, budú sa spravovať príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.

Medzi nepodstatné náležitosti kúpnej zmluvy patrí napríklad čas plnenia označovaný aj ako dodacia lehota alebo spôsob zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny (platobné podmienky), ako aj iné obchodné podmienky (predajné, dodacie, nákupné), objednávky a iné potvrdenia súvisiace s predmetnou kúpou. Časť obsahu kúpnej zmluvy možno určiť aj odkazom na všeobecné obchodné podmienky. Tieto sa však väčšinou týkajú len nepodstatných častí zmluvy, ktoré rozširujú, podrobnejšie špecifikujú alebo dopĺňajú a zároveň spresňujú spôsob plnenia podstatných náležitostí.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Pokiaľ ide o formu uzatvárania kúpnej zmluvy, platí tú zásada neformálnosti. V praxi to znamená, že kúpnu zmluvu možno uzatvoriť aj ústnym spôsobom medzi zúčastnenými, telefonicky alebo iným konkludentným spôsobom, ak prejav vôle zmluvných strán možno vyvodiť z ich konania. Možno ju tiež uzavrieť písomne, alebo len sčasti písomne. Mlčanie a nečinnosť však sami o sebe nie sú prejavom vôle, takže tu neplatí zásada, že kto mlčí, ten svedčí. Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje písomná forma len v prípade, ak pri rokovaní aspoň jedna zo zmluvných strán prejaví vôľu uzavrieť túto zmluvu v písomnej forme.

TIP:

Pokiaľ ide o kúpu automobilu, ktorý bude súčasťou účtovníctva podnikateľa, zmluva musí byť vyhotovená v písomnej forme.

Písomné vyhotovenie kúpnej zmluvy odporúčame aj pre prípad právnej istoty a potenciálneho právneho sporu, kde má navrhovateľ povinnosť predložiť dôkazy, o ktoré opiera svoje tvrdenia. Ak uzavrie podnikateľ len ústnu dohodu, ťažko sa dokazuje na súde, aké podmienky v nej boli dohodnuté. Obchodný zákonník v ďalších ustanoveniach upravuje a rozširuje jednotlivé povinnosti zmluvných strán kúpnej zmluvy a iné podmienky, ktorým je v rámci zvýšenia právnej istoty tiež dobré venovať pozornosť v procese uzatvárania kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva – VZOR

_____________________________________________________________________

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej aj ako „Zmluva“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Predávajúcim:             

Názov spoločnosti: …………………………………………………………………………………..

Adresa spoločnosti: …………………………………………………………………………………..

IČO:                      …………………………………………………………………………………..

DIČ:                      …………………………………………………………………………………..

IČ DPH:                 …………………………………………………………………………………..

Bankový účet:        …………………………………………………………………………………..

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu …………., oddiel ………, vložka č. …..

riadne zastúpená konateľom: ………………………………………………………………………

(ďalej v texte označovaný aj ako „Predávajúci“)

a

Kupujúcim:

Názov spoločnosti: …………………………………………………………………………………..

Adresa spoločnosti: …………………………………………………………………………………..

IČO:                      …………………………………………………………………………………..

DIČ:                      …………………………………………………………………………………..

IČ DPH:                 …………………………………………………………………………………..

Bankový účet:        …………………………………………………………………………………..

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu …………., oddiel ………, vložka č. ….

riadne zastúpená konateľom: …………………………………………………………………….

(ďalej v texte označovaný aj ako „Kupujúci“)

(Predávajúci a Kupujúci ďalej v texte označovaní spoločne aj ako „Zmluvné strany“).

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúci týmto vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:

Druh vozidla:                                   …………………………………………………………

Továrenská značka, typ:                 …………………………………………………………

Farba:                                             …………………………………………………………

Výrobné číslo karosérie (VIN):       …………………………………………………………

Rok výroby:                                     …………………………………………………………

Stav tachometra:                                    …………………………………………………………

Číslo technického preukazu:          …………………………………………………………

Evidenčné číslo vozidla:                  …………………………………………………………

Výbava:                                           …………………………………………………………

(ďalej v texte označované aj ako „Predmetné motorové vozidlo“).

Článok II.

Predmet Zmluvy

 1. Predávajúci uzatvára túto kúpnu zmluvu s Kupujúcim za účelom predaja Predmetného motorového vozidla Kupujúcemu. Predávajúci predáva Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu a Kupujúci Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.

Článok III.

Kúpna cena

 1. Kúpna cena vozidla vrátane DPH je …….. Eur (slovom: ……………………………..Eur).
 2. Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu vystaví faktúru, kde bude uvedená kúpna cenu Predmetného motorového vozidla a riadne vystavenú faktúru doručí Kupujúcemu.
 3. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške uvedenej v tomto článku III., odseku 1. bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to najneskôr v deň splatnosti faktúry.
 4. V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku III. zmluvy nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva zrušuje od svojho počiatku a Zmluvné strany sú povinné vydať si navzájom plnenia, ktoré si už na základe tejto Zmluvy poskytli, a to najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu.

Článok IV.

Stav Predmetného motorového vozidla

 1. Predávajúci týmto vyhlasuje, že Predmetné motorové vozidlo: (vhodné uviesť najmä pri kúpe ojazdeného vozidla)
 • bolo používané,
 • bolo riadne udržiavané,
 • ku dňu podpisu tejto zmluvy má najazdených ………. kilometrov,
 • je vo výbornom technickom stave,
 • nemá žiadne vady.
 1. Kupujúci týmto vyhlasuje, že so stavom Predmetného motorového vozidla sa riadne oboznámil prostredníctvom riadnej fyzickej obhliadky a skúšobnej jazdy a kupuje ho od Predávajúceho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy obomi Zmluvnými stranami.

Článok V.

Dodacia lehota a dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný dodať Predmetné motorové vozidlo ihneď po podpísaní tejto Zmluvy a podpísaní Preberacieho protokolu.
 2. Odovzdanie a prevzatie vozidla sa uskutoční v sídle spoločnosti Kupujúceho v deň podpísania tejto Zmluvy.

Článok VI.

Záručné podmienky

 1. Záručné podmienky na predávané Predmetné motorové vozidlo sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 2. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť nároky z vád tovaru, ktoré sú zjavné, a ktoré tovar má v momente prevzatia, a na ktoré Predávajúci upozornil Kupujúceho pri preberaní tovaru. Za zjavné vady sa pritom považujú vždy vady mechanického charakteru. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že kupuje ojazdené vozidlo, ktoré bolo používané v bežnej prevádzke, a že Predávajúci nezodpovedá za žiadne vady vozidla, ktoré sú dôsledkom jeho opotrebenia.
 3. Akékoľvek neskoršie uplatnenie nárokov z vád tovaru, ktoré by mohli byť pri starostlivom prezretí Predmetného motorového vozidla zistené, je vylúčené.
 4. Predávajúci nezodpovedá najmä za vady Predmetného motorového vozidla, ktoré bolo
 • mechanicky alebo inak poškodené,
 • používané na iný účel, než na aký bolo určené,
 • vystavené pôsobeniu prostredia, pre použitie v ktorom nie je určené,
 • používané v rozpore s predpísaným návodom na použitie,
 • opravované neautorizovanou osobou alebo ak takáto osoba doň vykonala akýkoľvek fyzický alebo iný zásah.
 1. Predávajúci tiež nezodpovedá za bežné opotrebovanie Predmetného motorového vozidla a prípadné vady, ktoré vznikli v jeho dôsledku.

Článok VII.

Povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho

 1. Predávajúci je povinný vyzvať Kupujúceho k prevzatiu Predmetného motorového vozidla podľa tejto Zmluvy.
 2. Predávajúci je povinný odovzdať Predmetné motorové vozidlo Kupujúcemu v čase a na mieste určenom v tejto Zmluve.
 3. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sú potrebné na riadne prevzatie, prevádzkovanie a užívanie (podľa bodu 1 a v zmysle Protokolu o prevzatí vozidla).
 4. Kupujúci je povinný zaplatiť za Predmetné motorové vozidlo cenu v zmysle Článku III. tejto Zmluvy a riadne si prevziať dodané Predmetné motorové vozidlo v zmysle Článku V. tejto Zmluvy.
 5. Kupujúci je ďalej povinný vykonať prepis vlastníctva Predmetného motorového vozidla na dopravnom inšpektoráte, a to v lehote 10 (slovom: desať) dní od podpisu tejto Zmluvy.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci týmto vyhlasuje, že Kupujúcemu nezamlčal žiadne skryté vady, ani iní dôležité skutočnosti o skutočnom technickom stave predávaného Predmetného motorového vozidla.
 2. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy Zmluvy.
 3. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obomi Zmluvnými stranami.
 4. Túto Zmluvu môžu Zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov podpísanými obomi Zmluvnými stranami na základe vzájomnej dohody.
 5. Ak nie je v tejto Zmluve ustanovené niečo, riadia sa právne pomery Zmluvných strán príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V …………………., dňa:…………………………

……………………………………………………      ………………………………………………..

konateľ spoločnosti                                          konateľ spoločnosti

Predávajúci                                                      Kupujúci

Img_2614.jpg

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej praxi sa venuje oblasti korporátneho práva, copywritingu a prekladateľskej činnosti.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howkúpa automobilukúpa automobilu zo zahraničiakúpna zmluvaPrémiový obsahrok 2024

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Zmluvy

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X