Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aká je sadzba spotrebnej dane z elektriny v roku 2024 a kedy je od nej elektrina oslobodená?

spotrebná daň z elektriny
Thinkstock
10. novembra 2023 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Zdaňovanie elektriny upravuje zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Predmetom tejto dane je elektrina kódu kombinovanej nomenklatúry 2716. Základom dane je množstvo elektriny vyjadrené v megawatthodinách (MWh). Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.

Sadzba dane

Sadzba dane z elektriny sa ustanovuje vo výške 1,32 eura/MWh.

Oslobodenie od dane

Od dane je oslobodená elektrina
 • používaná predovšetkým na účely chemickej redukcie, v elektrolytických procesoch alebo v metalurgických procesoch,
 • používaná v mineralogických procesoch,
 • používaná na výrobu výrobku, ak náklady na elektrinu predstavujú viac ako 50 % podielu na priemerných vlastných nákladoch na výrobu výrobku, ktoré tvorí súčet obstarávacích cien materiálu a služieb, osobných nákladov a odpisov vzťahujúcich sa na výrobu výrobku; nákladom na elektrinu sa rozumie
 1. obstarávacia cena elektriny alebo
 2. vlastné náklady na výrobu elektriny, ak sa vyrába vlastnou činnosťou,
 • používaná na výrobu elektriny a na udržanie spôsobilosti zariadenia na výrobu elektriny vrátane strát v technologicky odôvodnenom množstve, a to aj pri prenose elektriny alebo distribúcii elektriny, pričom príslušný colný úrad je oprávnený na základe cenového návrhu schváleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví posúdiť, či vzniknuté straty elektriny zodpovedajú charakteru činnosti elektroenergetického podniku a obvyklej výške strát iného elektroenergetického podniku pri rovnakej alebo obdobnej činnosti,
 • vyrobená z obnoviteľného zdroja, ak sa jej výroba preukáže zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a ak ide o výrobu elektriny
 1. v solárnom zariadení,
 2. vo veternej elektrárni,
 3. v zariadení na využitie geotermálnej energie,
 4. vo vodnej elektrárni,
 5. v zariadení na využitie biomasy alebo výrobku vyrobeného z biomasy,
 • vyrobená v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, ak je dodaná priamo konečnému spotrebiteľovi elektriny alebo spotrebovaná osobou, ktorá ju vyrobila, a ak je jej výroba preukázaná potvrdením o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, a ak zariadenie na kombinovanú výrobu elektriny a tepla nie je odpísané podľa osobitného predpisu, najviac však na 12 rokov od uvedenia zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla do prevádzky,
 • používaná na kombinovanú výrobu elektriny a tepla,
 • používaná na prepravu osôb alebo nákladov vlakom, metrom, električkou, trolejbusom, elektrobusom alebo lanovkou, vykonávanú v rámci podnikania a na činnosti bezprostredne súvisiace s takouto prepravou,
 • vyrobená na palube lode používanej na prepravu osôb alebo nákladov, vykonávanú v rámci podnikania,
 • používaná koncovým odberateľom elektriny v domácnosti s výnimkou elektriny určenej na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodanej do spoločného tepelného zdroja bytového domu.
Od dane je oslobodená aj elektrina vyrobená a spotrebovaná osobou, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia neprevyšuje 5 MW a ak je elektrina vyrobená z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja, uhlia alebo zemného plynu.

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom:

 • dodania elektriny na daňovom území konečnému spotrebiteľovi elektriny,
 • spotreby elektriny na daňovom území elektroenergetickým podnikom,
 • zistenia neoprávneného odberu elektriny,
 • spotreby elektriny oslobodenej od dane na iný účel, ako je uvedený v § 7 zákona o spotrebnej dani z elektriny.
Dňom dodania elektriny pri opakovaných dodávkach je najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za dodané množstvo elektriny vzťahuje.
Dňom dodania elektriny je aj deň vyhotovenia dokladu, ktorý je vyhotovený na základe vykonania odpočtu skutočne dodaného množstva elektriny za zúčtovacie obdobie, ak vznikol rozdiel medzi celkovým množstvom elektriny dodanej za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaným množstvom elektriny za zúčtovacie obdobie.
Na rozdiel vzniknutý zúčtovaním celkového množstva elektriny dodanej za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaného množstva elektriny za zúčtovacie obdobie sa použije sadzba dane platná v čase realizácie dodávky elektriny.
Dňom spotreby elektriny je deň vyhotovenia dokladu, ktorý je vyhotovený na základe vykonania odpočtu skutočne dodaného množstva elektriny za zúčtovacie obdobie, ak vznikol rozdiel medzi celkovým množstvom elektriny dodanej za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaným množstvom elektriny za zúčtovacie obdobie.
Tento deň spotreby elektriny je rozhodujúci na určenie zdaňovacieho obdobia, ktorého sa vzniknutý rozdiel v spotrebe elektriny týka. Dňom spotreby elektriny v elektroenergetickom podniku môže byť aj najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k spotrebe elektriny.
Daňová povinnosť nevzniká na daňovom území osobe pri dodaní elektriny do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu.

Osoba povinná platiť daň z elektriny

Osobou povinnou platiť daň z elektriny je osoba, ktorá
 • dodala elektrinu na daňovom území konečnému spotrebiteľovi elektriny,
 • spotrebovala elektrinu na daňovom území a ktorá je elektroenergetickým podnikom.
Platiteľom dane z elektriny je aj
 • konečný spotrebiteľ elektriny, ktorému právnická osoba, ktorá nemá na daňovom území sídlo alebo organizačnú zložku zapísanú v obchodnom registri a ani nemá personálne a materiálne vybavenie na výkon podnikateľskej činnosti, z ktorej dosahuje príjem na daňovom území, alebo ktorému fyzická osoba, ktorá nemá na daňovom území trvalý pobyt a ani nemá personálne a materiálne vybavenie na výkon podnikateľskej činnosti, z ktorej dosahuje príjem na daňovom území (ďalej len „zahraničná osoba“), dodá elektrinu na daňovom území okrem konečného spotrebiteľa elektriny, ktorý je koncovým odberateľom elektriny v domácnosti,
 • zahraničná osoba, ktorá dodala elektrinu na daňovom území koncovému odberateľovi elektriny v domácnosti,
 • osoba, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja energie, ak už nie je platiteľom dane,
 • osoba, ktorá vyrába elektrinu v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, ak už nie je platiteľom dane,
 • osoba, ktorá nakupuje elektrinu len na účely ďalšieho predaja, ak už nie je platiteľom dane,
 • osoba, ktorá dodáva elektrinu oslobodenú od dane, ak už nie je platiteľom dane,
 • osoba, ktorá neoprávnene odobrala elektrinu,
 • osoba, ktorá spotrebovala elektrinu oslobodenú od dane na iný účel, ako je uvedený v § 7,
 • osoba, ktorá dodáva elektrinu na nabíjaciu stanicu, ak už nie je platiteľom dane.

Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane

Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak zákon neustanovuje inak.
Platiteľ dane z elektriny je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
Platiteľ dane z elektriny je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo elektriny, z ktorej vznikla daňová povinnosť alebo z ktorej sa uplatňuje vrátenie dane.
Pri preddavkovej platbe sa za dodané množstvo elektriny považuje predpokladané množstvo spotrebovanej elektriny, na ktoré sa preddavková platba vzťahuje.
Platiteľ dane z elektriny je povinný vypočítať daň sám. Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.
Platiteľ dane z elektriny, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň.

 

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howknowhowrok 2024Spotrebná daň z elektriny

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Spotrebná daň

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

09máj8:30Compliance management system (CMS)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

09máj8:30Rast cien stavebných materiálov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

09máj8:30Compliance management system (CMS)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X