Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aká je sadzba spotrebnej dane z alkoholických nápojov v roku 2023 a kedy je od nej alkohol oslobodený?

spotrebná daň z liehu
spotrebná daň z liehu Foto: Thinkstock
9. augusta 2023 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Podľa zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov je predmetom tejto dane alkoholický nápoj vyrobený na daňovom území, dodaný na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezený na daňové územie z územia tretieho štátu.

Alkoholickým nápojom, ktorým je lieh, sa na účely tohto zákona rozumie tovar kódu kombinovanej nomenklatúry
 • 2207 a 2208 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu,
 • 2204, 2205 a 2206 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu,
 • iného ako kapitoly 22 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu.
Alkoholickým nápojom, ktorým je víno, sa na účely tohto zákona rozumie tiché víno, šumivé víno, tichý fermentovaný nápoj a šumivý fermentovaný nápoj, a to
 • a) tichým vínom tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205, okrem písmen b), c) a d), so skutočným obsahom alkoholu viac
 1. ako 1,2 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
 2. ako 15 % objemu a najviac 18 % objemu, ktorý bol vyrobený bez obohatenia najmä pridaním cukru alebo zahusteného muštu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
 • b) šumivým vínom tovar naplnený vo fľašiach uzavretých zátkou hríbikovitého tvaru upevnenou pomocou pridržiavacieho zariadenia alebo tovar, ktorého pretlak spôsobený uvoľneným oxidom uhličitým sú 3 bary alebo viac, ktorý sa zatrieďuje do položiek kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 a 2205 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
 • c) tichým fermentovaným nápojom tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205 neuvedený v písmenách a), b) a d), tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2206 okrem písmena d) so skutočným obsahom alkoholu viac
 1. ako 1,2 % objemu a najviac 10 % objemu,
 2. ako 10 % objemu a najviac 15 % objemu, a ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
 • d) šumivým fermentovaným nápojom tovar naplnený vo fľašiach uzavretých zátkou hríbikovitého tvaru upevnenou pomocou pridržiavacieho zariadenia alebo tovar, ktorého pretlak spôsobený uvoľneným oxidom uhličitým sú 3 bary alebo viac, ktorý sa zatrieďuje do položiek kódu kombinovanej nomenklatúry
 1. 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 a 2205 neuvedený v písmene b), ako aj 2206 00 31 a 2206 00 39 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 13 % objemu,
 2. 2206 00 31 a 2206 00 39 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 13 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením.
Alkoholickým nápojom, ktorým je medziprodukt, sa na účely zákona rozumie tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204, 2205 a 2206 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 22 % objemu, ktorý nie je uvedený vyššie.
Na účely zákona sa nepovažuje za víno alebo medziprodukt zmes piva kódu kombinovanej nomenklatúry 2203 a nealkoholického nápoja, ak táto zmes je tovarom kódu kombinovanej nomenklatúry 2206.
Alkoholickým nápojom, ktorým je pivo, sa na účely zákona rozumie tovar kódu kombinovanej nomenklatúry
 • 2203 s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu, ktorý vznikol liehovým kvasením mladiny,
 • 2206 s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu, ktorý je zmesou piva a nealkoholického nápoja.
Koncentrácia piva sa vyjadruje v percentách objemu skutočného obsahu alkoholu v hotovom výrobku.

Základ dane

Základom dane z alkoholického nápoja, ktorým je
 • lieh, je množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch 100 % alkoholu pri teplote 20 °C, pričom množstvo liehu je možné vyjadriť aj v litroch 100 % alkoholu pri teplote 20 °C; alkoholom sa na účely zákona rozumie etylalkohol v zmesi s inými alkoholmi a prchavými látkami, pričom objemová koncentrácia alkoholu sa zistí a vypočíta spôsobom podľa osobitného predpisu,
 • víno, je množstvo vína vyjadrené v hektolitroch,
 • medziprodukt, je množstvo medziproduktu vyjadrené v hl,
 • pivo, je množstvo piva vyjadrené v hl,
 • lieh, ktorým je destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu, je celkové množstvo liehu, ktoré je súkromný výrobca destilátu oprávnený vyrobiť podľa osobitného predpisu.

Sadzba dane

Sadzba dane z alkoholického nápoja sa ustanovuje vo výške 1 080 eur.
Sadzba dane z alkoholického nápoja, ktorým je lieh, sa na hl a. ustanovuje takto:
 • základná sadzba dane je vo výške 130 % sadzby dane(1 404 eur),
 • znížená sadzba dane je vo výške 65 % sadzby dane (702 eur).
Znížená sadzba dane sa uplatní na alkoholický nápoj, ktorým je lieh vyrobený v
 • liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia najviac na množstvo 43 l a. z vyrobeného liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť na daňovom území (ďalej len „domácnosť“) za jedno výrobné obdobie za podmienok podľa zákona, alebo
 • daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar, za podmienok podľa zákona.
Sadzba dane z alkoholického nápoja, ktorým je víno, sa ustanovuje na hl
 • tichého vína a vypočíta sa ako súčin 0 % zo sadzby dane (1 080 eur) a koeficientu 0,125,
 • šumivého vína a vypočíta sa ako súčin 59 % zo sadzby dane (1 080 eur) a koeficientu 0,125,
 • šumivého vína s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu a vypočíta sa ako súčin 59 % zo sadzby dane (1 080 eur) a koeficientu 0,085,
 • tichého fermentovaného nápoja a vypočíta sa ako súčin 0 % zo sadzby dane (1 080 eur) a koeficientu 0,125,
 • šumivého fermentovaného nápoja a vypočíta sa ako súčin 59 % zo sadzby dane (1 080 eur) a koeficientu 0,125.
Sadzba dane z alkoholického nápoja, ktorým je medziprodukt, sa na hl ustanovuje a vypočíta ako súčin 60 % zo sadzby dane (1 080 eur) a koeficientu 0,13.
Sadzba dane z alkoholického nápoja, ktorým je pivo, sa na hl/percento objemu skutočného obsahu alkoholu ustanovuje takto:
 • základná sadzba dane sa vypočíta ako súčin 7,907 % zo sadzby dane (1 080 eur) a koeficientu 0,042,
 • znížená sadzba dane na pivo vyrobené malým samostatným pivovarom sa vypočíta ako súčin 5,847 % zo sadzby dane (1 080 eur) a koeficientu 0,042.
Na pivo vyrobené na základe licencie sa vždy uplatní základná sadzba dane.
Znížená sadzba dane sa uplatní aj na pivo dodané na daňové územie z iného členského štátu, ak je preukázané potvrdením správcu dane tohto členského štátu, že pivo bolo vyrobené malým samostatným pivovarom podľa právnych predpisov tohto členského štátu.

Oslobodenie od dane

Od dane je oslobodený aj alkoholický nápoj
 • odobratý ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania, v technologicky odôvodnenom množstve,
 • použitý v daňovom sklade na vlastné laboratórne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve uznanom colným úradom,
 • v pozastavení dane, a to v množstve pripadajúcom na alkoholický nápoj, ktorým je
 1. pivo a víno pri zistení chýbajúceho množstva pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky piva a vína, ak sú tieto straty technicky zdôvodnené a uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
 2. lieh, a to straty liehu pri výrobe, spracovaní, príjme, výdaji, doprave (preprave) a na prirodzené úbytky liehu, ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu; straty uznané colným úradom nesmú byť vyššie, ako sú normy strát liehu ustanovené osobitným predpisom,
 • v pozastavení dane
 1. ak bol nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
 2. ak bol preukázateľne znehodnotený a zničený (zneškodnený) oprávneným orgánom alebo na jeho podnet pod dohľadom colného úradu spôsobom podľa osobitných predpisov,
 • zničený colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj, ak sa vlastníkom alkoholického nápoja stal štát podľa osobitných predpisov, alebo podľa zákona,
 • prepravený na daňové územie z iného členského štátu v pozastavení dane osobami uvedenými v § 32 ods. 2 alebo prepravený na daňové územie z iného členského štátu v pozastavení dane ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom; preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane sa uskutoční podľa § 18 ods. 12,
 • prepravený na daňové územie z iného členského štátu v pozastavení dane ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie,
 • dovezený na daňové územie z územia tretieho štátu osobami uvedenými v § 32 ods. 2, alebo dovezený na daňové územie z územia tretieho štátu ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,
 • zaslaný fyzickou osobou z územia tretieho štátu fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, určený na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti na daňovom území
 1. najviac v množstve 1 liter liehu s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu, alebo najviac v množstve 1 liter liehu s obsahom alkoholu 22 % objemu a menej, alebo
 2. najviac v množstve 1 liter šumivého vína alebo 1 liter šumivého fermentovaného nápoja a 1 liter medziproduktu s obsahom alkoholu 22 % objemu a menej, alebo najviac v množstve 2 litre tichého vína alebo 2 litre tichého fermentovaného nápoja a
 3. piva najviac v hodnote 45 eur.

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť, vzniká uvedením alkoholického nápoja do daňového voľného obehu dňom
 • vydania alkoholického nápoja osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať alkoholický nápoj v pozastavení dane,
 • vlastnej spotreby alkoholického nápoja v daňovom sklade,
 • prijatia alkoholického nápoja oprávneným príjemcom prepraveného na daňové územie v pozastavení dane,
 • zistenia odcudzenia alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo alkoholického nápoja oslobodeného od dane,
 • zistenia chýbajúceho alkoholického nápoja
 1. v pozastavení dane okrem alkoholického nápoja uvedeného v § 7 ods. 2 písm. c) a d),
 2. oslobodeného od dane okrem množstva alkoholického nápoja pripadajúceho na výrobné straty, manipulačné straty, dopravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto straty uznané colným úradom, pričom takto uznané straty pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh, nesmú byť vyššie, ako sú normy strát liehu ustanovené osobitným predpisom, ako aj množstva alkoholického nápoja nenávratne zničeného v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, ak sú tieto straty uznané colným úradom na základe úradného zistenia a potvrdenia,
 • vyňatia alkoholického nápoja z pozastavenia dane iným spôsobom,
 • vyrobenia alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane, okrem prepracovania zahraničného tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk a okrem získania liehu regeneráciou užívateľským podnikom podľa § 9 ods. 18, ak takto získaný lieh použije užívateľský podnik na účely oslobodené od dane v súlade s vydaným odberným poukazom,
 • prijatia colného vyhlásenia na prepustenie alkoholického nápoja do voľného obehu, ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
 • vzniku colného dlhu,
 • prijatia alkoholického nápoja osobou uvedenou v § 32 ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 ods. 2 písm. f), alebo ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 ods. 2 písm. g).
Daňová povinnosť vzniká aj dňom
 • zistenia alkoholického nápoja, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa nachádzal u osoby, ak táto osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako s vlastným,
 • dodania alebo dňom použitia alkoholického nápoja oslobodeného od dane na iný ako určený účel.

 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howspotrebná daň z alkoholických nápojov

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Spotrebná daň

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

09máj8:30Compliance management system (CMS)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

09máj8:30Rast cien stavebných materiálov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

09máj8:30Compliance management system (CMS)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X