Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aká je sadzba spotrebnej dane z uhlia a kedy vzniká daňová povinnosť v roku 2023?

19. decembra 2022 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Zdaňovanie uhlia upravuje zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu.

Predmetom dane je uhlie:
 • čierne uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 2701,
 • hnedé uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 2702,
 • koks a polokoks z čierneho uhlia kódu kombinovanej nomenklatúry 2704,
 • ostatné pevné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715, ak sú použité, dodané alebo ponúkané na použitie ako pohonná látka alebo palivo na výrobu tepla, okrem tovaru kódu kombinovanej nomenklatúry 2713 20 00, ktorý je predmetom dane podľa osobitného predpisu bez ohľadu na účel jeho použitia.

Základom dane je množstvo uhlia vyjadrené v tonách. Daň sa počíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.

Sadzba dane

Sadzba dane na uhlie sa ustanovuje vo výške 10,62 €/t.

Osoba povinná platiť daň z uhlia

Osobou povinnou platiť daň z uhlia je osoba, ktorá
 • dodala uhlie na daňovom území konečnému spotrebiteľovi uhlia,
 • spotrebovala uhlie na daňovom území a ktorá je výrobcom uhlia alebo obchodníkom s uhlím.
Platiteľom dane z uhlia je aj
 • konečný spotrebiteľ uhlia, ktorému zahraničná osoba dodala uhlie na daňovom území, okrem konečného spotrebiteľa uhlia, ktorý je koncovým odberateľom uhlia v domácnosti,
 • zahraničná osoba, ktorá dodala uhlie na daňovom území koncovému odberateľovi uhlia v domácnosti,
 • osoba, ktorá spotrebovala uhlie oslobodené od dane na iný účel, ako je uvedený v § 19,
 • osoba, ktorá spotrebovala uhlie, z ktorého nevznikla daňová povinnosť podľa § 21 ods. 1 a ods. 2 písm. a).
Platiteľom dane z uhlia je aj osoba,
 • ktorá je konečným spotrebiteľom uhlia okrem koncového odberateľa uhlia v domácnosti a na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do voľného obehu, ak na voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od dane,
 • ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom,
 • na ktorej účet bolo pri dovoze predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do voľného obehu.

Oslobodenie od dane

Od dane je oslobodené uhlie, ak je používané
 • na duálne použitie,
 • v mineralogických procesoch,
 • na iný účel ako pohonná látka alebo ako palivo na výrobu tepla,
 • na kombinovanú výrobu elektriny a tepla,
 • na výrobu elektriny,
 • na výrobu koksu a polokoksu,
 • na prepravu osôb alebo nákladov vykonávanú v rámci podnikania v železničnej doprave alebo v riečnej doprave,
 • koncovým odberateľom uhlia v domácnosti s výnimkou uhlia určeného na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodaného do spoločného tepelného zdroja bytového domu,
 • na prevádzkové účely a technologické účely v podniku na ťažbu uhlia a spracovanie uhlia.
Od dane je oslobodené aj uhlie maximálne do výšky technicky odôvodnených skutočných strát pri skladovaní a preprave, ak sú tieto straty uznané colným úradom ako oprávnené a zodpovedajú charakteru činnosti a obvyklej výške strát pri rovnakej alebo obdobnej činnosti.

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom
 • dodania uhlia na daňovom území konečnému spotrebiteľovi uhlia,
 • spotreby uhlia na daňovom území výrobcom uhlia alebo obchodníkom s uhlím,
 • prijatia colného vyhlásenia na prepustenie uhlia do voľného obehu, ak na voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od dane, alebo dňom vzniku colného dlhu iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia na prepustenie uhlia do voľného obehu,
 • spotreby uhlia oslobodeného od dane na iný účel, ako je uvedený v § 19,
 • spotreby uhlia osobou, ak nevznikla daňová povinnosť podľa odseku 1 a písmena a).

Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, splatnosť dane

Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. 

Platiteľ dane z uhlia je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
Platiteľ dane z uhlia je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo uhlia, z ktorého vznikla daňová povinnosť alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane.
Platiteľ dane z uhlia je povinný vypočítať daň sám. Ak daňová povinnosť vznikne podľa § 21 ods. 2 písm. a), daň vypočíta colný úrad. Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.
Platiteľ dane z uhlia, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň. To neplatí, ak daňová povinnosť vznikne podľa § 21 ods. 2 písm. a).

Vrátenie dane

Daň možno vrátiť za podmienok ustanovených zákonom z preukázateľne zdaneného uhlia na daňovom území oprávnenému spotrebiteľovi uhlia podľa § 20 ods. 1, ak má povolenie na oslobodené uhlie a také uhlie preukázateľne spotreboval na účely oslobodené od dane. Daň možno vrátiť aj platiteľovi dane z uhlia podľa § 23 ods. 1, ktorý nadobudol preukázateľne zdanené uhlie.
Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad. Ak osoba, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane, najneskôr však do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.
Preukázateľne zdaneným uhlím na účely tohto zákona je uhlie, pri ktorom platba dane z tohto uhlia bola vykonaná podľa osobitného predpisu, a jeho zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene uhlia.
Daň možno vrátiť aj platiteľovi dane z uhlia, ak už daň zaplatil a ak daň vypočítal
 • platiteľ dane z uhlia v neprospech odberateľa uhlia, ktorému vyhotovil dobropis,
 • platiteľ dane z uhlia vo svoj neprospech,
 • colný úrad v neprospech platiteľa dane z uhlia, o čom informuje platiteľa dane z uhlia.
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa osobitného predpisu a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.
Daň možno vrátiť aj z preukázateľne zdaneného uhlia na daňovom území osobe, ktorá má zdanené uhlie a nie je jeho konečným spotrebiteľom.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howrok 2023Spotrebná daň z uhlia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Spotrebná daň

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X