Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ktoré príjmy sú oslobodené od dane v roku 2022?

Príjmy oslobodené od dane
daňové priznanie, zisk Foto: Thinkstock
3. novembra 2021 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Viete, ktoré príjmy sú oslobodené od dane v roku 2022? Často sa stretávame napríklad s príjmami z predaja, či prenájmu nehnuteľnosti. Kedy je potrebné z týchto príjmov platiť daň a kedy sú od nej oslobodené? Je oslobodený od dane aj príjem dôchodcu? Oslobodenie od dane sa týka presne vymedzených príjmov, ktoré sú síce predmetom dane z príjmov, ale sú od nej oslobodené. Okrem toho existuje aj príjem, ktorý nie je predmetom dane a z tohto príjmu sa teda rovnako neplatí daň z príjmov, čiže vo výsledku ide o podobnú kategóriu. Na príjmy oslobodené od dane, ale myslí zákon aj samostatne v príslušnej časti.

Čo sa týka dane z príjmov, existuje zákonná povinnosť platenia tejto dane pre každého občana, ktorý v poslednom zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy v určitej výške. Pri podaní priznania v roku 2022 platí, že ak v tomto kalendárnom roku 2021 dosiahol občan príjem vyšší ako 2.255,71 €, tak sa na neho táto povinnosť vzťahuje. Existujú ale aj príjmy, z ktorých sa neplatia dane. Či už ide o príjmy oslobodené od dane, alebo príjmy, ktoré vôbec nie sú predmetom dane. Obidve kategórie sú taxatívne v zákone vymenované.

Z ktorých príjmov sa neplatia dane?

Dani nepodliehajú tie príjmy, ktoré sa nezdaňujú. Buď nie sú vôbec predmetom zdanenia, prípadne predmetom zdanenia sú, ale zákon presne vymedzuje situácie, kedy sú spod dane oslobodené. Od dane sú napríklad takto oslobodené príjmy z predaja hnuteľných vecí, dávky a príspevky sociálneho poistenia, ale aj dávky a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Príjmy z predaja a prenájmu nehnuteľnosti
 • Príležitostný príjem

Tieto dávky, podpory a príspevky sú od dane z príjmov oslobodené:

 • Dávky nemocenského poistenia
 • Dávky dôchodkového poistenia
 • Dávky úrazového poistenia
 • Príspevky z nemocenského poistenia
 • Ošetrovné príspevky
 • Materské dávky
 • Dávky v nezamestnanosti
 • Starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok
 • Prídavok na dieťa
 • Rodičovský príspevok
 • Príspevok pri narodení dieťaťa
 • Dávka v hmotnej núdzi
 • Dávky a podpory z verejného zdravotného poistenia

Medzi príjmy oslobodené od dane patria napríklad:

 • Príjem z predaja hnuteľnej veci, ak ju predávajúci nemal zahrnutú v obchodnom majetku
 • Príjem získaný nadobudnutím vlastníctva bytu ako náhrady za uvoľnený byt
 • Príjem z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov ak úhrn týchto príjmov nepresiahne 500 €
 • Plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku
 • Náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy okrem náhrady nemajetkovej ujmy podľa § 8 ods. 1 písm. n), plnenia poskytované na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu, škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom, škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo s inou samostatnou zárobkovou činnosťou daňovník, škodu spôsobenú na majetku, ktorý mal daňovník prenajatý
 • Štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo poskytované vysokými školami
 • Výhry v lotériách a iných podobných hrách podľa zákona a iné obdobné zahraničné výhry
 • Ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 € za cenu alebo výhru
 • Náhrada za vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme

Existujú aj príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a teda sa tiež nezdaňujú, sú to napríklad:

 • Náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov
 • Príjem získaný vydaním podľa osobitných predpisov
 • Príjem nadobudnutý darovaním okrem prípadov vymenovaných v zákone
 • Príjem nadobudnutý dedením (okrem príjmu z neho plynúceho)
 • Úver a pôžička
 • Príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov

Fyzické osoby podnikatelia aj nepodnikatelia

Čo sa týka fyzických osôb, tak príjmy oslobodené od dane FO podnikateľov ale aj nepodnikateľov zahŕňajú jednak vyššie zmienené príjmy, ale aj niektoré iné sumy. Ak daňovník nemá za rok príjmy nad určitú hranicu, za rok 2021 nad 2.255,71 €, tak z týchto príjmov nemusí platiť daň.

Medzi príjmy z podnikania aj zo závislej činnosti (aktívne príjmy) oslobodené od dane patria tiež také, ktoré sú pod hranicou tzv. nezdaniteľnej časti základu dane. Platí o nej, že:

 • Táto nezdaniteľná časť patrí medzi daňové zvýhodnenia.
 • Dá sa uplatniť len od čiastkového základu dane z príjmov z práce alebo zárobkovej činnosti, čiže sa netýka napríklad dôchodcov.
 • Jej výška je za rok 2021 4.511,43 €, ak je základ dane daňovníka v roku 2021 rovný alebo je nižší ako suma 19.936,22 €.
 • Ak je základ dane daňovníka vyšší ako predošlá suma, tak nezdaniteľná časť základu dane sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 9.495,486 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka.

Ako sú príjmy dôchodcov oslobodené od dane? Od dane sú oslobodené jednak všetky dôchodkové dávky zo Sociálnej poisťovne, ale samozrejme sa na túto skupinu daňovníkov vzťahuje aj pravidlo o hranici príjmu za zdaňovacie obdobie.

Príjmy z predaja a prenájmu nehnuteľnosti

Medzi príjem oslobodený od dane v určitých momentoch patrí aj príjem získaný z predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti. Pod týmto pojmom sa myslí napríklad predaj bytu, prenájom bytu, predaj domu, prenájom domu, prípadne predaj alebo prenájom pozemku či iných typov nehnuteľností. Tieto príjmy patria medzi príjmy zdaniteľné, ale po splnení špecifických podmienok ich zákon považuje za príjmy oslobodené od povinnosti platenia dane z takýchto príjmov.

Príjmy z predaja nehnuteľnosti

Čo sa týka príjmov z predaja nehnuteľností, je vlastník v prípade predaja nehnuteľnosti povinný zaplatiť daň z rozdielu medzi predajnou a nadobúdacou cenou. Existuje však výnimka a tento príjem je oslobodený od dane v prípade, ak uplynulo 5 rokov od jej nadobudnutia a nehnuteľnosť nebola zahrnutá v obchodnom majetku. To isté platí aj pre príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa.

Príklad: Daňovník – fyzická osoba podnikateľ kúpil v roku 2012 byt. V roku 2018 ho začal prenajímať a zaradil ho aj do obchodného majetku. V roku 2020 ho prestal prenajímať a vyradil z obchodného majetku. V roku 2022 sa byt rozhodol predať. Nakoľko neubehlo ešte 5 rokov od vyradenia bytu z obchodného majetku, nie je možné predaj nehnuteľnosti oslobodiť.

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti

Čo sa týka prenájmu nehnuteľnosti a dane z príjmu z tohto prenájmu, aj v tomto prípade je vlastník nehnuteľnosti, ktorý ju prenajíma, povinný platiť daň z príjmu, keďže príjem z prenájmu patrí medzi riadne zdaniteľné príjmy. Aj tu však existuje oslobodenie a to čiastočného charakteru – ak v zdaňovacom období nepresiahne príjem hodnotu 500 €, je tento príjem oslobodený od dane úplne.

Ak má vlastník vyšší príjem, tak príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 € za príslušné zdaňovacie obdobie. Vlastník tak do základu dane uvedie len príjem z prenájmu presahujúci túto sumu. Aj výdavky uplatnené pri prenájme však musí pomerným spôsobom krátiť.

Príležitostný príjem

Oslobodený od dane je v určitom rozsahu aj tzv. príležitostný príjem, ktorý patrí medzi ostatné príjmy vymenované v §8 Zákona o dani z príjmov. Zákon taxatívne hovorí a vymenúva tieto druhy činností a príjmov a ide najmä o:

 • Príjem z príležitostných činností ako napríklad príležitostný predaj lesných plodov, húb a bylín
 • Príjem z príležitostnej výroby poľnohospodárskej a tiež výroby lesného a vodného hospodárstva
 • Príjem z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí

Zdanenie príležitostných príjmov sa zdaňuje prostredníctvom podania daňového priznania, avšak platí, že príjmy z týchto príjmov sú oslobodené od dane, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 €. Ak príjem presiahne túto hranicu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto sumu. Zároveň ale potom platí, že výdavky k týmto príjmom sa zahŕňajú rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom.

POZOR:

V roku 2022 uvedené oslobodenie síce v zákone o stále je, ale prakticky sa už využiť nedá. Daňovník, ktorý vypláca takýto príjem nemôže takýto výdavok uznať za daňový výdavok. Ak ide o príjem na základe zmluvy a vyplácajúci subjekt ho zahrnie do daňových výdavkov, nepôjde už o príležitostný príjem a príjemca teda nemôže uplatniť oslobodenie vo výške 500 EUR.

V prípade príležitostného príjmu z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva za podmienok ustanovených zákonom platí o výdavkoch, že daňovník si môže uplatniť výdavky percentom z príjmov vo výške 25 % z úhrnu týchto príjmov, ale najviac do výšky 5 040 eur ročne. Toto samozrejme platí len vtedy, ak nechce uplatňovať výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie týchto príjmov.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

daň z príjmovdane s.r.o.dane SZČOknow-howknowhowPrémiový obsahpríjmy z prenájmurok 2022

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X