Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Koľko piva si budete môcť od 1. 1. 2023 doma vyrobiť s nulovou daňou?

spotrebná daň z alkoholických nápojov
spotrebná daň z alkoholických nápojov Foto: Getty Images
6. decembra 2021 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Parlament schválil novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Vďaka tejto novele sa od 1. 1. 2023 na doma vyrobené pivo pre vlastnú spotrebu a spotrebu domácnosti bude vzťahovať nulová sadzba spotrebnej dane.

Cieľom novely je upraviť podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar a povolenie domácky vyrábať pivo s nulovou sadzbou spotrebnej dane pre vlastnú konzumáciu súkromného výrobcu, pre členov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb.

Novela ustanovuje osobitné podmienky prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, najmä podmienky a doklady vyžadované pre jeho registráciu, evidencie, ktoré je jeho prevádzkovateľ povinný viesť, ako aj zábezpeku na
daň,
odňatie a zánik povolenia na prevádzkovanie malého samostatného liehovaru.

Novela zákona nadobúda účinnosť 1. 1. 2023.

Znížená sadzba dane

Dopĺňa sa ustanovenie, podľa ktorého sa znížená sadzba dane uplatní i na alkoholický nápoj, ktorým je lieh vyrobený v malom samostatnom liehovare za podmienok ustanovených zákonom.

Znížená sadzba dane sa uplatní na alkoholický nápoj, ktorým je lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia najviac na množstvo 43 l a. z vyrobeného liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť na daňovom území za jedno výrobné obdobie za podmienok podľa zákona, alebo daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar, za podmienok podľa zákona.

Znížená sadzba dane sa uplatní aj na lieh dodaný na daňové územie z iného členského štátu, ak je preukázané potvrdením správcu dane tohto členského štátu, že lieh bol vyrobený malým samostatným liehovarom podľa právnych predpisov tohto členského štátu.

Osobitná úprava prevádzkovania daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar

Dopĺňa sa § 49b, ktorý upravuje prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar.

Prevádzkovateľom daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, je osoba, ktorá v rámci podnikania vyrába lieh a spĺňa tieto podmienky:
 • ročná výroba liehu nie je väčšia ako 10 hl a.,
 • nie je majetkovo ani personálne prepojená s inou osobou, ktorá v rámci podnikania lieh vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
 • nevyrába lieh na základe licencie,
 • výrobné a prevádzkové priestory nie technologicky prepojené s výrobnými a prevádzkovými priestormi inej osoby, ktorá v rámci podnikania vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela lieh,
 • nie je prevádzkovateľom daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 15, v ktorom vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela lieh, alebo podľa § 15a, a ani nie je prevádzkovateľom liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia podľa § 49.
Ročnou výrobou liehu sa rozumie celkové množstvo liehu, ktoré bolo v danom výrobnom období vyrobené v daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar. Výrobné obdobie trvá od 1. októbra bežného roka do 30. septembra nasledujúceho roka.
Osoba, ktorá chce v pozastavení dane vyrábať lieh v daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar. Žiadosť musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu
 • obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaného, spracúvaného, odosielaného a skladovaného liehu,
 • predpokladaný ročný objem výroby liehu v príslušnej meracej jednotke.
Prílohami k žiadosti sú:
 • doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území,
 • povolenie na výrobu liehu v malom samostatnom liehovare, vydané podľa osobitného predpisu,
 • technická dokumentácia a nákres výrobného zariadenia v daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar, s vyznačením miest, na ktoré priložil uzávery colný úrad, opis výrobných a skladovacích priestorov a zariadenia na spracovanie a skladovanie liehu s pripojeným nákresom a vyznačením umiestnenia uzáver miestností, stručný opis činnosti a opis daňového skladu, spôsob zabezpečenia liehu pred neoprávneným použitím, technická dokumentácia a opis kontrolného liehového meradla podľa § 45 ods. 1 na meranie vyrobeného množstva liehu a zariadení na zisťovanie zásob liehu, teploty liehu a doklad o overení týchto zariadení alebo vyhlásenie o zhode týchto zariadení,
 • technologický opis postupu výroby s uvedením zoznamu spracúvaných základných surovín, zoznamu výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších produktov, prípadne odpadu,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov20a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 5 písm. f),
 • zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
 • vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,
 • zložil zábezpeku na daň spôsobom podľa § 16 ods. 1, a to vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo liehu, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu v priebehu jedného kalendárneho mesiaca,
 • nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
 • nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti podľa odseku 3 a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti podľa odseku 3 nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,
 • nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,
 • nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
 • nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
Prítomnosť zamestnanca colného úradu podľa § 42 ods. 2 sa v daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar, nevyžaduje.
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 1, 3 5, porovná skutkový stav výrobného zariadenia s technickou dokumentáciou a nákresom výrobného zariadenia predloženými v prílohe k žiadosti. Ak tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 5 a § 42 ods. 1, § 43 45, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad vydá osobe podľa prvej vety oprávnenie na distribúciu a pridelí jej číslo oprávnenia na distribúciu podľa § 54 ods. 2 ku dňu vydania povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar. Na základe takto vydaného oprávnenia na distribúciu môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, predávať len spotrebiteľské balenie, ktoré vyrobil.
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 písm. a) a b) a odseku 4 písm. b) a d) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku a podľa odseku 4 písm. a) do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Zmenu údajov podľa odseku 4 písm. e) je prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, povinný oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov.
Zmenu skutočností a údajov podľa odseku 4 písm. c) je prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, povinný oznámiť colnému úradu najneskôr 5 pracovných dní vopred; to sa nevzťahuje na zmenu skutočností a údajov o technickej dokumentácií a opise kontrolného liehového meradla podľa § 45 ods. 1 na meranie vyrobeného množstva liehu, zariadení na zisťovanie zásob liehu, teploty liehu a na doklad o overení týchto zariadení alebo na vyhlásenie o zhode týchto zariadení, ktorých zmenu je povinný oznámiť do 15 dní odo dňa ich vzniku. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo prevádzkovateľa.
Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, nevydá, bezodkladne vráti žiadateľovi zloženú zábezpeku na daň.
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, je povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť zloženú zábezpeku na daň
 • pred začatím prepravy liehu v pozastavení dane, ak výška zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 5 písm. b) nezodpovedá výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného liehu,
 • ak daň pripadajúca na množstvo liehu uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac prevyšuje o viac ako 20 % zloženú zábezpeku na daň; prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar je povinný zvýšiť zábezpeku na daň o sumu dane, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň, a to v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti,
 • do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 12, a to o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane.
Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane a oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar.
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo liehu uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac, za predpokladu, že tento stav trvá najmenej šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a za predpokladu, že tento stav trvá aj v čase podania žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň a ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý podľa § 16 ods. 14 písm. a) a c) a dodržuje podmienky podľa odseku 5 po dobu najmenej 24 kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň.
Colný úrad o žiadosti podľa odseku 13 rozhodne do 15 pracovných dní odo dňa podania tejto žiadosti a príslušný rozdiel môže vrátiť s prihliadnutím na stav zásob liehu, a to do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o znížení zloženej zábezpeky na daň.
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, môže požiadať colný úrad o upustenie od zábezpeky podľa § 16 ods. 11.
Na lieh vyrobený prevádzkovateľom daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, sa uplatňuje znížená sadzba dane, ak odsek 17 neustanovuje inak.
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, je povinný uplatniť základnú sadzbu dane na celkové množstvo liehu vyrobené za výrobné obdobie, ak
 • vyrobil v daňovom sklade, ktorým je malý samostatný liehovar, viac ako 10 hl a.,
 •  nie je splnená niektorá z ďalších podmienok podľa odseku 1 písm. b) až e).
Držiteľ povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, môže na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, lieh v tomto daňovom sklade iba vyrábať a takto vyrobený lieh spracúvať, skladovať a odosielať, a to výlučne v spotrebiteľskom balení.
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, zaniká
 • dňom podania žiadosti prevádzkovateľom daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania,
 • dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, fyzická osoba,
 • dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo dňom, ktorým bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,
 • desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na
1.zvýšenie zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 11 písm. b), ak zábezpeka na daň nebola zložená,
2.doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 11 písm. c), ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
 • dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, colným úradom,
 • dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi, ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).
Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, odníme, ak
 • prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, vstúpi do likvidácie,
 • prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) až d) a odseku 5 písm. a) až f),
 • prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, skladuje alebo prechováva lieh, ktorého pôvod alebo spôsob nadobudnutia v súlade s týmto zákonom nevie preukázať,
 • prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar,
 • prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 15 alebo sa zaregistruje ako liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia podľa § 49.
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, ak prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába alebo nevydáva lieh, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar,
 • prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva vykoná za účasti colného úradu inventarizáciu zásob liehu ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,
 • colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar,
 • colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, ak je zabezpečením dane banková záruka,
 • colný úrad zruší registračné číslo.
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar, je povinný viesť evidenciu
 • surovín na výrobu liehu,
 • vyrobeného alebo spracovaného liehu,
 • liehu použitého pre vlastnú spotrebu,
 • vydaného liehu,
 • znehodnoteného a zničeného (zneškodneného) liehu,
 • iných látok použitých pri výrobe liehu,
 • stavu zásob liehu a iných látok použitých pri výrobe liehu,
 • spotrebiteľských balení liehu.

Osobitná úprava oslobodenia od dane pre súkromného výrobcu piva

Dopĺňa sa nový § 65a, ktorým sa vymedzujú pravidlá pre súkromného výrobcu piva, oslobodenie od dane a oznamovacej povinnosti colnému úradu.

Súkromným výrobcom piva sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá na daňovom území vyrába pivo a spĺňa tieto podmienky:
 • ročná výroba piva nie je väčšia ako 10 hl; ročnou výrobou piva sa rozumie množstvo piva, ktoré bolo v danom kalendárnom roku vyrobené súkromným výrobcom piva,
 • pivo vyrába výlučne pre vlastnú spotrebu a spotrebu jeho domácnosti alebo pre spotrebu jeho blízkymi osobami,
 • pivo vyrobené súkromným výrobcom piva nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.
Súkromný výrobca piva je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 25. januára príslušného kalendárneho roka predpokladanú ročnú výrobu piva v hl a meno a priezvisko, trvalý pobyt, a adresu miesta, kde bude pivo vyrábať.
Ak súkromný výrobca piva začne vyrábať pivo v priebehu kalendárneho roka, je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom začal pivo vyrábať, predpokladanú ročnú výrobu piva. Predpokladaná ročná výroba piva sa vypočíta ako dvanásťnásobok podielu predpokladanej výroby od jej začatia do konca roku a počtu mesiacov výroby v kalendárnom roku vrátane mesiaca, v ktorom sa začala výroba.
Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Ak súkromný výrobca piva vyrobí viac ako 10 hl piva za kalendárny rok, vzniká daňová povinnosť, a to z množstva piva, ktoré prevýši množstvo piva uvedené v odseku 1 písm. a). Na množstvo piva prevyšujúce množstvo uvedené v odseku 1 písm. a) sa uplatní základná sadzba dane podľa § 6 ods. 6 písm. a). Platiteľ dane je povinný pri vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie colnému úradu najneskôr do 25. januára kalendárneho roka nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Na daňové priznanie sa použije § 12 primerane.
Pivo vyrobené na daňovom území súkromným výrobcom piva je oslobodené od dane, a to najviac v množstve uvedenom v odseku 1 písm. a).

Správne delikty

Za správny delikt právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa sa bude považovať i výroba liehu bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je malý samostatný liehovar.

Upravuje sa nový správny delikt právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa spočívajúci v tom, že prevádzkovateľ malého samostatného liehovaru použije lieh na iné účely ako účely uvedené v § 49b ods. 18, za čo mu colný úrad uloží pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo liehu použitého na iný účel, najmenej však 2 500 eur.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

rok 2022spotrebná daň z alkoholických nápojovspravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Spotrebná daň

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X