Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zákon o dani z motorových vozidiel

18. mája 2016 Tlačiť

Aktuálne platné a úplné znenie Zákona o dani z motorových vozidiel pre rok 2016, ale nie s komentárom a prílohami.

Zákon č. 361/2014 Z. z. – o dani z motorových vozidiel

361

ZÁKON

z 26. novembra 2014

o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

 • 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O (ďalej len „vozidlo“) daňou z motorových vozidiel (ďalej len „daň“).

 • 2

Predmet dane

(1)

Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „podnikanie“) v zdaňovacom období.

(2)

Predmetom dane nie je vozidlo

a)

používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,

b)

určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II (ďalej len „doklad“) je označené ako špeciálne vozidlo.

 • 3

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

a)

je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,

b)

má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,

c)

používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,

d)

používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo

e)

je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

 • 4

Oslobodenie od dane

(1)

Od dane je oslobodené vozidlo

a)

diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,

b)

záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,

c)

osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,

d)

používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

(2)

Oslobodenie od dane podľa odseku 1 písm. b) až d) uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.

 • 5

Základ dane

(1)

Základom dane pri vozidle kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, je výkon motora v kW.

(2)

Základom dane pri osobnom vozidle je zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v doklade; osobným vozidlom sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo kategórie L a M1.

(3)

Základom dane pri úžitkovom vozidle a autobuse je ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu; úžitkovým vozidlom sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4.

(4)

Najväčšia prípustná celková hmotnosť je uvedená v doklade. Najväčšia prípustná celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu je súčet najväčších prípustných hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedených v doklade.

(5)

Celková hmotnosť je súčet pohotovostnej hmotnosti a užitočnej hmotnosti. Celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu je súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedených v doklade.

 • 6

Ročná sadzba dane

(1)

Ročné sadzby dane sú uvedené v prílohe č. 1.

(2)

Daňovník zaradí v daňovom priznaní ťahač a osobitne náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by patrili podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade, ako jednu návesovú jazdnú súpravu iba raz, ak sa aj použili počas zdaňovacieho obdobia v rôznych návesových jazdných súpravách; na zmeny počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

 • 7

Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane

(1)

Ročná sadzba dane podľa § 6 sa zníži o

a)

25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,

b)

20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov a

c)

15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

(2)

Po uplynutí času zníženia sadzby dane podľa odseku 1 písm. c) sa použije ročná sadzba dane podľa § 6 počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov.

(3)

Po uplynutí času podľa odseku 2 sa ročná sadzba dane podľa § 6 zvýši o

a)

10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov a

b)

20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

(4)

Ročná sadzba dane podľa odsekov 1 až 3 sa zníži o 50 % pre

a)

hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo,

b)

vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),

c)

vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon.

(5)

Za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát, daňovník ročnú sadzbu dane podľa odsekov 1 až 4 zníži o 50 %.

(6)

Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.

(7)

Použitie vozidla kategórie N a O v rámci kombinovanej dopravy daňovník preukáže potvrdením intermodálneho terminálu na prepravnom doklade.

(8)

Ak je prekonaná vzdialenosť po železnici na území Slovenskej republiky dlhšia ako 250 km, takáto kombinovaná preprava sa na účely zníženia sadzby dane započíta dvakrát.

 • 8

Vznik daňovej povinnosti, zánik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť

(1)

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak.

(2)

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k

a)

vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,

b)

ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,

c)

zániku daňovníka bez likvidácie,

d)

zmene držiteľa vozidla,

e)

ukončeniu použitia vozidla daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e).

(3)

Vznik daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti uvedie daňovník v daňovom priznaní okrem daňovníka podľa § 3 písm. e).

(4)

Daňová povinnosť právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.

(5)

Ak dôjde počas toho istého kalendárneho mesiaca k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane, vzniká daňová povinnosť novému daňovníkovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k uvedenej zmene; daňová povinnosť pôvodnému daňovníkovi zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom k uvedenej zmene došlo.

(6)

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, ak v zdaňovacom období neboli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1 a v tomto zdaňovacom období o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

 • 9

Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie

(1)

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, ak odseky 3 až 7 neustanovujú inak.

(2)

Daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie sa podáva správcovi dane do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia, ak odseky 3 až 7 neustanovujú inak. Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je daň splatná.

(3)

Ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie, podáva jeho právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.

(4)

Ak je na majetok daňovníka vyhlásený konkurz, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz, podáva správca v konkurznom konaní do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz, a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom bol vyhlásený konkurz.

(5)

Ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca jeho vstupu do likvidácie, podáva likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa daňovník zrušuje s likvidáciou, a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom sa zrušuje s likvidáciou.

(6)

Ak daňovník ukončil podnikanie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie, podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.

(7)

Ak daňovník zomrie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí smrťou daňovníka, je povinný podať dedič, ak je viac dedičov, ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, dediča, ktorý podá daňové priznanie, určí správca dane. Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel, pričom správca dane môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa tohto odseku. Ak dedičstvo pripadlo Slovenskej republike, daňové priznanie sa nepodáva.

(8)

V daňovom priznaní daňovník okrem výpočtu dane uvádza aj, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul, dodatok obchodného mena, ak takýto má, adresu trvalého pobytu, daňové identifikačné číslo alebo rodné číslo alebo dátum narodenia, ak nemá daňové identifikačné číslo pridelené, a ak ide o právnickú osobu, obchodné meno alebo názov, daňové identifikačné číslo a sídlo. Daňovník v daňovom priznaní môže uviesť aj telefónne číslo, elektronickú adresu a faxové číslo; správca dane je oprávnený údaje podľa tohto odseku spracovať podľa osobitného predpisu.

 • 10

Preddavky na daň a platenie dane

(1)

Preddavok na daň je platba, ktorú je daňovník povinný platiť počas zdaňovacieho obdobia.

(2)

Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

(3)

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur, je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

(4)

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur, je povinný platiť mesačné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

(5)

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 700 eur, a daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia, preddavky na daň na zdaňovacie obdobie neplatí.

(6)

Daňovník podľa odsekov 3 a 4 vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.

(7)

Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti počas zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný zaplatiť pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane podľa § 6 alebo upravenej ročnej sadzby dane podľa § 7 ods. 1, 3 až 5 a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa používalo vozidlo na podnikanie.

(8)

Pomernú časť dane vypočítanú ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane podľa § 6 alebo upravenej ročnej sadzby dane podľa § 7 ods. 1, 3 a 4 a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme, je daňovník povinný zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania podľa § 9.

(9)

Na platenie preddavkov na daň nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik oslobodenia od dane, zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane počas zdaňovacieho obdobia a podanie dodatočného daňového priznania.

(10)

Ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak, ako je ustanovené v odsekoch 3 a 4. Správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak aj na základe žiadosti daňovníka. Proti rozhodnutiu správcu dane o určení platenia preddavkov na daň inak na základe žiadosti daňovníka sa nemožno odvolať.

(11)

Ak nastane skutočnosť podľa § 9 ods. 3 až 7, daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň, ktorých splatnosť nastala po dni, v ktorom došlo k tejto rozhodujúcej skutočnosti.

(12)

Preddavok na daň platí daňovník tomu správcovi dane, ktorý je miestne príslušný k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, spôsobom podľa osobitného predpisu.

(13)

Ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel v lehote na podanie daňového priznania. Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, vzniknutý daňový preplatok sa použije podľa osobitného predpisu.

 • 11

Vzťah k medzinárodným zmluvám

Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ustanovuje inak.

 • 12

Zaokrúhľovanie

Daň, pomerná časť dane, preddavky na daň a ročná sadzba dane znížená alebo zvýšená podľa § 7 sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

 • 13

Správa dane

Správu dane vykonávajú daňové úrady. Na správu dane sa vzťahuje osobitný predpis.

 • 14

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

 • 15

Prechodné ustanovenia

(1)

Ak daňová povinnosť k dani a oznamovacia povinnosť vznikne podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov do 31. decembra 2014, postupuje sa podľa zákona účinného do 31. decembra 2014, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak.

(2)

Na správu dane za zdaňovacie obdobia, ktoré sa skončili najneskôr do 31. decembra 2014, je od 1. januára 2015 príslušný správca dane podľa § 13.

(3)

Ak daňová povinnosť k dani a oznamovacia povinnosť vznikne podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov do 31. decembra 2014 a preddavok alebo daň vrátane pokuty a úroku z omeškania vzťahujúcich sa k tejto dani sú zaplatené po 31. decembri 2014, sú príjmom štátneho rozpočtu.

 • 15a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Na správu dane za zdaňovacie obdobia, ktoré skončili do 31. decembra 2015, je od 1. januára 2016 príslušný správca dane podľa § 13 v znení účinnom od 1. januára 2016.

Čl. II

Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z. a zákona č. 333/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 3 sa číslo „21,9“ nahrádza číslom „29,2“.

2.

Za § 7d sa vkladá § 7e, ktorý znie:

㤠7e

Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane vyšším územným celkom podľa § 3 v znení účinnom od 1. januára 2015 prvýkrát v januári 2015.“.

Čl. III

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z. a zákona č. 333/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 2 sa vypúšťa odsek 3.

2.

 • 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h) a poplatku uvedeného v § 2 ods. 2 je kalendárny rok.“.

3.

Jedenásta časť sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 38, 38a, 39, 40, 41, 42a, 43, 44, 45, 45a, 45aa, 45ab, 45ac, 45b a 46 sa vypúšťajú.

4.

V § 98 sa vypúšťajú slová „a ods. 3“.

5.

V § 99 sa vypúšťajú odseky 5 až 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 46b sa vypúšťa.

6.

V § 100 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

7.

V § 101 ods. 2 sa za slovom „Daň“ vypúšťa čiarka a slová „preddavky na daň z motorových vozidiel“.

8.

V § 102 sa vypúšťajú slová „90, 91, 93,“.

9.

Za § 104h sa vkladá § 104i, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠104i

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015

(1)

Správca dane poslednýkrát poukáže výnos dane z motorových vozidiel podľa doterajšieho predpisu vyššiemu územnému celku za mesiac december 2014 do 15. januára 2015.

(2)

Daň z motorových vozidiel podľa doterajšieho predpisu vrátane pokuty a úroku z omeškania vzťahujúcich sa k tejto dani a preddavok na túto daň z motorových vozidiel zaplatené po 31. decembri 2014 sú príjmom štátneho rozpočtu.

(3)

Výnos z cestnej dane vyberanej daňovými úradmi vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tejto dani je po 31. decembri 2014 príjmom štátneho rozpočtu, pričom ustanovenie § 103 ods. 4 sa od 1. januára 2015 neuplatňuje.“.

10.

 • 105 sa vypúšťa.

11.

Prílohy č. 3 a 4 sa vypúšťajú.

Čl. IV

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z., zákona č. 324/2007 Z. z., zákona č. 54/2009 Z. z. a zákona č. 426/2013 Z. z. sa mení takto:

1.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až k) sa označujú ako písmená a) až j).

2.

V § 6 ods. 3 sa slovo „f)“ nahrádza slovom „e)“, slovo „k)“ sa nahrádza slovom „j)“ a slová „g) až j)“ sa nahrádzajú slovami „f) až i)“.

Čl. V

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z. a zákona č. 333/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia: „Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.

V § 11 sa odsek 7 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)

oznámenie alebo sprístupnenie výšky splatnej dane právnickej osoby na základe údajov z verejnej časti registra účtovných závierok.37aa)“.

3.

V § 44 ods. 3 sa slová „ktorý patrí do miestnej príslušnosti iného správcu dane“ nahrádzajú slovami „ktorému je príslušný iný správca dane“.

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 44 sa citácia „Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 361/2014 Z. z.“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X