Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

15. mája 2016 Tlačiť

Aktuálne platné a úplné znenie Zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice pre rok 2016 s prílohou z roku 2015, ale nie s komentárom.

Zákon č. 289/2008 Z.z. – o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

ZÁKON

z 18. júna 2008

o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

 • 1
  Základné ustanovenie

(1) Tento zákon upravuje

 1. a) podmienky používania elektronickej registračnej pokladnice na evidenciu tržieb na území Slovenskej republiky,
  b) postavenie a činnosť servisnej organizácie súvisiace s používaním elektronickej registračnej pokladnice.

(2) Tento zákon sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie1) predáva tovar alebo poskytuje službu (ďalej len „podnikateľ“); tento zákon sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak predáva tovar alebo poskytuje službu na území Slovenskej republiky.

 • 2
  Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

 1. a) elektronickou registračnou pokladnicou
 2. elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok,
  2. počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou,
 3. b) prevádzkovou pamäťou technické zariadenie, v ktorom sa uchovávajú všetky údaje týkajúce sa predaja tovaru alebo poskytovania služby a výsledky finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby a ktoré je riadené výlučne vstavaným registračným programom elektronického registračného zariadenia,
  c) vstavaným registračným programom program riadiaci evidenciu predaja tovaru alebo evidenciu poskytovania služby,
  d) vlastným registračným programom program riadiaci prípravu údajov o predaji tovaru alebo poskytovaní služby pred tým, ako sú prostredníctvom komunikačného modulu zaevidované vo fiskálnej tlačiarni,
  e) fiskálnou pamäťou technické zariadenie umožňujúce jednorazový a trvalý zápis údajov z dennej uzávierky,
  f) fiskálnou tlačiarňou elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, tlačiarňou a komunikačným modulom, ktoré tvoria jeden funkčný celok,
  g) komunikačným modulom technické zariadenie umožňujúce prenos údajov definovaných výrobcom fiskálnej tlačiarne medzi počítačom a fiskálnou tlačiarňou slúžiacich na evidenciu finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby,
  h) tržbou platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok,
  i) tovarom akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikateľom,
  j) službou služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností2) uvedená v prílohe č. 1,
  k) predajným miestom miesto, kde sa prijíma tržba a ktoré je uvedené v knihe elektronickej registračnej pokladnice,
  l) ochranným znakom znak obsahujúci písmená „M“ a „F“, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,
  m) daňovým kódom elektronickej registračnej pokladnice kód pridelený pre elektronickú registračnú pokladnicu daňovým úradom,
  n) obratom tržby znížené o sumu záporného obratu,
  o) záporným obratom súčet súm
 4. vrátení tovaru,
  2. záporných položiek evidovaných v elektronickej registračnej pokladnici a
  3. zliav poskytnutých pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb,
 5. p) vrátením tovaru zrušenie evidovanej položky po jej vytlačení na pokladničnom doklade, pričom pokladničný doklad bol uzavretý,
  r) zápornou položkou suma za vykúpené zálohované obaly, 3)
  s) opravou zrušenie evidovanej položky, ktorá ešte nebola vytlačená na pokladničnom doklade,
  t) stornom zrušenie evidovanej položky po jej vytlačení na pokladničnom doklade, pričom pokladničný doklad nebol uzavretý,
  u) položkou údaj o predanom tovare alebo vrátenom tovare evidovanom v elektronickej registračnej pokladnici alebo údaj o poskytnutej službe evidovanej v elektronickej registračnej pokladnici,
  v) kumulovaným obratom súčet všetkých obratov evidovaných v elektronickej registračnej pokladnici od jej uvedenia do prevádzky,
  w) pokladničným dokladom doklad o prijatí tržby, doklad o vrátení platby za vrátený tovar alebo doklad o vrátení platby za tovar alebo poskytnutú službu pri ich reklamácii vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou,
  x) paragónom náhradný doklad vyhotovený namiesto pokladničného dokladu,
  y) kontrolným záznamom kópia číselných údajov z pokladničných dokladov a dokladov podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu uložená v elektronickej podobe s definovanou štruktúrou spracovateľnou počítačom a presná kópia pokladničných dokladov, dokladov podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu a denných uzávierok uložených v elektronickej podobe nezávisle od obsluhy elektronickej registračnej pokladnice,
  z) dennou uzávierkou tlačový výstup obsahujúci údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby,
  za) intervalovou uzávierkou tlačový výstup obsahujúci podrobné alebo súhrnné údaje z fiskálnej pamäte za zvolený časový interval,
  zb) prehľadovou uzávierkou tlačový výstup obsahujúci údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby od začiatku predaja tovaru alebo poskytovania služby v danom dni,
  zc) knihou elektronickej registračnej pokladnice kniha so vzostupne číslovanými stranami, ktorá je nerozoberateľná a musí byť umiestnená na predajnom mieste spolu s elektronickou registračnou pokladnicou; vzor knihy elektronickej registračnej pokladnice je uvedený v prílohe č. 3,
  zd) plombou ochranná známka, ktorá sa nedá odlepiť bez jej pretrhnutia alebo iného viditeľného poškodenia a obsahuje ochranné prvky znemožňujúce jej falšovanie,
  ze) dátovým médiom pamäťové médium, ktoré je schopné zabezpečiť uchovanie kontrolných záznamov a údajov z fiskálnej pamäte bez potreby napájania zdrojom elektrickej energie.
 • 3
  Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou

(1) Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici bez zbytočného odkladu po jej prijatí; túto povinnosť nemá podnikateľ, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, okrem podnikateľa, ktorý pokračuje v prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu.4)

(2) Povinnosť evidovať tržbu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na

 1. a) predaj
 2. cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
  2. mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska, 5) v bankách, 6) v pobočkách zahraničných bánk7) a na numizmatických burzách,
  3. poštových cenín na filatelistických burzách,
  4. tovaru prostredníctvom predajných automatov,
  5. tovaru na dobierku,
  6. doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
  7. tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,
  8. tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím, 8)
  9. živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
  10. tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
  11. tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov,
 3. b) služby poskytované
 4. občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím, 8)
  2. vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
  3. v rámci praktického vyučovania žiakov,
  4. prostredníctvom predajných automatov.

(3) Ak podnikateľ vloží do elektronickej registračnej pokladnice hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici, pričom vyhotoví doklad označený slovom „VKLAD“.

(4) Podnikateľ je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu na všetkých predajných miestach. Podnikateľ je povinný umiestniť elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste tak, aby údaje na zobrazovacom zariadení pre zákazníka boli zákazníkovi čitateľné. Na predajnom mieste nesmie byť umiestnená elektronická registračná pokladnica, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 a 2 alebo nebola uvedená do prevádzky podľa § 7.

(5) Podnikatelia, ktorí vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení9) a predávajú tovar alebo poskytujú službu na tom istom predajnom mieste, môžu používať jednu spoločnú elektronickú registračnú pokladnicu.

(6) Podnikateľ je povinný vyhotovovať doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“
a) pri zaznamenávaní údajov v rámci skúšobnej prevádzky,
b) pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a po jej oprave,
c) v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidovať tržby v elektronickej registračnej pokladnici, alebo
d) v rámci vyhotovovania ďalších iných dokladov, ktoré nie sú pokladničnými dokladmi a obsahujú informácie o cene tovaru alebo služby; toto sa nevzťahuje na doklady, ktoré budú vyhotovené pri predaji tovaru alebo pri poskytnutí služby, za ktoré bude tržba prijatá bezhotovostne.

 • 4
  Požiadavky na elektronickú registračnú pokladnicu

(1) Na účely plnenia povinnosti podľa § 3 ods. 1 možno používať len
a) typ elektronickej registračnej pokladnice, na ktorý akreditovaná osoba10) vydala certifikát o splnení požiadaviek podľa odsekov 2 až 4; pri vydávaní certifikátu akreditovaná osoba10) prihliada aj na technickú dokumentáciu z procesu posudzovania zhody, ktorá deklaruje splnenie technických požiadaviek podľa písmena b) tretieho bodu, pričom fiskálna tlačiareň podľa § 2 písm. f) môže byť certifikovaná v rámci elektronickej registračnej pokladnice podľa § 2 písm. a) druhého bodu ako celok, ale aj ako samostatné elektronické registračné zariadenie,
b) elektronickú registračnú pokladnicu,
1. pre ktorú daňový úrad pridelil daňový kód elektronickej registračnej pokladnice (§ 7 ods. 3),
2. ktorá je označená plombou,
3. ktorá spĺňa technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom.11)

(2) Elektronická registračná pokladnica musí okrem technických požiadaviek podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu spĺňať aj tieto požiadavky:

 1. a) zabezpečovať
 2. vyhotovenie dennej uzávierky, ak bola v elektronickej registračnej pokladnici v daný deň evidovaná tržba a do 24.00 hodiny daného dňa nebola vyhotovená denná uzávierka, pričom pokladničný doklad, ktorého vyhotovenie sa začalo pred 24.00 hodinou, bude započítaný do dennej uzávierky daného dňa a vyhotovenie ďalšieho pokladničného dokladu bude možné začať až po vyhotovení dennej uzávierky,
  2. zhodu číselných údajov položiek cien a celkovej sumy platenej ceny na pokladničnom doklade, v prevádzkovej pamäti a na zobrazovacom zariadení pre zákazníka,
  3. informovanie podnikateľa o potrebe vykonania povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice po splnení technických podmienok určených výrobcom, pričom technické podmienky odsúhlasí v procese certifikácie akreditovaná osoba;10) informovanie podnikateľa je zobrazované minimálne na displeji elektronickej registračnej pokladnice tak, aby podnikateľ musel vždy po zapnutí elektronickej registračnej pokladnice túto informáciu potvrdzovať až do vykonania povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice servisnou organizáciou a pri prvom informovaní podnikateľa o potrebe vykonania povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice v danom časovom intervale je vykonaný okamžitý zápis o dátume a čase tejto informácie do fiskálnej pamäte,
  4. informovanie podnikateľa pred zaplnením kapacity fiskálnej pamäte na ukladanie denných uzávierok, pričom informovanie sa uskutočňuje zobrazením správy na displeji elektronickej registračnej pokladnice vždy po jej zapnutí tak, aby podnikateľ musel túto informáciu potvrdiť pred začatím používania elektronickej registračnej pokladnice; táto informácia sa zobrazuje, ak je počet voľných záznamov rovný alebo menší ako 50,
  5. prechod do režimu, v ktorom je možné len čítanie údajov z fiskálnej pamäte, ak boli dosiahnuté maximálne hodnoty záznamov uvedených v odsekoch 3 a 4, pričom nie je možné ďalej tlačiť pokladničné doklady a denné uzávierky,
  6. uloženie údajov vo fiskálnej pamäti tak, aby nebolo možné tieto údaje pozmeniť alebo porušiť bez zistenia tohto pozmenenia alebo porušenia prostredníctvom technického zariadenia elektronickej registračnej pokladnice, alebo bez zničenia fiskálnej pamäte,
  7. vytlačenie ochranného znaku len na pokladničnom doklade a páske dennej uzávierky, a to až po vytlačení iných údajov uvedených v § 8 ods. 1 a § 12 ods. 2,
  8. vytlačenie dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ alebo „VKLAD“ tak, aby tieto neobsahovali ochranný znak,
  9. vytlačenie dokladu označeného slovom „VKLAD“ a dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ tak, aby obsahoval v každom treťom riadku tohto dokladu slová „NEPLATNÝ DOKLAD“,
  10. aby pred uvedením do prevádzky tlačila v každom treťom riadku tlačového výstupu, ktorý nesmie obsahovať ochranný znak, slová „SKÚŠKA POKLADNICE“,
 3. b) umožňovať
 4. prečítanie údajov z fiskálnej pamäte umiestnenej v elektronickej registračnej pokladnici prostredníctvom počítača,
  2. evidenciu tržieb minimálne v dvoch rozdielnych menách,
  3. vytlačenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok,
  4. vytlačenie pokladničného dokladu a dokladu podľa písmena a) ôsmeho bodu s jeho súčasným záznamom v prevádzkovej pamäti a následným zahrnutím údajov z týchto dokladov do údajov, ktoré budú uložené vo fiskálnej pamäti,
  5. vyhotovenie dennej uzávierky zo všetkých údajov v prevádzkovej pamäti, ktoré sú výsledkom finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby s tým, že súhrnné údaje pri vyhotovení dennej uzávierky sa uložia do fiskálnej pamäte a súčasne sa vymažú z prevádzkovej pamäte tak, aby pri vyhotovení ďalšej dennej uzávierky nemohlo dôjsť k opätovnému uloženiu rovnakých údajov do fiskálnej pamäte,
  6. vyhotovenie prehľadovej uzávierky, ktorej údaje sú informatívne od začiatku predaja tovaru alebo poskytovania služby v danom dni až do času vyhotovenia prehľadovej uzávierky, pričom nedochádza k žiadnym zápisom do fiskálnej pamäte,
  7. vymazanie údajov z prevádzkovej pamäte, len ak je z týchto údajov vykonaná denná uzávierka a jej súhrnný údaj je trvale uložený vo fiskálnej pamäti,
  8. vytlačenie tlačových výstupov čitateľných po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené,
  9. záznam údajov o sume vrátení tovaru, sume záporných položiek a sume poskytnutých zliav a záznam údajov o počte vrátení tovaru, počte záporných položiek a počte poskytnutých zliav,
  10. okamžité zablokovanie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice, ak je odpojená tlačiareň, zobrazovacie zariadenie pre zákazníka alebo fiskálna pamäť,
  11. vytlačenie iba jedného originálu pokladničného dokladu a dokladu podľa písmena a) ôsmeho bodu so súčasným záznamom kópie do prevádzkovej pamäte alebo na vhodné dátové médium, pričom kópia originálu pokladničného dokladu môže byť vytlačená, ale nesmie obsahovať ochranný znak,
  12. vytlačenie intervalovej uzávierky podľa dátumov denných uzávierok alebo podľa čísiel denných uzávierok v požadovanom časovom intervale,
  13. uchovanie údajov v prevádzkovej pamäti aj pri poklese napätia alebo úplnom výpadku elektrického napájania elektronickej registračnej pokladnice, a to až do vykonania dennej uzávierky,
  14. uchovanie údajov v prevádzkovej pamäti bez pripojenia k externému zdroju elektrickej energie minimálne 90 dní,
  15. pridanie plomby tak, aby bez jej poškodenia nebol možný prístup k fiskálnej pamäti a k ostatným častiam elektronickej registračnej pokladnice zabezpečujúcim správnu funkčnosť elektronickej registračnej pokladnice; miesto alebo miesta na pridanie plomby navrhne výrobca elektronickej registračnej pokladnice a v procese certifikácie ich odsúhlasí akreditovaná osoba, 10) pričom výrobca elektronickej registračnej pokladnice na základe schválenia akreditovanou osobou uvedie informáciu o umiestnení plomb v dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici,
  16. vyznačenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice na pokladničnom doklade a doklade podľa písmena a) ôsmeho bodu, na dennej uzávierke a na intervalovej uzávierke,
  17. výmenu dátových médií, papierových pások a výmenu neobnoviteľných zdrojov elektrickej energie bez porušenia plomby,
  18. overenie pravosti kontrolných záznamov prostredníctvom technických zariadení elektronickej registračnej pokladnice.

(3) Fiskálna pamäť musí

 1. a) byť umiestnená v elektronickej registračnej pokladnici v časti neprístupnej podnikateľovi a musí byť pevne spojená s rámom elektronickej registračnej pokladnice tak, aby ju bolo možné vybrať, ale zároveň tak, aby výmena inou osobou ako servisnou organizáciou bola zistiteľná,
  b) mať dostatočnú kapacitu na zápis a uchovanie údajov z denných uzávierok minimálne za obdobie piatich rokov a údaje v nej uložené musia byť dostupné do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane, 12)
  c) mať takú konštrukciu, ktorá daňovému úradu alebo colnému úradu umožní získať údaje v nej uložené aj prostredníctvom iného elektronického zariadenia,
  d) byť označená jedinečným a neopakovateľným kódom, ktorý je vygenerovaný výrobcom elektronickej registračnej pokladnice, pričom tento kód je vytlačený na deštruktívnej samolepke, ktorá je v procese výroby nalepená na fiskálnu pamäť a zároveň je nalepená aj na vonkajšom kryte elektronickej registračnej pokladnice spolu s výrobným štítkom elektronickej registračnej pokladnice,
  e) umožniť zmenu sadzby dane z pridanej hodnoty a zmenu meny.

(4) Do fiskálnej pamäte sa nezameniteľne a neodstrániteľne

 1. a) zaznamená
 2. ochranný znak,
  2. daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
  3. obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
  4. daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  5. identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  6. dátum a čas uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky,
  7. sadzba dane z pridanej hodnoty pre minimálne tri sadzby dane z pridanej hodnoty,
  8. minimálne dve meny,
 3. b) zaznamenáva
 4. údaje z dennej uzávierky uvedené v § 12 ods. 2 písm. f), h) až n) a p) až t),
  2. výmaz údajov z prevádzkovej pamäte pred vyhotovením dennej uzávierky v maximálnom počte 100 výmazov,
  3. odpojenie tlačiarne s uvedením dátumu a času v maximálnom počte 500 odpojení,
  4. odpojenie zobrazovacieho zariadenia pre zákazníka s uvedením dátumu a času v maximálnom počte 500 odpojení,
  5. odpojenie fiskálnej pamäte s uvedením dátumu a času v maximálnom počte 500 odpojení,
  6. dátum a čas každého prvého informovania o potrebe povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice v danom časovom intervale údržby v minimálnom počte 50 záznamov,
  7. zmena sadzieb dane z pridanej hodnoty v minimálnom počte 20 zmien,
  8. kontrolný kód na účely overenia pravosti kontrolného záznamu.

(5) Elektronická registračná pokladnica označená pretrhnutou plombou, falzifikátom plomby alebo plombou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom, sa považuje za neoznačenú podľa tohto zákona.

(6) Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je povinný v procese certifikácie elektronickej registračnej pokladnice predložiť akreditovanej osobe10) aj elektronické zariadenie umožňujúce získať údaje uložené vo fiskálnej pamäti, ktorá nie je umiestnená v elektronickej registračnej pokladnici; toto zariadenie bude akreditovanej osobe10) zapožičané počas celej doby výroby elektronickej registračnej pokladnice a desať rokov nasledujúcich po skončení výroby elektronickej registračnej pokladnice. Akreditovaná osoba10) je povinná umožniť daňovému úradu alebo colnému úradu získať údaje z fiskálnej pamäte na základe jeho žiadosti. Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je povinný do 30 kalendárnych dní od vydania certifikátu na elektronickú registračnú pokladnicu Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) poskytnúť
a) technické a softvérové nástroje na prečítanie a exportovanie kontrolných záznamov a obsahu fiskálnej pamäte zabudovanej v elektronickej registračnej pokladnici,
b) softvérové nástroje na overovanie pravosti kontrolných záznamov a postup overenia pravosti kontrolného záznamu pre certifikovaný typ elektronickej registračnej pokladnice,
c) popis formátov a obsahu kontrolného záznamu a fiskálnej pamäte,
d) komunikačný protokol,
e) popis použitého algoritmu pre výpočet kontrolného kódu z dát kontrolného záznamu.

(7) Podnikateľ je povinný zabezpečiť vykonanie povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice servisnou organizáciou najneskôr do piatich rokov od uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a následne najneskôr každých päť rokov od predchádzajúcej údržby. Povinnou údržbou sa preverí technický stav elektronickej registračnej pokladnice a neporušenosť plomb tak, aby bola zabezpečená správna funkčnosť elektronickej registračnej pokladnice. Servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice dátum vykonania povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice a jej výsledok a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá povinnú údržbu elektronickej registračnej pokladnice vykonala, s uvedením jej mena a priezviska.

(8) Podnikateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť servisnej organizácii zistenie poškodenia plomby alebo chýbanie plomby, pričom dátum a čas tohto oznámenia je podnikateľ povinný bez zbytočného odkladu zaznamenať do knihy elektronickej registračnej pokladnice.

(9) Podnikateľ je povinný mať na predajnom mieste umiestnený komunikačný kábel k elektronickej registračnej pokladnici a poskytnúť ho daňovému úradu alebo colnému úradu za účelom prepojenia elektronickej registračnej pokladnice a počítača na účely kontroly a exportu kontrolných záznamov a obsahu fiskálnej pamäte a umožniť daňovému úradu alebo colnému úradu pripojiť sa k elektronickej registračnej pokladnici prostredníctvom počítača; to neplatí, ak je pripojenie elektronickej registračnej pokladnice k počítaču zabezpečené bezdrôtovou technológiou.

(10) Ak akreditovaná osoba10) zruší certifikát vydaný na elektronickú registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň podľa odseku 1 písm. a), je povinná o tejto skutočnosti bezodkladne informovať finančné riaditeľstvo. Finančné riaditeľstvo je povinné o zrušení certifikátu podľa prvej vety bez zbytočného odkladu písomne informovať podnikateľa.

 • 5
  Servisná organizácia

(1) Servisná organizácia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

 1. a) na základe oprávnenia na podnikanie1) môže vykonávať opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc,
  b) má s výrobcom, dovozcom alebo distribútorom elektronických registračných pokladníc uzavretú zmluvu o vykonávaní opráv a údržby elektronických registračných pokladníc,
  c) je zapísaná v registri servisných organizácií (ďalej len „register“) vedenom daňovým úradom.

(2) Servisná organizácia je povinná

 1. a) zabezpečiť vykonanie opravy elektronickej registračnej pokladnice do 48 hodín od nahlásenia jej poruchy alebo od odovzdania elektronickej registračnej pokladnice do opravy; ak začiatok alebo koniec tejto lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, jej plynutie sa začína počítať od najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa a táto lehota sa končí najbližším nasledujúcim pracovným dňom,
  b) písomne si objednať u daňového úradu plomby a viesť ich evidenciu,
  c) bez zbytočného odkladu oznámiť daňovému úradu zistenie poškodenia plomby, chýbanie plomby, zmeny údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici, odchýlky od elektronickej registračnej pokladnice certifikovanej akreditovanou osobou10) a také zistenia s uvedením dátumu ich zistenia zapísať do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdiť odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá záznam vykonala, s uvedením jej mena a priezviska,
  d) bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmenu poškodenej plomby alebo doplnenie chýbajúcej plomby a túto skutočnosť s uvedením dátumu zapísať do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdiť odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá záznam vykonala, s uvedením jej mena a priezviska.
 • 6
  Register

(1) Zápis do registra vykoná daňový úrad, ak fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v § 5 ods. 1 písm. a)

 1. a) predloží písomnú žiadosť, v ktorej uvedie zoznam typov elektronických registračných pokladníc, u ktorých bude vykonávať opravu a údržbu,
  b) priloží k žiadosti kópiu zmluvy podľa § 5 ods. 1 písm. b), pričom táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je súčasne výrobcom, dovozcom alebo distribútorom elektronických registračných pokladníc; k žiadosti podľa písmena a) je takáto fyzická osoba alebo právnická osoba povinná priložiť kópiu dokladu preukazujúceho, že je súčasne výrobcom, dovozcom alebo distribútorom elektronických registračných pokladníc.

(2) Daňový úrad rozhodne o zápise do registra do 15 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 1 písm. a). Zápis do registra vykoná daňový úrad ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zápise do registra.

(3) Proti rozhodnutiu o zápise do registra nemožno podať odvolanie.

(4) V registri sa uvádza

 1. a) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania servisnej organizácie a daňové identifikačné číslo,
  b) zoznam typov elektronických registračných pokladníc, u ktorých servisná organizácia vykonáva opravu a údržbu.

(5) Ak dôjde k zmene skutočností uvedených v žiadosti podľa odseku 1 písm. a) alebo v § 5 ods. 1 písm. b) alebo ak servisná organizácia prestala vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc, je servisná organizácia povinná tieto zmeny oznámiť daňovému úradu v lehote podľa osobitného predpisu.14)

(6) Daňový úrad vyčiarkne z registra servisnú organizáciu, ak servisná organizácia

 1. a) bola zrušená alebo zanikla,
  b) prestala vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc,
  c) neoznámi v ustanovenej lehote zmenu skutočností uvedených v odseku 5.

(7) Daňový úrad rozhodne o vyčiarknutí servisnej organizácie z registra do 15 kalendárnych dní odo dňa zistenia skutočností podľa odseku 6. Proti rozhodnutiu o vyčiarknutí servisnej organizácie z registra možno podať odvolanie. Odvolanie má odkladný účinok.
(8) Finančné riaditeľstvo z registrov vedených podľa § 5 ods. 1 písm. c) vypracúva elektronický register, ktorý priebežne aktualizuje a zverejňuje na svojej internetovej stránke.

 • 7
  Uvedenie elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky

(1) Na účely pridelenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, predloží podnikateľ daňovému úradu

 1. a) knihu elektronickej registračnej pokladnice (§ 13) s vyplnenými identifikačnými údajmi o podnikateľovi, s údajmi o elektronickej registračnej pokladnici a údajmi o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu elektronickej registračnej pokladnice, pričom
 2. identifikačnými údajmi o podnikateľovi, ak ide o fyzickú osobu, sú obchodné meno a adresa trvalého pobytu, miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od miesta podnikania, daňové identifikačné číslo, ak nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty, odtlačok pečiatky, ak ju podnikateľ má vyhotovenú, a podpis podnikateľa,
  2. identifikačnými údajmi o podnikateľovi, ak ide o právnickú osobu, sú obchodné meno a sídlo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo zástupcu, predajné miesto, ak je odlišné od sídla, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo, ak nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty, odtlačok pečiatky, ak ju podnikateľ má vyhotovenú, a podpis štatutárneho orgánu alebo zástupcu,
  3. údajmi o elektronickej registračnej pokladnici sú typ, model, výrobné číslo, názov výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice, ktorému bol vydaný certifikát,
  4. údajmi o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu elektronickej registračnej pokladnice, sú obchodné meno, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo právnickej osoby a daňové identifikačné číslo; v knihe elektronickej registračnej pokladnice môžu byť zapísané dve servisné organizácie,
 3. b) kópiu certifikátu elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne, ak fiskálna tlačiareň je certifikovaná ako samostatné elektronické registračné zariadenie podľa § 4 ods. 1 písm. a); tento doklad s uvedením výrobného čísla elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne je predajca elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne povinný odovzdať podnikateľovi pri kúpe elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne.

(2) Ak podnikatelia vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení podľa § 3 ods. 5 a používajú jednu spoločnú elektronickú registračnú pokladnicu, doklady podľa odseku 1 a kópiu zmluvy o združení predloží jeden z účastníkov združenia podľa ich dohody.

(3) Daňový úrad po overení údajov podľa odsekov 1 a 2 bez zbytočného odkladu pridelí daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, ktorý zamestnanec daňového úradu s uvedením dátumu zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom s uvedením jeho mena a priezviska. Pri zmene miestnej príslušnosti daňového úradu sa daňový kód elektronickej registračnej pokladnice nemení.

(4) Elektronickú registračnú pokladnicu môže uvádzať do prevádzky len servisná organizácia. Servisná organizácia uvádza elektronickú registračnú pokladnicu do prevádzky zaznamenaním údajov uvedených v § 4 ods. 4 písm. a) do fiskálnej pamäte a zaznamenaním kódu fiskálnej pamäte do knihy elektronickej registračnej pokladnice; tieto skutočnosti servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice s uvedením dátumu a času a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá elektronickú registračnú pokladnicu uviedla do prevádzky, s uvedením jej mena a priezviska.

(5) Pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a po každom zásahu servisnej organizácie do elektronickej registračnej pokladnice, servisná organizácia označí elektronickú registračnú pokladnicu plombou na mieste určenom podľa § 4 ods. 2 písm. b) bodu 15; každý zásah do elektronickej registračnej pokladnice servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice s uvedením dôvodu, dátumu a času zásahu a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá zásah do elektronickej registračnej pokladnice vykonala, s uvedením jej mena a priezviska. Servisná organizácia do knihy elektronickej registračnej pokladnice zaznamená aj číslo plomby, ktorou označila elektronickú registračnú pokladnicu podľa prvej vety.

 • 8
  Pokladničný doklad

(1) Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici; iný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať. Pokladničný doklad obsahuje najmenej tieto povinné údaje:

 1. a) daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
  b) daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  c) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  d) ochranný znak,
  e) poradové číslo od poslednej dennej uzávierky,
  f) dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
  g) označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu, 14b),
  h) cenu tovaru alebo cenu služby,
  i) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
  j) základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu, 14b),
  k) sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu, 14b),
  l) výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu, 14b),
  m) zaokrúhlenie ceny, 15)
  n) celkovú sumu platenej ceny,
  o) ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu.16)

(2) Pokladničný doklad, ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti, nesmie obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. g), h) a j) až l). Doklad podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. a) až c) a e) až o) a doklad podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu označený slovom „VKLAD“ obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. a) až c), e), f) a i) a sumu vkladu podľa § 3 ods. 3.

(3) Označenie tovaru alebo označenie služby musí byť vyjadrené tak, aby bolo možné predávaný tovar alebo poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo pomenovať a odlíšiť od iného tovaru alebo inej služby, pričom sa môže uvádzať aj skrátený názov tovaru alebo služby.

(4) Pri vrátení tovaru, reklamácii tovaru alebo služby je podnikateľ povinný odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici alebo v prípade prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice odovzdať kupujúcemu originál paragónu.

(5) Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu podľa odsekov 1 a 2, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou tak, aby toto bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak je na predajnom mieste umiestnených viac elektronických registračných pokladníc toho istého typu, toto vyobrazenie pokladničného dokladu nemusí byť pri každej elektronickej registračnej pokladnici. Podnikateľ na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazní daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak.

 • 9
  Ochrana údajov a elektronickej registračnej pokladnice, uchovávanie údajov

(1) Podnikateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici, údajov na dokladoch podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu alebo údajov na paragónoch podľa § 10 ods. 4, údajov uložených na tlačových výstupoch z dennej uzávierky a údajov uložených v elektronickej podobe na dátových médiách pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím, neoprávneným zásahom do nich a neoprávneným prístupom k nim; rovnako je podnikateľ povinný zabezpečiť ochranu elektronickej registračnej pokladnice vrátane vstavaného registračného programu.

(2) Podnikateľ je povinný dátové médiá, na ktorých sú uložené kontrolné záznamy a obsah fiskálnej pamäte, uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12) Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť úplné kontrolné záznamy za požadované obdobie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v čitateľnom textovom formáte ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom. Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť obsah fiskálnej pamäte v elektronickej podobe za požadované obdobie. Daňový úrad alebo colný úrad môže uložiť podnikateľovi povinnosť predkladať kontrolné záznamy, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu;16a) povinnosť predkladať kontrolné záznamy nesmie byť podnikateľovi uložená častejšie ako raz za mesiac.

(3) Podnikateľ je povinný používať také dátové médiá, u ktorých výrobca garantuje uchovanie údajov na nich uložených minimálne do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)

(4) Kópie paragónov a denné uzávierky podľa § 10 ods. 4, pokladničné doklady vyhotovené pri uplatnení postupu podľa § 10 ods. 5, doklady označené slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ a tlačové výstupy z dennej uzávierky je podnikateľ povinný uchovávať chronologicky usporiadané po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

(5) Doklad označený slovom „VKLAD“ je podnikateľ povinný uchovávať počas dňa, v ktorom bol vyhotovený.

(6) Podnikateľ je povinný na vytlačenie tlačových výstupov používať pásku, na ktorej sa údaje uchovajú po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

 • 10
  Prerušenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice

(1) Ak podnikateľ nemôže použiť elektronickú registračnú pokladnicu pre závažný dôvod, ktorý vznikol bez jeho zavinenia, okrem výpadku elektrického napájania alebo internetového pripojenia, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu nahlásiť servisnej organizácii, pričom dôvod, dátum a čas akéhokoľvek prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný bez zbytočného odkladu zaznamenať do knihy elektronickej registračnej pokladnice. Okrem údajov uvedených v prvej vete je podnikateľ povinný zaznamenať do knihy elektronickej registračnej pokladnice aj dátum a čas nahlásenia poruchy elektronickej registračnej pokladnice servisnej organizácii a v prípade odovzdania elektronickej registračnej pokladnice servisnej organizácii do opravy aj dátum a čas tohto odovzdania; tento záznam potvrdí servisná organizácia, ktorej bola porucha elektronickej registračnej pokladnice nahlásená alebo ktorá elektronickú registračnú pokladnicu prevzala do opravy, odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá elektronickú registračnú pokladnicu prevzala do opravy, s uvedením jej mena a priezviska.

(2) Servisná organizácia, ktorá vykonala opravu elektronickej registračnej pokladnice, je povinná do knihy elektronickej registračnej pokladnice zaznamenať popis poruchy elektronickej registračnej pokladnice, dátum a čas vykonania opravy a tento záznam potvrdiť odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá opravu elektronickej registračnej pokladnice vykonala, s uvedením jej mena a priezviska.

(3) Podnikateľ je povinný do knihy elektronickej registračnej pokladnice bez zbytočného odkladu zaznamenať dátum a čas opätovného začatia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice.

(4) Počas prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný vyhotovovať paragón. Paragón podnikateľ vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu po prijatí platby alebo vrátení platby za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponecháva. Paragóny sa číslujú vzostupne bez prerušenia a obsahujú údaje uvedené v § 8 ods. 1 písm. a) až c) a e) až o), pričom ako daňový kód elektronickej registračnej pokladnice podnikateľ uvedie daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, ktorej prevádzka je prerušená. Kópie paragónov sú podkladom na vyhotovenie dennej uzávierky.

(5) Údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici, ktorej prevádzka bola prerušená, najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka elektronickej registračnej pokladnice obnovená.

 • 11
  Výmena fiskálnej pamäte

(1) Výmena fiskálnej pamäte sa vykonáva, ak

 1. a) bola vyčerpaná jej kapacita a elektronická registračná pokladnica je funkčná,
  b) z dôvodu poruchy neplní svoju funkciu,
  c) došlo k zmene údajov uvedených v § 4 ods. 4 písm. a) prvom až šiestom bode uložených do fiskálnej pamäte alebo
  d) došlo k zmene vlastníka elektronickej registračnej pokladnice.

(2) Výmenu fiskálnej pamäte vykonáva servisná organizácia, ktorá zaznamená dôvod a dátum výmeny fiskálnej pamäte do knihy elektronickej registračnej pokladnice a tento záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá vykonala výmenu fiskálnej pamäte, s uvedením jej mena a priezviska a pôvodnú fiskálnu pamäť odovzdá podnikateľovi. Prevzatie pôvodnej fiskálnej pamäte podnikateľ potvrdí podpisom do knihy elektronickej registračnej pokladnice; pôvodnú fiskálnu pamäť je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12) Servisná organizácia do knihy elektronickej registračnej pokladnice zaznamená kód pôvodnej fiskálnej pamäte a kód novej fiskálnej pamäte.

(3) Po pripojení novej fiskálnej pamäte servisná organizácia do nej zaznamená údaje uvedené v § 4 ods. 4 písm. a); túto skutočnosť servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice s uvedením dátumu a času a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá elektronickú registračnú pokladnicu uviedla do prevádzky, s uvedením jej mena a priezviska.

(4) Pri výmene fiskálnej pamäte je servisná organizácia povinná údaje z pôvodnej fiskálnej pamäte uložiť na dátovom médiu a toto odovzdať podnikateľovi. Prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy elektronickej registračnej pokladnice; dátové médium je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)

 • 12
  Denná uzávierka, intervalová uzávierka a prehľadová uzávierka

(1) Podnikateľ z údajov v prevádzkovej pamäti vyhotovuje dennú uzávierku; dennú uzávierku podnikateľ vyhotovuje len za dni, v ktorých mal tržbu. Podnikateľ je povinný vyhotoviť dennú uzávierku kedykoľvek raz za deň. Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom vytlačiť intervalovú uzávierku alebo prehľadovú uzávierku a poskytnúť ju zamestnancom daňového úradu alebo colného úradu; povinnosť vytlačiť intervalovú uzávierku má podnikateľ do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)

(2) Denná uzávierka obsahuje najmenej tieto údaje:

 1. a) ochranný znak,
  b) daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
  c) daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  d) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  e) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
  f) dátum a čas vyhotovenia,
  g) poradové číslo dennej uzávierky od uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky,
  h) počet dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“,
  i) počet pokladničných dokladov zahrnutých do dennej uzávierky,
  j) obrat,
  k) záporný obrat,
  l) kumulovaný obrat,
  m) súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb vypočítaný z celkových súm dane z pridanej hodnoty vytlačených na pokladničnom doklade, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  n) súčet obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  o) súčet stornovaných položiek a ich počet,
  p) súčet poskytnutých zliav a ich počet,
  r) súčet vrátení tovaru a ich počet,
  s) súčet záporných položiek a ich počet,
  t) súčet celkových súm uvedených na dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“.

(3) Prehľadová uzávierka obsahuje najmenej údaje uvedené v odseku 2 písm. b) až f), h) až k) a m) až t).

(4) Intervalová uzávierka obsahuje najmenej dátum a čas vyhotovenia, údaje uvedené v § 4 ods. 4 písm. a) a b) druhom až ôsmom bode uložené vo fiskálnej pamäti a súhrnné údaje alebo podrobné údaje uvedené v odseku 2 písm. h) až n) a p) až t).

 • 13
  Kniha elektronickej registračnej pokladnice

(1) Podnikateľ je povinný viesť knihu elektronickej registračnej pokladnice. Kniha elektronickej registračnej pokladnice nemôže obsahovať iné údaje alebo záznamy, ako sú uvedené vo vzore.

(2) Kniha elektronickej registračnej pokladnice sa archivuje desať rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bol vykonaný posledný záznam.

(3) Podnikateľ je povinný pri zmene údajov uvedených v § 7 ods. 1 písm. a) v lehote podľa osobitného predpisu14) predložiť daňovému úradu knihu elektronickej registračnej pokladnice za účelom vykonania zmien týchto údajov v evidencii daňového úradu.

 • 14
  Povinnosti pri zmene vlastníka elektronickej registračnej pokladnice

Ak dôjde k zmene vlastníka elektronickej registračnej pokladnice, pôvodný vlastník elektronickej registračnej pokladnice je povinný zabezpečiť ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 a následne nový vlastník elektronickej registračnej pokladnice je povinný zabezpečiť uvedenie elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky podľa § 7.

 • 15
  Ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice

(1) Servisná organizácia pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice na požiadanie podnikateľa vyberie fiskálnu pamäť z elektronickej registračnej pokladnice aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z fiskálnej pamäte mimo elektronickej registračnej pokladnice a odovzdá ju podnikateľovi a zároveň z prevádzkovej pamäte odstráni daňový kód elektronickej registračnej pokladnice. Ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice s uvedením dátumu a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá ukončila prevádzku elektronickej registračnej pokladnice, s uvedením jej mena a priezviska.

(2) Podnikateľ je povinný oznámiť ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice daňovému úradu najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po ukončení jej prevádzky. Daňový úrad ku dňu podľa prvej vety zruší daňový kód elektronickej registračnej pokladnice; túto skutočnosť zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom zamestnanca daňového úradu s uvedením jeho mena a priezviska.

(3) Pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je servisná organizácia povinná údaje z fiskálnej pamäte uložiť na dátovom médiu a dátové médium odovzdať podnikateľovi. Prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy elektronickej registračnej pokladnice; dátové médium je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)

(4) Podnikateľ je povinný pri pozastavení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti16b) zaznamenať dátum tejto skutočnosti do knihy elektronickej registračnej pokladnice.

(5) Podnikateľ je povinný po zrušení certifikátu podľa § 4 ods. 10 ukončiť prevádzku elektronickej registračnej pokladnice v lehote do 30 dní od doručenia informácie o zrušení certifikátu19) finančným riaditeľstvom. Ak informácia podľa prvej vety podnikateľovi nebola zaslaná, je podnikateľ povinný ukončiť prevádzku elektronickej registračnej pokladnice v lehote do 30 dní odvtedy, keď mu daňový úrad alebo colný úrad túto skutočnosť oznámil pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona.

 • 16
  Plomba

(1) Plombu je oprávnená vyhotovovať fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou finančné riaditeľstvo uzavrelo zmluvu;17) plomba musí byť vyhotovená v súlade s ochrannými prvkami a údajmi, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4.

(2) Plomby, ktorých reklamáciu osoba podľa odseku 1 uznala, odovzdá finančnému riaditeľstvu. Finančné riaditeľstvo takéto plomby zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie odovzdá osobe podľa odseku 1.

(3) Daňový úrad objednané množstvo plomb predá servisnej organizácii. Daňový úrad plomby predáva servisnej organizácii za cenu podľa osobitného predpisu.18) O predaji plomb servisnej organizácii daňový úrad vedie evidenciu.

(4) Plomby môže použiť len servisná organizácia a nesmie ich predať alebo iným spôsobom odovzdať inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe.

(5) Servisná organizácia v rámci zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb podľa odsekov 6 a 7 odovzdá daňovému úradu poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby okrem plomb nenávratne zničených pri označovaní elektronickej registračnej pokladnice a plomb poškodených podľa § 5 ods. 2 písm. d). Daňový úrad takéto plomby zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie záznamu odovzdá servisnej organizácii.

(6) Zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb so servisnou organizáciou vykoná daňový úrad za príslušný kalendárny rok do 31. januára po uplynutí kalendárneho roka. Ak servisná organizácia prestala vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc, zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb vykoná do 30 dní po ukončení tejto činnosti. Nepoužité plomby servisná organizácia vráti a daňový úrad ich zničí, pričom o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie záznamu odovzdá servisnej organizácii.

(7) Pri vykonaní zúčtovania servisná organizácia uvedie
a) počet plomb zakúpených servisnou organizáciou,
b) počiatočný stav nenalepených plomb z predchádzajúceho kalendárneho roka,
c) celkový počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice,
d) počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice, ktoré boli uvedené do prevádzky,
e) počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice po tom, čo boli nenávratne zničené pri servisnom zásahu,
f) počet plomb vymenených alebo doplnených podľa § 5 ods. 2 písm. d),
g) počet plomb poškodených servisnou organizáciou a odovzdaných na zničenie podľa odseku 5,
h) počet plomb vrátených na zničenie podľa odseku 6,
i) konečný stav plomb.
j) čísla plomb, ktorými boli označené elektronické registračné pokladnice v členení podľa daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice s uvedením obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania podnikateľa a predajného miesta, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania.

(8) Daňový úrad vedie evidenciu zúčtovaných plomb v členení podľa servisných organizácií. Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu zúčtovaných plomb v členení podľa daňových úradov.

 • 16a
  Správne delikty

Správneho deliktu sa dopustí ten, kto
a) nepoužil elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržby podľa § 3 ods. 1 alebo prijme tržbu na základe dokladu vyhotoveného elektronickou registračnou pokladnicou, ktorý nie je pokladničným dokladom,
b) svojím zásahom vyradí elektronickú registračnú pokladnicu z prevádzky,
c) na evidenciu prijatej tržby používa elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 až 3,
d) neodovzdá paragón podľa § 10 ods. 4,
e) zaeviduje tržbu v elektronickej registračnej pokladnici, ale neodovzdá pokladničný doklad podľa § 8 ods. 1 a 2,
f) odovzdá pokladničný doklad, doklad alebo paragón, ktoré nespĺňajú náležitosti podľa § 8 ods. 1 a 2 alebo § 10 ods. 4,
g) nemá knihu elektronickej registračnej pokladnice umiestnenú na predajnom mieste podľa § 2 písm. zc),
h) nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici vklad hotovosti podľa § 3 ods. 3,
i) nepostupuje v súlade s § 3 ods. 4,
j) nepoužíva elektronickú registračnú pokladnicu v súlade s § 3 ods. 6,
k) nezabezpečí vykonanie povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice podľa § 4 ods. 7,
l) nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 9,
m) neoznačí tovar alebo službu podľa § 8 ods. 3,
n) neodovzdá kupujúcemu pokladničný doklad alebo paragón podľa § 8 ods. 4,
o) nesplní povinnosť podľa § 8 ods. 5,
p) nesplní povinnosť podľa § 9,
q) nenahlási servisnej organizácii poškodenie alebo chýbanie plomby podľa § 4 ods. 8 alebo poruchu elektronickej registračnej pokladnice podľa § 10 ods. 1,
r) nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici údaje z vyhotovených paragónov v lehote podľa § 10 ods. 5,
s) neuchová fiskálnu pamäť v lehote podľa § 11 ods. 2,
t) nevyhotoví dennú uzávierku, intervalovú uzávierku alebo prehľadovú uzávierku alebo nedodrží postup podľa § 12,
u) nevedie knihu elektronickej registračnej pokladnice podľa § 13,
v) nedodrží postup pri zmene vlastníka elektronickej registračnej pokladnice podľa § 14,
w) neoznámi ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 ods. 2,
x) nezaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice skutočnosti podľa § 10 ods. 1 alebo ods. 3,
y) neuvedie informáciu o umiestnení plomb podľa § 4 ods. 2 písm. b) pätnásteho bodu,
z) nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 6 alebo § 18c ods. 4,
aa) neodovzdá certifikát elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne podľa § 7 ods. 1 písm. b),
ab) nedodrží postup uloženia údajov podľa § 11 ods. 4 alebo § 15 ods. 3,
ac) nezabezpečí vykonanie opravy elektronickej registračnej pokladnice v lehote podľa § 5 ods. 2 písm. a),
ad) nevedie evidenciu plomb podľa § 5 ods. 2 písm. b),
ae) neoznámi daňovému úradu zistenie poškodenia plomby alebo chýbanie plomby, zmeny údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici alebo odchýlky od elektronickej registračnej pokladnice certifikovanej akreditovanou osobou podľa § 5 ods. 2 písm. c),
af) nezabezpečí výmenu poškodenej plomby alebo doplnenie chýbajúcej plomby podľa § 5 ods. 2 písm. d),
ag) neoznámi v ustanovenej lehote zmenu skutočností podľa § 6 ods. 5,
ah) neoznačí elektronickú registračnú pokladnicu plombou podľa § 7 ods. 5,
ai) predá alebo iným spôsobom odovzdá inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe plomby podľa § 16 ods. 4,
aj) neodovzdá daňovému úradu poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby alebo nedodrží postup pri zúčtovaní odberu alebo použitia prevzatých plomb s daňovým úradom podľa § 16 ods. 5, 6 alebo ods. 7,
ak) nezaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice skutočnosti podľa § 4 ods. 7, § 5 ods. 2 písm. c) a d), § 7 ods. 4 a 5, § 10 ods. 2, § 11 ods. 2 až 4 alebo § 15 ods. 1 a 4,
al) uvádza elektronickú registračnú pokladnicu do prevádzky alebo vykonáva opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc a nie je zapísaný v registri servisných organizácií podľa § 6,
am) v rozpore s týmto zákonom umožní zmeniť alebo zmení údaje v elektronickej registračnej pokladnici alebo v kontrolnom zázname,
an) uvedie do prevádzky alebo umožní používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona,
ao) poruší zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu na predajnom mieste podľa § 16b ods. 7,
ap) neukončí prevádzku elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 ods. 5.

Pokuty
§ 16b

(1) Daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu za správny delikt podľa
a) § 16a písm. a) až f), j), s) a t) od 330 eur do 3 300 eur,
b) § 16a písm. g) až i), k) až n), p) až r) a u) až x) od 100 eur do 3 300 eur; pokutu za správny delikt podľa § 16a písm. h) daňový úrad alebo colný úrad neuloží, ak daňovým úradom alebo colným úradom zistená celková suma vloženej hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici okrem prijatej tržby podľa § 3 ods. 3 nepresiahne sumu 20 eur,
c) § 16a písm. o) od 50 eur do 330 eur,
d) § 16a písm. am) a ap) 2 000 eur,
e) § 16a písm. ao) od 10 000 eur do 40 000 eur.

(2) Daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu pri každom ďalšom zistení porušenia podľa
a) § 16a písm. a) až f), j), s) a t) od 660 eur do 6 600 eur,
b) § 16a písm. g) až i), k) až n), p) až r) a u) až x) od 200 eur do 6 600 eur; pokutu za správny delikt podľa § 16a písm. h) daňový úrad alebo colný úrad neuloží, ak daňovým úradom alebo colným úradom zistená celková suma vloženej hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici okrem prijatej tržby podľa § 3 ods. 3 nepresiahne sumu 20 eur,
c) § 16a písm. o) od 100 eur do 660 eur,
d) § 16a písm. am) a ap) 4 000 eur.

(3) Pokuty podľa odsekov 1 a 2 sa ukladajú na mieste rozhodnutím.

(4) Rozhodnutie o uložení pokuty na mieste podľa odseku 3 sa odovzdá osobe, s ktorou sa o zistení porušenia tohto zákona spísala zápisnica o ústnom pojednávaní;18b) takéto odovzdanie sa považuje za doručenie podnikateľovi do vlastných rúk podľa osobitného predpisu, 18c) a to aj ak osoba, s ktorou bola spísaná zápisnica o ústnom pojednávaní, 18b) odmietne rozhodnutie o uložení pokuty na mieste prevziať. Proti rozhodnutiu o uložení pokuty na mieste možno podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok. Pokuta je splatná do troch pracovných dní od doručenia rozhodnutia o uložení pokuty na mieste a možno ju zaplatiť aj v hotovosti.

(5) Spáchanie správnych deliktov podľa § 16a písm. a) až d), am), ao) a ap) sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona.

(6) Daňový úrad alebo colný úrad
a) pri prvom opakovanom zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až d), am) a ap) okrem pokuty uloženej podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. d) môže podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia, 18a)
b) pri každom ďalšom zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až d), am) a ap) okrem pokuty uloženej podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. d) podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia.18a)

(7) Ak podnikateľ nezaplatí pokutu podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. d) za porušenie podľa § 16a písm. a) až d), am) a ap) najneskôr v posledný deň lehoty splatnosti, nesmie predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste odo dňa nasledujúceho po uplynutí splatnosti pokuty; tento zákaz stráca účinky dňom zaplatenia pokuty alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o uložení pokuty na mieste.

(8) Daňový úrad alebo colný úrad označí predajné miesto, na ktoré sa vzťahuje zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu podľa odseku 7, oznámením, v ktorom uvedie, že na tomto predajnom mieste je zákaz predaja tovaru alebo poskytovania služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu.

(9) Ak podnikateľ poruší zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktorú sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste, daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu podľa odseku 1 písm. e) za porušenie podľa § 16a písm. ao) a podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia, 18a) ak ešte nebol podaný.

(10) Daňový úrad a colný úrad sa o zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až x), am), ao) a ap) vzájomne informujú.

(11) Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 a 2 sa prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.

(12) Uložením pokuty nezanikajú povinnosti, za ktorých porušenie bola pokuta uložená.

 • 16c

(1) Daňový úrad uloží pokutu za správny delikt podľa
a) § 16a písm. y), aa) až af) a ah) až ak) od 100 eur do 3 300 eur,
b) § 16a písm. z) a ag) od 330 eur do 3 300 eur,
c) § 16a písm. al) od 160 eur do 1 600 eur,
d) § 16a písm. an) 2 000 eur.

(2) Daňový úrad uloží pokutu pri každom ďalšom zistení porušenia podľa
a) § 16a písm. y), aa) až af) a ah) až ak) od 200 eur do 6 600 eur,
b) § 16a písm. z) a ag) od 660 eur do 6 600 eur,
c) § 16a písm. al) od 330 eur do 3 300 eur,
d) § 16a písm. an) 4 000 eur.

(3) Spáchanie správnych deliktov podľa § 16a písm. al) a an) sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona.

(4) Daňový úrad
a) pri prvom opakovanom zistení porušenia podľa § 16a písm. al) a an) okrem pokuty uloženej podľa odseku 2 písm. c) alebo písm. d) môže podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia, 18a)
b) pri každom ďalšom zistení porušenia podľa § 16a písm. al) a an) okrem pokuty uloženej podľa odseku 2 písm. c) alebo písm. d) podá podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia.18a)

(5) Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 a 2 sa prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.

(6) Uložením pokuty nezanikajú povinnosti, za ktorých porušenie bola pokuta uložená.

(7) Pokutu podľa odsekov 1 a 2 nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.

 • 17

(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona vykonáva daňový úrad, colný úrad, finančné riaditeľstvo alebo Kriminálny úrad finančnej správy (ďalej len „orgán finančnej správy“). Pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu, 18d) pričom na účely kontroly môžu byť využité aj pokladničné doklady alebo paragóny získané fyzickými osobami alebo právnickými osobami aj inak ako postupom podľa osobitného predpisu.20) Pokladničný doklad alebo paragón podľa druhej vety predložený orgánu finančnej správy sa považuje za dôkaz získaný v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom. Orgán finančnej správy je oprávnený osobné údaje fyzickej osoby podľa druhej vety, ktorými sú meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo, sprístupniť alebo poskytnúť výlučne súdu na účely súdneho konania alebo na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní na účely trestného konania.

(2) Na konanie o zápise do registra a o vyčiarknutí z registra sa vzťahuje osobitný predpis.19)

(3) V konaní o uložení pokút a pri ich vymáhaní sa postupuje podľa osobitného predpisu, 19) ak § 16b neustanovuje inak.

 • 18
  Prechodné ustanovenia

(1) Podnikateľ, ktorý má povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb, môže používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa doterajšieho predpisu21) najneskôr do 31. decembra 2011. Pri používaní takejto elektronickej registračnej pokladnice podnikateľ postupuje podľa doterajšieho predpisu21) najneskôr do 31. decembra 2011.

(2) Servisná organizácia postupuje podľa doterajšieho predpisu21) u podnikateľa podľa odseku 1 najneskôr do 31. decembra 2011.

 • 18a
  Prechodné ustanovenie
  k úpravám účinným od 30. decembra 2010

Ustanovenie § 18 v znení účinnom od 30. decembra 2010 sa nevzťahuje na podnikateľa, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát po 30. decembri 2010.

 • 18b
  Prechodné ustanovenia k úpravám
  účinným od 1. januára 2012

(1) Konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu22) účinného k 28. februáru 2009 a blokovej pokuty podľa osobitného predpisu23) účinného k 28. februáru 2009, ktoré bolo začaté, avšak nebolo právoplatne ukončené k 28. februáru 2009 sa dokončí podľa osobitného predpisu24) účinného k 28. februáru 2009.

(2) Za porušenie ustanovení osobitného predpisu, 21) o ktorom sa k 28. februáru 2009 neviedlo konanie, sa uloží pokuta podľa osobitného predpisu24) účinného k 28. februáru 2009.

(3) Ak osoba podľa osobitného predpisu25) účinného od 1. marca 2009 používa v súlade s § 18 ods. 1 elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitného predpisu21) účinného k 28. februáru 2009, za porušenie ustanovení tohto predpisu, sa uloží pokuta podľa osobitného predpisu24) účinného k 28. februáru 2009.

(4) Konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu26) účinného k 31. decembru 2011 a blokovej pokuty podľa osobitného predpisu23) účinného k 31. decembru 2011, ktoré bolo začaté, avšak nebolo právoplatne ukončené k 31. decembru 2011 sa dokončí podľa osobitného predpisu24) účinného k 31. decembru 2011.

(5) Za porušenie ustanovení predpisu účinného k 31. decembru 2011, o ktorom sa k 31. decembru 2011 neviedlo konanie, sa uloží pokuta podľa osobitného predpisu24) účinného k 31. decembru 2011.

(6) Osobe podľa osobitného predpisu25) účinného k 28. februáru 2009, ktorá používa v súlade s § 18 ods. 1 elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitného predpisu21) účinného k 28. februáru 2009, colný úrad na účely spotrebných daní za porušenie ustanovení osobitného predpisu21) účinného k 28. februáru 2009 v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2011, uloží pokutu podľa osobitného predpisu24) účinného k 28. februáru 2009.

(7) Plomby obstarané do 31. decembra 2011 sa môžu používať aj po 31. decembri 2011.

 • 18c
  Prechodné ustanovenia
  k úpravám účinným od 1. januára 2014

(1) Fiskálna pamäť, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v § 4 ods. 3 písm. d) zákona účinného od 1. januára 2014, a elektronická registračná pokladnica vybavená takouto fiskálnou pamäťou musia byť dostupné najneskôr od 1. júla 2014.

(2) Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát po 1. júli 2014, je povinný na evidenciu prijatých tržieb používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá spĺňa požiadavky podľa zákona účinného od 1. januára 2014.

(3) Elektronickú registračnú pokladnicu, ktorú podnikateľ používal pred 1. júlom 2014, môže používať aj naďalej s tým, že výmenu fiskálnej pamäte za fiskálnu pamäť, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v § 4 ods. 3 písm. d) zákona účinného od 1. januára 2014, vykoná vtedy, ak nastane niektorý z dôvodov uvedených v § 11 ods. 1.

(4) Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice, ktorému bol vydaný certifikát pred 1. januárom 2014, je povinný splniť povinnosť podľa § 4 ods. 6 na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu.

(5) Konanie o uložení pokuty podľa zákona účinného k 31. decembru 2013, ktoré bolo začaté, avšak nebolo právoplatne ukončené k 31. decembru 2013, sa dokončí podľa zákona účinného k 31. decembru 2013.

(6) Za porušenie ustanovení zákona účinného k 31. decembru 2013, o ktorom sa k 31. decembru 2013 neviedlo konanie, sa uloží pokuta podľa zákona účinného k 31. decembru 2013.

(7) Knihu elektronickej registračnej pokladnice, ktorú podnikateľ používal aj pred 1. januárom 2014, môže používať aj naďalej s tým, že záznamy ustanovené zákonom účinným k 1. januáru 2014 dopíše ručne.

 • 18d

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.26a)

 • 19

Zrušuje sa:

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky č. 59/1995 Z. z., vyhlášky č. 353/1996 Z. z., vyhlášky č. 735/2004 Z. z. a vyhlášky č. 679/2006 Z. z.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 367/1999 Z. z., zákona č. 240/2000 Z. z., zákona č. 493/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 233/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 114/2003 Z. z., zákona č. 609/2003 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 679/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z. a zákona č. 358/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 1. Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:
  „4aa) Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“.
 2. V § 14b sa za slovo „pokladnicu“ vkladajú slová „(ďalej len „pokladnica“)“.
 3. V § 23 sa odsek 5 dopĺňa písmenom zh), ktoré znie:
  „zh) Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia ich úloh ustanovených osobitnými predpismi.8nb)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8nb znie:
„8nb) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

 1. V § 32 ods. 5 sa slová „elektronickej registračnej pokladnici s tlačiarňou“ nahrádzajú slovom „pokladnici“.
 2. V § 35 odseky 8 až 11 znejú:
  „(8) Správca dane, ktorým je daňový úrad, uloží fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je podľa osobitného predpisu4aa) povinná používať pokladnicu, pokutu vo výške
  a) od 10 000 Sk do 100 000 Sk, ak
  1. nepoužila pokladnicu,
  2. svojím zásahom vyradí pokladnicu z prevádzky,
  3. používa pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu, 11c)
  4. nevydá paragón podľa osobitného predpisu, 11ca)
 3. b) od 1 000 Sk do 10 000 Sk, ak
 4. zaeviduje tržbu v pokladnici, ale nevydá pokladničný doklad podľa osobitného predpisu, 11cb)
  2. vydá pokladničný doklad alebo paragón, ktorý nespĺňa náležitosti podľa osobitného predpisu, 11cc)
 5. c) od 1 000 do 100 000 Sk, ak
 6. nezaeviduje v pokladnici hotovosť podľa osobitného predpisu, 11cd)
  2. nepoužíva pokladnicu na všetkých predajných miestach podľa osobitného predpisu, 11ce)
  3. nepožiada servisnú organizáciu o vykonanie povinnej údržby pokladnice podľa osobitného predpisu, 11cf)
  4. neoznačí tovar alebo službu podľa osobitného predpisu, 11cg)
  5. nevydá pokladničný doklad alebo paragón podľa osobitného predpisu, 11ch)
  6. nezabezpečí ochranu údajov alebo ochranu pokladnice, alebo uchovávanie údajov podľa osobitného predpisu, 11ci)
  7. nenahlási servisnej organizácii poruchu pokladnice podľa osobitného predpisu, 11cj)
  8. nezaeviduje v pokladnici údaje z vyhotovených paragónov v lehote podľa osobitného predpisu, 11ck)
  9. neuchová fiskálnu pamäť v lehote podľa osobitného predpisu, 11cl)
  10. nevyhotoví dennú uzávierku alebo intervalovú uzávierku v lehote podľa osobitného predpisu, 11cm)
  11. nevedie knihu elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitného predpisu, 11cn)
  12. nedodrží postup pri zmene vlastníka pokladnice podľa osobitného predpisu, 11co)
  13. neoznámi ukončenie prevádzky pokladnice v lehote podľa osobitného predpisu, 11cp)
  14. nezaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice skutočnosti podľa osobitného predpisu.11cr)

(9) Správca dane, ktorým je daňový úrad, uloží servisnej organizácii11cs) pokutu vo výške od 1 000 do 100 000 Sk, ak

 1. a) nezabezpečí vykonanie opravy pokladnice v lehote podľa osobitného predpisu, 11ct)
  b) nevedie evidenciu plomb podľa osobitného predpisu, 11cu)
  c) neoznámi daňovému úradu zistenie poškodenia plomby alebo chýbanie plomby, alebo zmeny údajov uložených v pokladnici, alebo odchýlky od pokladnice certifikovanej akreditovanou osobou podľa osobitného predpisu, 11cv)
  d) nezabezpečí výmenu poškodenej plomby alebo doplnenie chýbajúcej plomby podľa osobitného predpisu, 11cw)
  e) neoznámi v ustanovenej lehote zmenu skutočností podľa osobitného predpisu, 11cx)
  f) neoznačí pokladnicu plombou podľa osobitného predpisu, 11cy)
  g) predá alebo iným spôsobom odovzdá inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe plomby podľa osobitného predpisu, 11cz)
  h) neodovzdá daňovému riaditeľstvu poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby podľa osobitného predpisu, 11caa)
  i) nezaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice skutočnosti podľa osobitného predpisu.11cab)

(10) Správca dane, ktorým je daňový úrad, uloží fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá uvádza pokladnicu do prevádzky alebo vykonáva opravu a údržbu pokladníc, pokutu od 5 000 Sk do 50 000 Sk, ak nie je zapísaná v registri servisných organizácií podľa osobitného predpisu.11cac)

(11) Správca dane, ktorým je daňový úrad, pri každom ďalšom zistení porušenia podľa

 1. a) odseku 8 písm. a) uloží pokutu od 20 000 Sk do 200 000 Sk,
  b) odseku 8 písm. b) uloží pokutu od 5 000 Sk do 50 000 Sk,
  c) odseku 8 písm. c) alebo odseku 9 uloží pokutu od 2 000 Sk do 200 000 Sk,
  d) odseku 10 uloží pokutu od 10 000 Sk do 100 000 Sk.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11c až 11cac znejú:
„11c) § 4 ods. 1 až 3 zákona č. 289/2008 Z. z.
11ca) § 10 ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z.
11cb) § 8 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.
11cc) § 8 ods. 1 a § 10 ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z.
11cd) § 3 ods. 3 zákona č. 289/2008 Z. z.
11ce) § 3 ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z.
11cf) § 4 ods. 7 zákona č. 289/2008 Z. z.
11cg) § 8 ods. 3 zákona č. 289/2008 Z. z.
11ch) § 8 ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z.
11ci) § 9 zákona č. 289/2008 Z. z.
11cj) § 10 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.
11ck) § 10 ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z.
11cl) § 11 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z.
11cm) § 12 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.
11cn) § 13 zákona č. 289/2008 Z. z.
11co) § 14 zákona č. 289/2008 Z. z.
11cp) § 15 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z.
11cr) § 10 ods. 1 a 3 zákona č. 289/2008 Z. z.
11cs) § 5 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.
11ct) § 5 ods. 2 písm. a) zákona č. 289/2008 Z. z.
11cu) § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 289/2008 Z. z.
11cv) § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 289/2008 Z. z.
11cw) § 5 ods. 2 písm. d) zákona č. 289/2008 Z. z.
11cx) § 6 ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z.
11cy) § 7 ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z.
11cz) § 16 ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z.
11caa) § 16 ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z.
11cab) § 4 ods. 7, § 5 ods. 2 písm. c) a d), § 7 ods. 4 a 5, § 10 ods. 2, § 11 ods. 2 a 3, § 15 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.
11cac) § 6 zákona č. 289/2008 Z. z.“.

 1. V § 35 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
  „(12) Nepoužívanie pokladnice alebo uvádzanie pokladnice do prevádzky, alebo vykonávanie opravy a údržby pokladnice fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá nie je zapísaná v registri servisných organizácií podľa osobitného predpisu, 11cac) sa považuje za závažné porušenie osobitného predpisu;4aa) správca dane, ktorým je daňový úrad, môže po prvom opakovanom zistení uvedených skutočností namiesto uloženia pokuty podľa odseku 11 písm. a) alebo d) podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo pozastavenie prevádzkovania živnosti.11b)“.

Doterajšie odseky 12 až 19 sa označujú ako odseky 13 až 20.

 1. V § 35 ods. 13 sa slová „1 až 11“ nahrádzajú slovami „1 až 7“.
 2. V § 35 ods. 14 sa slová „7 až 12“ nahrádzajú slovami „7 až 11 a 13“.
 3. V § 35 ods. 17 sa slovo „18“ nahrádza slovom „19“.
 4. V § 35 ods. 19 sa slová „4 až 12“ nahrádzajú slovami „4 až 11 a 13“.
 5. § 35a vrátane nadpisu znie:
  㤠35a
  Bloková pokuta

(1) Ak správca dane, ktorým je daňový úrad, zistí porušenie povinností podľa § 35 ods. 8 písm. b) a c) a odsekov 9 a 13, môže uložiť fyzickej osobe blokovú pokutu do výšky 5 000 Sk, ktorú fyzická osoba môže zaplatiť na mieste. Blokovú pokutu môže fyzickej osobe uložiť aj správca dane, ktorým je daňový úrad, ktorý nie je miestne príslušný osobe podľa § 35 ods. 8 (§ 3 ods. 13). Proti uloženiu blokovej pokuty sa nemožno odvolať. Na pokutovom bloku sa vyznačí komu, kedy a za porušenie akej povinnosti bola bloková pokuta uložená. Pokutový blok je súčasne potvrdením o zaplatení blokovej pokuty na mieste v hotovosti. Ak fyzická osoba nezaplatí blokovú pokutu na mieste, vydá sa na pokutu nezaplatenú na mieste pokutový blok s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty miestne príslušnému správcovi dane, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty.

(2) Zamestnanec správcu dane, ktorým je daňový úrad, je povinný preukázať svoje oprávnenie na uloženie blokovej pokuty služobným preukazom.“.

 1. § 97 sa vypúšťa.
 2. Za § 110h sa vkladá § 110i, ktorý vrátane nadpisu znie:
  „§110i
  Prechodné ustanovenia
  k úpravám účinným od 1. marca 2009

(1) Konanie o uložení pokuty podľa § 35 ods. 8 až 12 v znení účinnom k 28. februáru 2009 a blokovej pokuty podľa § 35a v znení účinnom k 28. februáru 2009, ktoré bolo začaté, avšak nebolo právoplatne ukončené k 28. februáru 2009 sa dokončí podľa zákona účinného k 28. februáru 2009.

(2) Za porušenie ustanovení doterajšieho predpisu, 26) o ktorom sa k 28. februáru 2009 neviedlo konanie, sa uloží pokuta podľa zákona účinného k 28. februáru 2009.

(3) Ak osoba podľa § 35 ods. 8 v znení účinnom od 1. marca 2009 používa v súlade s osobitným predpisom27) pokladnicu podľa doterajšieho predpisu, 26) za porušenie ustanovení doterajšieho predpisu, 26) sa uloží pokuta podľa zákona účinného k 28. februáru 2009.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 26 a 27 znejú:
„26) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov.
27) § 18 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008 okrem čl. I § 1 až 4, § 7 až 15, § 17 ods. 1, § 18, § 19 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2009.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.

1)§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
3) § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)§ 88 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
6)§ 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)§ 2 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
8) § 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka.
10) Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády č. 449/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 318/2007 Z. z.
12) § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14) § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
14b) § 66 ods. 10 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
15)§ 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 520/2003 Z. z.
16)Napríklad zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16a) § 51 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 440/2012 Z. z.
16b) § 57 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
17)Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)§ 12 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení zákona č. 523/2004 Z. z.
18a) § 58 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
18b) § 19 zákona č. 563/2009 Z. z.
18c) § 31 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 440/2012 Z. z.
18d) Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19) Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
20) § 37 až 39 a § 44 až 47 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov.
22) § 35 ods. 8 až 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
23) § 35a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
24) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
25) § 35 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
26) § 35 ods. 8 až 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
26a) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.

Príloha č. 1
k zákonu č. 289/2008 Z. z.

SLUŽBY, NA KTORÉ SA VŤZAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB
V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI

45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel

45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva

49.32 Taxislužba

49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov

52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov

55.10 Hotelové a podobné ubytovanie

55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie

55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány

55.90 Ostatné ubytovanie

56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál

56.21 Dodávka jedál

56.29 Ostatné jedálenské služby

56.30 Služby pohostinstiev

65.11 Životné poistenie

65.12 Neživotné poistenie

69.10 Právne činnosti

69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

70.10 Vedenie firiem

70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou

70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

71.11 Architektonické činnosti

71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

71.20 Technické testovanie a analýzy

73.11 Reklamné agentúry

73.12 Predaj vysielacieho času

73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky

74.10 Špecializované dizajnérske činnosti

74.20 Fotografické činnosti

74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti

75.00 Veterinárne činnosti

77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.22 Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci

78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania

78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú

78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov

79.11 Činnosti cestovných agentúr

79.12 Činnosti cestovných kancelárií

79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti

80.10 Súkromné bezpečnostné služby

80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov

80.30 Pátracie služby

86.10 Činnosti nemocníc

86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe

86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe

86.23 Zubná lekárska prax

86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť

93.11 Prevádzka športových zariadení

93.12 Činnosti športových klubov

93.13 Fitnescentrá

93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov

95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení

95.12 Oprava komunikačných zariadení

95.21 Oprava spotrebnej elektroniky

95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu

95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru

95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení

95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov

95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti

96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka

96.02 Kadernícke a kozmetické služby

96.03 Pohrebné a súvisiace služby

96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody

96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri  strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X