Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Finančné riadenie firmy – 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Cieľom modulového kurzu je účastníkov oboznámiť so základnými princípmi a postupmi pri riadení firmy. Zameraný je najmä riadenie ekonomickej pozície firmy, komplexné zabezpečenie jej finančnej stability a získanie zručností pri analyzovaní faktorov, ktoré ovplyvňujú predpoklad finančných porúch firmy.

Súčasne je cieľom kurzu poskytnúť informácie o rôznych modeloch riadenia prevádzkového cyklu firmy a metód vyhodnotenia jej konkurencieschopnosti na konkrétnych prípadových štúdiách a ekonomických modeloch. Ide o všeobecne platné prístupy k riadeniu vývoja ekonomickej pozície firmy bez ohľadu na jej veľkosť a odvetvie, v ktorom realizuje svoje aktivity.

Modulový kurz je kombináciou školení, videoškolení a individuálnych konzultácií. Ukončený je konzultáciou a testom zameraným na zhodnotenie finančnej situácie firmy. Po súspešnom absolvovaní testu Vám bude vydaný certifikát celoživotného vzdelávania.

Pre koho je kurz určený:

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí sa podieľajú na komplexnom finančnom riadení aktivít firmy. Je úrčený pre začínajúcich podnikateľov so základnými ekonomickými zručnosťami, stredný manažment, pre nefinančných manažérov, začínajúcich finančných analytikov, prípadne pracovníkov komunikujúcich s komerčnými bankami a pracovníkov, ktorí vypracovávajú a vyhodnocujú finančné plány.

1. Modul: Seminár

Plánovanie a kontrola finančného plánu firmy

Obsahom tejto časti kurzu je poskytnúť informácie o rozhodujúcich faktoroch efektívneho finančného plánovania, vypracovania reálneho finančného plánu a metódach priebežného vyhodncovania odchýlok a ich možného dopadu na budúcu finančnú stabilitu. S touto problematikou je úzko prepojená oblasť organizačnej štruktúry, ktorá akceptuje podnikateľské aktivity firmy a umožňuje efektívne riadenie jej ekonomickej pozície a konkurencieschopnosti. Ide najmä o zabezpečenie informačných tokov, ktoré sú rozhodujúcim faktorom pre rozhodovanie, ale súčasne na princípe včasného varovania umožňujú reagovať na zmeny v porovnaní s finančným plánom.

Obsah seminára:

Význam a úlohy manažmentu

 • Podstata, význam a úlohy manažmentu
 • Kategórie manažmentu
 • Postavenie manažéra v procese – manažérske zručnosti

Funkcie riadenia

 • Plánovanie

– Význam plánovania
– Slabé miesta plánovania
– Druhy plánov
– Funkčné zložky plánov
– Projektové plánovanie
– Podnikateľský plán (business plan)
– Metódy a techniky plánovania

Kontrola

 • Typy kontroly
 • Zameranie kontroly
 • metódy a postupy kontroly

Organizovanie

 • proces organizovania
 • organizačná štruktúra
 • typy organizačných štruktúr
 • sústava organizačných noriem
 • procesné mapy

Vedenie

 • prístupy k efektívnemu vedeniu ľudí a štýly vedenia
 • žiadúce charakteristiky a schopnosti vedúcich zamestnancov
 • štýly správania podriadených zamestnancov

2. Modul: Seminár

Ekonomické minimum

Táto časť kuzru je zameraná na hodnotenie vývoja rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov, ktoré ovplyvňujú finančnú stabilitu firmy. Sú rozhodujúcimi faktormi, ktoré su predpokladom jej stabilizovaného prevádzkového cyklu. Z hladiska optimálneho finančného riadenia firmy je dôležité poznať vzťahy medzi ukazovateľmi charakterizujúcimi bilančnú štruktúru a ukazovateľmi, ktoré charakterizujú zdravie finančných tokov – náklady, výnosy a základnú štruktúru cash flow. Poznanie týchto vzťahov je základným východiskom pre spracovanie reálneho podnikateľského zámeru.

Obsah seminára:

Podstata podnikania

 • Ciele firmy – stratégia, maximalizácia zisku a jeho trhovej hodnoty
 • Životný cyklus firmy
 • Prevádzkový cyklus
 • Podnikateľský zámer – zjednodušená stratégia firmy (analýza firmy a projektu; najčastejšie chyby podnikateľského plánu)
 • Cenová politika – techniky určenia cien a typy cien

Základné informácie o ekonomike firmy

 • Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow
 • Vzťahy medzi účtovnými výkazmi

Základné princípy posudzovania finančných ukazovateľov

 • Sústava finančných ukazovateľov a ich ekonomická interpretácia

– ukazovatele likvidity
– ukazovateľe aktivity
– ukazovatele rentability
– ukazovatele zadĺženosti


3. modul: Seminár

Varovné signály v riadení firmy

V tejto časti kurzu sa budeme venovať prístupom k hodnoteniu základných parametrov ekonomickej pozície firmy a jej finančnej stabilite. Poskytujú informáciu o príznakoch možnej finančnej krízy, jej jednotlivých stupňoch a príčinách, ktoré ju spôsobujú. Obsahom tejto časti je tiež prezentovať postupy, ktoré umožnia predvídať možné riziká a v prípade ekonomických procesov vo firme, ktoré smerujú k finančnej kríze, prípadne ju prehlbujú. Ide o možnosti ako tieto postupy využiť pre optimalizáciu riadenia finančných tokov a minimalizáciu rizika finančnej nestability firmy.

Obsah seminára:

SWOT analýza firmy – nástroj pre finančné riadenie a plánovanie

 • Kedy použiť SWOT analýzu
 • Vzor SWOT analýzy

Fázy finančných porúch firmy

 • Rastová krízia
 • Zvyšovanie podielu obežných aktív
 • Chyba bo finančnej politike
 • Straty znižujúce vlastný kapitál

Riadenie pohľadávok

 • Druhy pohľadávok a ich vznik
 • Využívanie informácií o odberateľoch
 • Kritéria hodnotenia bonity odberateľov
 • Kreditný rating
 • Postavenie kreditného manažéra
 • Postupy pre zostavenie hodnotiaceho ratingového modelu
 • Riešenia správy pohľadávok

4. Modul: Videoseminár

Udržateľný rast

Videoseminár rieši problematiku udržateľného rastu a jeho význam z hľadiska mikroekonomiky pre konkrétny podnikateľský subjekt. Dozviete sa, prečo je nevyhnutné rešpektovať ukazovateľ udržateľného rastu a zabrániť tak finančným problémom v budúcnosti. Lektor analyzuje reprodukciu prevádzkového cyklu a na konkrétnych príkladoch vysvetľuje, ako predísť finančným stratám napriek skutočnému rastu podniku.

Obsah videoseminára:

 • Udržateľný rast ako ekonomický ukazovateľ
 • Základné východiská pre pochopenie udržateľného rastu
 • Nevyhnutnosť rešpektovania udržateľného rastu
 • Modelový príklad I.
 • Analýza reprodukcie prevádzkového cyklu
 • Modelový príklad II.
 • Vplyv vzťahu udržateľného a skutočného rastu na úverové riziko
 • Zhrnutie

5. Modul: Seminár

Finančná analýza

Finančná analýza, ktorá je predmetom tejto časti, obsahuje základné prístupy k riadeniu finančných tokov a hodnoteniu finančnej stability firmy. Uvedené ukazovatele a modely poskytujú významné informácie o reálnej ekonomickej pozícii firmy, ktoré sú potrebné nielen pre pracovníkov firmy, ktorých agendou je obasť riadenia jej ekonomiky, ale aj pre komunikáciu s obchodnými partnermi a komerčnými bankami. Poznanie výsledkov týchto analýz je východiskom pre ridenie procesov, ktoré sú predpokladom zabezpečenia udržateľnej štruktúry likvidity a solventnosti firmy.

Obsah seminára:

Účtovná závierka – zdroj informácií pre finančnú analýzu

 • Účtovná závierka v jednoduchom a podvojnom účtovníctve
 • Účtovné výkazy – ich analýza a využitie v praxi

Finančná analýza „ex post“ (retrospektíva)

 • Finančná analýza – nástroj rozhodovacieho procesu
 • Procedúry objektivizácie záverov finančnej analýzy

Finančná analýza „ex ante“

 • Podstata prognózovania finančnej situácie podniku

– Udržateľný rast firmy – parametre ovplyvňujúce jeho rast
– Analýza pracovného kapitálu
– Bonitné modely
– Efektívnosť využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, diskriminačná funkcia)

Praktická prípadová štúdia


6. Modul: Videoseminár

Fázy finančných porúch firmy

Videoseminár sa zaoberá vyhodnocovaním finančnej stability podnikateľského subjektu. Dozviete sa, ako analyzovať aktuálne finančné zdravie vašej spoločnosti a reprodukciu finančných tokov. Tým môžete včas predísť neudržateľnej finančnej závislosti alebo strate zdrojov.

Obsah videoseminára:

 • Fázy finančných porúch nefinančnej korporácie
 • Charakteristika varovných signálov
 • Pracovný kapitál ako parameter finančnej stability
 • Charakteristika pracovného kapitálu
 • Rastová kríza
 • Ekonomická charakteristika rastovej krízy
 • Zvyšovanie podielu obežných aktív
 • Rast podielu obežných aktív – interpretácia príznakov
 • Chyba vo finančnej politike
 • Riadenie finančných tokov – faktor likvidity
 • Straty znižujúce vlastný kapitál
 • Ekonomická interpretácia stratovej firmy
 • Vplyv efektívnosti využitia pracovného kapitálu na rast obežných aktív

7. Modul: Zhrnutie problematiky, konzultácia a záverečný TEST

Test bude zameraný na vyhodnotenie finančnej situácie firmy. Prostredníctvom testu máte možnosť preveriť svoje schopnosti. Po úspešnom absolvovaní testu Vám vystavíme certifikát vydavateľstva Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí Vaše znalosti z problematiky hodnotenia finančnej situácie firmy.

Garantujeme:

 • Individuálny prístup lektora
 • Aktuálne študijné materiály
 • Kurzy budú prebiehať v skupinách maximálne 8 účastníkov

*Na modulové školenie sa môžete prihlásiť v termíne:

Bratislava: 6.2.2015, 7.2.2015, 14.2.2015, 15.2.2015, 23.2.2015

*V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na zuzana.cmorejova@dashofer.sk alebo na 02/3300 5131.

Terminy

Dátum Miesto udalosti Cena bez dane
16. septembra 2019 Vysoké Tatry 850,00 €
11. novembra 2019 Bratislava 850,00 €
8. júla 2019 Bratislava 850,00 €
8. apríla 2019 Bratislava 850,00 €

Po objednaní seminára prostredníctvom portálu Podnikam.sk vám bude uplatnená zľava 5% z cenníkovej ceny seminára. Ak ste členom klubu Podnikam.sk získate zľavu až 15% z cenníkovej ceny! Staňte sa členom prémiového Klubu Podnikam.SK

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00 registrácia účastníkov
 • 9.00 – 12.00 prednáška
 • 12.00 – 13.00 obed
 • 13.00 – 16.00 prednáška a diskusia

Bratislava – Vydavateľstvo Verlag Dashöfer – Centrum vzdelávania.
Železničiarska 13
814 99 Bratislava 1
Vlastné kompletne zariadené školiace miestnosti, približne pre 12 ľudí.

Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom AIVD.

Od roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Kontakt na organizátora

Stručná charakteristika Odborné školenia, semináre a workshopy organizuje Centrum vzdelávania pod hlavičkou vydavateľstva Verlag Dashöfer úspešne už niekoľko rokov. Viac ako 10.000 spokojných účastníkov, desiatky lektorov – uznávaných odborníkov z praxe, nové témy reflektujúce aktuálne diane a legislatívne zmeny sú spoločným znakom pre Centrum vzdelávania.
Hlavná oblasť pôsobenia Odborné vzdelávanie, semináre a workshopy
Adresa Železničiarska 13, P.O.BOX 323, Bratislava 1, 814 99

Školenie online objednávka

Pre prihlásenie sa na školenie vyplňte svoje údaje. Aby sme predišli nedorozumeniam, vyplňte ich pravdivo a uveďte aktuálne dáta. Organizátor školenia vás bude informovať o ďalšom postupe.
 • Po objednaní seminára prostredníctvom portálu Podnikam.sk vám bude uplatnená zľava 5% z cenníkovej ceny seminára. Ak ste členom klubu Podnikam.sk získate zľavu až 15% z cenníkovej ceny! Staňte sa členom prémiového Klubu Podnikam.SK

 • Odoslaním súhlasím s podmienkami používania.

jún, 2024

pon

ut

str

štv

pia

so

ne

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

27májalldayOdvody - Zaplatenie odvodu z nadmerných príjmov(Celý deň) Typ Udalosti:Povinnosti

Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X