Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

18. mája 2016 Tlačiť

Aktuálne platné a úplné znenie Zákona o obmedzení platieb v hotovosti pre rok 2016, ale nie s komentárom a prílohami.

Zákon č. 394/2012 Z. z. . o obmedzení platieb v hotovosti

394

ZÁKON

z 29. novembra 2012

o obmedzení platieb v hotovosti

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

 • 1

Tento zákon upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré platby v hotovosti.

 • 2

Na účely tohto zákona sa platbou v hotovosti rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom.

 • 3

Bankovky alebo mince, ktoré niekto odovzdal v súvislosti s tým, že zastupuje iného ako jeho zákonný zástupca, opatrovník, prokurista, splnomocnený zástupca alebo zamestnanec oprávnený na odovzdávanie bankoviek a mincí, sa posudzujú akoby ich odovzdal zastupovaný.

 • 4

(1)

Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur, ak odsek 2 neustanovuje inak.

(2)

Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur, medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi.

 • 5

Ak došlo k porušeniu zákazu podľa § 4, nie je tým dotknutá platnosť právnych úkonov, na základe ktorých sa vykonala platba v hotovosti.

 • 6

(1)

Hodnotou platby v hotovosti v inej mene, ako je mena euro, je nominálna hodnota bankoviek a mincí prepočítaná na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti.

(2)

Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.

 • 7

(1)

Zákaz podľa § 4 sa vzťahuje aj na odovzdanie hotovosti v cudzine odovzdávajúcim, ktoré súvisí s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky, ak odovzdávajúci má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania.

(2)

Zákaz podľa § 4 sa vzťahuje aj na prijatie hotovosti v cudzine príjemcom, ktoré súvisí s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky, ak príjemca má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania.

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú, ak § 8 písm. j) neustanovuje inak.

 • 8

Zákaz podľa § 4 sa nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté

a)

pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku,

b)

pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti,

c)

pri spracovávaní bankoviek a mincí,

d)

pri preprave bankoviek a mincí,

e)

pri predaji alebo výmene bankoviek alebo mincí vrátane výmeny slovenských korún za eurá v hotovosti Národnou bankou Slovenska,

f)

pri správe daní,

g)

v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov,

h)

v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie,

i)

v súvislosti so súdnym konaním, v súvislosti s úschovou peňazí, pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia,

j)

v cudzine, ak

1.

platba v hotovosti súvisí so zabezpečovaním plnenia úloh ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, so zabezpečovaním výkonu činnosti a plnenia úloh zastupiteľských úradov Slovenskej republiky, so zabezpečovaním plnenia úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri medzinárodnej leteckej preprave ústavných činiteľov, významných predstaviteľov štátnych orgánov a pri vykonávaní medzinárodných letov štátnych lietadiel v policajných službách alebo so zabezpečovaním plnenia úloh v rámci zahraničnej rozvojovej spolupráce, alebo

2.

právo štátu, v ktorom má byť platba v hotovosti odovzdaná alebo prijatá, zakazuje odovzdať alebo prijať túto platbu inak ako v hotovosti,

k)

pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,

l)

pri výkone sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu,

m)

pri plnení úloh Slovenskou informačnou službou,

n)

v súvislosti so zabezpečovaním ochrany utajovaných skutočností,

o)

odovzdávajúcim alebo príjemcom, ak povinnosť odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti ustanovuje osobitný predpis.

 • 9

(1)

Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí ten, kto

a)

ako odovzdávajúci poruší zákaz odovzdať platbu v hotovosti podľa § 4, alebo

b)

ako príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti podľa § 4.

(2)

Priestupky prejednáva daňový úrad alebo colný úrad, ak ich zistil pri výkone svojej činnosti. Colný úrad prejednáva priestupky aj vtedy, ak mu bolo oznámené porušenie zákazu podľa § 4.

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) sa uloží pokuta do 10 000 eur.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

 • 10

(1)

Správneho deliktu sa podľa tohto zákona dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ak

a)

ako odovzdávajúci poruší zákaz odovzdať platbu v hotovosti podľa § 4, alebo

b)

ako príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti podľa § 4.

(2)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) a b) sa uloží pokuta do 150 000 eur.

(3)

Na konanie o správnych deliktoch je príslušný daňový úrad alebo colný úrad, ak ich zistil pri výkone svojej činnosti. Colný úrad je príslušný na konanie o správnych deliktoch aj vtedy, ak mu bolo oznámené porušenie zákazu podľa § 4.

(4)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť správneho deliktu, spôsob jeho spáchania, na jeho následky a na okolnosti, za ktorých bol spáchaný.

(5)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

(6)

Zodpovednosť za správny delikt zaniká, ak príslušný orgán nevydá rozhodnutie o pokute do dvoch rokov odo dňa, keď sa o správnom delikte dozvedel, najneskôr však do piatich rokov, od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu zákazu podľa § 4.

(7)

Na konanie o správnych deliktoch sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

 • 11

Na určenie miestnej príslušnosti daňového úradu a colného úradu sa použijú ustanovenia osobitného predpisu o určení miestnej príslušnosti správcu dane. Daňový úrad alebo colný úrad, ktorý je miestne príslušný na prejednanie priestupku a konanie o správnom delikte odovzdávajúceho, je miestne príslušný aj na prejednanie priestupku a konanie o správnom delikte príjemcu a naopak. Ak je miestne príslušných niekoľko daňových úradov alebo colných úradov, uskutočňuje konanie ten, ktorý konanie začal prvý, ak sa nedohodli inak. Ak je miestne príslušných niekoľko daňových úradov alebo colných úradov a ak každý z nich odmieta uskutočniť konanie, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky určí, ktorý z nich konanie uskutoční.

 • 12

Na vymáhanie pokút sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o daňovom exekučnom konaní.

 • 13

Platbu v hotovosti dohodnutú pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ktorej hodnota prevyšuje sumu ustanovenú v § 4, možno vykonať do 31. marca 2013.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X