Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

18. mája 2016 Tlačiť

Aktuálne platné a úplné znenie Zákona o obmedzení platieb v hotovosti pre rok 2016, ale nie s komentárom a prílohami.

Zákon č. 394/2012 Z. z. . o obmedzení platieb v hotovosti

394

ZÁKON

z 29. novembra 2012

o obmedzení platieb v hotovosti

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

 • 1

Tento zákon upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré platby v hotovosti.

 • 2

Na účely tohto zákona sa platbou v hotovosti rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom.

 • 3

Bankovky alebo mince, ktoré niekto odovzdal v súvislosti s tým, že zastupuje iného ako jeho zákonný zástupca, opatrovník, prokurista, splnomocnený zástupca alebo zamestnanec oprávnený na odovzdávanie bankoviek a mincí, sa posudzujú akoby ich odovzdal zastupovaný.

 • 4

(1)

Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur, ak odsek 2 neustanovuje inak.

(2)

Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur, medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi.

 • 5

Ak došlo k porušeniu zákazu podľa § 4, nie je tým dotknutá platnosť právnych úkonov, na základe ktorých sa vykonala platba v hotovosti.

 • 6

(1)

Hodnotou platby v hotovosti v inej mene, ako je mena euro, je nominálna hodnota bankoviek a mincí prepočítaná na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti.

(2)

Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.

 • 7

(1)

Zákaz podľa § 4 sa vzťahuje aj na odovzdanie hotovosti v cudzine odovzdávajúcim, ktoré súvisí s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky, ak odovzdávajúci má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania.

(2)

Zákaz podľa § 4 sa vzťahuje aj na prijatie hotovosti v cudzine príjemcom, ktoré súvisí s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky, ak príjemca má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania.

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú, ak § 8 písm. j) neustanovuje inak.

 • 8

Zákaz podľa § 4 sa nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté

a)

pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku,

b)

pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti,

c)

pri spracovávaní bankoviek a mincí,

d)

pri preprave bankoviek a mincí,

e)

pri predaji alebo výmene bankoviek alebo mincí vrátane výmeny slovenských korún za eurá v hotovosti Národnou bankou Slovenska,

f)

pri správe daní,

g)

v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov,

h)

v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie,

i)

v súvislosti so súdnym konaním, v súvislosti s úschovou peňazí, pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia,

j)

v cudzine, ak

1.

platba v hotovosti súvisí so zabezpečovaním plnenia úloh ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, so zabezpečovaním výkonu činnosti a plnenia úloh zastupiteľských úradov Slovenskej republiky, so zabezpečovaním plnenia úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri medzinárodnej leteckej preprave ústavných činiteľov, významných predstaviteľov štátnych orgánov a pri vykonávaní medzinárodných letov štátnych lietadiel v policajných službách alebo so zabezpečovaním plnenia úloh v rámci zahraničnej rozvojovej spolupráce, alebo

2.

právo štátu, v ktorom má byť platba v hotovosti odovzdaná alebo prijatá, zakazuje odovzdať alebo prijať túto platbu inak ako v hotovosti,

k)

pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,

l)

pri výkone sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu,

m)

pri plnení úloh Slovenskou informačnou službou,

n)

v súvislosti so zabezpečovaním ochrany utajovaných skutočností,

o)

odovzdávajúcim alebo príjemcom, ak povinnosť odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti ustanovuje osobitný predpis.

 • 9

(1)

Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí ten, kto

a)

ako odovzdávajúci poruší zákaz odovzdať platbu v hotovosti podľa § 4, alebo

b)

ako príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti podľa § 4.

(2)

Priestupky prejednáva daňový úrad alebo colný úrad, ak ich zistil pri výkone svojej činnosti. Colný úrad prejednáva priestupky aj vtedy, ak mu bolo oznámené porušenie zákazu podľa § 4.

(3)

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) sa uloží pokuta do 10 000 eur.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

 • 10

(1)

Správneho deliktu sa podľa tohto zákona dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ak

a)

ako odovzdávajúci poruší zákaz odovzdať platbu v hotovosti podľa § 4, alebo

b)

ako príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti podľa § 4.

(2)

Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) a b) sa uloží pokuta do 150 000 eur.

(3)

Na konanie o správnych deliktoch je príslušný daňový úrad alebo colný úrad, ak ich zistil pri výkone svojej činnosti. Colný úrad je príslušný na konanie o správnych deliktoch aj vtedy, ak mu bolo oznámené porušenie zákazu podľa § 4.

(4)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť správneho deliktu, spôsob jeho spáchania, na jeho následky a na okolnosti, za ktorých bol spáchaný.

(5)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

(6)

Zodpovednosť za správny delikt zaniká, ak príslušný orgán nevydá rozhodnutie o pokute do dvoch rokov odo dňa, keď sa o správnom delikte dozvedel, najneskôr však do piatich rokov, od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu zákazu podľa § 4.

(7)

Na konanie o správnych deliktoch sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

 • 11

Na určenie miestnej príslušnosti daňového úradu a colného úradu sa použijú ustanovenia osobitného predpisu o určení miestnej príslušnosti správcu dane. Daňový úrad alebo colný úrad, ktorý je miestne príslušný na prejednanie priestupku a konanie o správnom delikte odovzdávajúceho, je miestne príslušný aj na prejednanie priestupku a konanie o správnom delikte príjemcu a naopak. Ak je miestne príslušných niekoľko daňových úradov alebo colných úradov, uskutočňuje konanie ten, ktorý konanie začal prvý, ak sa nedohodli inak. Ak je miestne príslušných niekoľko daňových úradov alebo colných úradov a ak každý z nich odmieta uskutočniť konanie, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky určí, ktorý z nich konanie uskutoční.

 • 12

Na vymáhanie pokút sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o daňovom exekučnom konaní.

 • 13

Platbu v hotovosti dohodnutú pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ktorej hodnota prevyšuje sumu ustanovenú v § 4, možno vykonať do 31. marca 2013.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

K téme

Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X