Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové odpisy a technické zhodnotenie

odvody konateľa
odvody konateľa Foto: Getty Images
26. mája 2011 Tlačiť

Technické zhodnotenie je v praxi často spojené s mnohými problémami. V mnohých prípadoch dochádza k snahám podnikateľov zameniť technické zhodnotenie za opravu. Technické zhodnotenie nie je výdavok, ktorý znižuje jednorazovo základ dane v roku vynaloženia finančných prostriedkov.  Základ dane sa o technické zhodnotenie zníži prostredníctvom odpisov až v  časovom horizonte, a to od 4 do 20 rokov  podľa hmotného majetku, na ktorom bolo prevedené technické zhodnotenie.

Na účely dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“)  je technické zhodnotenie v § 29 definované ako výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie majetku, prevyšujúce pri  jednotlivom majetku 1 700 €  za zdaňovacie obdobie. Technickým zhodnotením podľa ZDP nie je samotná fyzická zmena majetku, ale výdavky spojené s touto zmenou.

Podľa § 29 ods. 2 sú technickým zhodnotením aj vyššie uvedené výdavky nepresahujúce sumu 1700 € pri jednotlivom majetku, pokiaľ ich podnikateľ podľa svojho rozhodnutia neuplatní ako daňovo uznané výdavky v období, kedy došlo k vynaloženiu týchto prostriedkov, t.j. jedno zdaňovacie obdobie – rok. Zákon povoľuje tieto výdavky, nižšie ako 1700 eur zahrnúť do vstupnej, resp. zostatkovej ceny a odpisovať ich postupne s majetkom.

Príklad č. 1Podnikateľ vykonal stavebnú úpravu na nehnuteľnosti v celkovej výške 1600 eur. Podľa  § 29 ods. 2 ZDP nejde o povinné technické zhodnotenie z dôvodu nižšej čiastky celkových výdavkov. Ak sa však rozhodne, že dané výdavky neuplatní v daňových výdavkoch jednorazovo, ale o hodnotu technického zhodnotenia zvýši vstupnú, resp. zostatkovú cenu, môže tak urobiť, ZDP tento prípad povoľuje.

Podľa § 29 ods. 3 ZDP sa za technické zhodnotenie považuje aj technické zhodnotenie v sume vyššej ako 1700 € za zdaňovacie obdobie vykonané na hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena bola 1700 € a menej. Takéto technické zhodnotenie sa pripočíta k obstarávacej cene majetku  a uplatní sa ročný odpis vypočítaný podľa ZDP.

Výdavky sa stávajú technickým zhodnotením až v momente dokončenia nadstavby, prístavby, stavebnej úpravy, rekonštrukcie a modernizácie. Výdavky na technické zhodnotenie sa vždy hodnotia u jednotlivého majetku podnikateľa. Takýmto majetkom je vždy jeden konkrétny automobil, jedno strojové zariadenie, jedna budova a pod.  Podľa ZDP do technického zhodnotenia patria zmeny dokončených stavieb, a to nadstavby, prístavby a stavebné úpravy. Pod termínom nadstavba sa rozumie zvýšenie stavby, ktoré spôsobí zmenu dokončenej stavby. Prístavba znamená rozšírenie pôvodnej dokončenej stavby pôdorysne, avšak táto prístavba musí byť s pôvodnou stavbou prevádzkovo prepojená. Stavebné úpravy znamenajú také zmeny na dokončených stavbách, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby.

Príklad č. 2Podnikateľ  vlastní budovu, ktorú kúpil  v roku 2005  za 180 000 €. Budova je zaradená do štvrtej odpisovej skupiny a podnikateľ sa rozhodol pre rovnomerné odpisy.

  • V roku 2007 k budove daňovník pristavil ďalšie poschodie za 70 000 €.
  • V roku 2009 bola k objektu pristavená ďalšia miestnosť ako kancelárske  priestory  za 10 000 €, ktorá bola funkčne spojená s budovou.
  • V roku 2010 priestory v suteréne prebudoval miestnosti na sklad (17 000 €).

Všetky tieto zmeny na nehnuteľnosti vyhovujú termínu technické zhodnotenie a preto podnikateľ navýši vstupnú cenu budovy v rokoch, keď dôjde k zhodnoteniu majetku.

Rekonštrukcia

Ďalším termínom spojeným s technickým zhodnotením v ZDP je rekonštrukcia. Pod týmto pojmom sa chápu zásahy do majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia a kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov.

Príklad č. 3Podnikateľ – stolár, využíval ním zaobstaranú budovu ako kancelárske priestory. V súvislosti s rozširovaním výroby, potrebuje ďalšie skladové  priestory a preto doterajšie kancelárie zmení na sklad. Zmenou kancelárskych priestorov na sklad sa mení účel použitia nehnuteľnosti a tým pádom ide o technické zhodnotenie budovy a výdavky spojené s touto zmenou navýšia vstupnú, resp. zostatkovú cenu budovy z ktorej sa počítajú daňové odpisy.

Modernizácia

Poslednou možnosťou technického zhodnotenia majetku podľa ZDP je modernizácia. Ide o rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku.

Príklad č. 4Daňovník zaradil do majetku firmy v roku 2010 osobný automobil v obstarávacej cene 15 000 €. V roku 2011 vybavil automobil klimatizáciou v hodnote 1000 €, dal namontovať bezpečnostné zariadenie za 900 €. Podnikateľ odpisuje automobil formou rovnomerných odpisov. Tieto uvedené výdavky majú charakter modernizácie – ide  o rozšírenie vybavenia automobilu a v úhrne za zdaňovacie obdobie presiahnu hranicu určenú pre zaradenie do technického zhodnotenia, ide o technické zhodnotenie, ktoré zvýši vstupnú cenu majetku o sumu 1900 €.

Výpočet daňových odpisov majetku s technickým zhodnotením

V prípade technického zhodnotenia hmotného majetku pri rovnomernom spôsobe odpisovania tohto majetku sa zvýši vstupná cena majetku a v odpisovaní sa pokračuje nezmenenou ročnou odpisovou sadzbou podľa § 27 ZDP. Pri ďalšom technickom zhodnotení sa opäť zvýši vstupná cena a opäť sa použije rovnaká sadzba pre výpočet ročného odpisu. Iné to je ale pri predaji majetku alebo ak ide o situáciu prenajatého majetku.

Príklad č. 5.Podnikateľ si zaobstaral v roku 2010 automobil vo výške 15 000 eur. Zaradil ho do prvej odpisovej skupiny a rozhodol sa pre rovnomerné odpisy. V tom istom roku namontoval klimatizáciu v sume 1500 eur.Vstupnú cenu na účely daňových odpisov tvorí obstarávacia cena 15 000 eur a výdavky na technické zhodnotenie 1500 eur, t.j. 16 500 eur. V prípade, že by kúpil klimatizáciu v roku 2011 stále by odpisoval zo vstupnej ceny 16 500 eur.

Tabuľka č. 1: Rovnomerné odpisovanie

Odpisová skupina Ročný odpis
1 1/4
2 1/6
3 1/12
4 1/20

V prípade, že daňovník pri zhodnotenom majetku používa zrýchlený  spôsob odpisovania sa pri prvom technickom zhodnotení zvýši o hodnotu technického zhodnotenia zostatková cena v roku, kedy bolo technické zhodnotenie uvedené do užívania a pre výpočet odpisov sa použije koeficient pre zvýšenú zostatkovú cenu (okrem technického zhodnotenia vykonaného v prvom roku odpisovania, kedy sa zvýši len vstupná cena majetku).

Príklad č. 6Podnikateľ si zaobstaral v roku 2010 automobil vo výške 15 000 eur. Zaradil ho do prvej odpisovej skupiny a rozhodol sa pre  zrýchlené  odpisy. V tom istom roku namontoval klimatizáciu v sume 1500 eur.Keďže došlo k technickému zhodnoteniu hneď v prvom roku, výdavky na klimatizáciu budú súčasťou vstupnej ceny, t.j. 16 500 eu,r a z ktorej sa budú počítať odpisy. V prípade, že by došlo  ku zhodnoteniu v roku 2011, odpisy sa budú počítať zo zvýšenej zostatkovej ceny, t.j. vstupná cena znížená o odpisy + technické zhodnotenie.

Tabuľka č. 2: Koeficienty pre zrýchlené odpisovanie

Odpisová skupina Koeficient pre prvý rok odpisovania Koeficient pre ďalšie roky odpisovania Koeficient pre zvýšenú zostatkovú cenu
1 4 5 4
2 6 7 6
3 12 13 12
4 20 21 20

Príklad č.7Porovnanie spôsobu odpisovania opakovaného technického zhodnoteniana osobnom automobile zaradenom so vstupnou cenou 10 000 eur. Na automobile  bolo vykonané technické zhodnotenie v 3. roku používania vo výške 2000 eur  a v 4. roku používania vo výške 3000 eur.  Odpisovanie rovnomerným spôsobom

Obdobie Výpočet odpisov v eurách
1. rok 10 000: 4 = 2500
2. rok 10 000 : 4 = 2500
3. rok (10 000 + 2000 ) : 4 =3000
4. rok (12 000 + 3000) : 4 =3750
5. rok 3250

V poslednom 5. roku odpisovania vypočítaný ročný odpis je vyšší ako zostatková cena, odpis v poslednom roku sa teda vykoná už len do výšky zostatkovej ceny.Odpisovanie zrýchleným spôsobom

Obdobie Výpočet odpisov v eurách
1. rok 10 000: 4 = 2500
2. rok (2 x 7500 ) : (5 – 1) =3750
3. rok [2 x (3750+ 2000 )] : 4 = 2875
4. rok [2 x (2875 + 3000 )] : 4 =2937
5. rok (2 x2938) : (4 – 1) =1958
6. rok (2 x 980) : (4 – 2) = 980

Opakované technické zhodnotenie pri odpisovaní zrýchleným spôsobom predĺži dobu odpisovania o viac rokov ako pri odpisovaní rovnomerným spôsobom. Preto, ak daňovník bude vopred vedieť, že vykoná na majetku opakované technické zhodnotenie,  je výhodnejšie využiť rovnomerný spôsob odpisovania, pretože majetok odpíše rýchlejšie a suma odpisov je v jednotlivých zdaňovacích obdobiach vyššia. Uvidíme, či sa pre roky 2015, 2016 a ďalej táto výhodnosť nezmení.

av

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X