Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Kedy môžete ísť do predčasného dôchodku?

predčasný dôchodok
predčasný dôchodok Foto: Getty Images
9. júla 2020 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Nielen vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu práce rozmýšľa množstvo ľudí nad predčasným odchodom na starobný dôchodok. Aké podmienky musíte spĺňať a kedy máte nárok na predčasný starobný dôchodok?

Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia. Účelom predčasného starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe.

Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok

Poistenec má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie,
 • bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,
 • chýbajú mu najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
 • suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.
Obdobie, do ktorého spadá dátum priznania dôchodku      Suma ŽM Suma PS, od ktorej vzniká nárok na PS
 1. júl 2017 – 30. jún 2018  199,48 eur mesačne  239,40 eur mesačne
 1. júl 2018 – 30. jún 2019  205,07 eur mesačne  246,10 eur mesačne
 1. júl 2019 – 30. jún 2020  210,20 eur mesačne 252,30 eur mesačne
Poistencovi, ktorému sa priznal predčasný starobný dôchodok, už nevznikne nárok na starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok.

Uplatnenie nároku na predčasný starobný dôchodok

Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti o predčasný starobný dôchodok. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok môže poistenec podať v kalendárnom roku najviac dvakrát. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká, ak poistenec ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba alebo je fyzická osoba uvedená v § 4 ods. 1 písm. d).

Aby mohlo začať prebiehať konanie o priznanie predčasného starobného dôchodku, je potrebné podať písomnú žiadosť. Žiadosť podáva žiadateľ, ktorý si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na predčasný starobný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú. Vzor žiadosti nájdete tu: Žiadosť o dôchodok. Uvedené tlačivo slúži len ako vzor za účelom informovania prípadných žiadateľov o dôchodok o tom, aké údaje a doklady sa vyžadujú pri podávaní žiadosti o dôchodok. Žiadosť o priznanie predčasného starobného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy.

Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto je žiadateľ na účely spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok povinný predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie).

Žiadateľ pri spisovaní žiadosti preukazuje totožnosť platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

Na spísanie žiadosti o priznanie predčasného starobného dôchodku sú potrebné doklady:

 • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
 • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky,
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu.

K žiadosti o predčasný starobný dôchodok sú potrebné najmä tieto doklady:

 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan
  •  bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001,
  •  poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,
 • hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie,
 •  potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Okrem už týchto dokladov sú potrebné aj ďalšie doklady podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.

Aby mohol zamestnávateľ Sociálnej poisťovni predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia,  zamestnanec oznamuje zamestnávateľovi, od ktorého dátumu žiada priznať predčasný starobný dôchodok. Zamestnávateľ je povinný  vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia.

Dôchodky sa vyplácajú v hotovosti alebo na účet v banke. Pokiaľ sa nežiada o iný spôsob výplaty dôchodku, je potrebné požiadať o zriadenie účtu na výplatu dôchodku v banke, s ktorou Sociálna poisťovňa uzatvorila zmluvu na bezhotovostné poukazovanie dávok na účet. Súčasne je potrebné (s výnimkou, ak žiadateľovi Sociálna poisťovňa už vypláca dôchodok na účet) k žiadosti pripojiť tlačivo vyplnené žiadateľom a potvrdené bankou.

Ak má žiadateľ z dôvodu dočasnej PN nárok na nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu pri dočasnej PN, o priznanie predčasného starobného dôchodku je vhodné požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na tieto dávky, pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o priznaní dôchodku.

Pozor

Príjemca dôchodkovej dávky je povinný oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok.

Ak bol poistenec po vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok dôchodkovo poistený, dôchodok sa mu za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok za toto obdobie zvyšuje.

Od 1. júla 2018 môže poberateľ predčasného starobného dôchodku tento dôchodok poberať a súčasne mať uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, ak si z dohody uplatní výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie podľa § 227a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a príjem z tejto dohody v kalendárnom roku nepresiahne 2 400 eur. Uplatniť výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie si môže len poistenec, ktorému už bol predčasný starobný dôchodok priznaný, teda nie žiadateľ o priznanie predčasného starobného dôchodku.

Určenie sumy predčasného starobného dôchodku

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Pri znižovaní sa prihliada aj na zvyšky dní kratšie ako 30 dní, to znamená, že dôchodok sa znižuje aj za menej ako 30 dní. Za 365 dní sa suma dôchodku zníži o 6,5 %.
Ak poistenec bol povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba po priznaní predčasného starobného dôchodku, k sume predčasného starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zániku nároku na jeho výplatu sa odo dňa zániku tohto dôchodkového poistenia pripočíta suma určená ako súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku tohto dôchodkového poistenia.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

predčasný dôchodok

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

17jún8:30FIDIC: Contract Conditions, Technical Specifications and Claim Management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

17jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

17jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X