Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Liberalizácia slovenského pracovného práva

Liberalizácia Zákonníka práce v SR
Fotobanka Pixmac
16. januára 2012 Tlačiť

Slovenský Zákonník práce je možné zariadiť medzi desať najliberálnejších kódexov v rámci krajín OECD. Aspoň to tvrdí Inštitút finančnej politiky pri Ministerstve financií po prijatí poslednej novely slovenského Zákonníka práce, ktorá je účinná, s určitými výnimkami, od 1. septembra tohto roku. Aké sú teda najvýznamnejšie zmeny prinášajúce väčšiu liberalizáciu a flexibilitu slovenského pracovného práva?

 

Rozšírenie dôvodov na odstúpenie od pracovnej zmluvy

V prvom rade novela Zákonníka práce rozširuje dôvody odstúpenia od pracovnej zmluvy zo strany zamestnávateľa. Zamestnávateľ môže odstúpiť od pracovnej zmluvy, okrem prípadov bezdôvodného nenastúpenia zamestnanca do práce v dohodnutý deň nástupu, aj v prípade ak zamestnanec bol po uzatvorení pracovnej zmluvy právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo do troch pracovných dní (pôvodná lehota bola jeden týždeň) neupovedomí zamestnávateľa o prekážkach v práci, ktoré mu bránia nastúpiť do práce. Vo všetkých prípadoch musí byť odstúpenie písomne, inak je neplatné, a musí byť urobené do začatia výkonu práce zamestnancom.

 

Diferenciácia skúšobnej doby

Medzi ďalšie významné zmeny patrí nová úprava trvania skúšobnej doby. Zamestnávatelia a zamestnanci sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť na skúšobnej dobe v trvaní dlhšom ako doteraz platné tri mesiace.

 

Skúšobná doba môže byť bez ďalšieho dohodnutá až v trvaní šesť mesiacov. Táto úprava sa však týka iba členov štatutárneho orgánu alebo vedúcich zamestnancov.

 

Dôvodová správa k novele Zákonníka práce zdôvodňuje zavedenie diferencovaného trvania skúšobnej doby tým, že pri vedúcich zamestnancoch sa môže trojmesačná skúšobná doba zdať ako nedostatočná na odskúšanie schopností takéhoto zamestnanca. Predĺžiť skúšobnú dobu pre všetkých zamestnancov je možné tým, že jej dĺžka sa dohodne v kolektívnej zmluve. V  prípade bežných zamestnancov je možné v kolektívnej zmluve dohodnúť skúšobnú dobu až v trvaní šiestich mesiacov a v prípade vedúcich zamestnancov až v trvaní deviatich mesiacov. V nadväznosti na novú úpravu skúšobnej doby bola v Zákonníku práce taktiež spresnená definícia vedúceho zamestnanca.

 

Delené pracovné miesto

Zaujímavou novinkou je zavedenie tzv. deleného pracovného miesta. Deleným pracovným miestom je také pracovné miesto, na ktorom si zamestnanci v pracovnom pomere na kratší pracovný čas medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň pripadajúcu na toto pracovné miesto. Ak sa zamestnanci nedohodnú na rozvrhnutí pracovného času a pracovnej náplne, určí im ich zamestnávateľ.

 

Ak chce zamestnávateľ zaradiť zamestnanca na delené pracovné miesto musí s ním uzatvoriť písomnú dohodu, ktorej súčasťou je písomné oznámenie zamestnávateľa o pracovných podmienkach vzťahujúcich sa na takéto delené pracovné miesto. Takúto dohodu je možné vypovedať v lehote jedného mesiaca od jej doručenia.

Hlavným dôvodom vytvorenia takéhoto deleného pracovného miesta je povinnosť zamestnancov, ktorí si pracovné miesto delia, navzájom sa zastúpiť.

 

Diferenciácia výpovednej doby, zmena výšky odstupného, zrušenie súbehu odstupného a výpovednej doby

Zákonník práce vytvoril viac kategórií dĺžky výpovednej doby v porovnaní so stavom platným pred novelou. Vo všeobecnosti pri pracovných pomeroch, ktoré trvali menej ako jeden rok sa výpovedná doba znížila na jeden mesiac, a to rovnako pre zamestnávateľa ako aj pre zamestnanca. V prípadoch, ak výpoveď dáva zamestnávateľ je výpovedná doba dvojmesačná, respektíve až trojmesačná (ak pracovný pomer trval najmenej päť rokov). Dĺžka výpovednej doby pri výpovedi danej zamestnávateľom sa však môže líšiť aj v závislosti od dôvodu výpovede. Ak výpoveď je daná zo strany zamestnanca, výpovedná doba je, na rozdiel od stavu pred novelou, maximálne dva mesiace.

Novela priniesla aj možnosť dohodnúť si peňažnú náhradu pre prípad, že zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa. Táto peňažná náhrada však musí byť dohodnutá písomne v pracovnej zmluve, inak je neplatná. Výška peňažnej náhrady nesmie presiahnuť sumu priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca za jeden mesiac.

 

Trochu nepovšimnutá, avšak dôležitá, zmena nastala v právnej úprave výpovede danej zamestnávateľom pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, kde zamestnávateľ musí zamestnanca vyzvať na odstránenie nedostatkov v lehote dvoch, namiesto doterajších šiestich, mesiacov pred podaním výpovede. V nadväznosti na diferenciáciu dĺžky výpovednej doby novela upravila aj výšku odstupného a zrušila súbeh výpovednej doby a odstupného.

 

Nové pravidlá pre hromadné prepúšťanie

Zmeny sa dočkala aj právna úprava hromadného prepúšťania, kde hraničný počet prepúšťaných zamestnancov pre určenie, či sa jedná alebo nejdená o hromadné prepúšťanie závisí od celkového počtu zamestnancov u daného zamestnávateľa a nie je stanovený fixne na minimum 20 zamestnancov ako to bolo pred novelou. Zmenila sa taktiež lehota, počas ktorej má k hromadnému prepúšťaniu dôjsť. Zákonodarca znížil pôvodných 90 dní na 30 dní.

 

Konkurenčná doložka

Ďalšou významnou novinkou v Zákonníku práce je možnosť dohodnúť si medzi zamestnávateľom a zamestnancom obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru (konkurenčná doložka). Konkurenčná doložka môže byť dohodnutá maximálne na obdobie jedného roka po skončení pracovného pomeru a zamestnanec má nárok na finančnú kompenzáciu vo výške najmenej 50% priemerného mesačného zárobku za každý mesiac, počas ktorého obmedzenie dodrží. Konkurenčná doložka musí byť písomná a musí tvoriť neoddeliteľnú súčasť pracovnej zmluvy. Mnohé európske právne poriadky, vrátane českého právneho poriadku, podobnú dohodu umožňujú už dlhšiu dobu, no slovenské pracovné právo až do spomenutej novely odolávalo.

 

Možnosť úpravy pracovného času

V prípade ustanovení upravujúcich pracovný čas, sa zmeny týkajú jednak vedúcich zamestnancov, ktorí si môžu dohodnúť prácu nadčas nad zákonný limit, ale najmä trvalého zakotvenia tzv. konta pracovného času do Zákonníka práce.

 

Tento inštitút bol síce zavedený už v rámci proti krízových opatrení, no jeho účinnosť bola časovo obmedzená. Konto pracovného času umožňuje nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, kde zamestnanec v prípade menšej potreby práce nepracuje plný počet hodín, respektíve nepracuje vôbec, ale je mu vyplácaná plná mzda. V prípade väčšej potreby práce je povinný tieto hodiny odpracovať.

 

Ďalšie zmeny v Zákonníku práce

Medzi ostatné zmeny v  Zákonníku práce patrí napríklad:

 

  • predĺženie doby, na ktorú je možné dohodnúť pracovný pomer na dobu určitú. Novela umožňuje uzavrieť pracovný pomer na dobu určitú až na tri roky (pred novelou to boli dva roky), 
  • naviazanie výmery dovolenky na vek zamestnanca a nie počet odpracovaných rokov, t.j. v roku, v ktorom zamestnanec dosiahne vek 33 rokov sa mu zvyšuje nárok na riadnu dovolenku zo štyroch týždňov na päť týždňov, 
  • zníženie maximálnej doby náhrady mzdy z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru na maximum deväť mesiacov, 
  • možnosť doručovania výplatnej pásky zamestnancovi po dohode aj elektronicky, alebo 
  • zavedenie povinnosť odborovej organizácie preukázať, že najmenej 30% zamestnancov zamestnávateľa je odborovo organizovaných v tejto odborovej organizácií. V tomto poslednom bodu však novela stanovuje prechodné obdobie až do 1. januára 2013.

Posledná novela Zákonníka práce priniesla zmeny takmer vo všetkých oblastiach pracovného práva a nesporne priniesla do Zákonníka práce väčšiu flexibilitu a zmluvnú voľnosť. Avšak vzhľadom na posledný vývoj situácie na Slovensku a blížiace sa predčasné voľby nie je isté ako dlho vydrží táto posledná novela v nezmenenej podobe.

Autor: Lucia Regecová, Michal Žitňanský (Glatzová & Co., s.r.o.)

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Motivácia zamestnancov

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X