Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Nezabudnite na daň z nehnuteľností na rok 2012

Daň z nehnuteľností na rok 2012
Fotobanka Pixmac
9. januára 2012 Tlačiť

Kúpili ste alebo predali v roku 2011 dom či byt? Zdedili ste pozemok? Viete, aké sú vaše povinnosti v súvislosti s daňou z nehnuteľností? O tom, v akých prípadoch ste povinný podať daňové priznanie a kedy stačí zaplatiť daň bez podania daňového priznania, pojednávame v nasledujúcom článku.

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). V zmysle uvedeného zákona daň z nehnuteľností zahŕňa:

  1. daň z pozemkov,
  2. daň zo stavieb,
  3. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

Kto je daňovníkom dane z nehnuteľností?

Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov az nebytových priestorov v bytovom dome

Daňovníkom dane z pozemkov je:

a) vlastník pozemku,b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností,c) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,d) nájomca, ak:1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri,2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene c).

Ak nemožno určiť daňovníka podľa písm. a) až d), je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.

Daňovníkom dane zo stavieb je:

a) vlastník stavby alebob) správca stavby vo vlastníctve štátu,c) správca stavby vo vlastníctve obce,d) správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku.Daňovníkom je tiež fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.

Daňovníkom dane z bytov je:

a) vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebob) správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu,c) správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce,správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku.

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov az nebytových priestorov v bytovom dome

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,b) trvalé trávne porasty,c) záhrady,d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,f) zastavané plochy a nádvoria,g) stavebné pozemky,h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci lesný hospodársky plán.

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Slovenskej republiky v tomto členení:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, sú byty a nebytové priestory.

Čo nie je predmetom dane z nehnuteľností

Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov az nebytových priestorov v bytovom dome

Predmetom dane z pozemkov nie sú:a) časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov,

b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy,

c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,

Na účely zákona o miestnym daniach sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

Stavebným pozemkom podľa zákona o miestnym daniach nie je pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.

Predmetom dane zo stavieb nie sú:

a) stavby s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,

b) stavby priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.

V akom prípade ste povinný podať daňové priznanie z nehnuteľnosti?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2012 ste povinný podať v termíne do 31.01.2012 v prípade, že ste v roku 2011 nadobudli nehnuteľnosť kúpou, darom, dedením, rozhodnutím súdu alebo ste sa stali správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Na vyrubenie dane z nehnuteľností za rok 2012 je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, t.j. stav k 01.januáru 2012.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2012 nie ste povinný podať v prípade, že v porovnaní s predchádzajúcich rokom u vás nenastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane. V ďalších zdaňovacích obdobiach by ste mali podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností len v prípade, že v porovnaní s predchádzajúcich rokom u vás nastanú zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane.

Výnimkou je lehota na podanie daňového priznania pri nadobudnutí nehnuteľnosti na dražbe. Ak ste nehnuteľnosť nadobudli vydražením v priebehu roka 2011, daňové priznanie ste boli povinný podať do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. V danom prípade vám daňová povinnosť vznikla prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Ak vlastníte nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, priznanie za rok 2012 podá len jeden z manželov. Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie je povinná podať každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Môžete sa však spolu s ostatnými spoluvlastníkmi dohodnúť, že priznanie za všetkých spoluvlastníkov podá zástupca, ktorého ste si určili dohodou. Túto skutočnosť však musíte písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

» Daňové priznanie k dani z nehnuteľností – FO» Daňové priznanie k dani z nehnuteľností – PO» Daňové priznanie k dani z nehnuteľností – III. Oddiel – Daň zo stavieb – Stavba slúžiaca na viaceré účely» Daňové priznanie k dani z nehnuteľností – IV. Oddiel – Daň z bytov» Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti» Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Kto je správcom dane z nehnuteľností?

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Správu miestnych daní v Bratislave a Košiciach vykonávajú mestské časti. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podáte na miestnom, mestskom úrade, resp. na Magistráte mesta Bratislava alebo Košice.

Čo je základom dane z nehnuteľností?

Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov az nebytových priestorov v bytovom dome
Základom dane z pozemkov je:

  • u ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov a trvalých trávnych porastov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona.
  • u hospodársky využívaných vodných plôch a lesných pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
  • pri záhradách, zastavaných plochách a nádvoriach, stavebných pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona.
Základom dane zo stavieb je:

  • výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
Základom dane z bytov je:

  • výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

Aká je sadzba dane z nehnuteľností?

Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov az nebytových priestorov v bytovom dome

Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25 %.

Správca dane môžeročnú sadzbu dane z pozemkov podľa miestnych podmienok znížiť alebo zvýšiťurčiť sadzby dane rôzne pre jednotlivé druhy pozemkov alebo pre jednotlivé katastrálne územia všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok.

Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.

Pri viacpodlažných stavbách môže správca dane všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti určiť príplatok za podlažie v sume najviac 0,33 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane a príplatok za podlažie podľa, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.

Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.Správca dane môže ročnú sadzbu dane z bytov za byt alebo nebytový priestor podľa miestnych podmienok znížiť alebo zvýšiť.

Sadzby dane si overte na miestnom, resp. mestskom úrade

Zákon o miestnych daniach definuje, čo je základom dane a aká je ročná sadzba dane. Zákon však dáva správcovi dane, ktorým je obec právomoc, stanoviť sadzby dane podľa miestnych podmienok. Obec môže tiež stanoviť daňové úľavy a zvýhodnenia. Preto vám odporúčame, preverte si konkrétne sadzby dane ešte pred vypĺňaním daňového priznania. Väčší počet miest a obcí, napríklad Bratislava alebo Prešov, totiž avizovalo zvýšenie sadzieb daní z nehnuteľností v porovnaní s minulým rokom.

» Sadzby dane z nehnuteľností Bratislava

Ako vypočítate daň z nehnuteľností?

Daň z pozemkov Daň zo stavieb Daň z bytov az nebytových priestorov v bytovom dome
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane.Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane a príplatok za podlažie, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie. Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane.

V akej lehote ste povinný zaplatiť daň z nehnuteľností?

Daň z nehnuteľností neplatíte hneď v lehote na podanie daňového priznania. Správca dane vyrubí daň platobným výmerom na základe vami podaného daňového priznania. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Akou formou môžete zaplatiť daň?

Daň je možné spravidla zaplatiť bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo naraz v hotovosti do pokladnice obecného, resp. mestského úradu alebo na Magistráte mesta Bratislava alebo Košice.Niektoré mestá umožňujú platenie dane z nehnuteľností v splátkach. Napríklad v Žiline je vyrubená daň splatná v dvoch rovnakých splátkach. Prvú splátku musia Žilinčania zaplatiť do 31. mája, druhú do 31. augusta bežného roka.

V Košiciach musíte zaplatiť daň naraz jednou splátkou v prípade, že ročná daň nepresahuje 40 eur u fyzickej osoby a 500 eur u právnickej osoby. Ak ročná daň u fyzickej osoby presiahne 40 eur a u právnickej osoby 500 eur, daň zaplatíte v štyroch splátkach, a to: prvú splátku do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, druhú splátku do 30. júna 2012, tretiu splátku do 30. septembra 2012 a štvrtú do 31. októbra 2012.

Kedy môžete žiadať úľavu na dani z nehnuteľností?

Zákon o miestnych daniach umožňuje správcovi dane znížiť daň všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok. Napríklad mesto Bratislava poskytne občanom starším ako 70 rokov 50% zníženie dane vzťahujúcej sa na pozemky, ak tieto slúžia výhradne na ich potrebu a zníženie dane zo stavieb na bývanie, ak tieto slúžia na ich trvalé bývanie.

Mesto Košice poskytne občanom, ktorí dosiahli vek 70 rokov do 31.12.2011 zníženie dane z bytu alebo rodinného domu o 30%, ak tento byt alebo rodinný dom slúži na ich trvalé bývanie.

Mesto Banská Bystrica zníži daň zo stavieb a daň z bytov o 50% občanom starším ako 62 rokov, ak tieto slúžia na ich trvalé bývanie. Zníženie dane sa poskytne na základe žiadosti daňovníka po písomnom vyhlásení, ktorú je potrebné podať do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

Niektoré mestá znížia daň z nehnuteľností až do 60 % aj občanom v hmotnej núdzi. Hmotnú núdzu je však daňovník povinný preukázať.

Na oznamovaciu povinnosť nezabúdajte ani v priebehu roka

Zákon o miestnych daniach stanovuje, že vznik alebo zánik daňovej povinnosti v priebehu roka 2012, ako aj každú zmenu týchto skutočností, ste povinný správcovi dane oznámiť do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

» Oznámenie k dani z nehnuteľností – vznik/zánik daňovej povinnosti pre FO» Oznámenie k dani z nehnuteľností – vznik/zánik daňovej povinnosti pre PO

Sankcie v súvislosti s daňou z nehnuteľností

Na ukladanie sankcií za porušenie povinností stanovených v zákone o miestnych daniach sa vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. Sankčný úrok sa vyrubí za každý deň omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte sankčného úroku sa namiesto štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, použije ročná úroková sadzba 15%.

dj

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z nehnuteľností

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

03jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X