Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Sociálne poistenie – poistné a pokuty

Sociálna poisťovňa pokuty
sociálna poisťovňa pokuty
8. októbra 2018 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Ing. Lenka FalatováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Za porušenie povinnosti ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov môže Sociálna poisťovňa uložiť na základe § 239 zákona pokutu až do 16 596,96 EUR.

Od 1. augusta 2018 nastalo niekoľko zmien Sadzobníka pokút Sociálnej poisťovne. Zvýšila sa suma pokuty za oneskorené prihlásenie, či odhlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov, pokuta za neprihlásenie/neodhlásenie zamestnanca do registra vôbec, pokuta za oneskorené predloženie výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, či pokuta za nepredloženie výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie vôbec. V článku sa dozviete viac o tom, ako a ktoré pokuty sa zmenili.

Ukladanie pokút

Pri ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa zohľadní závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej zákonom. Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne môže uložiť pokutu za porušenie nasledovných povinností, ustanovených zákonom:

 • povinnosť fyzickej a právnickej osoby uvádzať variabilný a špecifický symbol pri platení poistného,
 • povinnosť poistenca preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie, prerušenie a na zánik sociálneho poistenia a povinnosť poistenca plniť ďalšie povinnosti ustanovené zákonom – zmenu mena a priezviska ,trvalého pobytu, zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt,
 • povinnosť určiť si v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu o brigádnickej práci študentov, ak si fyzická osoba chce uplatniť právo na určenie dohody o brigádnickej práci študentov, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 228 zákona,
 • odhlasovaciu povinnosť fyzickej osoby uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) až e) zákona podľa § 229 ods. 1 zákona,
 • povinnosti zamestnávateľa podľa § 231 zákona,
 • povinnosti ďalších právnických osôb podľa § 233 zákona.

Suma pokuty pri porušení jednotlivých povinností sa určí v závislosti od rozpätia sadzby podľa Sadzobníka pokút Sociálnej poisťovne pri zohľadnení závažnosti porušenia povinnosti.

V prémiovej časti obsahu:

 • Pokuty od 1.8.2018
 • Povinnosti zamestnávateľov
 • Register zamestnávateľov
 • Register poistencov a sporiteľov
 • Oznámenie prerušenia poistenia
 • Oznámenie začiatku a skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky
 • Výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a opravný výkaz
 • Neumožnenie vstupu do objektov zamestnávateľa, vykonania kontroly a nazerania do záznamov o príjmoch zamestnancov a do iných záznamov dôležitých na účely sociálneho poistenia
 • Nevytvorenie vhodných podmienok na vykonanie kontroly a neposkytnutie súčinnosti zodpovedajúcej oprávneniam zamestnancov kontroly
 • Oznámenie zmeny názvu, sídla zamestnávateľa
 • Oznámenie zmeny mena a priezviska zamestnanca
 • Oznámenie štátu a zmeny štátu
 • Oznámenie, že zamestnanec je štatutárny zástupca alebo člen štatutárneho orgánu s najmenej 50% účasťou na majetku
 • Neuvedenie variabilného symbolu a špecifického symbolu pri platení poistného, penále, pokuty
 • Povinnosti samostatne zárobkovo činných osôb
 • Povinnosti dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby a osoby dobrovoľne poistenej v nezamestnanosti
 • Povinnosti poistenca štátu
 • Povinnosti orgánu, ktorý vydáva povolenie na výkon samostatnej zárobkovej činnosti
 • Povinnosti platiteľa mzdy
 • Povinnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky

Pokuty od 1.8.2018

Povinnosti zamestnávateľov

Register zamestnávateľov

1. register zamestnávateľov

[§ 231 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  

a) prihlásenie do registra/odhlásenie z registra po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 16,60 EUR*)

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

b) neprihlásenie do registra/neodhlásenie z registra vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 33,20 EUR

(najviac spolu 16 596,96 EUR)

*) v prípade preukázania zneužitia sociálneho poistenia sa horná hranica sadzby zvýši najviac o 200%

Tieto pokuty sa od 1.8.2018 nemenili

Register poistencov a sporiteľov

2. register poistencov a sporiteľov

[§ 231 ods. 1 písm. b) zákona v znení neskorších predpisov]

a) prihlásenie zamestnanca do registra/odhlásenie zamestnanca z registra po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 16,60 eur*)

(najviac spolu 16 596,96 eur)

b) neprihlásenie zamestnanca do registra/neodhlásenie zamestnanca z registra vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,60 – 33,20 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

c) neoznámenie zmeny miesta trvalého pobytu zamestnanca vôbec

3,32 – 1 659,70 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

d) nesprávne prihlásenie zamestnanca do registra

3,32 – 1 659,70 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

*) v prípade preukázania zneužitia sociálneho poistenia sa horná hranica sadzby zvýši najviac o 200%

Pokuta za prihlásenie zamestnanca do registra/odhlásenie zamestnanca z registra po lehote sa zvýšila. Do konca júla 2018 bola jej maximálna výška 3,32 Eur, od 1. 8. 2018  sa však zvýšila na 16,60 Eur za každý deň omeškania. Spodná hranica pokuty 0,30 Eur sa nezmenila.

Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia pred vznikom poistení, najneskôr však pred začatím výkonu činnosti a je povinný odhlásiť zamestnanca z registra do 8 dní od zániku poistení.

Menila sa aj pokuta za neprihlásenie zamestnanca do registra/neodhlásenie zamestnanca z registra vôbec. Z pôvodnej maximálnej výšky 6,60 Eur sa maximálna pokuta zvýšila 33,20 Eur, a to za každý deň omeškania odo dňa vykonania kontroly. Minimálna výška pokuty stúpla tiež a to zo sumy 0,30 Eur na 0,60 Eur.

Pokuta za neoznámenie zmeny miesta trvalého pobytu zamestnanca vôbec a nesprávne prihlásenie zamestnanca do registra sa nemenila.

Oznámenie prerušenia poistenia

3. oznámenie prerušenia poistenia

[§ 231 ods. 1 písm. c) zákona]

a) oznámenie prerušenia poistenia zamestnanca po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

b) neoznámenie prerušenia poistenia zamestnanca vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

Tieto pokuty sa od 1.8.2018 nemenili.

Oznámenie začiatku a skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky

4. oznámenie začiatku a skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky

[§ 231 ods. 1 písm. d) zákona]

a) oznámenie začiatku a skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnanca po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

b) neoznámenie začiatku a skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnanca vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

Tieto pokuty sa od 1.8.2018 nemenili.

Výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a opravný výkaz

5. výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a opravný výkaz

(ďalej len „výkaz“)

[§ 231 ods. 1 písm. f) zákona v znení neskorších predpisov]

a) predloženie výkazu po lehote

5,00 – 1 330,00 eur / 1 výkaz

(najviac spolu 16 596,96 eur)

b) nepredloženie výkazu vôbec

10,00 – 3 320,00 eur /1 výkaz

(najviac spolu 16 596,96 eur)

c) predloženie výkazu, ktorý nie je v členení na jednotlivých zamestnancov a na nemocenské poistenie, starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity; neuvedenie dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca

3,30 – 663,80 eur / 1 výkaz

(najviac spolu 16 596,96 eur)

Pokuta za predloženie výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a opravného výkazu po lehote  sa zvýšila. Pôvodná výška pokuty od 1,60 Eur do 663,80 Eur sa zvýšila na 5 Eur až 1330 Eur za jeden výkaz.

Výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie má zamestnávateľ povinnosť predložiť za príslušný kalendárny mesiac v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie s uvedením dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca.

Pokuta za nepredloženie výkazu vôbec sa zvýšila z pôvodnej sumy od 3,30 Eur do 1659,70 Eur na 10 Eur až 3320 Eur za jeden výkaz.

Neumožnenie vstupu do objektov zamestnávateľa, vykonania kontroly a nazerania do záznamov o príjmoch zamestnancov a do iných záznamov dôležitých na účely sociálneho poistenia

6. neumožnenie vstupu do objektov zamestnávateľa, vykonania kontroly a nazerania do záznamov o príjmoch zamestnancov a do iných záznamov dôležitých na účely sociálneho poistenia

[§ 231 ods. 1 písm. k) zákona]

100,00 – 16 596,96 eur

(najviac spolu 16 596,96 e

Táto pokuta sa od 1.8.2018 nemenila.

Nevytvorenie vhodných podmienok na vykonanie kontroly a neposkytnutie súčinnosti zodpovedajúcej oprávneniam zamestnancov kontroly

7. nevytvorenie vhodných podmienok na vykonanie kontroly a neposkytnutie súčinnosti zodpovedajúcej oprávneniam zamestnancov kontroly

(§ 244 ods. 2 v spojitosti s § 243 ods. 1 zákona)

100,00 – 16 596,96 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

Táto pokuta sa od 1.8.2018 nemenila.

Oznámenie zmeny názvu, sídla zamestnávateľa

8. oznámenie zmeny názvu, sídla zamestnávateľa

[§ 231 ods. 1 písm. m) zákona v znení neskorších predpisov]

a) oznámenie zmeny po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 16,60 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

b) neoznámenie zmeny vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 33,20 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

Tieto pokuty sa od 1.8.2018 nemenili.

Oznámenie zmeny mena a priezviska zamestnanca

9. oznámenie zmeny mena a priezviska zamestnanca

[§ 231 ods. 1 písm. n) zákona v znení neskorších predpisov]

a) oznámenie zmeny po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

b) neoznámenie zmeny vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

Tieto pokuty sa od 1.8.2018 nemenili.

Oznámenie štátu a zmeny štátu

10. oznámenie štátu a zmeny štátu

[§ 231 ods. 1 písm. o) zákona v znení účinnom do 29. februára 2012]

a) oznámenie štátu po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

b) neoznámenie štátu vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

c) oznámenie zmeny štátu po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

d) neoznámenie zmeny štátu vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

Tieto pokuty sa od 1.8.2018 nemenili.

Oznámenie, že zamestnanec je štatutárny zástupca alebo člen štatutárneho orgánu s najmenej 50% účasťou na majetku

11. oznámenie, že zamestnanec je štatutárny zástupca alebo člen štatutárneho orgánu s najmenej 50% účasťou na majetku

[§ 231 ods. 1 písm. o) zákona v znení účinnom od 1. januára 2014]

a) oznámenie po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

b) neoznámenie vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

c) oznámenie zmeny po lehote za každý deň omeškania

0,30 – 3,32 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

d) neoznámenie zmeny vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,30 – 6,60 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

Tieto pokuty sa od 1.8.2018 nemenili.

Neuvedenie variabilného symbolu a špecifického symbolu pri platení poistného, penále, pokuty

12. neuvedenie variabilného symbolu a špecifického symbolu pri platení poistného, penále, pokuty

(§ 142 ods. 7 zákona v znení zákona č. 69/2012 Z.z.)

3,32 – 16,60 eur / 1 platba

(najviac spolu 16 596,96 eur)

Táto pokuta sa od 1.8.2018 nemenila.

Povinnosti samostatne zárobkovo činných osôb

Výpis z daňového priznania za príslušný kalendárny rok

1. výpis z daňového priznania za príslušný kalendárny rok (ďalej len „výpis“)

(§ 228 ods. 1 a 2 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2010)

a) predloženie výpisu po lehote

16,60 – 166,00 eur / 1 výpis

(najviac spolu 16 596,96 eur)

b) nepredloženie výpisu vôbec

33,20 – 332,00 eur / 1 výpis

(najviac spolu 16 596,96 eur)

Tieto pokuty sa od 1.8.2018 nemenili.

Prihlásenie (odhlásenie) na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie

2. prihlásenie (odhlásenie) na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie

(§ 228 ods. 3 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2010 a § 228 ods. 1 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014)

a) prihlásenie (odhlásenie) po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 3,32 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

b) neprihlásenie (neodhlásenie) vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,03 – 6,60 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

Tieto pokuty sa od 1.8.2018 nemenili.

Oznámenie prerušenia poistenia

3. oznámenie prerušenia poistenia

(§ 228 ods. 4 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2010 a § 228 ods. 2 zákona v znení účinnom od 1. januára 2011)

a) oznámenie prerušenia poistenia po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 3,32 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

b) neoznámenie prerušenia poistenia vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,03 – 6,60 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

Tieto pokuty sa od 1.8.2018 nemenili.

Oznámenie zmeny mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt

4. oznámenie zmeny mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt

(§ 228 ods. 5 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2010 a § 228 ods. 3 zákona v znení účinnom

od 1. januára 2011)

a) oznámenie zmeny po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 3,32 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

b) neoznámenie zmeny vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,03 – 6,60 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

Tieto pokuty sa od 1.8.2018 nemenili.

Oznámenie štátu a zmeny štátu

5. oznámenie štátu a zmeny štátu

(§ 228 ods. 6 zákona v znení účinnom od 1. januára 2009 do 31. decembra 2010 a § 228 ods. 4 zákona v znení účinnom od 1. januára 2011 do 29. februára 2012)

a) oznámenie štátu po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 3,32 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

b) neoznámenie štátu vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,03 – 6,60 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

c) oznámenie zmeny štátu po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 3,32 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

d) neoznámenie zmeny štátu vôbec za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly

0,03 – 6,60 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

Tieto pokuty sa od 1.8.2018 nemenili.

Neuvedenie variabilného symbolu a špecifického symbolu pri platení poistného, penále, pokuty

6. neuvedenie variabilného symbolu a špecifického symbolu pri platení poistného, penále, pokuty

(§ 142 ods. 7 zákona v znení zákona č. 69/2012 Z.z.)

3,32 – 16,60 eur / 1 platba

(najviac spolu 16 596,96 eur)

Táto pokuta sa od 1.8.2018 nemenila.

Oznámenie výšky príjmov a výdavkov zo zárobkovej činnosti podľa § 3ods. 3 zákona v znení účinnom od 1. januára 2011 a oznámenie skutočností rozhodujúcich na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia

7. oznámenie výšky príjmov a výdavkov zo zárobkovej činnosti podľa § 3ods. 3 zákona v znení účinnom od 1. januára 2011 a oznámenie skutočností rozhodujúcich na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia

(§ 228 ods. 1 zákona v znení účinnom od 1. januára 2015)

a) oznámenie výšky príjmov a výdavkov po lehote za každý deň omeškania od právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom Slovenskej republiky

0,03 – 3,32 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

b) neoznámenie výšky príjmov a výdavkov vôbec za každý deň omeškania od právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom Slovenskej republiky

0,03 – 6,60 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

c) oznámenie výšky príjmov a výdavkov po lehote za každý deň omeškania v bežnom roku

0,03 – 3,32 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

d) neoznámenie výšky príjmov a výdavkov vôbec za každý deň omeškania v bežnom roku

0,03 – 6,60 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

e) oznámenie dátumu vzniku oprávnenia na vykonávanie alebo prevádzkovanie činnosti predložením príslušného oprávnenia po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 3,32 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

f) neoznámenie dátumu vzniku oprávnenia na vykonávanie alebo prevádzkovanie činnosti nepredložením príslušného oprávnenia vôbec za každý deň omeškania

0,03 – 6,60 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

g) oznámenie dátumu, od kedy nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie činnosti predložením príslušného dokumentu po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 3,32 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

h) neoznámenie dátumu, od kedy nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie činnosti nepredložením príslušného dokumentu vôbec za každý deň omeškania

0,03 – 6,60 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

Tieto pokuty sa od 1.8.2018 nemenili.

Povinnosti dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby a osoby dobrovoľne poistenej v nezamestnanosti

Neuvedenie variabilného symbolu a špecifického symbolu pri platení poistného, penále, pokuty

neuvedenie variabilného symbolu a špecifického symbolu pri platení poistného, penále, pokuty

(§ 142 ods. 7 zákona v znení zákona č. 69/2012 Z.z.)

3,32 – 16,60 eur / 1 platba

(najviac spolu 16 596,96 eur)

Táto pokuta sa od 1.8.2018 nemenila.

Povinnosti poistenca štátu

Prihlásenie (odhlásenie) na dôchodkové poistenie

1. prihlásenie (odhlásenie) na dôchodkové poistenie (za obdobie do 31. júla 2006)

(§ 229 ods. 2 zákona v znení účinnom do 31. júla 2006)

prihlásenie (odhlásenie) po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 0,70 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

2. odhlásenie z dôchodkového poistenia (za obdobie od 1. augusta 2006)

(§ 229 ods. 1 zákona v znení v znení účinnom od 1. augusta 2006)

odhlásenie po lehote za každý deň omeškania

0,03 – 0,70eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

Tieto pokuty sa od 1.8.2018 nemenili.

Povinnosti zamestnanca – dohodára – študenta/dôchodcu

Uplatnenie práva na určenie dohody o brigádnickej práci študentov/dohody o vykonaní práce resp. dohody o pracovnej činnosti u dôchodcov v jednom kalendárnom mesiaci na viac ako jednu dohodu

uplatnenie práva na určenie dohody o brigádnickej práci

študentov/dohody o vykonaní práce resp. dohody o pracovnej činnosti u dôchodcov v jednom kalendárnom mesiaci na viac ako jednu dohodu

(§ 227a zákona v znení neskorších predpisov)

3,32 – 100,00 eur / za každú určenú dohodu naviac v jednom kalendárnom mesiaci

(najviac spolu 16 596,96 eur)

Táto pokuta sa od 1.8.2018 nemenila.

Povinnosti orgánu, ktorý vydáva povolenie na výkon samostatnej zárobkovej činnosti

oznámenie vydania a zrušenia povolenia na výkon samostatnej zárobkovej činnosti (sadzby sa použijú za porušenie povinnosti zistenej vo vzťahu k jednej SZČO)

(§ 233 ods. 9 zákona v znení účinnom od 1. januára 2014)

a) oznámenie vydania povolenia po lehote/neoznámenie vydania povolenia vôbec za každý deň omeškania (povolenie vydané od 1. januára 2014 a neskôr)

0,30 – 6,60 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

b) oznámenie zrušenia povolenia po lehote/neoznámenie zrušenia vôbec za každý deň omeškania (povolenie zrušené od 1. januára 2014 a neskôr)

0,30 – 6,60 eur

(najviac spolu 16 596,96 eur)

Tieto pokuty sa od 1.8.2018 nemenili.

Povinnosti platiteľa mzdy

nesplnenie povinnosti

(§ 225i ods. 12 zákona v znení účinnom od 1. júla 2017)

a)

poukázať na účet príslušnej organizačnej zložky Sociálnej poisťovne s uvedením variabilného symbolu a špecifického symbolu, ktorý je uvedený v exekučnom príkaze na vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy, sumy zrazené zo mzdy účastníka konania

do výšky nepoukázanej sumy

(najviac spolu 16 596,96 eur)

b) zrážať zo mzdy účastníka konania sumy na úhradu pohľadávky a poukazovať ich na účet príslušnej organizačnej zložky Sociálnej poisťovne s uvedením variabilného symbolu a špecifického symbolu, ktorý je uvedený v exekučnom príkaze na vymáhanie pohľadávok zrážkami zo mzdy

do výšky nezrazenej sumy

(najviac spolu 16 596,96 eur)

Povinnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky

nesplnenie povinnosti

(§ 225j ods. 13 zákona v znení účinnom od 1. júla 2017)

odpísať peňažné prostriedky z účtu klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorý je účastníkom konania, a poukázať ich na účet príslušnej organizačnej zložky Sociálnej poisťovne s uvedením variabilného symbolu a špecifického symbolu, ktorý je uvedený v exekučnom príkaze na vymáhanie pohľadávok prikázaním pohľadávky

do výšky neodpísanej sumy

(najviac spolu 16 596,96 eur)

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

pokutyPrémiový obsahsocialna poistovna

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

05dec8:30Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X