Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Čo je tretí pilier dôchodkového sporenia, oplatí sa a ako ho založiť?

Takmer každý tretí Slovák si vlani požičal peniaze
Tretí pilier. Zdroj: Getty Images
26. februára 2020 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný spôsob dlhodobého sporenia, ktorým sa môže sporiteľ lepšie pripraviť na svoj dôchodok. Výhodou je aj možnosť príspevku od zamestnávateľa. Ide o tretí pilier dôchodkového systému, v ktorom sú finančné prostriedky účastníkov spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami. Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem. V podstate si sporiteľ šetrí finančné príspevky na vlastnom účte, aby následne získal v budúcnosti lepší dôchodok.

Doplnkové dôchodkové sporenie má umožniť účastníkom získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe alebo doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu tzv. rizikových prác. Ide o práce zaradené do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu a práce zamestnanca, ktorý vykonáva profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo zamestnanca, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj.

Ako začať sporiť?

Účastníkom tretieho piliera sa môže stať zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (účastnícka zmluva), alebo iná osoba, ktorá ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšila najmenej 18 rokov veku.

Zamestnanec, ktorý vykonáva tzv. rizikové práce musí do III. piliera vstúpiť povinne do 30 dní od začatia výkonu týchto prác. Uzatvoriť zmluvu je povinný tak zamestnanec, ako aj jeho zamestnávateľ. Ostatní zamestnanci môžu do tretieho piliera vstúpiť dobrovoľne. Ak sa rozhodnete pre sporenie v treťom pilieri, musíte  uzatvoriť účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Váš zamestnávateľ nie je v tomto prípade povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu, ale býva častým benefitom, niekedy zakotveným v kolektívnej zmluve, že zamestnávateľ takúto zmluvu s vami vybranou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou uzavrie.

V sporiacej fáze platia účastníci, prípadne zamestnávatelia za svojich zamestnancov – účastníkov, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré môžu účastníci investovať v jednom alebo viacerých príspevkových fondoch vybranej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Prestup medzi jednotlivým fondmi v rámci jednej spoločnosti  nie je spoplatnený. Účastník si tak sporí finančné prostriedky v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá tieto prostriedky investuje za účelom ich zhodnotenia. Výsledná suma závisí od výšky finančných prostriedkov, ktoré účastník, resp. jeho zamestnávateľ, odviedli počas celého obdobia sporenia a od miery ich zhodnotenia.

Príspevky sa platia na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky určený výlučne na účely prijímania platieb od účastníkov a zamestnávateľov do okamihu identifikácie účastníka, ktorého sa platba týka. Zamestnávateľ je povinný elektronicky zasielať doplnkovej dôchodkovej spoločnosti rozpis príspevkov za zamestnancov, ktorí sú účastníkmi, v lehote dohodnutej v zamestnávateľskej zmluve.

Vyplácanie príspevkov

Z doplnkového dôchodkového sporenia sa vyplácajú tieto dávky:

1. doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme

 • doživotného doplnkového starobného dôchodku,
 • dočasného doplnkového starobného dôchodku,
2. doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme
 • doživotného doplnkového výsluhového dôchodku,
 • dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
3. jednorazové vyrovnanie,
4. predčasný výber.

Podmienky vyplácania dávok z III. piliera s účastníckou zmluvou do 31.12.2013

Účastníkom, ktorí uzavreli účastnícku zmluvu do 31.12.2013 (majú dávkový plán) sa z doplnkového dôchodkového sporenia vyplácajú:

 • doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku,
 • doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
 • jednorazové vyrovnanie,
 • odstupné.

Podmienky výplaty týchto dávok sú upravené priamo v dávkovom pláne, ktorý je súčasťou účastníckej zmluvy.

Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku

Účastník musí dosiahnuť minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia určené dávkovým plánom, ktoré nesmie byť kratšie ako 10 rokov a súčasne aj potrebný vek určený dávkovým plánom, ktorý nesmie byť nižší ako 55 rokov.

Ak účastník najneskôr ku dňu podania žiadosti o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení, považuje sa podmienka minimálneho obdobia doplnkového dôchodkového sporenia za splnenú.

Podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku

Účastník musí dosiahnuť minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia určené dávkovým plánom z dôvodu výkonu rizikových prác alebo z dôvodu výkonu prác tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj, pričom toto obdobie nesmie byť kratšie ako 5 rokov a súčasne dovŕšiť aj potrebný vek určený dávkovým plánom, ktorý nesmie byť nižší ako 40 rokov.

Podmienky vyplatenia jednorazového vyrovnania

Účastník musí o vyplatenie jednorazového vyrovnania v prvom rade požiadať. Jednorazové vyrovnanie sa mu vyplatí z dôvodu:

 • vyplácania invalidného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení, na ktorý mu vznikol nárok po uzatvorení účastníckej zmluvy pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku, ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok,
 • zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorému musí predchádzať súhlas Národnej banky Slovenska,
 • zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových dôchodkových fondov.

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie aj vtedy, ak spĺňa podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a okrem vyplácania tohto doplnkového starobného dôchodku súčasne požiada aj o vyplatenie jednorazového vyrovnania.

Podmienky vyplatenia odstupného

Odstupné sa vyplatí účastníkovi v prípade, že nesplnil podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku. Suma odstupného zodpovedá 80 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu určenému v žiadosti o vyplatenie odstupného, ak do dňa doručenia tejto žiadosti nepožiadal o inú dávku, na ktorú splnil podmienky vyplácania podľa dávkového plánu. Zo zvyšných 20 % sa 15 % považuje za kladný výnos príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a 5 % predstavuje odplatu za odstupné, na ktorú má nárok doplnková dôchodková spoločnosť.

Podmienky vyplácania dávok z III. piliera s účastníckou zmluvou od 1.1.2014

Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku

Účastníkovi, ktorý požiada o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, sa tento dôchodok vypláca, ak

 • mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku z I. piliera alebo,
 • mu vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo,
 • dovŕšil 62 rokov veku. Dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.

Účastníkovi, ktorý požiada o vyplácanie doplnkového výsluhového dôchodku, sa tento dôchodok vypláca, ak obdobie, za ktoré zamestnávateľ platil príspevky za tohto zamestnanca z dôvodu výkonu tzv. „rizikových prác“, trvalo najmenej 10 rokov a účastník dovŕšil 55 rokov veku. Dočasný doplnkový výsluhový dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.

Podmienky vyplatenia jednorazového vyrovnania

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie z dôvodu:

 • vyplácania invalidného dôchodku pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ak o vyplatenie jednorazového vyrovnania požiada,
 • splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného alebo výsluhového dôchodku, ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok,
 • zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo
 • zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových dôchodkových fondov.

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie aj vtedy, ak spĺňa podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a v žiadosti požiada o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku a o vyplatenie jednorazového vyrovnania.

Podmienky vyplatenia predčasného výberu

Účastníkovi, ktorý nesplnil podmienky na vyplácanie doplnkového starobného alebo výsluhového dôchodku a požiada o predčasný výber, sa vyplatí suma predčasného výberu zodpovedajúca súčinu aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky zo dňa predchádzajúceho dňu určenému v žiadosti o vyplatenie predčasného výberu a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek z príspevkov zaplatených účastníkom. Príspevky, ktoré za účastníka odviedol jeho zamestnávateľ na základe zamestnávateľskej zmluvy, nie je možné vyplatiť prostredníctvom predčasného výberu.

Predčasný výber sa vyplatí iba raz v priebehu desiatich rokov trvania účastníckej zmluvy. Prvýkrát môže byť predčasný výber vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa uzatvorenia účastníckej zmluvy. Vyplatením predčasného výberu účastnícka zmluva nezaniká.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

dôchodkové poisteniesporenie k dôchodkutretí pilier

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

05dec8:30Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X